นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกาหนดอนาคต และพัฒนาประเทศ
ให้เป็นส...
of 1

Policy24jan55

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Policy24jan55

  • 1. นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกาหนดอนาคต และพัฒนาประเทศ ให้เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ (Knowledge-Based Country) และใช้วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิตประจาวัน 2. ให้มีการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ใน ลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Innovative Economy) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. ให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนระบบการศึกษาทุกระดับของประเทศ รวมทั้งสร้างและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นฐานปัจจัยการผลิต 4. ให้มีการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น 5. ให้มีการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา มุ่งสู่ระดับร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ 6. ให้มีการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการ รองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เห็นชอบ เมื่อ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555

Related Documents