Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Częśd 3 - ściany,
stropy i schody.
Opublikowano 26 listopada 2013, autor...
technologii wyspecjalizowana. Szukając dobrego wykonawcy, można popytad wśród rodziny,
znajomych, lub przejrzed znane fora...
Zastosowana niewłaściwa zaprawa. Jeśli przewidujemy ściany murowane tradycyjnie to
używamy tradycyjnej zaprawy murarskiej....
Brak lub nieprawidłowe wykonanie wieoców, lub nadproży. Z powodów oszczędnościowych
nie wolno zrezygnowad z wykonania elem...
Szerokośd stopni schodów zewnętrznych powinna wynosid minimum 30 cm.
Szerokośd stopni powinna wynikad z warunku określoneg...
Nosek czyli wystająca częśd stopnia, którego długośd jest w granicach 2 cm do 4 cm, pozwala
zarówno zwiększyd szerokośd st...
Stopnie mogą byd pełne - sprawiające uczucie bezpiecznego poruszania się po nich, lub
ażurowe, które dla kogoś z lękiem wy...
of 7

Najczesciej popelniane na budowie bledy - sciany, stropy, schody

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Real Estate      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najczesciej popelniane na budowie bledy - sciany, stropy, schody

  • 1. Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Częśd 3 - ściany, stropy i schody. Opublikowano 26 listopada 2013, autor: MG Projekt W poprzednich dwóch artykułach z cyklu "Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy?" dowiedzieliście się czego należy się wystrzegad podczas przygotowao do budowy domu, oraz prac ziemnych i fundamentowych. W trzecim z serii wpisów architekci z MGProjekt opracowali zestawienie najczęściej spotykanych nieprawidłowości podczas murowania ścian i wykonywaniu stropów w domu jednorodzinnym. Zakładając, że uniknęliśmy błędów planując budowę, i wykonując prace fundamentowoziemne, oraz zostały wybrane zarówno optymalne dla naszych potrzeb materiały budowlane, jak i technologia realizacji przegród, możemy przejśd do kolejnego etapu budowy domu. Niestety tutaj też możemy spotkad się z błędami, które mogą niekorzystnie wpłynąd na funkcjonalnośd, wytrzymałośd, energooszczędnośd i estetykę budynku. Często popełniane błędy przy budowie ścian. Brak fachowej ekipy budowlanej. Zatrudniony wykonawca powinien przede wszystkim znad technologię, w której ma byd stawiany dom. Dobry murarz to taki, który wie jak murowad ściany z użyciem zaprawy klejowej na cienkiej spoinie, a jak murowad przy materiałach, przy których stosuje się zaprawę tradycyjną. Jeśli budujemy dom drewniany szkieletowy w „systemie kanadyjskim lekkim”, lub z bala litego, to ekipa budowlana powinna byd do takich Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 2. technologii wyspecjalizowana. Szukając dobrego wykonawcy, można popytad wśród rodziny, znajomych, lub przejrzed znane fora internetowe o tematyce budowlanej, gdzie Inwestorzy wymieniają się swoimi doświadczeniami. Przed zatrudnieniem ekipy budowlanej warto poprosid o referencje firmy, lub pokazanie wcześniejszych realizacji. Architekci z MGProjekt zalecają szczególną ostrożnośd przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Niedokładne stawianie ścian i brak trzymania wymiarów. Zła ekipa wykonawcza, spowoduje, iż ściany wznoszone będą krzywo, nie będą trzymad pionu lub wysokości, a wymiary nie będą miały odzwierciedlenia w projekcie domu. Może również zdarzyd się, że powierzchnie ścian będą nierówne co przy późniejszym wyrównywaniu tych powierzchni, okaże się dużym problemem. Koszty wzrosną, a i czas budowy się wydłuży. Niedokładne stawianie np.: ścianek działowych i złe ich kotwienie do ścian konstrukcyjnych, spowoduje to, że przegrody te będą niestabilne i łatwe do przewrócenia. Podobnie przy ścianach trójwarstwowych, jeśli warstwy osłonowej elewacyjnej nie powiążemy kotwami z warstwą konstrukcyjną ściany, to warstwa osłonowa nie będzie miała dostatecznej sztywności i będzie niestabilna. Znaczne problemy z niedokładnym murowaniem mogą pokazad się