OFICIUL TERITORIAL PENTRUOFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎÎNTREPRINDERINTREPRINDERIMICIMICI ŞIŞI MIJLOCIIMIJLOCII ŞŞI COOPERAI C...
Programe cu finanţare nerambursabilăde la Bugetul de stat 20131. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării mi...
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilorProgramul de dezvoltare şi modernizare a activităţilorde comercializ...
Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândulProgramul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoria...
Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012pentru susţinerea me...
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltăriimicroîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineriBeneficiari el...
Condiţii eligibilitate au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziuaînregistrării cererii de înmatricu...
Tipurile de facilităţi pentrumicroîntreprinderea S.R.L. – D. acordarea de către Agenţie a unei alocaţii financiare neramb...
Programul Mihail Kogălniceanu pentruProgramul Mihail Kogălniceanu pentruîntreprinderi mici şi mijlociiîntreprinderi mici ş...
Programul Mihail Kogălniceanu pentruProgramul Mihail Kogălniceanu pentruîntreprinderi mici şi mijlociiîntreprinderi mici ş...
Va mulţumim !Va mulţumim !OFICIUL TERITORIAL PENTRUOFICIUL TERITORIAL PENTRU îîNTREPRINDERINTREPRINDERIMICIMICI ŞIŞI MIJLO...
of 11

Prezentare programe 2013 bm

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare programe 2013 bm

 • 1. OFICIUL TERITORIAL PENTRUOFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎÎNTREPRINDERINTREPRINDERIMICIMICI ŞIŞI MIJLOCIIMIJLOCII ŞŞI COOPERAI COOPERAŢŢIEIECLUJCLUJ NAPOCANAPOCACentrul deCentrul de Informare, Asistenţă şi InstruireInformare, Asistenţă şi InstruireSATU MARESATU MAREAprilie 2013Guvernul RomânieiMinisterul Economiei
 • 2. Programe cu finanţare nerambursabilăde la Bugetul de stat 20131. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilorde către întreprinzătorii tineri2. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilorşi facilitarea accesului acestora la finanţare - START3. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenorialeîn rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii4. Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şiartizanatului5. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare aproduselor şi serviciilor de piaţă6. Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii7. Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoaretehnologice şi de afaceri
 • 3. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilorProgramul de dezvoltare şi modernizare a activităţilorde comercializare a produselor şi serviciilor de piaţăde comercializare a produselor şi serviciilor de piaţăBeneficiari eligibili:Beneficiari eligibili:•Societăţi comerciale•Societăţi cooperative•Societăţile au cel puţin doi anicalendaristici de activitateValoarea şi ponderea alocaţieiValoarea şi ponderea alocaţieifinanciare nerambursabile:financiare nerambursabile:între 60 – 80% din valoareaîntre 60 – 80% din valoarea totaltotalăă aacheltuielilor eligibile, dar nu maicheltuielilor eligibile, dar nu maimult demult de 550.000 le0.000 lei (anterior 100.000i (anterior 100.000lei)lei)Buget : ? miBuget : ? milioanelioane leileiCheltuieli eligibile:Cheltuieli eligibile:echipamente tehnologice, maşini,echipamente tehnologice, maşini,utilaje, tehnică de calcul, activeutilaje, tehnică de calcul, activenecorporalenecorporale (l(licenţe, brevete, mărci, francize ,icenţe, brevete, mărci, francize ,etichetare ecologică, software)etichetare ecologică, software), mobilier,, mobilier,aaparatură biroticăparatură birotică,, sisteme de protecţie asisteme de protecţie avalorilor umane şi materiale, mijloacevalorilor umane şi materiale, mijloacede transport marfăde transport marfă ((autoutilitare din categoriaautoutilitare din categoriaN1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de terenN1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de terensimbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003sau microbus transport persoanesau microbus transport persoane, achiziţi, achiziţi--onarea de spaţii, realizarea de siteonarea de spaţii, realizarea de sitepentru prpentru prezentareaezentarea activităţiiactivităţii, promo-, promo-varea on-line a activităţilor societăţiivarea on-line a activităţilor societăţiicomerciale, elaborarea şi producţia decomerciale, elaborarea şi producţia demateriale tipărite de promovare .materiale tipărite de promovare .
