Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Częśd 2 - prace
ziemne i fundamenty.
W drugiej części serii artykułów o ...
2. Innym, często popełnianym błędem na etapie prac ziemnych jest pozostawienie części
ziemi urodzajnej (humusu) przy funda...
wilgociowych, może to wpłynąd na ich prawidłowe funkcjonowanie. Przy dużych
nierównościach, należy zniwelowad je warstwą m...
of 3

Najczesciej popelniane na budowie bledy - prace ziemne i fundamenty

Druga część serii artykułów o błędach popełnianych podczas budowy domu, autor - MGProjekt Pracownia Architektoniczna.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najczesciej popelniane na budowie bledy - prace ziemne i fundamenty

  • 1. Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Częśd 2 - prace ziemne i fundamenty. W drugiej części serii artykułów o najczęściej pojawiających się podczas budowy błędach chcemy przybliżyd nieprawidłowości mogące wystąpid przy robotach ziemnych i fundamentach. Mamy nadzieję, że opracowany przez architektów MGProjekt artykuł pomoże wszystkim osobom planującym inwestycję w uniknięciu błędów na tym etapie budowy domu. Zapraszamy do lektury. Do niedawna Inwestorzy często ignorowali warunki gruntowo-wodne, oraz sposób posadowienia budynku, który powinien byd dostosowany do tych warunków. Od kwietnia 2012 roku, po nowelizacji przepisów, wszedł obowiązek wykonywania badao geotechnicznych dla określenia warunków gruntowo wodnych dla budynków - również dla domów jednorodzinnych. Teraz do projektu złożonego do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę musimy dołączyd te badania, a projektant ma obowiązek określid warunki posadowienia budynku, oraz kategorię geotechniczną budynku. W typowych projektach domów przyjmowane są korzystne, przeciętne warunki posadowienia, dlatego też przy adaptacji projektant na podstawie wykonanych badao geotechnicznych dostosowuje projekt gotowy do tych uwarunkowao. Czasem okazuje się, że założone w projekcie typowym izolacje i warstwy fundamentów należy przeprojektowad i dostosowad do lokalnych warunków gruntowo-wodnych. 1. Zignorowanie wniosków z badao geotechnicznych, oraz wytycznych projektanta. W trakcie prac fundamentowych możemy narazid się na bardzo poważne problemy, takie jak:  zalewanie piwnic  przesiąkania wody przez ławy i mury fundamentowe  przebijanie wilgoci przez warstwy "podłogi na gruncie"  pękanie ścian i innych elementów konstrukcji domu  złe "osiadanie" budynku  w najgorszym wariancie katastrofa budowlana Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 2. 2. Innym, często popełnianym błędem na etapie prac ziemnych jest pozostawienie części ziemi urodzajnej (humusu) przy fundamentach. Humus do głębokości około 30 cm powinno się zdjąd przed budową na całej powierzchni tej części działki, na której będzie stał budynek. Można go następnie przechowywad w innej części parceli, gdzie nie budujemy, aby po zakooczeniu budowy wykorzystad urodzajną warstwę gleby do założenia ogrodu. Jeśli tego nie zrobimy to resztki humusu pozostawionego przy fundamentach mogą stad się idealnym środowiskiem do rozwoju grzybów i mikroorganizmów. Organizmy te kumulują dużo wilgoci i mogą w dośd krótkim czasie zaatakowad izolację fundamentów, podłogi i ściany domu. Pozbycie się tych niechcianych gości jest zazwyczaj czasochłonne i kosztochłonne. Powinno się dokładnie usunąd humus, w szczególności przy fundamentach i zastąpid go czystym piaskiem, żwirkiem, lub ubitym gruzem. 3. Poważnym błędem popełnianym podczas budowy domu jest brak właściwego zagęszczenia warstw podbudowy na przykład pod wspomnianą już "podłogę na gruncie". Kiedy zaniedba się wykonania prawidłowego zagęszczenia tłucznia, lub piasku i jego poszczególnych warstw, może dojśd do pękania "podłóg na gruncie" w piwnicy, lub na parterze w przypadku domu bez piwnic, gdyż podbudowa nie będzie posiadała odpowiedniej nośności. Z drugiej strony, zbyt intensywne zagęszczanie podbudowy i jej poszczególnych warstw, może skutkowad pojawieniem się pęknięd w ścianach fundamentowych. Przed zbrojeniem i wylaniem ław powinno się zastosowad około 10cm warstwy chudego betonu, aby zabezpieczyd i ustabilizowad podłoże. 