Презентација на минати активности <br />
За Младински Образовен Форум<br />Младински образовен форум е невладина, непартиска и непрофитна организација основана во ...
Студентска програма<br />Студентската програма е најмлада програма во МОФ основана во 2006та година и е настаната како про...
Главни активности во периодот 2003-2008<br />
Антикорупција во образованието<br />
Настан“Quo vadis student”<br />
Не препишувај – акција насочена кон студентите<br />
Бојкот на студентските избори<br />
Бојкот на студентските избори<br />Главна причина: Монополистичкиот систем на студетнско управување и репрезентација, искл...
Петиција за студентски парламент<br />
Држава со малку простор за образовна корупција<br />ШТО ДА НАПРАВИМЕ ???<br />
Што е образовна корупција?<br />Многу повеќе од:<br />Искористување на авторитетот, функцијата или позицијата која ја посе...
 стекнување со лични добра, поволности и бенефиции, за сметка на одземање на истите од други лица</li></li></ul><li>Форми ...
 Плаќање поткуп за полагање испит
 Сексуална злоупотреба за полагање испит
 Услуга за услуга на релација професор – професор
 Нетранспарентно трошење на студентските пари [универзитетски такси, принудни такси за студентски сојузи, такси за КЗЖ во ...
 Нетранспарентно трошење на државните пари</li></li></ul><li>Форми на образовна корупција?<br /><ul><li> Продавање книги о...
 Препишување на испити
 Приватни часови за студенти
 Плагијатизам
 Непотизам
 Неистрајни процедури во откривањето на случаите на корупција
 Натранспаретна и нелегална распределба на студентски легла</li></li></ul><li>Образовен систем без корупција:<br /><ul><li...
 Правичност во распределбата на образовните програми и материјали
 Правичност и транспаретност во критериумите за избор на повисоки и специјализирани тренинзи
 Правичност при акредитација, при која сите институции се оценувани по професионални стандарди, подеднакви за сите, и изло...
 Баланс и либерален пристап кога во прашање се културни малцинства и географска распределеност
 Функционални професионални и етички кодекси за административниот и академскиот персонал, како и за студентите
 Обезбеден плурализам во студентското организирање
 Обезбедена заштита на правата на студентите</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Структур...
 Статути на универзитети (студентски парламент, студентски правобранител)
 Студентски правобранител (измена на уредување)
 Дигање јавна свест</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Конкретни мерки за превенција и о...
Академски кодекс на однесување на наставниот кадар
Студентски кодекс на однесување
Испитен правилник
Активни студенти (студентски плурализам)
Hot Line за пријавување корупција</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо обр...
Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />АМАНДМАН V...
of 42

Студентско организирање

Studentsko organiziranje i korupcija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Студентско организирање

 • 1.
 • 2. Презентација на минати активности <br />
 • 3. За Младински Образовен Форум<br />Младински образовен форум е невладина, непартиска и непрофитна организација основана во јуни 1999 година.<br />Мисија на организацијата е да нуди можности за аргументирано учество на младите во јавни дискусии на теми кои ги засегаат и со тоа да допринесат во етаблирање на отворено и демократско општество.<br />
 • 4. Студентска програма<br />Студентската програма е најмлада програма во МОФ основана во 2006та година и е настаната како производ на зголемените потреби за реформите во полето на високото образование, заштитата на студентските права, борбата против корупцијата и младинскиот активизам на универзитетско ниво.<br />Програмата работи на институционални, но и креативни и социјални активности преку кои сметаме дека може да се стимулира активност кај пасивното студентско движење.<br />
 • 5. Главни активности во периодот 2003-2008<br />
 • 6. Антикорупција во образованието<br />
 • 7. Настан“Quo vadis student”<br />
 • 8. Не препишувај – акција насочена кон студентите<br />
 • 9.
