Обществена оценкаОбществена оценка
заза работата на МВнРработата на МВнР
Април 2014Април 2014
Подготвен от
Gconsulting
Изг...
Gconsulting2
Количествено изследване
 Извадка  Двустепенна гнездова извадка с обем 1004 ефективни
интервюта
 Метод на р...
Gconsulting3
* Към момента на изследването регистрираме преобладаващи песимистични
нагласи за развитието на страната и общ...
Gconsulting4
 'масово обедняване' - 24%
 'достъпност и качество на здравеопазването' - 21%
 'корупция' - 18%
 'неработ...
Gconsulting5
Друго, което впечатлява е, че не е посочен нито един проблем, който макар и
косвено да кореспондира с външно-...
Gconsulting6
Високото равнище на тревожност на масовото съзнание, поддържано от неблаго-
получията в жизнения стандарт и к...
Gconsulting7
 международния тероризъм - 7%
 военни действия близо до страната ни - 6%.
* Геополитическите нагласи на бъл...
Gconsulting8
 Украйна 34% позитивни vs. 13% негативни
 Сърбия 31% позитивни vs. 18% негативни.
* Преобладаващо позитивни...
Gconsulting9
1. Оценка за приоритетите на МВнР
Приоритетите, които МВнР и министър Кристиан Вигенин определиха като свои в...
Gconsulting10
 икономизация на външната политика и дипломация за излизане на
българските износители на пазара извън ЕС и
...
Gconsulting11
 подкрепа на Европейската перспектива за страните от Западните
Балкани
- 59%.
Въпреки, че мнозинство от оце...
Gconsulting12
2. Оценка за свършеното
За краткия период от мандата на Правителството, МВнР, следвайки и
реализирайки тези ...
Gconsulting13
Макар и по-слабо позната за публиката, 47% одобрение получава и декларираната
подкрепа за бъдещото членство ...
Gconsulting14
 неутрална - 31%
 по-скоро негативна - 19%
 не мога да преценя - 26%.
Противно на някои очаквания, че реа...
Gconsulting15
На откритите въпроси, предполагащи спонтанен отговор за това с какво е запом-
нено МВнР и какво се харесва, ...
Gconsulting16
В една изпълнена с предизвикателства вътрешно-политическа и международна
ситуация, през първите 10 месеца от...
Gconsulting17
страни (Китай, Виетнам, Бразилия и т.н.), позицията по събитията в Украйна и др.
Регистрираме обаче признани...
Gconsulting18
Графично приложениеГрафично приложение
Основни резултатиОсновни резултати
Gconsulting19
Личностно значими глобални рисковеЛичностно значими глобални рискове
Gconsulting20
База: Всички респонденти (1004)
Като се вземат предвид всички обстоятелства,
България спечели или загуби от ...
Gconsulting21
Оценка на приоритетите в работата на МВнРОценка на приоритетите в работата на МВнР
Gconsulting22
Оценка на действията на МВнР през последните месециОценка на действията на МВнР през последните месеци
Gconsulting23
База: Всички респонденти (1000)
Като цяло каква оценка бихте дали на дейността на МВнРКато цяло каква оценка...
of 23

Обществена оценка за работата на МВнР

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Обществена оценка за работата на МВнР

 • 1. Обществена оценкаОбществена оценка заза работата на МВнРработата на МВнР Април 2014Април 2014 Подготвен от Gconsulting Изготвен за
 • 2. Gconsulting2 Количествено изследване  Извадка  Двустепенна гнездова извадка с обем 1004 ефективни интервюта  Метод на регистрация  Пряко (face-to-face) полустандартизирано интервю с продължителност 30-35 min  Период на провеждане  11-22.IV.2014  Представителност  Представително за населението на България във възрастовата категория 18+ г.  Точност  Максимално допустима стохастична грешка ± 3% МетодологияМетодология
 • 3. Gconsulting3 * Към момента на изследването регистрираме преобладаващи песимистични нагласи за развитието на страната и обществото, което обаче не е новина. Социалният песимизъм е трайна характеристика на масовата психика през последните 20 г., която за кратко беше разколебана в навечерието и непосредствено след приема на България в Европейския Съюз, но бързо се възстанови и усили, особено след началото на икономическата криза от 2008 г. * Основните причини за социалния песимизъм са проблемите на обществото ни, които дори при позитивни тенденции в решаването на някои от тях, при мнозинството българи (70-80%) не само, че остават, но дори се натрупват по логиката на кумулативния ефект. Според масовото съзнание Top 10 на проблемите в момента са  'безработица/ липса на работни места' - 62%  'ниско равнище на доходите' - 39% I.I. КонтекстКонтекст
 • 4. Gconsulting4  'масово обедняване' - 24%  'достъпност и качество на здравеопазването' - 21%  'корупция' - 18%  'неработеща икономика' - 12%  'пенсионната система' - 7%  'високи цени' - 7%  'качество на образованието' - 6%  'битовата престъпност' - 6%. Тази картина на масовото проблемно съзнание свидетелства за силната му икономизация. Това, което впечатлява е ниската стойност на посочвания на проблема 'корупция' (през последните 10 г. той редовно е бил сред първите), както и отпадането на темата 'организирана престъпност'. I.I. КонтекстКонтекст
