Iepirkumaprocedūra09.12.2011.
Iepirkuma procedūras mērķis• Nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu,• piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un• ...
Iepirkumu plānošana• Būvdarbu sagatavošanai nepieciešamie pakalpojumi: – tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde – ...
Iepirkuma priekšmets• Publiski būvdarbu līgumi — iepirkuma līgumi, kuri finansiālās interesēs rakstveidā noslēgti starp v...
Pakalpojumu un būvdarbuapjomi un paredzamā līgumcena• Līgumcenu aprēķina atbilstoši Likuma 9.panta piektajai daļai, un tā ...
Iepirkuma procedūras dokumenti nosaka:• dokumentus, kas iesniedzami, lai pārliecinātos, vai uz kandidātu vai pr...
“Mazie iepirkumi” (8.1pants) - I• Izveido iepirkuma komisiju vismaz 3 locekļu sastāvā.• Iepirkuma komisija nosaka objektīv...
“Mazie iepirkumi” (8.1pants) - II• Iepirkuma komisija saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem no atbilstošajiem piedāvājumiem...
Atklāts konkurss I• Iepirkuma komisijas izveidošana – tās sastāvā ir vismaz 3 locekļi (III nodaļa).• Atklāta konkursa nol...
Atklāts konkurss II• Papildu informācijas sniegšana par konkursa nolikumu (30. panta otrā un trešā daļa) un ieinteresēto ...
Atklāts konkurss III• Informācijas par pieņemto lēmumu nosūtīšana pretendentiem – 3 darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts...
Iepirkumu dokumentu pieejamība• Visiem dokumentiem jābūt brīvi elektroniski pieejamiem no iepirkuma izsludināšanas di...
Tehniskās specifikācijas• Būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar tehnisko projektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā (17.pan...
Konstatētās problēmas• Būvdarbus realizē, pamatojoties uz novecojušiem projektiem – mainījušās sākotnēji plānotās izmaksa...
Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi:• atzīts par vainīgu noziedzīgos nodarījumos.• atzīts par vainīgu...
Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi• Iepirkumiem, kurus organizē saskaņā ar PIL 8.1pantu, nepiemēro 39.p...
Kļūdas kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu piemērošanā• Nolikumos nav iekļauti izslēgšanas noteikumi atb...
Nepamatoti pretendentu izslēgšanas noteikumi• Pretendents nav piedalījies būvlaukuma apskatē.Ja piedāvāju...
Nepamatoti pretendentu izslēgšanas noteikumi• Pretendentam bijusi negatīva sadarbība ar pasūtītāju (vai c...
Ieteikumi• Izslēgšanas noteikumus definēt precīzi atbilstoši PIL aktuālajai redakcijai.• Nenodarboties ar jaunu, ...
Kvalifikācijas prasības• Kvalifikācijas prasību mērķis - mazināt pasūtītāja risku, pārliecinoties – par pretendenta sai...
Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim• Praksē visbiežāk tiek prasīti dokumenti, kas ...
Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām• Pasūtītājs nosaka minimālās prasības pretendenta pieredze...
Biežāk sastopamās kļūdas• Noteiktas nesamērīgas prasības attiecībā uz apgrozījumu, iepriekšējo pieredzi (milzīgi apgrozīj...
Biežāk sastopamās kļūdas• Tiek noteikti nepamatoti izslēgšanas noteikumi (piemēram, nepiedalīšanās būvlaukuma apskatē, sp...
Balstīšanās uz citu uzņēmēju iespējām• Būvuzņēmējs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkr...
Biežāk sastopamās kļūdas• Pretendentu kļūdas – nav iesniegti pierādījumi par to, ka attiecīgie resursi būs piegādātāja rī...
Apakšuzņēmēji• Pasūtītājs būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentos pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās ...
Apakšuzņēmēju un personāla maiņa• Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par ku...
Piedāvājumu izvēles kritēriji• Primārais piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.• Visze...
Piedāvājumu izvēles kritēriji• Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma gadījumā:o izvēlas vērtēšanas kritērijus, kas saistī...
Piedāvājumu izvēles kritēriji• Ja piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:o paziņojot p...
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums• Vērtēšanas kritēriji, kurus nedrīkst izmantot: pr...
Iespējamie vērtēšanas kritēriji• Cena• Būvniecības termiņu un organizācijas optimizācija (minimizēt ietekmi uz satiksmi, ...
Biežāk sastopamās kļūdas• Nolikumā nav paskaidrojuma, kā kritēriji tiks vērtēti (piem., darbu izpildes grafika detalizāci...
