Program predsedníctva vo V4
v oblasti dopravy, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja
Ministerstvo dopravy, výstavby a re...
Slovenské predsedníctvo V4
 od 1. júla 2014 do 30. júna 2015
 motto: „Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet“
 kľúčové ob...
Priority v oblasti cestnej dopravy
 spolupráca pri predkladaní cezhraničných cestných projektov
v rámci siete TEN-T finan...
Priority v oblasti železničnej dopravy
 dobudovanie základnej železničnej siete TEN-T
 zvýšenie konkurencieschopnosti ve...
Priority v oblasti leteckej dopravy
• spoločný prístup k tretiemu legislatívnemu balíku v rámci
projektu Jednotné európske...
Priority v oblasti vodnej dopravy
 podpora rozvoja vnútrozemských vodných ciest
 zabezpečenie dlhodobej splavnosti Dunaja
Priority v oblasti cestovného ruchu
 kvalita ako kľúčový faktor
 budovanie jednotného imidžu V4 a posilnenie
marketingu ...
Priority v oblasti regionálneho a územného rozvoja
 implementácia Stratégií územného rozvoja krajín V4 +
Bulharska, Rumun...
Stretnutia na najvyššej úrovni
október 2014 Kvalita ako kľúčový faktor rozvoja cestovného ruchu
(štátni tajomníci V4 + taj...
Stretnutia na expertnej úrovni
 12 naplánovaných stretnutí expertov
 nadväzovať budú na témy diskutované na najvyššej úr...
Stretnutie veľvyslancov
 zúčastnili sa veľvyslanci a zástupcovia krajín V4, Rakúska, Bulharska,
Rumunska, Srbska, Ukrajin...
Ďakujem za pozornosť.
of 12

Program predsedníctva vo V4 v oblasti dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Program predsedníctva vo V4 v oblasti dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

 • 1. Program predsedníctva vo V4 v oblasti dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 3. 7. 2014
 • 2. Slovenské predsedníctvo V4  od 1. júla 2014 do 30. júna 2015  motto: „Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet“  kľúčové oblasti v pôsobnosti MDVRR SR: doprava cestovný ruch regionálny a územný rozvoj
 • 3. Priority v oblasti cestnej dopravy  spolupráca pri predkladaní cezhraničných cestných projektov v rámci siete TEN-T financovaných z CEF (Nástroj na prepojenie Európy) na roky 2014 – 2020  dobudovanie cestných koridorov TEN-T v rámci V4 a ich prepájanie
 • 4. Priority v oblasti železničnej dopravy  dobudovanie základnej železničnej siete TEN-T  zvýšenie konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a budovanie integrovaných dopravných systémov  interoperabilita a spolupráca v regionálnej železničnej doprave
 • 5. Priority v oblasti leteckej dopravy • spoločný prístup k tretiemu legislatívnemu balíku v rámci projektu Jednotné európske nebo
 • 6. Priority v oblasti vodnej dopravy  podpora rozvoja vnútrozemských vodných ciest  zabezpečenie dlhodobej splavnosti Dunaja
 • 7. Priority v oblasti cestovného ruchu  kvalita ako kľúčový faktor  budovanie jednotného imidžu V4 a posilnenie marketingu (najmä Rusko, Ázia, krajiny amerického kontinentu a štáty arabského sveta)  rozšírenie propagovaných produktových skupín (kongresová turistika, pamiatky UNESCO, kúpeľná a zdravotná turistika)  príprava spoločného marketingového plánu V4 na rok 2015
 • 8. Priority v oblasti regionálneho a územného rozvoja  implementácia Stratégií územného rozvoja krajín V4 + Bulharska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny a rozpracovanie konkrétnych aktivít a cieľov  rozvíjanie Karpatského regiónu (dopravné vzťahy, životné prostredie, sídelná štruktúra)
 • 9. Stretnutia na najvyššej úrovni október 2014 Kvalita ako kľúčový faktor rozvoja cestovného ruchu (štátni tajomníci V4 + tajomník Svetovej organizácie cestovného ruchu Taleb Rifai) november 2014 Integrované dopravné systémy vybraných aglomerácií V4 (štátni tajomníci V4 ) február 2015 Spoločný marketing krajín V4 na vzdialených trhoch (štátni tajomníci V4 ) marec 2015 Dopravná konektivita štátov V4 prostredníctvom TEN-T (ministri V4 + Rakúsko) jún 2015 Stratégia územného a regionálneho rozvoja krajín V4 + 4, Karpatský región (štátni tajomníci V4 + Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina)
 • 10. Stretnutia na expertnej úrovni  12 naplánovaných stretnutí expertov  nadväzovať budú na témy diskutované na najvyššej úrovni  pribudnú aj nové témy: elektronické komunikácie, bezpečnosť cestnej premávky, bývanie, cyklistická doprava, kombinovaná doprava...
 • 11. Stretnutie veľvyslancov  zúčastnili sa veľvyslanci a zástupcovia krajín V4, Rakúska, Bulharska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny  prezentovali sme priority nášho rezortu  koordinovali sme aktivity v rámci pripravovaných podujatí
 • 12. Ďakujem za pozornosť.

Related Documents