 • 5. Gconsulting5 Друго, което впечатлява е, че не е посочен нито един проблем, който макар и косвено да кореспондира с външно-политическите фактори на средата. Преди 5-6 месеца сред основните проблеми на страната за кратко се появи 'бежанският поток' - вече го няма. I.I. КонтекстКонтекст
 • 6. Gconsulting6 Високото равнище на тревожност на масовото съзнание, поддържано от неблаго- получията в жизнения стандарт и качество на живота, както и обезнадежденост намират основание и в оценката за състоянието на света, в който живеем. Кои са най-разпространените личностно значими глобални рискове според българите? Най-голям относителен дял от изследваните лица оценяват като много висока вероятността да бъдат лично засегнати от  изпадане в нова икономическа криза - 37%  да изпитат ефектите от енергийната зависимост на страната - 31%  нова бежанска вълна към страната - 21%  глобалното затопляне/ климатичните промени - 19%  нова студена война между Запада и Русия - 14%. Доста по-ограничени са страховете от II.II. Геополитически нагласиГеополитически нагласи
 • 7. Gconsulting7  международния тероризъм - 7%  военни действия близо до страната ни - 6%. * Геополитическите нагласи на българите към момента на проучването изглеждат по следния начин. Изразено позитивни нагласи регистрираме към 4 от тестваните държави:  Германия 74% позитивни vs. 5% негативни  Франция 61% позитивни vs. 6% негативни  Русия 61% позитивни vs. 10% негативни  Великобритания 59% позитивни vs. 14% негативни. Умерено позитивни (съотношение 2:1 в полза на позитивните):  САЩ 40% позитивни vs. 24% негативни  Китай 34% позитивни vs. 18% негативни  Гърция 40% позитивни vs. 21% негативни II.II. Геополитически нагласиГеополитически нагласи
 • 8. Gconsulting8  Украйна 34% позитивни vs. 13% негативни  Сърбия 31% позитивни vs. 18% негативни. * Преобладаващо позитивни продължават да бъдат и нагласите към Европейския съюз - 55% срещу 17% с негативна нагласа. Отношението на българите към НАТО показва, че  39% имат позитивни нагласи  23% - негативни, а 38% или нямат формирано отношение или са разколебани в оценките си. II.II. Геополитически нагласиГеополитически нагласи
 • 9. Gconsulting9 1. Оценка за приоритетите на МВнР Приоритетите, които МВнР и министър Кристиан Вигенин определиха като свои в началото на мандата на Правителството повечето български граждани определят като важни, значими за страната и обществото. Сред широката публика най-пълен консенсус за важността им има около приоритетите  оказване на съдействие и помощ за български граждани, преби- ваващи в чужбина, пострадали от кризисни ситуации и природни бедствия - 80%  оказване на подкрепа за българската общност зад граница за съхра- няването и развитието на българската идентичност, култура и духовни ценности III.III. Дейността на МВнР през погледа на българските гражданиДейността на МВнР през погледа на българските граждани
 • 10. Gconsulting10  икономизация на външната политика и дипломация за излизане на българските износители на пазара извън ЕС и насърчаване на чужде- странните инвестиции в България - 72%  разширяване на търговско-икономическите служби в бързоразвива- щите се икономики (Китай, Индия, Бразилия) - 69%. Солидно мнозинство формират и онези, които намират за много важни приори- тетите, свързани с  подобряване достъпността и качеството на консулските услуги - 63%  повишаване ролята на България в регионалните форуми за сътруд- ничество - Югоизточна Европа, Черноморския регион - 62%  осигуряване на по-евтин и бърз начин за издаване на български III.III. Дейността на МВнР през погледа на българските гражданиДейността на МВнР през погледа на българските граждани
 • 11. Gconsulting11  подкрепа на Европейската перспектива за страните от Западните Балкани - 59%. Въпреки, че мнозинство от оценки 'Изключително важно' или 'По-скоро важно' има и около приоритета 'Пълноценно участие при формирането и реализирането на поли- тиките на ЕС по ключови за съюза и страната въпроси. Подготовка за първото Председателство на Република България на Съвета на ЕС през 2018 г.' - 52%, очевидно степента на информираност в случая е по-ниска, поради което голяма част от гражданите нямат формирано мнение. Ако трябва да резюмираме тези резултати, то изводът е ясен - приоритетите на МВнР според българската общественост са прецизно подбрани и напълно отговарят на очакванията и разбиранията на българите за ролята и функциите на Министерството в момента. III.III. Дейността на МВнР през погледа на българските гражданиДейността на МВнР през погледа на българските граждани
 • 12. Gconsulting12 2. Оценка за свършеното За краткия период от мандата на Правителството, МВнР, следвайки и реализирайки тези приоритети е оставило трайни следи в съзнанието на хората със спешните си реакции в няколко случая, при това позитивно оценени от повечето граждани:  активни действия за защита на българските граждани в чужбина, вкл. Украйна, одобрени в една или друга степен от - 61%  преговорите с Турция за осигуряване на по-строг контрол от турска страна на миграционния поток през българо-турската граница - 58%  осигуряване на международна финансова и техническа помощ за справяне с бежанския натиск в края на 2013 г. - 58%  посещението на Кристиан Вигенин във Великобритания с цел отваряне на трудовите пазари за българи и противодействието на дискримина- III.III. Дейността на МВнР през погледа на българските гражданиДейността на МВнР през погледа на българските граждани
