„Tento projekt je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a státním rozpočtem ČR.“ ...
Filosofie kursu:Kurs rozšíří prezentační a komunikační dovednosti účastníků, naučí je používat PR nástroje a pomůže jimpři...
Předběžné informace o organizaci kursu, stručný nástin programu(organizátor si vyhrazuje možnost změny místa a termínu kon...
N Á V R A T K A1 – P Ř I H L Á Š K APřihlašuji se na všechny moduly kursu: Prezentační a marketingové dovednosti pro vlast...
of 4

Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nabídka kursu prezentačních a PR dovedností pro studenty 2012

  • 1. „Tento projekt je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a státním rozpočtem ČR.“ Nabídka vzdělávacího kursu Prezentační a PR dovednosti pro vlastníky lesů a osoby hospodařící v lesích v rámci projektu Public relations jako prostředek ke zvyšování konkurenceschopnosti v lesním hospodářstvíMilí studenti,Naše společnost KPI, o. p. s., ve spolupráci s Lesy Mornstein-Zierotin v Bludově a Lesy Kinských dal Borgov Chlumci n. C. připravila projekt zaměřený na správné řízení propagace a Public Relations v oblastilesnictví a životního prostředí. Dovolujeme si vám nabídnout možnost zúčastnit se tohoto vzdělávacíhoprojektu. Stanete se členy interdisciplinárních pracovních týmů. Vznikne tak zajímavá příležitostk vzájemnému myšlenkovému obohacení. Z plodné a nekonvenční diskuse mohou posléze vzejít dlouhodobéprojekty a osobní spolupráce.Benefity, které vám nabízíme: uhradíme vám veškeré náklady spojené s účastí v projektu získáte certifikované vzdělání v oblasti komunikace, public relations a marketingu můžete zpracovat seminární práci na konkrétní praktické téma navážete kontakty s lidmi, kteří vám mohou nabídnout zajímavé pracovní příležitosti získáte praxi a možnost spolupracovat s konkrétními lesnickými podniky získáte praktické zkušenosti a možnost ověření teoretických znalostí získáte dovednosti pro prezentaci vlastní práce před veřejností osvojíte si diskusní a komunikační techniky posílíte si komunikační dovednosti s možností využití i v běžném životě zvýšíte své sebepoznání a sebevědomí zvýšíte své kvalifikační předpoklady pro výkon práce, pro práci v týmu, pro osobní a profesní růst získáte dovednosti k zvládání krizových a stresových situací posílíte svoji pracovní kreativitu a flexibilitu po absolvování kursu budete lépe zvládat komunikaci se svým okolímLes s jeho mimoprodukčními funkcemi je lidmi vnímán jako veřejný statek. Hospodaření v lese je veřejnostísledováno s daleko větší citlivostí, než je tomu u většiny ostatních hospodářských subjektů působícíchv jiných oborech. Proto se vlastníci lesů a lesníci nemohou obejít bez promyšlené a systematickékomunikace s veřejností.Podle průzkumů veřejného mínění, provedených v posledním desetiletí, více než polovina dospělé populacese domnívá, že lesů v ČR ubývá a hospodaření v lese poškozuje zdraví stromů. Tento negativní obraz lesníhohospodářství se dlouhodobě nedaří změnit. Přičemž situace je přesně opačná, zalesněných ploch v ČRpřibývá, zásoby dřeva se neustále zvyšují a většina vlastníků lesa používá při hospodaření v lese certifikačnísystémy, které zaručují trvale udržitelné hospodaření v lese.Z průzkumů je však také patrné, že vlastníci lesa a lesníci nedostatečně využívají různé komunikační nástrojek tomu, aby seznámili širokou veřejnost se skutečným stavem hospodaření v lese. Pojďte s námi zkusit tento stav změnit – pomozte vlastníkům lesů s jejich Public RelationsBěhem kurzu společně s vlastníky vytvoříte tým a společně navrhnete a zrealizujete vlastní modelovou PRkampaň, rovněž se naučíte efektivně komunikovat používat vhodné PR nástroje v oblasti lesnictví aživotního prostředí.Kontaktní údaje: Ing. Jan Řezáč, e-mail: jrezac1@gmail.com, mobil: 724 576 008 1
  • 2. Filosofie kursu:Kurs rozšíří prezentační a komunikační dovednosti účastníků, naučí je používat PR nástroje a pomůže jimpřipravit si PR komunikační strategii pro prezentaci jejich organizace.Koncepce kursu vychází jednak z potřeb vlastníků lesa a osob hospodařících v lesích užívat vícemarketingových nástrojů zaměřených na veřejnost v České republice, jednak ze skutečnosti, že předevšímpro střední a menší vlastníky lesů a lesní podniky je prakticky nemožné zaměstnávat marketingové a PRspecialisty. Tyto činnosti ve většině případů vykonávají lidé s lesnickým vzděláním, kteří mají navíckumulováno více funkcí, ale bez teoretické průpravy.Realizací kursu chceme přispět ke zlepšení prezentace lesních majetků a českého lesnictví; ke zlepšeníinformovanost české veřejnosti o stavu našich lesů, úrovni jejich obhospodařování, šetrných způsobechvyužívání dřevaCílové skupiny a co jim přinese účast v projektu:Vlastníci lesů a osoby hospodařící v lesích, vlastníci lesoparků, parků a volné zeleně  příležitost zvýšit své komunikační dovednosti  naučí se efektivně používat marketingové a PR nástroje  vytvoří si vlastní marketingové a PR strategie  vytvoření specializovaného týmu, s nímž bude možné dlouhodobě spolupracovatStudenti lesnických fakult  možnost zpracovat seminární práci na konkrétní praktické téma  možnost získat praxi  spolupráce s konkrétními lesnickými podniky  možnost získání praktických zkušeností a ověření teoretických znalostíStudenti fakult mediálních studií  možnost zpracovat seminární práci na konkrétní praktické téma  možnost získat praxi  spolupráce s konkrétními lesnickými podniky  možnost získání praktických zkušeností a ověření teoretických znalostíMetodika: Kurs bude veden pomocí aktivních a inovativních forem vzdělávání (diskusní a komunikačnítechniky, techniky práce s textem, techniky řešení a objevování problému, techniky simulace a hraní rolí ad.)