Līguma grozījumi un papildu darbi• Pasūtītājs nav tiesīgs līguma izpildes laikā grozīt būtiskus līguma piešķiršanas nosac...
Līguma grozījumi un papildu darbi• Par būtiskiem līguma piešķiršanas nosacījumiem uzskatāmi nosacījumi: – kuri, ja tie ...
Būvdarbu līguma grozījumi līguma izpildes laikā• Apjomu samazināšana un palielināšana (līgumā noteiktajos ga...
Līguma grozījumi un papildu darbi• PIL 63. (4) 1) noteiktajā gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru, la...
Līguma grozījumi un papildu darbi• Par neparedzamiem apstākļiem uzskatāmi: – dabas stihiju un sliktu laika apstākļu izra...
LĪGUMU IZPILDE• Līgumu izpildes kontrole: Līguma saistību izpildes nodrošinājums kā disciplinējošs mehānis...
SEKMĪGAI LĪGUMA IZPILDEIKvalitatīvi izstrādāts tehniskais projekts – nerada precizējošusjautājumus piedāvājumu sagatavošan...
Biežāk konstatētās kļūdas1. Pretendenta definīcijas sašaurināšana.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panata 11.punktu ...
Biežāk konstatētās kļūdas2. Prasības par apakšuzņēmēju izslēgšanu neievērošana.Nereti no nolikumiem ir konstatējams, ka no...
Biežāk konstatētās kļūdas3. Prasība par reăistrēšanos noteiktos Latvijas RepublikasreģistrosPublisko iepirkumu likuma 40.p...
Biežāk konstatētās kļūdasLai gan Publisko iepirkumu likuma 40.panta pirmās daļas regulējumsnav tieši piemērojams 8. panta ...
Biežāk konstatētās kļūdas4. Neatbilstoša aritmētisko kļūdu labošanas kārtībaNereti iepirkuma procedūras dokumentācijā sast...
Biežāk konstatētās kļūdas5. Paredzēta elastīga iepirkuma līguma grozīšanas iespējaLai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attiek...
Biežāk konstatētās kļūdas6. Prasība par finanšu rezerves iekļaušanu pretendenta finanšupiedāvājumāPretendentam cenu piedāv...
Biežāk konstatētās kļūdas7. Aizliegums piedalīties iepirkuma procedūrā interešu konflikta dēļ.8. Apakšuzņēmēju piesaistes ...
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās kļūdas, veicot iepirkumus un ieviešot līgumus
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās kļūdas, veicot iepirkumus un ieviešot līgumus
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās kļūdas, veicot iepirkumus un ieviešot līgumus
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās kļūdas, veicot iepirkumus un ieviešot līgumus
of 54

Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās kļūdas, veicot iepirkumus un ieviešot līgumus

Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās kļūdas, veicot iepirkumus un ieviešot līgumus / Dainis Gipters, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūraPrezentācija no 2011. gada 9. decembra seminārā "Daudzdzīvokļu māju renovācija. Publisko iepirkumu likums. Būvniecības kvalitāte".
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās kļūdas, veicot iepirkumus un ieviešot līgumus

 • 1. Iepirkumaprocedūra09.12.2011.
 • 2. Iepirkuma procedūras mērķis• Nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu,• piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un• Eiropas Savienības un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu
 • 3. Iepirkumu plānošana• Būvdarbu sagatavošanai nepieciešamie pakalpojumi: – tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde – inženierizpētes darbi – būves tehniskā apsekošana – būvprojektēšana – būvprojekta ekspertīze – būveksperta piesaiste• Būvdarbi• Autoruzraudzība• Būvuzraudzība
 • 4. Iepirkuma priekšmets• Publiski būvdarbu līgumi — iepirkuma līgumi, kuri finansiālās interesēs rakstveidā noslēgti starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem un kuru priekšmets ir: šā likuma 1.pielikumā minēto būvdarbu veikšana vai šo būvdarbu veikšana kopā ar būvprojektēšanu, vai būve (kopējais šā likuma 1.pielikumā minēto būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai būve kalpotu noteiktajam mērķim), kā arī jebkurš cits darījums, kura rezultātā pasūtītājs iegūst tiesības uz būvi, kas celta atbilstoši tā noteiktajām prasībām.
