வா காளர் பட் ய , 2013
மாநிலம் - தமி நாடு
சட்டம
ஒ
ற
ெதா
கீ ட்டு த
சட்டம
நாடா
ஒ
ற
தி நிைல
ெதா
ம
ற
தி
தி
கி
வ வர...
ப கம் எண் :
# - தி
தம் ெச
ய பட்ட
வா காளர் பதி
அ
வலரா
2 of 26
ெவள ய ட பட்ட
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
1
1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
TN/36/226/0090872
வா காளர் ெபயர்:
கம்ம ைமதீ
த ைத ெபயர்: பர்
:
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
31
1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
மார்
தர வ ேவ
திய/பைழய வட்டு எண்:
ீ
வய
:
34
25
5-85 / 5-57
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
61
1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
TN/36/226/0090650
வா காளர் ெபயர்: அ
கணவர் ெபயர்:
கம்ம
திய/பை...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
73
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
பட் ய
ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா
74
UHX0255497
சட்டம
,
5 , ப
ற...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
103
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
த ைத ெபயர்: காஜா
:
106
36
5-15 / 5-11A
இனம்: ஆண்
:
109
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
133
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
திய/பைழய வட்டு எண்:
ீ
வய
:
136
26
5-48 / 5-32
இனம்: ெபண்...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
163
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
திய/பைழய வட்டு எண்:
ீ
வய
:
166
85
5-100 / NA
இனம்: ெபண்
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
193
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
மார்
த ைத ெபயர்: பா
நாடார்
ரா
திய/பைழய வட்டு எண்:
ீ
வய
:
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
223
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
த ைத ெபயர்: ஹன பா
திய/பைழய வட்டு எண்:
ீ
வய
:
226
29
5-159...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
253
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
சட்டம
பட் ய
ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா
254
UHX0469643
வா காளர் ...
216-
ைவ
ண்டம்
சட்டம
வா காளர்
ப
:
283
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா
284
UHX0255323
பட் ய
5 , ப
,
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
313
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
சட்டம
பட் ய
ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா
314
UHX0255968
5 , ப
,
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
343
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
TN/36/226/0078222
வா காளர் ெபயர்: அ
த ைத ெபயர்:
சலாம்
கம
உ...
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
Nadar st arafath_ng
of 26

Nadar st arafath_ng

nadar street arafath nagar arampannai
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadar st arafath_ng

 • 1. வா காளர் பட் ய , 2013 மாநிலம் - தமி நாடு சட்டம ஒ ற ெதா கீ ட்டு த சட்டம நாடா ஒ ற தி நிைல ெதா ம ற தி தி கி வ வர திேய படு தி த தி பட் ய 2. ெதா பாக தி பாக தி வ வர கீ வ க ம் ப ைற தி எ : ம தி வைரயைற ப ) எண் ம சாவ ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம ம் (ஊ) ப 2. ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா நாடு வா வா காளர்க த அ பைட பட் யேலாடு, 1, 2 ஒ கிைண க பட்டு 11-1-2013 30-09-2013 வைரய லான காலகட்ட தி த ம் இைண க பட்ட . கான பர பள ம் ெபயர் 1. 99. அய ைண பட் ய ெதாடர்தி 01/10/2013 ம் வா வ தம் (2007 ஆம் ஆண்டு ைல ம வைக : 2012-ஆம் ஆண் 01/01/2013 க ெவள ய டும் நா பட் ய 2013 : : 29 க : தி நாடார்ெத ப ளா 5 5 - கிய கிராமம் : கி.நி.அ.மண்டலம் : ஆறாம்பண்ைண ப ர்கா : ெத காவ நிைலயம் வா சாவ ய வ வர சாவ ய எண் ம : சலக றியட்ெடண் கிைண த ழ ைதக வா சாவ ய கவ (ஆண் / வா ேநா கி உ கட் டம்) வட ள எண்ண ெதாட ம் வ ைச எண் 1 எண்ண ெபண் / ைண வா : 4. வா காளர்கள ெபா வைக பாடு (அ வா : 628625 சாவ ய வளர் சி திட்ட ைமயம் க ரம் க 29 - ஒ ம் ெபயர் : வ ெசய : மாவட்டம் 3. வா ஆறாம்பண்ைண : வட்டம் அ ெபா சாவ கள ைக 0 ைக வா காளர்கள ம் வ ைச எண் 676 : பாகம் எண் ெபா : ம் நா வைக ண்டம் 36 எண், ெபயர் த படும் ஆண்டு த ைவ ெபா ள திய தி நிைல த தி 216 ம் : தி அட ெதா கீ ட்டு த 1. தி எண், ெபயர் ம எண்ண ைக ஆண் ெபண் இதரர் ெமா தம் 343 328 0 671 www.shahanas15.blogspot.com
