El pretérito y
El imperfecto
El pretérito y el imperfecto son los dos tiempos
del pasado en español.
Usamos los dos en...
Las conjugaciones
El pretérito
Hay muchos verbos irregulares en el pretérito
– mirad vuestros libros y hojas
Verbos re...
El imperfecto
 Hay solamente 3 verbos iirrrreegguullaarrss ((sseerr,, iirr,, vveerr))
LLooss rreegguullaarreess ddeell ...
Los usos del pretérito
 CCoommpplleetteedd aaccttiioonnss ((aa ddeeffiinniittee eennddiinngg iinn tthhee ppaasstt))
 B...
El imperfecto
 La hora / La fecha // EEll ttiieemmppoo // LLaa eessttaacciióónn
 PPoorr eejjeemmpplloo:: EErraa jjuuee...
El imperfecto (a continuación)
 AAcccciioonneess ssiimmuullttáánneeaass ((aaccttiioonnss iinn pprrooggrreessss;;
““mmii...
Some verbs have different meanings in the
preterite and in the imperfect:
EEll pprreettéérriittoo EEll iimmppeerrffeecct...
A few notable thoughts:
 The preterite and the imperfect are both used ttoo eexxpprreessss aaccttiioonnss aanndd
ssiitt...
The preterite tells you about an
action that started and ended at a
definite time.
 VViiaajjéé aa EEssppaaññaa eell vv...
The imperfect tells about past actions
without saying when they begin or end.
 TTooddoo eell mmuunnddoo ddoorrmmííaa.. ...
For both the imperfect and preterite tenses, there are
trigger words. Here are some common trigger words for
the imperfe...
Práctica
1. A las dos ayer Turí (salió, salía) con Arturo
al parque.
2. Los hombres (miraron, miraban) una película
an...
¡Práctica!
11.. CCuuaannddoo yyoo ((eerraa//ffuuii)) nniiññaa,, ssaallttaabbaa llaa ccuueerrddaa..
22.. AAnnoocchhee mmi...
of 13

Pret vs imp espanol 5

Pretérito vs. Imperfecto
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pret vs imp espanol 5

 • 1. El pretérito y El imperfecto El pretérito y el imperfecto son los dos tiempos del pasado en español. Usamos los dos en maneras diferentes para describir eventos en el pasado, personas y cosas. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? ¿Cómo sabemos cuando usar uno u el otro?
 • 2. Las conjugaciones El pretérito Hay muchos verbos irregulares en el pretérito – mirad vuestros libros y hojas Verbos regulares siguen estas pautas (patterns): (-ar verbs) (-er/-ir verbs) -é -amos -í -imos -aste -asteis -iste -isteis -ó -aron -ió -ieron
 • 3. El imperfecto  Hay solamente 3 verbos iirrrreegguullaarrss ((sseerr,, iirr,, vveerr)) LLooss rreegguullaarreess ddeell iimmppeerrffeeccttoo ttiieenneenn llaass ssiigguuiieenntteess tteerrmmiinnaacciioonneess:: ((--aarr vveerrbbss)) ((--eerr//--iirr vveerrbbss)) --aabbaa --áábbaammooss --ííaa --ííaammooss --aabbaass --aabbaaiiss --ííaass --ííaaiiss --aabbaa --aabbaann --ííaa --ííaann
 • 4. Los usos del pretérito  CCoommpplleetteedd aaccttiioonnss ((aa ddeeffiinniittee eennddiinngg iinn tthhee ppaasstt))  BBOOOOMM!! –– iitt hhaappppeenneedd,, iitt’’ss ddoonnee!!  PPoorr eejjeemmpplloo:: AAyyeerr yyoo ffuuii aa llaa bbiibblliiootteeccaa..  IInntteerrrruupptteedd aaccttiioonnss ((iinntteerrrruuppttss tthhee iimmppeerrffeecctt sseettttiinngg tthhee sscceennee;; ““ccuuaannddoo””))  BBOOOOMM!! wwhhiillee ssoommeetthhiinngg eellssee wwaass bbeeiinngg ddeessccrriibbeedd  PPoorr eejjeemmpplloo:: LLooss cchhiiccooss hhaabbllaabbaann ccuuaannddoo eennttrréé eenn llaa bbiibblliiootteeccaa..  SSeeqquueennccee ooff eevveennttss ((aaccttiioonn mmoovveess tthhee ssttoorryy ffoorrwwaarrdd))  BBOOOOMM!! –– iitt hhaappppeenneedd,, ssoommeetthhiinngg eellssee hhaappppeenneedd,, tthheenn ssoommeetthhiinngg eellssee hhaappppeenneedd  PPoorr eejjeemmpplloo:: AAyyeerr yyoo ffuuii aa llaa bbiibblliiootteeccaa,, eessttuuddiiéé eessppaaññooll,, ccoommíí llaa cceennaa,, yy mmiirréé llaa tteelleevviissiióónn..