 • 5. Pakalpojumu un būvdarbuapjomi un paredzamā līgumcena• Līgumcenu aprēķina atbilstoši Likuma 9.panta piektajai daļai, un tā ir visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami publiska būvdarbu līguma izpildei un kurus pasūtītājs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam. Paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību būvdarbu līgumam regulē MK noteikumi Nr. 1014 (19.12.2006.) „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.• Ietver visus papildinājumus un iespējamās nākotnes izvēles (projektēšana + autoruzraudzība; būves 1. un 2.kārta, ja vēlas, lai abas kārtas realizētu viens un tas pats būvnieks u.tml.) – visas iespējamās nākotnes opcijas nosaka iepirkuma procedūras dokumentos; ņem vērā, aprēķinot paredzamo līgumcenu; iekļauj kā iespējamos papildinājumus vai grozījumus iepirkuma līgumā.
 • 6. Iepirkuma procedūras dokumenti nosaka:• dokumentus, kas iesniedzami, lai pārliecinātos, vai uz kandidātu vai pretendentu neattiecas iepirkumu likumos noteiktie izslēgšanas noteikumi;• dokumentus, kas iesniedzami, lai apliecinātu pretendenta tiesības veikt komercdarbību būvniecības jomā;• prasības pretendenta kvalifikācijai (finansiālais stāvoklis un profesionālās spējas);• tehniskās specifikācijas (apjomi, materiāli, tehnoloģijas, vides prasības, līguma izpildes noteikumi u.c.), būvprojekts;• piedāvājumu izvēles kritērijus (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums);• citas prasības (noformējums, nodrošinājumi).
 • 7. “Mazie iepirkumi” (8.1pants) - I• Izveido iepirkuma komisiju vismaz 3 locekļu sastāvā.• Iepirkuma komisija nosaka objektīvas un pamatotas prasības pretendentiem un iepirkuma priekšmetam, kā arī kritērijus, pēc kuriem izvēlēsies visizdevīgāko piedāvājumu.• IUB mājas lapā publicē paziņojumu par plānoto līgumu un nosaka piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām.• Pasūtītāja mājas lapā publicē pretendentiem un iepirkuma priekšmetam noteiktās prasības.• Pretendenti iesniedz apliecinājumus, ka nav pasludināts to maksātnespējas process, kā arī, ka tiem nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 100 latu.
 • 8. “Mazie iepirkumi” (8.1pants) - II• Iepirkuma komisija saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visatbilstošāko.• Potenciālajam uzvarētājam pieprasa izziņu par nodokļu nomaksu, kas izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas (paredz vismaz 10 darbdienas iesniegšanai).• Iepirkuma komisija sagatavo rakstveida lēmumu.• Pasūtītājs 3 darbdienu laikā informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu.• Pēc pretendentu pieprasījuma pasūtītājs 3 darbdienu laikā izsniedz vai nosūta lēmumu.• Ne vēlāk kā 5 dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē IUB mājas lapā informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu.
 • 9. Atklāts konkurss I• Iepirkuma komisijas izveidošana – tās sastāvā ir vismaz 3 locekļi (III nodaļa).• Atklāta konkursa nolikuma sagatavošana (51. panta pirmā daļa).• Paziņojuma par līgumu sagatavošana publicēšana IUB mājaslapā internetā (26.pants un 28.pants).• Brīva un tieša elektronisku pieeja atklāta konkursa nolikumam vai konkursa nolikuma izsniegšana pēc iespējamo piegādātāju pieprasījuma (30. panta pirmā daļa).• Grozījumi konkursa nolikumā, ja nepieciešams (29. panta trešā daļa un 30.panta ceturtā daļa).
 • 10. Atklāts konkurss II• Papildu informācijas sniegšana par konkursa nolikumu (30. panta otrā un trešā daļa) un ieinteresēto piegādātāju sanāksme (55. panta pirmā daļa).• Ieinteresēto piegādātāju piedāvājumu iesniegšana – iesniegšanas termiņš ne īsāks par 30 dienām (zem ES sliekšņiem) vai 52 dienām (virs ES sliekšņiem) no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB mājaslapā internetā (29. panta otrā daļa; 55. panta otrā daļa).• Piedāvājumu atvēršana (55. panta ceturtā un piektā daļa).• Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana – izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, saskaņā ar paziņojumā norādītopiedāvājuma izvēles kritēriju (56. pants); procedūras dokumentēšana (35. panta pirmā daļa).
 • 11. Atklāts konkurss III• Informācijas par pieņemto lēmumu nosūtīšana pretendentiem – 3 darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums (32.panta pirmā daļa).• Papildu informācijas sniegšana pretendentiem par pieņemto lēmumu – 3 darbdienu laikā, ja saņemts attiecīgs pieprasījums (32.panta otrā daļa).• Iepirkuma procedūras ziņojuma sagatavošana (35.pants).• Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšana IUB mājaslapā internetā – ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums (27.panta pirmā daļa, 28. pants).• Iepirkuma līguma noslēgšana – ne agrāk kā 11.dienā pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts IUB mājaslapā internetā (67. pants).