- semináře budou postaveny na těchto technikách vzdělávání, neboť je prokázáno, že tyto techniky jsou proúčastníky vzdělávání nejpřínosnější a dokážou informace lépe vstřebat. V průběhu vzdělávacích kurzů buderovněž použito klasických forem výuky, a to zejména powerpointové prezentace a přednášky.Obsah kursu: Celkem proběhnou dva vzdělávací kurzy. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin po 15.Jeden vzdělávací kurz obsahuje celkem čtyři dvoudenní moduly. Na závěr se uskuteční dvoudenní odbornýseminář, na kterém se sejdou obě skupiny.Důraz klademe zejména na:  srozumitelnost, efektivitu  vazbu na možnosti prakticky aplikovat látku  atraktivitu a pestrost programu  tvorbu interdisciplinárních pracovních týmůHlavními pedagogickými nástroji jsou uplatňované formy  přednáška, krátká praktická cvičení  samostatná práce s brainstormingem a panelovou diskusí  přímá diskuse s odborníkem na danou problematikuSeznam učebních materiálů - během kursu účastníci mimo jiné získají tyto studijní materiály:  sborník vybraných marketingových strategií a doporučených marketingových nástrojů  metodika správné prezentace a neverbální komunikace, metodika tvorby tiskových zpráv  seznam učebních materiálů bude poskytnut před začátkem programu 2
  • 3. Předběžné informace o organizaci kursu, stručný nástin programu(organizátor si vyhrazuje možnost změny místa a termínu konání jednotlivých modulů podle aktuální situace)Termíny konání jednotlivých modulů Skupina č. 1, Kněžičky Skupina č. 2, BludovModul č. 1 15. – 16. 3. 29. – 30. 3.Modul č. 2 12. – 13. 4. 26. – 27. 4.Modul č. 3 10. – 11. 5. 24. – 25. 5.Modul č. 4 7. – 8. 6. 21. – 22. 6.Modul č. 5 20. – 21. 9. (společný)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul č. 1: Analýza stavu využívání PR nástrojůLektoři:1. denI. blok (9.00 – 13.00) Co je to PR kampaň (ukázka případových studií vybraných PR kampaní)II. blok (14.00 – 18.00): Definice strategického rámce, roztřídění PR nástrojů podle vhodnosti použití2. denIII. blok (8.00 – 12.00): Proces přípravy a realizace PR kampaně, komunikační rámecIV. blok (13.00 – 17.00): Analýza cílových skupin, tvorba klíčových sděleníModul č. 2: Prezentační a komunikační technikyLektoři:1. denI. blok (9.00 – 13.00): Co jsou média, jak pracují, hlavní principy komunikace s novinářemII. blok (14.00 – 18.00): Zásady psaní tiskových zpráv, článků, dopisů – co hlavního sdělit novinářům2. denIII. blok (8.00 – 12.00): Zásady osobní komunikace, tvorba power pointové prezentaceIV. blok (13.00 – 17.00) Fotografie jako informační zkratkaModul č. 3: Naformulování vhodné komunikační strategieLektoři:1. denI. blok (9.00 – 13.00): formulace vlastních PR cílů ve vztahu k cílovým skupinám, výběr PR nástrojůII. blok (14.00 – 18.00): tvorba struktury vlastní PR strategie2. denIII. blok (8.00 – 12.00): tvorba firemních PR strategiíIV. blok (13.00 – 17.00): příprava PP prezentace PR strategiíModul č. 4: Aplikace získaných znalostí a dovednosti v oblasti komunikace a PR v praxiLektoři:1. denI. blok (9.00 – 13.00): Konzultační workshop nad vytvořenými návrhy marketingových strategiíII. blok (14.00 – 18.00): dokončení PP prezentací PR strategií2. denIII. blok (8.00 – 12.00): prezentace vytvořených PR strategií, zpětná vazbaIV. blok (13.00 – 17.00): prezentace vytvořených PR strategií, zpětná vazbaModul č. 5: Sdílení příkladů dobré praxe a závěrečná reflexe vzdělávacího kurzuLektoři:1. denI. blok (9.00 – 13.00): Prezentace zkušeností jednotlivých účastníků z realizovaných marketingovýchstrategií vytvořených v rámci vzdělávacího kurzu; diskuze; hodnocení; zapracování připomínek.II. blok (14.00 – 18.00): Prezentace zkušeností2. denIII. blok (8.00 – 12.00): Na základě zpětné vazby realizovaných marketingových strategií vytvořených vrámci projektu zhodnotit, vytipovat a doporučit nejlepší možné marketingové postupy a nástroje.IV. blok (13.00 – 17.00): závěrečná reflexe 3
  • 4. N Á V R A T K A1 – P Ř I H L Á Š K APřihlašuji se na všechny moduly kursu: Prezentační a marketingové dovednosti pro vlastníky lesů aosoby hospodařící v lesích: A) v termínech – hotel Obora, Kněžičky B) v termínech – Bludov(nehodící se škrtněte, nebo smažte)Titul, příjmení a jméno:Adresa organizace:Telefon / mobil:E-mail:1 Návratku zkopírujte do e-mailu odpovědi a vypište, prosím, požadované údaje. 4

Related Documents