4. Brak odpowiedniego zabezpieczenia wykopów pod fundamenty to jedna z najczęściej zdarzających się na placu budowy nieprawidłowości. Jeśli rozkopy nie zostaną prawidłowo zabezpieczone, to może dojśd do obsunięcia się gruntu i groźnego wypadku. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla biegających w pobliżu dzieci, które często traktują plac budowy jako miejsce zabaw. Należy również pamiętad, aby nie składowad zbyt blisko wykopów materiałów budowlanych i nie dopuszczad w tym miejscu do przejazdu samochodów. Przyjmuje się, że bezpieczna odległośd to od 0.5 m do 1.0m od krawędzi wykopów. 5. Niedostatecznie wykonane, lub brak deskowania fundamentów. Zdarza się, że Inwestorzy, chcąc zaoszczędzid nie decydują się na wykonanie deskowania i wylewają beton bezpośrednio do wykopu fundamentu. Takie postępowanie jest krótkowzroczne i w dłuższej perspektywie może pociągnąd za sobą poważne konsekwencje, generując niespodziewane, dodatkowe koszty. Prawidłowo wykonane deskowanie zapobiegnie niedokładności zaprojektowanych na wymiar fundamentów, co w późniejszych etapach pozwoli nadokładne wymurowanie ścian, wykonanie izolacji, docieplenia, czy cokołów. 6. Brak prawidłowego wypoziomowania fundamentów. Zaniedbanie to prowadzi do problemów z murowaniem pierwszych warstw ścian parteru. Jeśli są one nieodpowiednim podłożem dla wykonania warstw izolacji przeciw wodnych i przeciw Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 3. wilgociowych, może to wpłynąd na ich prawidłowe funkcjonowanie. Przy dużych nierównościach, należy zniwelowad je warstwą mocnej zaprawy na wierzchu fundamentu, przy mniejszych powszechnie stosowaną praktyką jest murowanie pustaków na grubszej warstwie zaprawy. 7. Brak ciągłości i nieprawidłowo wykonane izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne. W pierwszym przypadku izolacje przeciw wilgoci powinno się układad zarówno w pionie jak i w poziomie (podłoga na gruncie) i nie należy robid przerw. Łączenia muszą zostad wykonane starannie: jeśli izolację wykonujemy z folii - sklejane, jeśli została zastosowana papa - zgrzewane. Błędem jest układanie tych izolacji tylko na "zakład". Brak prawidłowego ułożenia izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni, oraz do zawilgocenia budynku. Przy izolacjach cieplnych, brak ciągłości i spójności w izolacji powoduje powstawanie "mostków termicznych", a tym samym do zawilgocenia elementów budynku, rozwoju grzybów i pleśni, jak również do uszkodzeo cokołów, czy tynków. 8. Źle wykonana, lub brak dylatacji na poziomie warstw podłogowych, na styku ze ścianami fundamentowymi. Błąd ten może spowodowad przenoszenie się naprężeo pomiędzy nimi i w konsekwencji w dośd szybkim czasie zniszczenie izolacji domu. Dylatacje można wykonywad na przykład ze sznura dylatacyjnego, z pasków styropianu o grubości 24cm, przy wylewanych powierzchniach betonowych, można zastosowad listwy drewniane. Jeśli nie zastosujemy odpowiedniej dylatacji, na ścianach, stropach i wylewkach pojawią się pęknięcia. 9. Brak zbrojenia, lub jego złe wykonanie w elementach betonowych i żelbetowych. Jeśli w projekcie zastosowane zostały konkretne rozwiązania zbrojenia, to należy bezwzględnie dostosowad się do parametrów określonych przez projektanta. Ważny jest dobór zbrojenia czyli grubośd i ilośd prętów, wraz z rodzajem zastosowanej stali, oraz sposób ułożenia zbrojenia. Należy to zweryfikowad i dokładnie sprawdzid przed wylaniem betonu. Źle wykonane, lub brak zbrojenia powoduje, że wymagana wytrzymałośd elementów budynku nie została spełniona i pojawiają się pęknięcia, a w najgorszym przypadku dochodzi do katastrofy budowlanej. Podczas prac fundamentowych należy pamiętad również o wykonaniu dodatkowych fundamentów pod: 1. 2. 3. 4. Kominy Schody Tarasy Słupy - w postaci stóp fundamentowych Elementy te należy wykonywad równocześnie z fundamentami budynku i koniecznie je zdylatowad. Jeśli o tym zapomnimy to narazimy się na dodatkowe, niepotrzebne koszty. Pamiętajmy, że prace na budowie powinien nadzorowad kierownik budowy, którego zadaniem jest sprawdzanie poprawności wykonanych robót i jakości użytych materiałów. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

Related Documents