 • 10. Бојкот на студентските избори<br />
 • 11. Бојкот на студентските избори<br />Главна причина: Монополистичкиот систем на студетнско управување и репрезентација, исклученост на изборна комептитивност и изборна плуралност.<br />Момент за запознавање на студентите со идеите на плурализам, демократско претставување во студентското организирање, подигање на свеста на студентите во врска со нивната (потенцијална) моќ и позиција во општеството.<br />Резултати: без цензус, само 10% од студентите излегоа на гласање, што јасно го подигна прашањето на легитимитет кај новиот лидер.<br />
 • 12. Петиција за студентски парламент<br />
 • 13. Држава со малку простор за образовна корупција<br />ШТО ДА НАПРАВИМЕ ???<br />
 • 14. Што е образовна корупција?<br />Многу повеќе од:<br />Искористување на авторитетот, функцијата или позицијата која ја поседувате за стекнување со материјални добра.<br />Образовната корупција вклучува и:<br /><ul><li> стекнување со лични добра, поволности и бенефиции
 • 15. стекнување со лични добра, поволности и бенефиции, за сметка на одземање на истите од други лица</li></li></ul><li>Форми на образовна корупција?<br /><ul><li> Барање и изнудување поткуп за полагање испит
 • 16. Плаќање поткуп за полагање испит
 • 17. Сексуална злоупотреба за полагање испит
 • 18. Услуга за услуга на релација професор – професор
 • 19. Нетранспарентно трошење на студентските пари [универзитетски такси, принудни такси за студентски сојузи, такси за КЗЖ во студентски домови]
 • 20. Нетранспарентно трошење на државните пари</li></li></ul><li>Форми на образовна корупција?<br /><ul><li> Продавање книги од страна на професорите, нефискално
 • 21. Препишување на испити
 • 22. Приватни часови за студенти
 • 23. Плагијатизам
 • 24. Непотизам
 • 25. Неистрајни процедури во откривањето на случаите на корупција
 • 26. Натранспаретна и нелегална распределба на студентски легла</li></li></ul><li>Образовен систем без корупција:<br /><ul><li> Еднакви можности за пристап до образовните добра
 • 27. Правичност во распределбата на образовните програми и материјали
 • 28. Правичност и транспаретност во критериумите за избор на повисоки и специјализирани тренинзи
 • 29. Правичност при акредитација, при која сите институции се оценувани по професионални стандарди, подеднакви за сите, и изложени на јавна оценка</li></li></ul><li>Образовен систем без корупција:<br /><ul><li> Правичност во распределбата на јавните добра и услуги
 • 30. Баланс и либерален пристап кога во прашање се културни малцинства и географска распределеност
 • 31. Функционални професионални и етички кодекси за административниот и академскиот персонал, како и за студентите
 • 32. Обезбеден плурализам во студентското организирање
 • 33. Обезбедена заштита на правата на студентите</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Структурни реформи:<br /><ul><li> Закон за високо образование (професионална агенција за акредитација, евалуација и спроведување испити, учество на студентите во управувањето на студентите, заштита на правата на студентите, самоевалуација, студентски парламент)
 • 34. Статути на универзитети (студентски парламент, студентски правобранител)
 • 35. Студентски правобранител (измена на уредување)
 • 36. Дигање јавна свест</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Конкретни мерки за превенција и откривање:<br /><ul><li>Функционален универзитетски етички кодекс
 • 37. Академски кодекс на однесување на наставниот кадар
 • 38. Студентски кодекс на однесување
 • 39. Испитен правилник
 • 40. Активни студенти (студентски плурализам)
 • 41. Hot Line за пријавување корупција</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />АМАНДМАН II<br />Во член 3 став (2) во алинеја 7 сврзникот и се брише, а по алинеја 8 се додава нова алинеја 9 која гласи:<br />„- обезбедување учество на студентите во управувањето, особено во врска со прашања кои се од значење за квалитетот на наставата и студентскиот стандард.”<br />АМАНДМАН IV<br />Во членот 48, по ставот (3) се додава нов став 4 кој гласи:<br />„Универзитетите од став 1 на овој член имаат право на делегирање на по еден дополнителен преставник на Ректорската конференција на секои 500 наставници и соработници, како и по еден дополнителен претставник на секои 2.000 студенти.”<br />
 • 42. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />АМАНДМАН VI<br />Во членот 50 ставот (1) се менува и гласи:<br />„Органи на универзитетот се: универзитетскиот сенат, универзитетски совет, ректор, ректорска управа и студентски парламент.”<br />АМАНДМАН IX<br />Во членот 56 по ставот 3, се додава нов став 4 кој гласи:<br />„Бројот на претставниците на студентите не може да биде помал од 20% од вкупниот број на членови на ректорската управа. Начинот на избор на претставниците на студентите во ректорската управа се уредува со деловникот на студентскиот парламент.”<br />