 • 4. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândulProgramul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândultinerilor şi facilitarea accesuluitinerilor şi facilitarea accesului aacestora la finanţare - STARTcestora la finanţare - STARTBeneficiari eligibili:-Societăţile comerciale care au celmult doi ani calendaristici deactivitate.Valoarea şi ponderea alocaţieiValoarea şi ponderea alocaţieifinanciare nerambursabilefinanciare nerambursabile :- maxim 70% din valoarea totală acheltuielilor eligibile, dar nu maimult de 100.000 lei- contribuţia proprie de 30% poate fifinanţată prin accesarea unui credit,în cadrul programului, la o bancăagreatăBuget : ? milioane leiCheltuieli eligibile:Cheltuieli eligibile:echipamente tehnologice, maşini,echipamente tehnologice, maşini,utilaje, tehnică de calcul, activeutilaje, tehnică de calcul, activenecorporalenecorporale (l(licenţe, brevete, mărci,icenţe, brevete, mărci,francize , etichetare ecologică, software)francize , etichetare ecologică, software),,mobilier,mobilier, aaparatură biroticăparatură birotică,, sistemesistemede protecţie a valorilor umane şide protecţie a valorilor umane şimateriale, mijloace de transportmateriale, mijloace de transportmarfămarfă ((autoutilitare din categoria N1, N2,autoutilitare din categoria N1, N2,N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G,N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G,conform Ordinului MLPTL 211/2003conform Ordinului MLPTL 211/2003 sausaumicrobus transport persoanemicrobus transport persoane, achiziţi, achiziţi--onarea de spaţii, realizarea de siteonarea de spaţii, realizarea de sitepentru prpentru prezentareaezentarea activităţiiactivităţii, promo-, promo-varea on-line a activităţilor societăţiivarea on-line a activităţilor societăţiicomerciale, elaborarea şi producţiacomerciale, elaborarea şi producţiade materiale tipărite de promovare .de materiale tipărite de promovare .
 • 5. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatuluipentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului;;Beneficiari eligibili:Beneficiari eligibili:•Societăţi comercialeSocietăţi comerciale;;•Societăţi cooperativeSocietăţi cooperative;;•Asociaţii şi fundaţii cu activitate înAsociaţii şi fundaţii cu activitate înpromovarea acestor domeniipromovarea acestor domenii;;•ÎntreprinderiÎntreprinderi iindividuale saundividuale saufamiliale; PFA –urifamiliale; PFA –uri;;Organizarea Târgului Naţional pentruOrganizarea Târgului Naţional pentruMeşteşug şi Artizanat 2013 -Meşteşug şi Artizanat 2013 - În cadrulÎn cadrulTNMA beneficiarii eligibili vor putea prezentaTNMA beneficiarii eligibili vor putea prezentaprodusele proprii de meşteşug şi/sau artizanat şiprodusele proprii de meşteşug şi/sau artizanat şivor putea desfăşura activităţi economice învor putea desfăşura activităţi economice încondiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea,condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea,beneficiarii prezenţi la târg vor putea organizabeneficiarii prezenţi la târg vor putea organizala standul propriu pentru vizitatorii interesaţi,la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi,sesiuni de ateliere de lucru.sesiuni de ateliere de lucru.Buget:Buget: 1 milion1 milion leileiCheltuieli eligibile:Cheltuieli eligibile:4.1 Se asigura participarea gratuită la târgpentru beneficiarii selectaţi în urma înscrieriionline în program4.2 Vor fi suportate cheltuielile de transportpentru beneficiari şi pentru produsele acestora(dacă este cazul) si cheltuielile de cazare abeneficiarilor pe perioada desfasurariievenimentului, doar pentru participarea laTârg. Suma maximă acordată unuibeneficiar pentru cazare şi transport,cumulat, nu va depaşi 1250 lei. În limitasumei de 1250 lei beneficiarul işi poatedeconta transportul, cazarea sau ambelecheltuieli. În cazul în care suma totală cheltuitădepăşeşte 1250 lei, diferenţa va fi suportată decătre beneficiar. În cazul în care beneficiarul sedeplasează cu autoturismul personal, va primicontravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 kmparcurşi
 • 6. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltăriimicroîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineriBeneficiari eligibili:Beneficiari eligibili:-- Societăţile comerciale de tipSocietăţile comerciale de tip SRL-DSRL-DValoarea şi ponderea alocaţieiValoarea şi ponderea alocaţieifinanciare nerambursabilefinanciare nerambursabile ::-maxim 50% din valoareamaxim 50% din valoareacheltuielilor eligibile, dar nu maicheltuielilor eligibile, dar nu maimult de 10.000 eumult de 10.000 euroro- contribuţia proprie de 50% poate fifinanţată prin accesarea unui credit,în cadrul programului, la o bancăagreatăBuget:Buget: 25 milioane25 milioane leileiCheltuieliCheltuieli excluseexcluse de la finande la finanţţareare::•intermedieri financiareintermedieri financiare şşi asiguri asigurăări,ri,tranzactranzacţţii imobiliare, producţie sauii imobiliare, producţie saucomercializare de armament, muniţii,comercializare de armament, muniţii,explozibili, tutun, alcool,explozibili, tutun, alcool, activităţi deactivităţi dejocuri de noroc şi pariurijocuri de noroc şi pariuri, agricultura,, agricultura,silvicultura şi prelucrarea primară asilvicultura şi prelucrarea primară aproduselor agricole, industriaproduselor agricole, industriaenergeticăenergetică
