૪. ટી.એલ.એમ. બોક્સ
માઈલસટોન મુજબ ગુજરાતીના
ટી.એલ.એમ. બોક્સ
૯.પોટરફોિલયો
૧૦.પોફાઈલ
૧૧. અલી રીડર
૧૨. ટીચર હેનડબુક
૧૩.સપતરંગી
૧૪. ઘોડા અને ટે
૧૫. હોમવકરબુક
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
Prgna sahity
of 35

Prgna sahity

Pragnya inmprotant booklate .
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prgna sahity

  • 1. ૪. ટી.એલ.એમ. બોક્સ માઈલસટોન મુજબ ગુજરાતીના ટી.એલ.એમ. બોક્સ
  • 2. ૯.પોટરફોિલયો
  • 3. ૧૦.પોફાઈલ
  • 4. ૧૧. અલી રીડર
  • 5. ૧૨. ટીચર હેનડબુક
  • 6. ૧૩.સપતરંગી
  • 7. ૧૪. ઘોડા અને ટે
  • 8. ૧૫. હોમવકરબુક