 • 43. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />АМАНДМАН X<br />„Член 57-а<br />Студентски парламент<br />Студентскиот парламент е орган на Универзитетот кој се грижи за заштита и застапување на правата и интересите на студентите.<br />Седиштето на студентскиот парламент се наоѓа на универзитетот во кој е формиран каков негов орган . <br />Универзитет, од став 2 на овој член, е должен да обезбеди простор и услови за работа на студентскиот парламент.<br />Работата на студентскиот парламент се уредува со деловник кој го донесува студентскиот парламент.<br />Студетскиот парламент го сочинуваат непосредно избрани претставници на студентите од редот на студентските организации и независните студентски кандидати.”<br />
 • 44. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />“Член 57-г<br />Студентскиот парламент се финансира од:<br /><ul><li> средства предвидени со Буџетот на Република Македонија:
 • 45. средства кои студентите ги уплаќаат на солидарна основа во висина од 5% од вкупно уплатените средства;
 • 46. подароци, донации, спонзорста и прилози;
 • 47. други извори во согласност со Закон.</li></ul>Студентскиот параламент финансира изведување на проекти кои се од интерес на студентите на ниво на универзитетот или на повеќе високообразовни установи. <br />На крајот на секој мандат претседателот на студентскиот парламент изготвува финансиски извештај за работата на овој орган.”<br />
 • 48. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Студентски парламент]<br />Со предложените амандмани се уредува формирањето, структурата и надлежностите на студенскиот парламент. <br />Со законското определување на студенскиот парламент ќе се даде на значење на Студентскиот парламент како орган на Универзитет кој ги претставува интересите и заштитува правата на студентите. <br />Овој орган го менува досегашниот систем на монополско претставување на студентите преку една студентска организација и воведува нов систем кој бара детално пропишување на условите за избор во него, неговите надлежности и начини на финансирање и функционирање<br />
 • 49. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Закон за високо образование<br />[Самоевалуација]<br />АМАНДМАН XIII<br />Во член 77 се додава нов став 1 кој гласи:<br />„Универзитетите и самостојните високообразовни установи спроведуваат самоевалуација и оценка на квалитетот на своите студиски програми, настава и услови за работа.”<br />АМАНДМАН XIV<br />Во членот 77 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:<br />„Самоевалуацијата се спроведува на интервали од најмногу три години. Во постапката за самоевалуација се зема предвид и оценката од страна на студентите.”<br />
 • 50. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Поставеност на СП: <br />СП е независен и самостоен орган со својство на правно лице<br />Професионализација на функцијата:<br />се препорачува лицето кое ќе ја извршува оваа функција да заснова редовен работен однос. <br />Заради постручно и поавторитативно извршување на функцијата, за СП треба да се избере дипломиран правник (да се избегне можноста лицето да биде од друг образовен профил или студент).<br /> Воедно, заради избегнување на каков било конфликт на интереси, подобро решение е лицето избрано за СП да не биде истовремено дел од наставниот кадар на универзитетот.<br />
 • 51. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Именување на заменик: <br />се препорачува заради поефикасна работа на институцијата СП (навремено и сеопфатно реагирање по доставени поднесоци) лицето избрано за заменик, исто така, да заснова редовен работен однос.<br />Работните задачи на заменикот, кој е именуван од СП во постапка утврдена со Правилникот за работа, се поддршка на работата на СП, а особено овластувања при спреченост или отсуство на СП да постапува во негово име, но и да даде соодветна административна помош.<br />
 • 52. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Помошници на СП: <br />во сегашниот систем на поставеност на студентското организирање, помошници на СП се студенти кои се именувани од страна на матичниот Студентски сојуз. <br />Но, со промените во студентското организирање и планираното воспоставување на Студентски парламент, истиот ќе биде органот кој ќе ги именува помошниците. Ова се однесува и на конкурсната комисија за избор на СП, во која членовите-студенти ќе треба да бидат определни од Студентскиот парламент. <br />Улогата на помошниците е да бидат главната врска помеѓу СП и студентите чии права се повредени, како и првичното давање на помош.<br />
 • 53. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Овластувања на СП: <br />Доколку деканите или професорите не соработуваат со СП, односно не ги почитуваат и спроведуваат изречените мерки, потребно е највисoките универзитетски органи веднаш да реагираат и преземат мерки против нив. <br />Само брза и соодветна реакција ќе создаде доверба кај целната група, а законско работење на факултетскиот кадар.<br />