 • 12. Iepirkumu dokumentu pieejamība• Visiem dokumentiem jābūt brīvi elektroniski pieejamiem no iepirkuma izsludināšanas dienas.• Ja dokumenti nav pieejami no iepirkuma izsludināšanas dienas, pasūtītājam jāpagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
 • 13. Tehniskās specifikācijas• Būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar tehnisko projektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā (17.panta (2) daļa).• Lai pretendentam sniegtu pilnīgu priekšstatu par iepirkuma priekšmetu, nepietiek ar projekta ekonomikas daļu, pretendentam jāizsniedz arī būvprojekts.• Prasības materiāliem un tehnoloģijām, tai skaitā vides prasības (ekomarķējumi, citi standarti).• Līguma izpildes termiņš.• Minimālais garantijas termiņš un nosacījumi.• Līguma izpildes noteikumi.
 • 14. Konstatētās problēmas• Būvdarbus realizē, pamatojoties uz novecojušiem projektiem – mainījušās sākotnēji plānotās izmaksas, mainījies arī objekta fiziskais stāvoklis.• Būvdarbu iepirkumos darbu un apjomu saraksti ir nepilnīgi un neatbilst būvprojektam.• Prasības materiāliem un tehnoloģijām netiek noteiktas ar mērķi izmantot tās saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kvalitātes kritērijos.
 • 15. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi:• atzīts par vainīgu noziedzīgos nodarījumos.• atzīts par vainīgu būtiskā darba tiesību pārkāpumā.• atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā• pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, līdz plānotajam līguma beigu termiņam būs likvidēts.• ir nodokļu parādi, kas kopumā pārsniedz 100 latus.• sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
 • 16. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi• Iepirkumiem, kurus organizē saskaņā ar PIL 8.1pantu, nepiemēro 39.pantu, bet tikai tos izslēgšanas noteikumus, kas minēti 8.1pantā.
 • 17. Kļūdas kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu piemērošanā• Nolikumos nav iekļauti izslēgšanas noteikumi atbilstoši aktuālajai PIL redakcijai vai arī netiek iekļauti visi PIL paredzētie izslēgšanas noteikumi.• Izslēgšanas noteikumi netiek attiecināti uz personām, uz kuru spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, vai pretēji – tiek attiecināti uz visiem piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.• Izziņas par nodokļu nomaksu un maksātnespēju tiek pieprasītas visiem pretendentiem arī atklātā konkursā.• Nav ņemts vērā, ka saskaņā ar 39.panta (1) 5) nodokļu parāds drīkst būt līdz 100 latiem, ka jāpieprasa izziņa par darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem.• Nav norādes, ka tiks pārbaudīts, vai pretendents nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskos pārkāpumos.
 • 18. Nepamatoti pretendentu izslēgšanas noteikumi• Pretendents nav piedalījies būvlaukuma apskatē.Ja piedāvājumus var sagatavot tikai pēc līguma izpildes vietasapskates vai iepazīšanās klātienē ar iepirkuma procedūras papildudokumentiem, pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanastermiņu, lai piegādātājiem būtu iespēja uzzināt visu informāciju, kasnepieciešama piedāvājumu sagatavošanai.
 • 19. Nepamatoti pretendentu izslēgšanas noteikumi• Pretendentam bijusi negatīva sadarbība ar pasūtītāju (vai citiem pasūtītājiem saskaņā ar pasūtītāja saņemto informāciju).Saskaņā ar PIL 42.pantu pretendentam dotas tiesības iesniegtpierādījumus, ka tas spēs izpildīt līgumu, nevis pasūtītājam paredzētastiesības sameklēt pierādījumus par tiem gadījumiem, kad līguma izpildenav bijusi veiksmīga.
 • 20. Ieteikumi• Izslēgšanas noteikumus definēt precīzi atbilstoši PIL aktuālajai redakcijai.• Nenodarboties ar jaunu, PIL neparedzētu izslēgšanas noteikumu radīšanu!• Norādīt nolikumā, kādas izziņas un informāciju pasūtītājs saskaņā ar PIL saņems pats (piemēram, informācija no Valsts darba inspekcijas).• Neparedzēt izslēgšanu par apliecinājumu neiesniegšanu, ja saskaņā ar PIL par attiecīgajiem apstākļiem paredzēts pieprasīt no pretendenta kompetentu institūciju izziņu iesniegšanu.