przy ścianach, które z założenia nie miały byd tynkowane, bo nie ma ich jak wyrównad. Istotnym problemem jest również brak zachowania wymiarów, bo przy niechlujnym murowaniu może okazad się, że otwory okienne i drzwiowe nie posiadają standardowych wymiarów i zamawiana do nich stolarka musi byd na indywidualne zamówienie, a więc dużo droższa od wcześniej zakładanej. Dodatkowo czas oczekiwania na realizację takiej stolarki i jej dostawa na budowę może się znacząco wydłużyd. Brak dokładnego wypełnienia spoin. W przypadku stosowania zaprawy ciepłochronnej, nie może byd ona za gruba i powinna byd wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zostawiad braków w wypełnianiu, gdyż powstaną „mostki termiczne” i zaprawa taka straci swoje własności. Ściany, których nie będziemy tynkowad muszą mied starannie wykonane spoiny, które najlepiej jest zlicowad z murem, lub lekko zagłębid. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 3. Zastosowana niewłaściwa zaprawa. Jeśli przewidujemy ściany murowane tradycyjnie to używamy tradycyjnej zaprawy murarskiej. Jeśli chcemy uzyskad lepsze parametry cieplne ściany, wówczas stosujemy zaprawę ciepłochronną. Pamiętajmy, że nie może ona mied grubych i niedokładnych spoin. Do ściany elewacyjnej na przykład z klinkieru, stosujemy specjalne przeznaczone do klinkieru zaprawy z dodatkiem „lepszej” wody (woda nie może byd żelazista) zgodnie z zaleceniami producenta. Ogólnie wykonawca powinien murowad „czysto”, a wszelkie pozostałości zaprawy na murze usuwad jeszcze przed związaniem i wyschnięciem zaprawy wykorzystanej do murowania. Zła izolacja termiczna i nieprawidłowe jej mocowanie. Przy docieplaniu ścian wełną mineralną w ścianach trójwarstwowych powinna byd wykonana wentylacja zabezpieczona kratką przeciw gryzoniom. Brak tej wentylacji spowoduje że zawilgocona wełna straci swoje właściwości izolacyjne, bo nie będzie mogła „wyschnąd”. Może wdad się grzyb, lub pleśnie. Przy ścianach ocieplanych za pomocą styropianu wentylacja nie jest konieczna. Źle i niedokładnie ułożona izolacja, braki, przesunięcia, niedocieplone nadproża i wieoce prowadzą do powstania „mostków termicznych”. Dużym błędem jest również niestosowanie łączników, kołków i kotew do mocowania – nie wystarczy zamocowad styropianu tylko na klej. Kołki, łączniki i kotwy powinny byd odpowiednio zagłębione w warstwie nośnej ściany, a ich rozmieszczenie powinno odpowiadad obciążeniom zgodnie z technologią i wytycznymi producenta. Brak odpowiedniego zabezpieczenia ściany przed czynnikami atmosferycznymi. Przy ścianach jednowarstwowych nie ma problemu z późniejszym wykooczeniem elewacji, ale w przypadku ścian dwuwarstwowych i trójwarstwowych nie można na dłużej pozostawid na przykład samego styropianu na kołkach bez zaprawy klejowej na siatce (tynk właściwy można zrobid później). Dłuższe wystawianie styropianu na działanie promieni słonecznych spowoduje jego niszczenie, powierzchniową degradację i utratę właściwości cieplnych. Podobnie z elewacją docieplaną wełną mineralną, której z kolei nie można zostawid niezabezpieczonej przed opadami, ponieważ zamoknie, będzie długo schnąd, jak również straci swoje właściwości izolacyjne. Często pojawiające się błędy podczas realizacji stropów. Złe wykonanie deskowania i brak właściwego podstemplowania stropu. Jeżeli nie wykonamy dokładnego deskowania tylko z przerwami, to beton wylewany na stropie będzie spływad miedzy deskowaniem, zaś jeśli użyjemy za mało stempli, to wylany strop nam się ugnie. Zły beton i niewłaściwe zbrojenie. Do wykonania stropu stosujemy tylko i wyłącznie materiały, mieszanki betonu, oraz zbrojenie i rodzaj stali zgodnie z wytycznymi i obliczeniami projektanta. W innych przypadkach należy na nowo zaprojektowad strop i sprawdzid jego wytrzymałośd. Wykonanie stropu powinno odbywad się pod nadzorem osoby uprawnionej, a zastosowane materiały powinny posiadad certyfikaty, lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności od producenta. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 4. Brak lub nieprawidłowe wykonanie wieoców, lub nadproży. Z powodów oszczędnościowych nie wolno zrezygnowad z wykonania elementów konstrukcji domu, gdyż takie działanie może doprowadzid do katastrofy budowlanej. Po wykonaniu wieoców i nadproży, należy je właściwie docieplid tak, aby nie powstały „mostki termiczne”. Wieoce wylewamy na budowie zgodnie z dokumentacją projektową, zaś nadproża można wylad na budowie, ale można też kupid powszechnie dostępne na rynku gotowe kształtki. Układa się w nich zbrojenie i następnie zalewa odpowiedniej klasy betonem. Mogą to byd kształtki ceramiczne, z betonu komórkowego, lub silikatowe w zależności od producenta. Można również zastosowad gotowe belki nadprożowe prefabrykowane, gotowe do wmurowania w ścianę. Źle dobrany rodzaj stropu do bryły budynku, rodzaju jego konstrukcji i architektury. W zależności od rozpiętości elementów konstrukcyjnych, projektant dobiera w projekcie domu odpowiedni strop, tak aby konstrukcja domu „pracowała” optymalnie, nie powodując pęknięd, zarysowao, a w szczególności złego osadzania się budynku i ugięd stropu. Czynnik ekonomiczny jest tu również bardzo ważny, bo dobrze „policzony” przez konstruktora strop tooptymalna ilośd poszczególnych materiałów – nie za dużo i nie za mało. Dobór budulca powinien byd zgodny z projektem i technologią wybranego stropu. Jeśli w projekcie domu został przewidziany strop drewniany, wówczas stosujemy odpowiedniej klasy drewno konstrukcyjne. Jeśli realizujemy strop gęstożebrowy - niezbędne będą dedykowane pustaki stropowe, którymi wypełnia się przestrzeo pomiędzy belkami żelbetowymi – żebrami. Przy stropie monolitycznym żelbetowym, wylewanym na budowie, bardzo ważne są odpowiednia klasa betonu, rodzaj stali i średnica prętów zbrojeniowych. Schody - najczęściej występujące nieprawidłowości. Złe wymiary schodów. Jeśli nie zastosujemy się do powszechnie obowiązujących standardów, to wówczas schody będą niewygodne w użytkowaniu, za strome, lub za „płytkie”, zwłaszcza dla dzieci czy osób starszych i ogólnie niefunkcjonalne. W domach jednorodzinnych zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie”, schody powinny spełniad następujące warunki: Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 5. Szerokośd stopni schodów zewnętrznych powinna wynosid minimum 30 cm. Szerokośd stopni powinna wynikad z warunku określonego wzorem 2h+s = od 60 cm do 65 cm, gdzie h to wysokośd stopni, a s to szerokośd. Wysokośd stopni powinna wynosid między 14 cm a 19 cm, przy czym bardzo wygodne stopnie to wysokośd 15 cm, wygodne 16 cm, średnio wygodne 17 cm, a bardzo przeciętne to 19 cm. Wysokośd w świetle nad schodami musi wynosid minimum 205 cm. Stopnie w biegu muszą byd tej samej wysokości, a ich zakooczenie musi byd wykooczone materiałem antypoślizgowym. Szerokośd stopni schodów wachlarzowych powinna wynosid co najmniej 25 cm, natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokośd taką należy zapewnid w odległości nie większej niż 40 cm od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów. Wymiary dla pozostałych elementów schodów to między innymi - w jednym biegu maksymalna ilośd schodów to 17 stopni, jednak max. 10 stopni lub min 3 stopnie w jednym biegu zapewnią nam wygodę i funkcjonalnośd schodów. Szerokośd biegu - przepisowe minimum to 80 cm, ale wygodna szerokośd to 100 cm w jego świetle. Zaś dwie osoby bez problemu miną się dopiero na szerokości 110 cm do 125 cm. Szerokośd spocznika międzybiegowego powinna wynosid minimum 80 cm. Przerwa między dwoma biegami/balustradami powinna wynosid minimum 5 cm. szerokośd schodów bardzo wygodnych wynosi 32 cm, wygodnych to 30 cm, średnio wygodnych 29 cm, zaś mało wygodnych 25 cm. Minimalna wysokośd balustrady to 90 cm. Odległości tralek w balustradzie powinna wynosid 12 cm. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 6. Nosek czyli wystająca częśd stopnia, którego długośd jest w granicach 2 cm do 4 cm, pozwala zarówno zwiększyd szerokośd stopnia jak i ułatwid jego sprzątanie. Zmiana parametrów i technologii schodów. Jeśli w projekcie mamy na przykład schody drewniane, a podczas budowy chcemy zmienid je na wylewane żelbetowe, to wówczas konstruktor musi je przeliczyd na nowo i sprawdzid, czy taka zmiana nie zakłóci przyjętych wcześniej obciążeo dla rozwiązao konstrukcyjnych naszego domu. W przypadku odwrotnym jest prościej, gdyż schody drewniane są zazwyczaj lżejsze od żelbetowych, więc tu nie powinno byd problemu z obciążeniami, ale dobrze żeby architekt adoptujący, lub wprowadzający zmiany w projekcie domu sprawdził czy zastosowane rozwiązania pozwalają na bezproblemowy montaż schodów z drewna. Brak bezpiecznych schodów w trakcie budowy. Jeśli w projekcie przewidziano schody żelbetowe, to problemu nie ma, gdyż takie schody wylewamy jeszcze na etapie stanu surowego i pozostawiamy niewykooczone, aż do późniejszego etapu wykooczeniowego wnętrz. Przy zaprojektowanych schodach drewnianych, które najlepiej zamontowad przy koocu budowy, chroniąc je tym samym przed zniszczeniem, należy zlecid wykonawcy montaż solidnych schodów tymczasowych na czas budowy np.: z grubych surowych desek sosnowych. Brak takich schodów powoduje utrudnienia podczas robót budowlanych, a stosowanie tylko drabin może przyczynid się do powstania zagrożeo na budowie. Wykonanie niewygodnych schodów na poddasze. Jeśli poddasze będzie nieużytkowe i faktycznie tylko od czasu do czasu będziemy z niego korzystad, to montaż systemowych schodów drabiniastych – wysuwanych będzie optymalnym rozwiązaniem. Jeśli jednak będziemy chcieli z tego poddasza korzystad często, na przykład kilka razy dziennie, bo planujemy zrobid tam garderobę, to takie schody nie sprawdzą się. Podobnie schody na poddasze użytkowe, powinny byd wygodne, funkcjonalne i spełniad warunki ergonomii. Wykonanie nieodpowiednich balustrad i stopni. Przy schodach jest to bardzo ważny element zabezpieczający użytkowanie schodów. Nie zawsze należy kierowad się panującą na dany moment modą. W przypadku balustrad, które umożliwiają nam wygodne poruszanie się między poziomami domu, nie należy montowad ostrych, wystających, śliskich i źle zamocowanych elementów. Warto również zamontowad poręcz, z gładkiego i ciepłego materiału, jak na przykład drewno, tworzywo, sznur itp. Ważne jest to w szczególności przy balustradach stalowych, murowanych, żelbetowych, wylewanych z formy, oraz wykonanych z elementów szklanych. W wygodzie użytkowania schodów pomoże również umieszczenie dwustronnej balustrady z poręczami. W dzisiejszych czasach trendy dyktują nie zawsze optymalne rozwiązania. I tak często schody projektuje się bez balustrad, lub z jednostronną balustradą, lub tylko poręczą. Podobnie ze stopniami. Często wykooczone są z bardzo gładkich, a tym samym śliskich powierzchni, które stwarzają zagrożenie upadku. Zdarza się, iż nawierzchnia stopni jest zbyt chropowata, z licznymi wgłębieniami i wypukłościami, co bardzo przyczynia się do braku zachowania należytej czystości i problemy z jej utrzymaniem. Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl
  • 7. Stopnie mogą byd pełne - sprawiające uczucie bezpiecznego poruszania się po nich, lub ażurowe, które dla kogoś z lękiem wysokości mogą byd poważnym utrudnieniem. Wybieramy taki rodzaj schodów jaki nam odpowiada, ale warto przy ich wyborze rozważyd zarówno walory estetyczne, jak i funkcjonalne. Dobrze, kiedy jest to zrównoważone, czyli przy optymalnej wygodzie i funkcjonalności, uzyskujemy dobrą jakośd i wygląd. Więcej na: Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Częśd 3 – ściany, stropy i schody. | Blog MG Projekt Projekty domów MGProjekt Follow us: @mgprojekt on Twitter | mgprojekt on Facebook Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

Related Documents