ПРОЕКТ ЗА МЛАДИНСКА НЕЗАВИСНОСТ
<ul><li>Едукативна алатка </li></ul><ul><li>Академска натпреварувачка дисциплина </li></ul>
<ul><li>Правила / Формат </li></ul><ul><li>Број на говорници и тимови </li></ul><ul><li>Редослед на говори </li></ul><ul><...
<ul><li>Форматот влече корени од процедурите на Британскиот парламент </li></ul><ul><li>Се дебатира повеќе од 200 години <...
<ul><li>Еден од најсложените формати во натпреварувачката дебата </li></ul><ul><li>4 тима од по 2 говорника = 8 учесници +...
<ul><li>i </li></ul>
<ul><li>Прва Влада- Го отвора случајот </li></ul><ul><li>Прва Опозиција- Го отвора нападот </li></ul>
<ul><li>Втора Влада- Надополнува со нов момент </li></ul><ul><li>Втора Опозиција- Опонира на втората Влада пред се ’ </l...
<ul><li>i </li></ul>
<ul><li>Премиер [ 7 мин ] - Вовед </li></ul><ul><li>Лидер на опозицијата [ 7 мин ] – Иницира „судир“ </li></ul><ul><li...
<ul><li>Лидер на Втора Влада [ 7 мин ] </li></ul><ul><li>Сумира и го проширува случајот </li></ul><ul><li>Лидер на Втор...
<ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=_6CJWiaaEOU&feature=related ( Thatcher ) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/...
<ul><li>Алатка за покренување на јавни прашања </li></ul><ul><li>Кревање на јавната свест и едукација </li></ul><ul><li>Р...
<ul><li>Натпреварувачкиот момент не е битен ниту задолжителен </li></ul><ul><li>Форматот е флексибилен на потребите </li><...
<ul><li>Две старни со различен став </li></ul><ul><li>По еден тим од двајца или тројца на секоја страна </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Учество на експерт(и) или неутрален тим како поткрепа или баланс </li></ul><ul><li>Улога на модераторот </li></ul>...
<ul><li>ЛМИ Јавни дебати </li></ul><ul><li>Пролетен ден во Европа </li></ul><ul><li>Антикорупција во високо образование </...
 
of 18

Британска Парламентарна дебата и Јавна дебата

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Британска Парламентарна дебата и Јавна дебата

 • 1. ПРОЕКТ ЗА МЛАДИНСКА НЕЗАВИСНОСТ
 • 2. <ul><li>Едукативна алатка </li></ul><ul><li>Академска натпреварувачка дисциплина </li></ul>
 • 3. <ul><li>Правила / Формат </li></ul><ul><li>Број на говорници и тимови </li></ul><ul><li>Редослед на говори </li></ul><ul><li>Улога на говорниците </li></ul><ul><li>Времетраење на говорите </li></ul><ul><li>Критериуми за определување на поуспешните- компетентни судии </li></ul>
 • 4. <ul><li>Форматот влече корени од процедурите на Британскиот парламент </li></ul><ul><li>Се дебатира повеќе од 200 години </li></ul><ul><li>Прв дебатен клуб- Trinity College – Dublin </li></ul><ul><li>Најпознати – Oxford; Cambridge </li></ul>
 • 5. <ul><li>Еден од најсложените формати во натпреварувачката дебата </li></ul><ul><li>4 тима од по 2 говорника = 8 учесници + 1 судија (модератор) </li></ul><ul><li>2 страни: Влада и Опозиција </li></ul><ul><li>Секоја страна има 2 тима </li></ul><ul><li>Секој тим се бори за себе </li></ul>
 • 6. <ul><li>i </li></ul>
 • 7. <ul><li>Прва Влада- Го отвора случајот </li></ul><ul><li>Прва Опозиција- Го отвора нападот </li></ul>
 • 8. <ul><li>Втора Влада- Надополнува со нов момент </li></ul><ul><li>Втора Опозиција- Опонира на втората Влада пред се ’ </li></ul>
 • 9. <ul><li>i </li></ul>
 • 10. <ul><li>Премиер [ 7 мин ] - Вовед </li></ul><ul><li>Лидер на опозицијата [ 7 мин ] – Иницира „судир“ </li></ul><ul><li>Заменик премиер [ 7 мин ] - </li></ul><ul><li>Заменик лидер на опозицијата [ 7 мин ] </li></ul>
 • 11. <ul><li>Лидер на Втора Влада [ 7 мин ] </li></ul><ul><li>Сумира и го проширува случајот </li></ul><ul><li>Лидер на Втора Опозиција [ 7 мин ] </li></ul><ul><li>Сумира и го напаѓа проширувањето </li></ul><ul><li>Член на Втора Влада [ 7 мин ] </li></ul><ul><li>Резимира аргументи на страна на Владата </li></ul><ul><li>Член на Втора Опозиција [ 7 мин ] </li></ul><ul><li>Резимира арг. на стр. на Опозицијата </li></ul>
 • 12. <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=_6CJWiaaEOU&feature=related ( Thatcher ) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=rv5t6rC6yvg&feature=related (Thatcher 2) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=gDpKySqNRpM&feature=channel (IDEA) </li></ul>
 • 13. <ul><li>Алатка за покренување на јавни прашања </li></ul><ul><li>Кревање на јавната свест и едукација </li></ul><ul><li>Развивање на дискусија за изнаоѓање на поквалитетни решенија за проблемите </li></ul><ul><li>Привлекување на истомисленици и разубедување на неистомислениците </li></ul><ul><li>Практикување на дебата пред општа јавност </li></ul>
 • 14. <ul><li>Натпреварувачкиот момент не е битен ниту задолжителен </li></ul><ul><li>Форматот е флексибилен на потребите </li></ul><ul><li>Темите се прилагодуваат на публиката и целта </li></ul><ul><li>Публиката има улога во дебатата (за разлика од другите формати) </li></ul>
 • 15. <ul><li>Две старни со различен став </li></ul><ul><li>По еден тим од двајца или тројца на секоја страна </li></ul><ul><li>Времетраење на говорите според потребите </li></ul>
 • 16. <ul><li>Учество на експерт(и) или неутрален тим како поткрепа или баланс </li></ul><ul><li>Улога на модераторот </li></ul><ul><li>Прашања и коментари од публиката </li></ul><ul><li>Гласање на публиката за победник </li></ul>
 • 17. <ul><li>ЛМИ Јавни дебати </li></ul><ul><li>Пролетен ден во Европа </li></ul><ul><li>Антикорупција во високо образование </li></ul>