 • 21. Kvalifikācijas prasības• Kvalifikācijas prasību mērķis - mazināt pasūtītāja risku, pārliecinoties – par pretendenta saimniecisko un finansiālo stabilitāti un – par pretendenta spēju - tehnisko un profesionālo – atbilstību līguma izpildei nepieciešamajām spējām.• PIL nenosaka izvirzāmās prasības, tikai uzskaita dokumentus, kurus pretendents var iesniegt savas atbilstības apliecināšanai.• Pretendentam izvirzītās prasības nedrīkst pārsniegt robežu, kas objektīvi nepieciešama iepirkuma veikšanai !
 • 22. Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim• Praksē visbiežāk tiek prasīti dokumenti, kas apliecina apgrozījumu, kā arī kredītiestāžu apliecinājumi par spēju piesaistīt finansējumu.• Problēmas ar pierādījumiem par spēju piesaistīt finansējumu.• Citi komersanta saimniecisko stāvokli raksturojošie rādītāji (vispārējais apgrozījuma koeficients, pozitīvs paša kapitāls).
 • 23. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām• Pasūtītājs nosaka minimālās prasības pretendenta pieredzei, personāla kvalifikācijai, tehniskajam nodrošinājumam – samērīgi ar iepirkuma priekšmetu!• Samērīgums izpaužas gan iepriekšējās pieredzes apliecināšanai pieprasīto objektu skaitā, gan to raksturojumā un apjomā, gan prasību, kas tiek izvirzītas komersantam un vienlaikus arī atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai inženierim, samērībā.• Precīzi jānosaka iesniedzamie dokumenti atbilstības apliecināšanai; iespējas:A. paredzēt pasūtītāja tiesības iegūt papildu informāciju no citiem avotiem;B. paredzēt izmantot informāciju, kuru pretendents tam pašam pasūtītājam iesniedzis citā iepirkumā.
 • 24. Biežāk sastopamās kļūdas• Noteiktas nesamērīgas prasības attiecībā uz apgrozījumu, iepriekšējo pieredzi (milzīgi apgrozījumi, liels objektu skaits) vai vispār nav noteiktas prasības iepriekšējai pieredzei.• Neskaidri formulētas prasības apgrozījumam (nav saprotams, vai runa ir par vidējo vai kopējo apgrozījumu pēdējos 3 gados, kā paredzēts vērtēt to pretendentu apgrozījumu, kuri dibināti vēlāk).• Samazināts vai palielināts būvdarbu pieredzes apliecināšanai likumā noteiktais periods – 5 gadi.• Projektētāja pieredzes apliecināšanai pieprasa norādīt pilnībā realizētus būvprojektus.
 • 25. Biežāk sastopamās kļūdas• Tiek noteikti nepamatoti izslēgšanas noteikumi (piemēram, nepiedalīšanās būvlaukuma apskatē, speciālisti nav piesaistīti uz darba līguma pamata uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi).• Nav noteikts vai nepamatoti šauri noteikts, kādi būvdarbi vai pakalpojumi tiks uzskatīti par līdzvērtīgiem.• Nepamatoti ierobežota apakšuzņēmēju piesaiste.• Nav precīzi noteikti iesniedzamie dokumenti, piemēram, kredītspējas, pieredzes, speciālistu pieejamības apliecināšanai.
 • 26. Balstīšanās uz citu uzņēmēju iespējām• Būvuzņēmējs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura (personu grupas dalībnieki, saistīti uzņēmumi, apakšuzņēmēji).• Šādā gadījumā būvuzņēmējs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei (PIL 41.pants) vai par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā līguma izpildes laikā (PIL 42.pants).
 • 27. Biežāk sastopamās kļūdas• Pretendentu kļūdas – nav iesniegti pierādījumi par to, ka attiecīgie resursi būs piegādātāja rīcībā līguma izpildē.• Pasūtītāju kļūdas netiek pienācīgi izvērtēts, vai saņemti pietiekami pierādījumi par resursu pieejamību līguma izpildē (īpaši, ja balstās uz cita uzņēmēja apgrozījumu vai pieredzi).
 • 28. Apakšuzņēmēji• Pasūtītājs būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentos pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.• Publiska būvdarbu līguma gadījumā pretendents apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk par 70 % no kopējā veicamo būvdarbu apjoma.• Jāatceras, ka pasūtītāja pienākums ir pārbaudīt, vai uz apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, neattiecas PIL 39.pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi.