 • 13. Gconsulting13 Макар и по-слабо позната за публиката, 47% одобрение получава и декларираната подкрепа за бъдещото членство на Македония в ЕС само при условие, че преди това бъде сключен договор за добросъседство между нея и нашата страна. В достатъчно сложната вътрешно-политическа ситуация след последните избори, последвалите ги протести и рязко усложнилата се по външно-политически причини обста- новка (бежанската вълна в края на 2013 г., ситуацията в Украйна през последните месеци), основните усилия на МВнР срещат одобрението не само на онези 25-29% от подкрепящите Правителството, но и на мнозинството българи (в т.ч. и на значителна част от привърже- ниците на опозицията). 3. Цялостна оценка Цялостната оценка за дейността на МВнР за първите 10 месеца от мандата на Правителството изглежда така  позитивна - 24% III.III. Дейността на МВнР през погледа на българските гражданиДейността на МВнР през погледа на българските граждани
 • 14. Gconsulting14  неутрална - 31%  по-скоро негативна - 19%  не мога да преценя - 26%. Противно на някои очаквания, че реакцията на Правителството и МВнР спрямо ситуацията около Украйна ще провокира силно недоволство сред лагерите на крайните русофили и русофоби, данните показват, че това не се е случило - било защото крайните представители на тези лагери са твърде незначителна част от обществото, било защото дори те са разбрали, че една по-балансирана реакция съответства най-добре на националните ни интереси. Друго неоправдано очакване е, че политиката на МВнР по отношение на дипло- мати, които преди 1989 г. са сътрудничили на българското разузнаване и контраразузна- ване ще му е спечелила яростни критици сред опозиционно настроените десни електорати. III.III. Дейността на МВнР през погледа на българските гражданиДейността на МВнР през погледа на българските граждани
 • 15. Gconsulting15 На откритите въпроси, предполагащи спонтанен отговор за това с какво е запом- нено МВнР и какво се харесва, респективно не се харесва в дейността му тази тема изобщо не се появява в отговорите на интервюираните. При изричното питане каква политика трябва да следва Министерството спрямо тези кадри, мненията се разпределят както следва:  тези дипломати в никакъв случай да не се назначават на работа в МВнР - 29%  да не се назначават за посланици, но да могат да бъдат полезни в експертните звена на МВнР - 18%  ако имат професионални качества, тези хора трябва да могат да заемат всякакви позиции в МВнР - 31%  без мнение - 12%. Вижда се, че по темата обществото е разделено, но крайно лустрационна III.III. Дейността на МВнР през погледа на българските гражданиДейността на МВнР през погледа на българските граждани
 • 16. Gconsulting16 В една изпълнена с предизвикателства вътрешно-политическа и международна ситуация, през първите 10 месеца от дейността си МВнР е постигнало значителни резултати:  избрало е за свои приоритети дейности, които мнозинството български граждани одобряват и считат за особено важни  МВнР е реагирало адекватно и резултатно на предизвикателства като  бежанския поток към България в края на 2013 г.  проблемите на българските превозвачи с Турция  дискриминационната реторика във Великобритания спрямо български и румънски работници  заплахата срещу правата на нашите сънародници в Украйна и др. Позитивно оценени са и усилията към икономизация на външната политика на България, усилията за развитие на икономическите отношения с бързо развиващите се IV.IV. ИзводиИзводи
 • 17. Gconsulting17 страни (Китай, Виетнам, Бразилия и т.н.), позицията по събитията в Украйна и др. Регистрираме обаче признание за активност, професионализъм и служене на обществения интерес, което е добра предпоставка за обществена подкрепа на бъдещите усилия да реализира своите (които са и наши) приоритети. IV.IV. ИзводиИзводи
 • 18. Gconsulting18 Графично приложениеГрафично приложение Основни резултатиОсновни резултати
 • 19. Gconsulting19 Личностно значими глобални рисковеЛичностно значими глобални рискове
 • 20. Gconsulting20 База: Всички респонденти (1004) Като се вземат предвид всички обстоятелства, България спечели или загуби от членството си в Европейския съюз?
 • 21. Gconsulting21 Оценка на приоритетите в работата на МВнРОценка на приоритетите в работата на МВнР
 • 22. Gconsulting22 Оценка на действията на МВнР през последните месециОценка на действията на МВнР през последните месеци
 • 23. Gconsulting23 База: Всички респонденти (1000) Като цяло каква оценка бихте дали на дейността на МВнРКато цяло каква оценка бихте дали на дейността на МВнР за първите 10 месеца от мандата на Правителството?за първите 10 месеца от мандата на Правителството?

Related Documents