 • 7. Condiţii eligibilitate au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziuaînregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspunderelimitată în Registrul Comerţului; anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţuluinu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociatîn cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economiceuropean; înfiinţează pentru prima dată o societate comercială curăspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privindsocietăţile comerciale - societate de tip SRL-D (debutant) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program
 • 8. Tipurile de facilităţi pentrumicroîntreprinderea S.R.L. – D. acordarea de către Agenţie a unei alocaţii financiare nerambursabilereprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentulîn lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului deafaceri, garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. pentru creditele contractate de „SRL-D”în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, până la celmult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro,echivalentul în lei; scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori,potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru)salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate laOficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii;
 • 9. Programul Mihail Kogălniceanu pentruProgramul Mihail Kogălniceanu pentruîntreprinderi mici şi mijlociiîntreprinderi mici şi mijlociiBeneficiari eligibiliBeneficiari eligibili suntsunt societăţile comerciale care:societăţile comerciale care:• auau minim 2 ani de activitate consecutiviminim 2 ani de activitate consecutivi;;• nu sunt în dificultatenu sunt în dificultate;; nu s-a deschis procedura insolvenţeinu s-a deschis procedura insolvenţei;; nu figurează cunu figurează cucredite restante;credite restante; nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi biletenu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete• prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, în funcţie deprezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, în funcţie denormele proprii de creditare ale acestoranormele proprii de creditare ale acestoraCreditul deCreditul de ((125.000125.000)) 400.000400.000 leilei se acordă cu următoarele facilităţi:se acordă cu următoarele facilităţi:1.1. dobândadobânda parţialparţial totaltotal subvenţionată – subvenţia acordată I.M.M. de lasubvenţionată – subvenţia acordată I.M.M. de labugetul de stat., în cuantum debugetul de stat., în cuantum de maximmaxim ((70%70%)) 100%100% din dobânda calculatădin dobânda calculatăpentru creditele în leipentru creditele în lei (maxim(maxim (6,5(6,5%)%) 9%9% pe an)pe an),,2.2. Valoarea garanţiei deValoarea garanţiei de statstat poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult depoate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de((100.000100.000)) 320.000320.000 lei , din valoarea creditului.lei , din valoarea creditului.Instituţiile de credit partenere vor face propriile lor analize, în conformitate cu normeleInstituţiile de credit partenere vor face propriile lor analize, în conformitate cu normeleproprii de creditare pentru acordarea creditului bancar din sursele acestoraproprii de creditare pentru acordarea creditului bancar din sursele acestoraBugetBuget finanţare:finanţare: 1616,,115115 milioanemilioane leilei; Plafon garantare: 300 milioane lei; Plafon garantare: 300 milioane lei
 • 10. Programul Mihail Kogălniceanu pentruProgramul Mihail Kogălniceanu pentruîntreprinderi mici şi mijlociiîntreprinderi mici şi mijlociiValoarea liniei de credit nu trebuie sa depaseasca30% din cifra de afaceri realizata in anul precedent conform situatiilorfinanciare anuale depuse la autoritatea competenta, in situatia in carebeneficiarul programului are in derulare si alte facilitati de credit petermen scurt.daca beneficiarul programului nu are in derulare alte facilitati decredit pe termen scurt, valoarea maxima a liniei de credit acordatepoate ajunge la 50% din cifra de afaceri realizata in anul precedentconform situatiilor financiare anuale depuse la autoritatea competentaLinia de credit cu dobândă subvenţionată şi/sau, după caz, cu garanţiede stat este de maximum un an; perioada de rambursare a crediteloreste stabilită de instituţia de credit care a acordat creditul conformnormelor interne ale acesteia.Linia de credit poate fi prelungită pe maximum un an, pe perioada devalabilitate a programului, în condiţiile în care, la data aprobăriiprelungirii, se constată că beneficiarul îndeplineşte criteriile deeligibilitate, fără a fi necesară reîntregirea plafonului liniei de credit lascadenţă.
 • 11. Va mulţumim !Va mulţumim !OFICIUL TERITORIAL PENTRUOFICIUL TERITORIAL PENTRU îîNTREPRINDERINTREPRINDERIMICIMICI ŞIŞI MIJLOCIIMIJLOCII ŞŞI COOPERAI COOPERAŢŢIEIECLUJCLUJ NAPOCANAPOCAStr. Horea nr.13Str. Horea nr.13TelTel/fax/fax:: 02640264--487244487244www.aippimm.rowww.aippimm.roCentrul deCentrul de Informare, Asistenţă şi InstruireInformare, Asistenţă şi InstruireSATU MARESATU MAREStr. Decebal nr. 4 (îStr. Decebal nr. 4 (în cln clădirea Camerei de Comerţ), et. II, cam. 203ădirea Camerei de Comerţ), et. II, cam. 203Tel: 0261-711243; 0757-108574Tel: 0261-711243; 0757-108574consilierconsilier Cristian RAŢIUCristian RAŢIUcristian.ratiu@aippimm.rocristian.ratiu@aippimm.ro

Related Documents