 • 29. Apakšuzņēmēju un personāla maiņa• Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru piedāvājumā sniedzis informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 3. un 6.punktu, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis pasūtītāju saskaņā ar likuma 20.pantu, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.• Pirms piekrišanas izteikšanas tā apakšuzņēmēja maiņai, uz kura spējām pretendents balstījās savas kvalifikācijas apliecināšanai, pasūtītājs, piemērojot PIL 39.panta nosacījumus, papildus pārliecinās par iesaistāmā apakšuzņēmēja atbilstību šā likuma 39.panta pirmās daļas prasībām un apakšuzņēmēja maiņai nepiekrīt, ja tas šīm prasībām neatbilst.
 • 30. Piedāvājumu izvēles kritēriji• Primārais piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.• Viszemākās cenas kritērijs, ja pasūtītājs uzskata, ka lietderīgāk izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu un sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta.• Secināms:a. būvdarbu iepirkumos, kur tehniskā specifikācija satur precīzu darbu un apjomu sarakstu (gatavs būvprojekts), var izmantot viszemākās cenas kritēriju;b. apvienotajos projektēšanas un būvdarbu iepirkumos viszemākās cena kritērija izmantošana nebūtu pamatota.
 • 31. Piedāvājumu izvēles kritēriji• Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma gadījumā:o izvēlas vērtēšanas kritērijus, kas saistīti ar līguma priekšmetu, kuriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem;o paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos norāda kritērijus, to īpatsvarus un skaitliskās vērtības;o iepirkuma procedūras dokumentos norāda vērtēšanas algoritmu saskaņā kritērijiem un aprakstu, kā tiks vērtēts katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.
 • 32. Piedāvājumu izvēles kritēriji• Ja piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:o paziņojot pretendentiem par iepirkuma procedūras rezultātiem, paziņojumā norāda izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;o iepirkuma procedūras ziņojumā norāda piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkumu un pamatojumu piedāvājuma izvēlei.
 • 33. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums• Vērtēšanas kritēriji, kurus nedrīkst izmantot: pretendenta pieredze (darbības gadi, objektu skaits, atsauksmju skaits) apakšuzņēmēju piesaiste (%) personāla pieredze uzņēmuma apgrozījums, tehniskais nodrošinājums u.c. ar pretendenta kvalifikāciju saistīti kritēriji• Vērtēšanas kritēriji, kurus jāizmanto pārdomāti: garantijas termiņš izpildes termiņš defektu novēršanas laiks būvdarbu organizācijas aprakstu detalizācijas pakāpe.
 • 34. Iespējamie vērtēšanas kritēriji• Cena• Būvniecības termiņu un organizācijas optimizācija (minimizēt ietekmi uz satiksmi, pasūtītāja darbību)• Tehnoloģiju atbilstība• Iekārtu kvalitāte un apkalpošanas ērtums• Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas• Ēku un iekārtu dzīves cikla izmaksas• Ietekme uz vidi projekta dzīves cikla laikā• Videi draudzīgu materiālu izmantošana
 • 35. Biežāk sastopamās kļūdas• Nolikumā nav paskaidrojuma, kā kritēriji tiks vērtēti (piem., darbu izpildes grafika detalizācijas pakāpe, atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām, izpratne par tehniskās specifikācijas prasībām u.tml.).• Izpildes termiņu un garantijas termiņu vērtēšanas algoritms pieļauj nereālu piedāvājumu iesniegšanu.• Tiek paredzēts vērtēt (piešķirt noteiktas balles) piedāvājumiem, kas neatbilst nolikuma prasībām.• Pārkāpumi vērtēšanas procesā – vienlīdzīgas un godīgas attieksmes principu pārkāpumi, piešķirtie novērtējumi nav pamatoti.
 • 36. Līguma grozījumi un papildu darbi• Pasūtītājs nav tiesīgs līguma izpildes laikā grozīt būtiskus līguma piešķiršanas nosacījumus (kvalitāte, apjomi, cena, izpildes termiņi), izņemot gadījumus, kad iepirkuma dokumentos ir precīzi identificēti apstākļi un nosacījumi, pie kuriem var tikt izdarīti līguma grozījumi, un šie nosacījumi ir pietiekami skaidri, lai ļautu piegādātājiem interpretēt tos līdzīgā veidā.• Līguma pārskatīšanas nosacījumiem nedrīkst būt neierobežotu grozījumu spēks un tie nedrīkst tikt izmantoti, lai apietu likuma prasības.