 • 54. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Студентски правобранител:<br />Финансирање и известување: <br />Финансирањето на инситуцијата СП се врши од буџетот на универзитетот. Поради тоа, во предлог буџетот мора да се планира ставка. <br />Транспаретното и отчетно работење на СП се манифестира преку обврската да доставува извештаи до највисоките универзитетски органи, кои се објавуваат на веб страна.<br />
 • 55. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Процедурата за изедначување на критериумите за испитување мора да биде определена во Програмата за испитување и оценување која е поделена на студентите пред/на почетокот на студиите.<br />Учеството на студентите е неопходно за успех на овој процес, бидејќи го охрабрува и поддржува процесот на учење и развива чувство на блискост на студентите кон определените критериуми за оценување, охрабрувајќи го разбирањето на тоа што се очекува од студентите и објаснувајќи им го исходот од испитувањето.<br />
 • 56. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Информирањето на студентите, слушатели на определен предмет, се врши преку доставување пишани документи кои содржат:<br />а) детален план на работа и програма со распоред на предавања;<br />б) исходот од учењето (што се очекува од студентот и кое ниво е потребно за да се заврши предметот)<br />в) наставната материја и бројот на ЕКТС кредитите<br />г) учебници и прирачници<br />
 • 57. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />д) критериумите на испитување и методите на испитување (на пример есеј, тест, групна работа,и сл.) во предиспитните задачии финалниот испит (траење, форма и пример на финален испит, услови за приговор кон испитот, санкции при препишување и сл.);<br />ѓ) приемните термини и улогата на консултациите со професорите и асистентите на катедрата<br />е) статусот и последиците од непроодност (услови за запишување на следна година, временско ограничување и важење на определени исполнети задачи,и сл)<br />ж) објавување на оценувањето по предметот<br />
 • 58. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Со цел кон откривање на злоупотреба поврзана со купување учебници и прирачници, учебниците треба јасно да бидат определени за секој предмет одделно, правејќи разлика помеѓу:<br /><ul><li> задолжителна литература;
 • 59. додатна литература;
 • 60. корисна литература;
 • 61. онаа која може да биде купена во книжарница на факултетот или некоја специјализирана книжарница.
 • 62. оние кои мора да бидат достапни на студентите во факултетската библиотека и да ги има во доволен број.</li></li></ul><li>Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />На професорите, асистентите или на други лица на факултетот им е забрането да продаваат учебници.<br />Учебници не смеат да бидат продавани во кабинетите на професорите.<br />Фотокопирањето на учебници е објект на повреда на заштитата на интелектуална сопственост. Вработените во факултетската фотокопирница ќе бидат запознаени со оваа забрана и ќе постои известување за оваа забрана истакнато на видливо место. Исклучоците од оваа забрана ќе бидат наведени.<br />
 • 63. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Секаков вид на дискриминација на студентите (испрашување од најновото издание, правење списоци на студенти кои купиле учебник, условување потписи за семестар и сл) е предмет на дисциплинска одговорност на професорот и останатите вработени на факултетот.<br />Испитите не можат да започнуваат пред 08:00, или подоцна од 19:00,а не смеат да завршат подоцна од 21:00. Студентите не смеат да чекаат повеќе од еден час за започнување на испитот. Доколку професорот задоцни повеќе од еден час должен е да закаже уште еден испитен термин во рамки на истиот испитен рок. <br />Испитната литература мора да содржи важечки материјал, и нејзиниот опсег треба да биде во сооднос со реалниот капацитет на студентот зависно од наставната материја по предметот. <br />
 • 64. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Испитен правилник:<br />Студентот има право да му се одобри секое устно испитување да се замени со писмено, освен во случаите кога вербалните способности на изразување се цел на испитувањето.<br />После секој испит професорот е должен да му ја образложи дадената оценка на студентот, истакнувајќи ги позитивните и негативните аспекти, во насока на унапредување на идните настапи на студентот.<br />Професорот има обврска да ги објави резултатите од испитот (вклучувајќи ги и оценките) најдоцна 24 часа од завшувањето на испитот. <br />
 • 65. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Зголемување на свеста и одговорноста за антикорупција во образованието:<br />
 • 66. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Зголемување на свеста и одговорноста за антикорупција во образованието:<br />
 • 67. Мерки и алатки за оневозможување на корупција<br />Зголемување на свеста и одговорноста за антикорупција во образованието:<br />
 • 68. Ви благодарам <br />за вниманието<br />AЛЕКСАНДАР<br />СТОЈАНОВСКИ<br />astojanovski@gmail.com<br />