 • 5. El imperfecto  La hora / La fecha // EEll ttiieemmppoo // LLaa eessttaacciióónn  PPoorr eejjeemmpplloo:: EErraa jjuueevveess,, eell 55 ddee jjuunniioo.. EErraann llaass ssiieettee ddee llaa nnoocchhee.. EErraa llaa pprriimmaavveerraa,, ppeerroo hhaaccííaa ffrrííoo yy eessttaabbaa nnuubbllaaddoo..  LLaa eeddaadd  PPoorr eejjeemmpplloo:: EEnn 11992299,, mmii aabbuueelloo tteennííaa ddooss aaññooss..  DDeessccrriippcciióónn ffííssiiccaa,, ddeell ppeerrssoonnaajjee,, oo ddeell lluuggaarr  PPoorr eejjeemmpplloo:: MMii ffaammiilliiaa eerraa aallttaa yy ccaarriiññoossaa.. EEssttáábbaammooss eenn llaa ppllaayyaa..  LLaass eemmoocciioonneess // LLaass ccoonnddiicciioonneess  PPoorr eejjeemmpplloo:: VVeerróónniiccaa eessttaabbaa ttrriissttee.. TTeennííaa hhaammbbrree yy nnoo hhaabbííaa ccoommiiddaa..  AAcccciioonneess hhaabbiittuuaalleess // AAcccciioonneess rreeppeettiiddaass ((ccuussttoommaarryy,, rreeppeeaatteedd,, oorr wwiitthhoouutt aa ddeeffiinniittee eennddiinngg;; ““ssiieemmpprree,, ttooddoo((aa,,ooss,,aass)),, nnuunnccaa,, mmuucchhaass vveecceess,,”” eettcc..))  PPoorr eejjeemmpplloo:: CCaaddaa vveerraannoo ppaassáábbaammooss llaass vvaaccaacciioonneess eenn FFlloorriiddaa..
 • 6. El imperfecto (a continuación)  AAcccciioonneess ssiimmuullttáánneeaass ((aaccttiioonnss iinn pprrooggrreessss;; ““mmiieennttrraass””))  PPoorr eejjeemmpplloo:: MMii ppaaddrree ccoocciinnaabbaa llaa cceennaa mmiieennttrraass yyoo hhaaccííaa llaa ttaarreeaa..  LLaa eesscceennaa ((sseettttiinngg tthhee sscceennee,, iinntteerrrruupptteedd bbyy aann aaccttiioonn iinn tthhee pprreetteerriittee))  PPoorr eejjeemmpplloo:: MMiiss ppaaddrreess hhaabbllaabbaann ccuuaannddoo yyoo lllleegguuéé aa ccaassaa..
 • 7. Some verbs have different meanings in the preterite and in the imperfect: EEll pprreettéérriittoo EEll iimmppeerrffeeccttoo  ssaabbeerr ffoouunndd oouutt kknneeww ((ffaaccttss,, iinnffoorrmmaattiioonn,, eettcc..))  ccoonnoocceerr mmeett kknneeww ((wwaass ffaammiilliiaarr wwiitthh,, ppeeooppllee,, eettcc..))  qquueerreerr ttrriieedd wwaanntteedd  nnoo qquueerreerr rreeffuusseedd ddiiddnn’’tt wwaanntt ttoo  ppooddeerr mmaannaaggeedd wwaass aabbllee ttoo  nnoo ppooddeerr ttrriieedd ((bbuutt ffaaiilleedd)) wwaass nnoott aabbllee ttoo  tteenneerr ggoott//rreecceeiivveedd hhaadd  iirr aa wweenntt ttoo…… wwaass ggooiinngg ttoo ((ddoo ssoommeetthhiinngg))
 • 8. A few notable thoughts:  The preterite and the imperfect are both used ttoo eexxpprreessss aaccttiioonnss aanndd ssiittuuaattiioonnss iinn tthhee ppaasstt.. HHoowweevveerr,, tthhee iimmppeerrffeecctt iiss uusseedd wwhheenn tthhee ffooccuuss iiss oonn tthhee aaccttiioonn bbeeiinngg iinn pprrooggrreessss.. TThhee pprreetteerriittee iiss uusseedd wwhheenn tthhee ffooccuuss iiss oonn tthhee ccoommpplleettiioonn ooff tthhee aaccttiioonn..  ““EEllllaa vviissiittaabbaa eell mmuusseeoo..”” --TThhee ffooccuuss iiss oonn tthhee ffaacctt tthhaatt sshhee wwaass vviissiittiinngg tthhee mmuusseeuumm.. TThhiiss sseenntteennccee ddooeess nnoott tteellll uuss wwhhaatt hhaappppeenneedd iinn tthhee ssttoorryy,, oonnllyy tthhaatt sshhee wwaass vviissiittiinngg tthhee mmuusseeuumm aatt aa ttiimmee iinn tthhee ppaasstt.. TThhiiss sseenntteennccee aallssoo lleeaavveess tthhee rreeaaddeerr//lliisstteenneerr wwaannttiinngg mmoorree iinnffoorrmmaattiioonn.. WWiitthhoouutt iitt,, tthhiiss iiss aa dduullll aanndd iinnccoommpplleettee iiddeeaa..  TThhee iimmppeerrffeecctt lleeaavveess tthhee rreeaaddeerr//lliisstteenneerr wwaannttiinngg mmoorree iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee pprreetteerriittee wwiillll mmoovvee tthhee ssttoorryy ffoorrwwaarrdd..