 • 37. Līguma grozījumi un papildu darbi• Par būtiskiem līguma piešķiršanas nosacījumiem uzskatāmi nosacījumi: – kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu radīt iespēju pretendentiem iesniegt būtiski atšķirīgu piedāvājumu; – kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu mainīt ieinteresēto uzņēmēju loku; – kuri varētu mainīt līguma ekonomisko līdzsvaru par labu pasūtītājam vai tā līguma partnerim.
 • 38. Būvdarbu līguma grozījumi līguma izpildes laikā• Apjomu samazināšana un palielināšana (līgumā noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā, ja šāda iespēja bija paredzēta, iepirkumu izsludinot, un zināma visiem pretendentiem).• Līgumcenas palielināšana sadārdzinājuma dēļ (līgumā noteiktajos gadījumos, apjomos un kārtībā, ja šāda iespēja bija paredzēta, iepirkumu izsludinot, un zināma visiem pretendentiem).• Apjomu palielināšana, kas nav paredzēta līgumā – sarunu procedūra (PIL 63.panta (4) 1)), ja darbi objektīvi neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei un izpildās pārējie nosacījumi.
 • 39. Līguma grozījumi un papildu darbi• PIL 63. (4) 1) noteiktajā gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru, lai piešķirtu jaunu līgumu par papildu darbiem, kas neparedzamu iemeslu dēļ kļuvuši nepieciešami• Sarunu procedūras pēc būtības ir direktīvu piemērošanas izņēmumi, tādēļ tos attaisnojošie nosacījumi interpretējami šauri - vērtē, ko pasūtītājam vajadzēja paredzēt nevis, ko viņš faktiski paredzēja• Pasūtītājam ir pienākums pierādīt apstākļus, kas attaisno sarunu procedūras piemērošanu• Neparedzamie apstākļi nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja
 • 40. Līguma grozījumi un papildu darbi• Par neparedzamiem apstākļiem uzskatāmi: – dabas stihiju un sliktu laika apstākļu izraisīti apstākļi (piem., plūdi, zemestrīces) – apstākļi, ko izraisījušas trešās personas (piem., jaunas likumdošanas prasības) – tehniskas dabas apstākļi (piem., grunts sastāvs, avoti un zemūdens straumes, zinātniski atklājumi, kas izraisījuši stingrākas drošības prasības)
 • 41. LĪGUMU IZPILDE• Līgumu izpildes kontrole: Līguma saistību izpildes nodrošinājums kā disciplinējošs mehānisms – darbojas, ja ir bankas garantija Līgumsods par darbu izpildes termiņa kavējumu – darbojas, ja ir iespēja Pasūtītājam veikt ieturējumu no gala maksājuma Detalizēti un konkrēti līguma noteikumi attiecībā uz termiņiem, veikto darbu pārbaudēm, defektu konstatācijas kārtību u.tml.
 • 42. SEKMĪGAI LĪGUMA IZPILDEIKvalitatīvi izstrādāts tehniskais projekts – nerada precizējošusjautājumus piedāvājumu sagatavošanas posmā un papildus darbunepieciešamību līguma izpildes gaitā.Pretendenta piedāvājums, kas atbilst pretendenta reālām iespējāmnodrošināt kvalitatīvus būvdarbus.Labs būvuzraugs – līguma izpildes kontrole attiecībā uz paveiktobūvdarbu kvalitāti un atbilstību.
 • 43. Biežāk konstatētās kļūdas1. Pretendenta definīcijas sašaurināšana.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panata 11.punktu pretendentsir „fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā tokombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus”. Līdz ar tonormatīvajam regulējumam nav atbilstoši nosacījumi, kas piemēramparedz, ka pretendents var būt tikai juridiska persona.
 • 44. Biežāk konstatētās kļūdas2. Prasības par apakšuzņēmēju izslēgšanu neievērošana.Nereti no nolikumiem ir konstatējams, ka no dalības iepirkumaprocedūrā tiek izslēgts pretendents, ja attiecībā uz pretendentu vai tāpiesaistīto apakšuzņēmēju ir iestājies kāds no Publisko iepirkumulikuma 39.pantā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.Norādām, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmāsdaļas 11.punktu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanasnosacījumi ir attiecināmi uz pretendenta norādīto personu, uz kurasiespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilstiepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Līdz ar toizslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz tādiem apakšuzņēmējiem,kuri ir piesaistīti tikai kādu noteiktu darbu veikšanai, bet ar to iespējāmnetiek apliecināta pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām.Minētais princips ir attiecināms arī uz Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem.
