СадржајРепрезентативни задаци:
 А1- Навођење основних мерних јединица за дужину, угао, масу и силу момента; идентификација основних мерних инструме...
 Ц-1 Познавање система основних и изведених мерних јединица Ц-2 Навођење примера тока реализације мерења и придружив...
Линкови задатака: Одређивање исхода једне наставне јединице из предмета ТИО по дводимензионалној таксономији задатак...
Prezentacija e portfolio mijatov final
Prezentacija e portfolio mijatov final
Prezentacija e portfolio mijatov final
Prezentacija e portfolio mijatov final
Prezentacija e portfolio mijatov final
Prezentacija e portfolio mijatov final
Prezentacija e portfolio mijatov final
Prezentacija e portfolio mijatov final
of 12

Prezentacija e portfolio mijatov final

Konačna verzija E-PORTFOLIO Goran Mijatov
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija e portfolio mijatov final

  • 1. СадржајРепрезентативни задаци:
  • 2.  А1- Навођење основних мерних јединица за дужину, угао, масу и силу момента; идентификација основних мерних инструмената за мерење дужине угла, масе и силе момента. А2- Одређивање одговарајућих симбола мерних јединица и мерних инструмената датим врстама мерења у наведеним примерима. А3- Извршити мерење и очитавање вредности мерног инструмента приликом мерења... А-4 Навођење разлика мерних инструмената различите прецизности и тачности мерења у области машиноградње. А-5 Процена прецизности и тачности мерних инструмената. А-6 Реализација експеримента утврђивања прецизности мерних инструмената Б-1 Познавање класификације мерних инструмената и основних мерних јединица Б-2 Одређивање симбола мерних јединица одговарајућим врстама мерења Б-3 Препознавање мерног инструмента којим је потребно мерити одговарајућу појаву или мерну величину Б-4 Разликовање мерних инструмената различите прецизности и тачности мерења Б-5 Препознавање недостатака и мана мерних инструмената Б-6 Осмишљавање начина избора и примене мерних инструмената у практичној примени.
  • 3.  Ц-1 Познавање система основних и изведених мерних јединица Ц-2 Навођење примера тока реализације мерења и придруживања одговарајућих симбола мерних јединица одговарајућим врстама мерења Ц-3 Избор мерног инструмента којим је потребно мерити одговарајућу појаву или мерну величину Ц-4 Избор мерног инструмента у зависности од његове прецизности и тачности мерења Ц-5 Проверавање функционалности датог мерног инструмента за примену у машиноградњи Ц-6 Реализација експеримента утврђивања прецизности и тачности мерења мерних инструмената. Д-1 Присећање сопственог начина размишљања приликом навођења основних мерних јединица Д-2 Објашњавање сопственог начина закључивања који симболи мерних јединица припадају одговарајућим врстама мерења. Д-3 Формулисање сопственог критеријума за одабир адекватног мерног инструмента приликом мерења дате појаве Д-4 Познавање сопствених процеса закључивања при избору мерних инструмената за примену у области машиноградње. Д-5 Процена оправданости сопственог избора датог инструмента за примену у машиноградњи Д-6 Свесност о важности употребе мерних инструмената велике прецизности и тачности у примени у машиноградњи и тежњи ка будућем усавршавању мерних процеса и њихове примене
  • 4. Линкови задатака: Одређивање исхода једне наставне јединице из предмета ТИО по дводимензионалној таксономији задатак 1 Препоруке – ергономски захетви при обликовању окружења за е-учење задатак 2 Шема међусобних утицаја фактора е-учења задатак 3 КИ Конструктивизам-инструктивизам у е-садржајима и на веб страницама 2012. Године задатак 4 Даљи професионални развој и сарадња са колегама и колегиницама са ових студија задатак 5