MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
POROZUMIENIE
w Radzie UE
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
z 25 czerwca 2013 r.
WP...
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
Najważniejsze dla Polski postanowienia kompromisu
dotyczą:
• Płatności bezpo...
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
Płatności bezpośrednie
• Kontynuowanie uproszczonego systemu płatności bezpo...
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
Płatności bezpośrednie (cd.)
• Możliwość kontynuowania do 2020 r. wsparcia z...
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
Płatności bezpośrednie (cd.)
• System dla młodych rolników – obowiązkowy, z ...
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
Uproszczenie zazielenienia płatności bezpośrednich
• Gospodarstwa do 15 ha p...
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW
• 30% limitu środków EFRROW...
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
Wspólna Organizacja Rynków Rolnych
• Przedłużono funkcjonowanie kwot w sekto...
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
Kwestie horyzontalne
• Przeliczanie płatności bezpośrednich wg
średniego kur...
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
Dziękuję za uwagę!
of 10

Prezentacja minister porozumienie_rada 24-25 06 2013_ostatni_uwaga zk_ost

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja minister porozumienie_rada 24-25 06 2013_ostatni_uwaga zk_ost

  • 1. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT POROZUMIENIE w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 25 czerwca 2013 r. WPR na lata 2014 – 2020
  • 2. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Najważniejsze dla Polski postanowienia kompromisu dotyczą: • Płatności bezpośrednich • Wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW • Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych • Kwestii horyzontalnych Formalne przyjęcie aktów prawnych na jesieni 2013 r.
  • 3. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Płatności bezpośrednie • Kontynuowanie uproszczonego systemu płatności bezpośrednich SAPS do końca 2020 r., • Nowe komponenty systemu płatności - płatność dla małych gospodarstw (dobrowolna), młodych rolników (obowiązkowa), do pierwszych hektarów (dobrowolna), • Dyscyplina finansowa – obejmie gospodarstwa rolne otrzymujące ponad 2 tys. EURO – W PL, w 2011 r. poniżej 2 tys. EURO otrzymało 955 tys. gospodarstw (71%), posiadały 3,7 mln ha UR (27%), otrzymały 25% koperty płatności • Możliwość przesuwania środków finansowych między filarami (do 25% z II na I filar),
  • 4. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Płatności bezpośrednie (cd.) • Możliwość kontynuowania do 2020 r. wsparcia z budżetu krajowego, • Płatności dla aktywnego rolnika – negatywna lista (np. lotniska, koleje, tereny sportowe i rekreacyjne), • Uproszczenie zazielenienia płatności bezpośrednich, • System dla małych gospodarstw – wyłączenie z kontroli spełniania wymogów zasady wzajemnej zgodności, zwolnienie ze stosowania praktyk zazielenienia, limit 1250 EURO/gospodarstwo,
  • 5. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Płatności bezpośrednie (cd.) • System dla młodych rolników – obowiązkowy, z limitem powierzchniowym 25-90 ha, • Płatności związane z produkcją – do 15% koperty krajowej (13% + 2% na rośliny strączkowe), • Deklaracja Polski dotycząca zakresu wsparcia związanego z produkcją – rozszerzenie listy, która powinna obejmować sektory o dużym znaczeniu w regionach wrażliwych gospodarczo i środowiskowo, w tym kierunki pracochłonne, • Degresywność – obowiązkowa redukcja, na poziomie 5% dla kwot powyżej 150 tys. EURO.
  • 6. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Uproszczenie zazielenienia płatności bezpośrednich • Gospodarstwa do 15 ha powierzchni gruntów ornych wyłączone z wymogu wykazania obszarów proekologicznych, • Udział obszarów EFA w gospodarstwie na poziomie 5%, 7% po raporcie KE, • Gospodarstwa do 10 ha powierzchni gruntów ornych wyłączone z wymogu dywersyfikacji upraw, • Gospodarstwa 10 - 30 ha – minimalna liczba różnych upraw to 2; powyżej 30 ha – 3 uprawy, • Utrzymanie TUZ na poziomie kraju/regionu, • Sankcje – pierwsze 2 lata 100% płatności zielonej, w kolejnych latach 120% i 125%.
  • 7. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW • 30% limitu środków EFRROW na poszerzony katalog działań realizujących cele środowiskowo-klimatyczne (obok rolnictwa ekologicznego, programu rolno- środowiskowego, ONW, obejmuje również inwestycje o pozytywnych efektach środowiskowo-klimatycznych, działania „leśne”, NATURA 2000), • Wzmocniono możliwości wsparcia przetwórstwa rolno- spożywczego, • Nowa delimitacja ONW od 2018 r., • Wsparcie systemów jakości żywności rozszerzone o działania informacyjno-promocyjne.
  • 8. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Wspólna Organizacja Rynków Rolnych • Przedłużono funkcjonowanie kwot w sektorze cukru do września 2017 roku, • Włączono (z pewnymi modyfikacjami) do tekstu rozporządzenia rozwiązania tzw. pakietu mlecznego, • Zwiększono limit skupu interwencyjnego masła z 30 tys. ton do 50 tys. ton, • Deklaracja Polski dotycząca jednakowych możliwości wspierania sektora chmielu w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
  • 9. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Kwestie horyzontalne • Przeliczanie płatności bezpośrednich wg średniego kursu EBC z okresu 1 m-ca przed 1 października danego roku, • Włączenie Ramowej Dyrektywy Wodnej do zasady wzajemnej zgodności dopiero po jej implementacji przez wszystkie Państwa Członkowskie
  • 10. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Dziękuję za uwagę!

Related Documents