 • 45. Biežāk konstatētās kļūdas3. Prasība par reăistrēšanos noteiktos Latvijas RepublikasreģistrosPublisko iepirkumu likuma 40.panta pirmajā daļā noteikto, kapiegādātājam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši„attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām”, ir saprotama piegādātājaizcelsmes (reģistrācijas) valsts, nevis valsts, kur tiek rīkota iepirkumaprocedūra. Līdz ar to pasūtītājs nedrīkst noteikt, piemēram, kapiegādātājam (t.sk. ārvalsts) uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi jābūtreģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Tā kā šādaprasība ierobežo ārvalstu būvkomersantus, dokumentācijā jāparedz, kapasūtītājs atzīs arī attiecīgās valsts prasībām atbilstoši reăistrētupiegādātāju.
 • 46. Biežāk konstatētās kļūdasLai gan Publisko iepirkumu likuma 40.panta pirmās daļas regulējumsnav tieši piemērojams 8. panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem, tomērpasūtītāja pienākums noteikt pamatotas un objektīvas prasībaspretendentiem un iepirkuma priekšmetam, un nodrošināt, lai šīsprasības nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei, izriet no 8.panta trešās daļas. Piegādātāja jeb komersanta reģistrācijabūvkomersantu reģistrā ir nepieciešama komercdarbības veikšanaibūvniecībā, bet ne dalībai publiskajos iepirkumos, kuru rezultātā tieknoslēgti būvdarbu līgumi (attiecīga reģistrācija ir nepieciešama tikai paruzvarētāju atzītajam piegādātājam pirms būvdarbu līguma noslēgšanasun būvdarbu uzsākšanas). Līdz ar to 8. panta kārtībā organizētopublisko iepirkumu ietvaros nav pamatota prasība piegādātājiem līdz arpiedāvājumu iesniegt arī dokumentu, kas apliecina reģistrācijas faktubuvkomersantu reģistrā.
 • 47. Biežāk konstatētās kļūdas4. Neatbilstoša aritmētisko kļūdu labošanas kārtībaNereti iepirkuma procedūras dokumentācijā sastopama aritmētiskokļūdu labošanas kārtība, kas neatbilst Publisko iepirkumu likumaregulējumam. Tā, piemēram, nosacījums, ka, ja finanšu piedāvājumākopējā cena ir mazāka par vienību cenu summu, komisija ņem vērākopējo cenu, ir uzskatāms par neatbilstošu. Norādām, ka, tā kā kopējācena veidojas, attiecīgi saskaitot vai reizinot vienības cenu, aritmētiskākļūda var rasties, vienīgi aprēķinot kopējo cenu. Līdz ar to navnozīmes faktam, vai vienību cenu summa ir mazāka vai lielāka parkopējo cenu; vērā ņemama ir pareizi aprēķinātā summa.
 • 48. Biežāk konstatētās kļūdas5. Paredzēta elastīga iepirkuma līguma grozīšanas iespējaLai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem,līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski grozījumi (grozījumi, kassaistās ar piedāvājuma nosacījumu, kuri tika izvērtēti iepirkumaprocedūrā, izmaiņām, kas varētu būt būtiski ietekmējušas iesniegtospiedāvājumus, tajā skaitā izmaiņas attiecībā uz apjoma vai cenassamazinājumu vai palielinājumu, apmaksas kārtību, darbu izpildestermiņu u.c.).Būtiskus līguma grozījumus (tai skaitā papilddarbi (darbu apjomuizmaiņas, materiālu nomaiņa u.c.)) jāuzskata par līdzvērtīgiem jaunalīguma noslēgšanai, kam jāpiemēro jauna iepirkuma procedūra.
 • 49. Biežāk konstatētās kļūdas6. Prasība par finanšu rezerves iekļaušanu pretendenta finanšupiedāvājumāPretendentam cenu piedāvājumā ir jāiekļauj būvdarbu izmaksas,pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajiemdarbu apjomiem, ierēķinot šajās izmaksās arī iespējamos riskus, unnav pamatoti iekļaut piedāvājumā pasūtītāja noteiktu rezervi konkrētāapmērā, kuras izmantošana nav iepriekš paredzama.
 • 50. Biežāk konstatētās kļūdas7. Aizliegums piedalīties iepirkuma procedūrā interešu konflikta dēļ.8. Apakšuzņēmēju piesaistes ierobežošana.9. Pasūtītāja „atkāpšanās” no sākotnēji izvirzītajām prasībām iepirkumaprocedūras dokumentācijā.

Related Documents