 • 9. The preterite tells you about an action that started and ended at a definite time.  VViiaajjéé aa EEssppaaññaa eell vveerraannoo ppaassaaddoo..  II ttrraavveelleedd ttoo SSppaaiinn RRiiccaa llaasstt yyeeaarr..  VViivvíí eenn EEssppaaññaa ppoorr ccuuaarrttoo aaññooss..  II lliivveedd iinn SSppaaiinn ffoouurr mmoonntthhss..  CCoommiieerroonn uunnaa ppiizzzzaa aannoocchhee..  TThheeyy aattee aa ppiizzzzaa llaasstt nniigghhtt..
 • 10. The imperfect tells about past actions without saying when they begin or end.  TTooddoo eell mmuunnddoo ddoorrmmííaa..  EEvveerryybbooddyy wwaass sslleeeeppiinngg.. “Was+ing and  LLaa cchhiiccaa ccaannttaabbaa.. Were+ing”  TThhee ggiirrll wwaass ssiinnggiinngg..  EEll ppaaddrree ddee AArrttuurroo jjuuggaabbaa eell ddóómmiinnoo ttooddooss llooss ddííaass..  AArrttuurroo’’ss ffaatthheerr ppllaayyeedd iinn tthhee bbaannkk eevveerryyddaayy.. OOtthheerr IImmppeerrffeecctt uusseess:: TThhee sseenntteenncceess ddoonn’’tt tteellll yyoouu wwhheenn tthhee aaccttiioonn ssttaarrtteedd aanndd eennddeedd.. AAllssoo,, wwiitthh aaggee,, ttiimmee,, wweeaatthheerr,, aanndd bbaacckkggrroouunndd eevveennttss ooff aa ssttoorryy..
 • 11. For both the imperfect and preterite tenses, there are trigger words. Here are some common trigger words for the imperfect and preterite  EEll PPrreettéérriittoo AAnnoocchhee,, aayyeerr,, eell oottrroo ddííaa,, aanntteeaayyeerr,, eell aaññoo ppaassaaddoo,, eell mmeess ppaassaaddoo……....  EEll iimmppeerrffeeccttoo:: SSiieemmpprree,, aa mmeennuuddoo,, ppoorr lloo ggeenneerraall,, uussuuaallmmeennttee,, aallgguunnaass vveecceess,, aa vveecceess,, ttooddooss llooss ddííaass……....
 • 12. Práctica 1. A las dos ayer Turí (salió, salía) con Arturo al parque. 2. Los hombres (miraron, miraban) una película anoche. 3. Ayer, yo (hice, hacía) la tarea a las cinco por la noche. 4. Arturo (practicó, practicaba) su trompeta en el estadio de béisbol todos los viernes. 5. Mi abuela siempre(trepó, trepaba) a los árboles. 6. Tú (tuviste, tenías) catorce años cuando eras el mejor jugador de baloncesto.
 • 13. ¡Práctica! 11.. CCuuaannddoo yyoo ((eerraa//ffuuii)) nniiññaa,, ssaallttaabbaa llaa ccuueerrddaa.. 22.. AAnnoocchhee mmiiss aammiiggooss ((ssaallííaann,, ssaalliieerroonn)) ppoorr llaass ccaalllleess.. 33.. MMii ppaaddrree ssiieemmpprree ((mmiirraabbaa,, mmiirróó)) llaa tteelleevviissiióónn.. 44.. YYoo ((eerraa// ffuuii)) aa llaa ttiieennddaa ttrreess vveecceess aayyeerr.. 55.. LLeeoonneell ((tteennííaa// ttuuvvoo)) oocchhoo aaññooss.. 66.. NNoossoottrrooss ((hhaaccííaammooss// hhiicciimmooss)) llaa ttaarreeaa eell oottrroo ddííaa.. 77.. MMii mmaaeessttrroo nnooss ((ggrriittaabbaa// ggrriittóó)) aa vveecceess.. 88.. MMii ffaammiilliiaa ((vveeííaa// vviioo)) ppeellííccuullaass ttooddooss llooss jjuueevveess.. 99.. EEll aaññoo ppaassaaddoo yyoo ((eessttuuddiiaabbaa// eessttuuddiiéé)) mmuucchhoo.. 110.. EEllllooss ((eessttaabbaann// eessttuuvviieerroonn)) eennoojjaaddooss ccoonn llooss rreessuullttaaddooss..