 • 2. ப கம் எண் : # - தி தம் ெச ய பட்ட வா காளர் பதி அ வலரா 2 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 3. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 1 1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம TN/36/226/0090872 வா காளர் ெபயர்: கம்ம ைமதீ த ைத ெபயர்: பர் : 4 50 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 7 20 44 13 37 16 54 : 43 வஹா அன பா : 14 58 இனம்: ஆண் ைகதீ ர்மரா 41 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: சா தா ெபயர்: சவாய தா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 25 43 5-17 / NA இனம்: ஆண் : கணவர் ெபயர்: சா ஹம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 28 66 5-21 / NA இனம்: ெபண் ஹம த ைத ெபயர்: ேஷ மதார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 64 5-74 / 37 இனம்: ஆண் வய வஹா 48 தம் ெச ய பட்ட காஜா 63 3 / 2A இனம்: ஆண் TN/36/226/0090605 வய 24 காசிம் 20 வய மாதார் மரா வய : 21 வய மரா மதார் 5-17 / 5-13 இனம்: ஆண் UHX0574533 : 27 பாய 19 வய 5-18 / 5-18 இனம்: ஆண் UHX0297333 ண்ட நாடார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-34 / - : 30 49 5-45 / 5-75 இனம்: ஆண் UHX0469437 வா காளர் ெபயர்: மா கணவர் ெபயர்: கண்ண 36 54 வா காளர் ெபயர்: பால ப ரமண ய த ைத ெபயர்: ைவ UHX0008102 : இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-17 / NA வா காளர் ெபயர்: ச தி வய 5-6 / 5-8 வா காளர் ெபயர்: கம்ம ஹன த ைத ெபயர்: கம்ம காசிம் இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 24 UHX0469270 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய உேச UHX0470351 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் ம 45 த ைத ெபயர்: ேச இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: உைவச கர்ைண த ைத ெபயர்: அ ஹம்ம வா காளர் ெபயர்: அகம வா காளர் ெபயர்: அகம பா திமா கணவர் ெபயர்: சா ஹம 37 : 21 UHX0008292 : UHX0469452 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5/1 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: 5-17 / 5-13 ீ : 83 வா காளர் ெபயர்: இ ராகீ ம்கன 5-3 / 5-2A வா காளர் ெபயர்: ேச : 18 ம நிசா கம்ம கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 4/6 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: ஆ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-76 / 5-46 இனம்: ெபண் வய : 21 வா காளர் பதி அ வலரா கம் 5-81F / - இனம்: ஆண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி : 15 UHX0470377 29 UHX0470559 வா காளர் ெபயர்: சா : 26 பவ ர்மரா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 3 / 2A UHX0093864 20 வய UHX0426817 வா காளர் ெபயர்: ரம்ஜா இனம்: ெபண் FJL1104702 த ைத ெபயர்: பர் 23 ஹம 2-45 / - கணவர் ெபயர்: அ வய UHX0093609 49 த ைத ெபயர்: ஜி இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: அகம திய/பைழய வட்டு எண்: 5-14 / 14A ீ ஹம வா காளர் ெபயர்: ஆய ஷாபவ வய அலி : 12 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-2 / - வய TN/36/226/0090715 17 த ைத ெபயர்: அன பா : UHX0426643 வா காளர் ெபயர்: ஹாஜிராபா வய TN/36/226/0090781 22 2/2 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: நா கணவர் ெபயர்: வய 48 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 2/2 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 4/6 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: : 9 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: சாலியா 54 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய FJL1042753 வா காளர் ெபயர்: ர : TN/36/226/0090210 கணவர் ெபயர்: சா வய UHX0093856 19 1/1 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: சாலியா FJL1501691 வா காளர் ெபயர்: சிராஜீதீ வய 42 வா காளர் ெபயர்: காஜாைமதீ 2/2 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 3 / 2A திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 6 பா திமா இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ம யம்பா திமா கணவர் ெபயர்: நா TN/36/226/0090238 : வய வா காளர் ெபயர்: சம் பா வய இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 65 ஹம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 1/1 இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ ர்மரா வா காளர் ெபயர்: அ வய : 11 கம்ம 45 ைமதீ த ைத ெபயர்: சாலியா இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: TN/36/226/0090652 வா காளர் ெபயர்: அமதா 2/2 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 3 TN/36/226/0090651 8 ம்தா வா காளர் ெபயர்: கம்ம காசிம் த ைத ெபயர்: நா : திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய FJL2617603 வய ேகாடு : 628625 கணவர் ெபயர்: சாலியா 1-114A / - திய/பைழய வட்டு எண்: ீ கம்ம 29 ெதாடர் சி... கணவர் ெபயர்: சா 5 கணவர் ெபயர்: காஜாைமதீ : 5 , ப TN/36/226/0090606 வா காளர் ெபயர்: அச FJL1504083 10 பாகம் எண் 2013 வா காளர் ெபயர்: பா திமாபவ வய இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: வய 2 ப ளா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 1/1 இனம்: ஆண் UHX0470005 : தி நாடார்ெத , தி கணவர் ெபயர்: கம்ம வா காளர் ெபயர்: ஹாஜிசா ஹம த ைத ெபயர்: சி தி கா வய பட் ய ற ெதா வா காளர் ெபயர்: ஐசாம்மா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய ம் (ஊ) ப சட்டம 3 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 4. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 31 1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம மார் தர வ ேவ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 34 25 5-85 / 5-57 இனம்: ஆண் க த ைத ெபயர்: ேஜாச : 37 28 5 , ப திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 27 5-107 / 5-72 இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-85A / NA வய 38 UHX0426809 32 : 36 UHX0008128 : மண கணவர் ெபயர்: மா ய ப இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ UHX0469411 வா காளர் ெபயர்: நாடார் த 27 UHX0426783 ரா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-108 / NA வய : 39 UHX0426791 5-97 / - இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ெஜப பா ரா த ைத ெபயர்: அ இனம்: ெபண் 22 5-112 / 5-76 இனம்: ஆண் UHX0297317 வா காளர் ெபயர்: ப திரகாள வா காளர் ெபயர்: ெலட் மி வா காளர் ெபயர்: ெஜயராண கணவர் ெபயர்: தர்மரா கணவர் ெபயர்: ப திரகாள த ைத ெபயர்: ேமாச திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 40 30 5-115 / Na இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: த # : 43 23 வ : 29 இனம்: ெபண் 5-127 / - இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 26 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-141/ இனம்: ஆண் பழக த ைத ெபயர்: பண்டாரநாடார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 49 40 5-145 / NA இனம்: ஆண் : 31 இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 55 29 58 60 5-207B / - : 60 56 20 14 / 14A ஹம காதர் வய ள தரபாண் ய 22 இனம்: ஆண் TN/36/226/0090196 த ைத ெபயர்: ெச ய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-217 / - இனம்: ெபண் வய 5-206 / 1-63 : 57 80 . அன பா கம்ம 14 / 14A இனம்: ஆண் TN/36/226/0090629 வா காளர் ெபயர்: எ,எ ,ரம்சா பவ த ைத ெபயர்: அன பா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் வய : 60 TN/36/226/0090649 38 14 / 14A இனம்: ெபண் FJL1108463 வா காளர் ெபயர்: ஆமனாபவ ர மா 15A / NA இனம்: ஆண் தம் ெச இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: எ.எ வா காளர் ெபயர்: இ ராஹீம் கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 55 காசிம் ய பட்ட கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 15A / NA இனம்: ெபண் வய : 35 வா காளர் பதி அ வலரா காசீம் 15A / NA இனம்: ஆண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி : 54 14 / 14A 59 5-152P / NA UHX0470161 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 42 ல தீ த ைத ெபயர்: FJL1106020 : 20 தி வா காளர் ெபயர்: மகாராஜ லா வய : 51 வா காளர் ெபயர்: ன ஸா ெதௗல கணவர் ெபயர்: ர ம FJL2617595 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வய UHX0574517 : UHX0574525 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152A/ இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 5-143B/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: அஸா த ைத ெபயர்: மா ய ப இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: கம்ம காசிம் த ைத ெபயர்: அ 19 22 த ைத ெபயர்: அ வா காளர் ெபயர்: கனகவ TN/36/226/0090630 : : : 48 சா UHX0574541 53 இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய திய/பைழய வட்டு எண்: 5-169A/ ீ வய வா காளர் ெபயர்: ம யம்பா திமா கணவர் ெபயர்: அன பா வய 40 த ைத ெபயர்: அ UHX0297291 : : UHX0574509 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-143/ மதார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-139 / 5-98 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: அ ேதாண வா காளர் ெபயர்: சா வா காளர் ெபயர்: ப ேஜ மி த ைத ெபயர்: ேதவதாச வய ரா இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ேச 19 லா வா காளர் ெபயர்: எட்வ UHX0469387 50 திய/பைழய வட்டு எண்: 5-166A / NA ீ 52 25 : 45 மார் வா காளர் ெபயர்: தமம் அ வய UHX0426692 வா காளர் ெபயர்: ேசவ யர்ரா மார் த ைத ெபயர்: ேச ரா வய : 47 UHX0008110 வா காளர் ெபயர்: அ வய UHX0297325 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-133 / - இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: பா வய இனம்: ெபண் UHX0574491 த ைத ெபயர்: மா ய ப ரா த ைத ெபயர்: மா 46 27 வா காளர் ெபயர்: எ சி ப வா காளர் ெபயர்: உதய 22 : 42 5-118/ வா காளர் ெபயர்: மாதவ 44 UHX0469262 : வய UHX0297259 வா காளர் ெபயர்: மண கண்ட வய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-115A / NA கணவர் ெபயர்: பா கம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வய 41 UHX0297218 வா காளர் ெபயர்: மேக திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 29 ெதாடர் சி... 33 வா காளர் ெபயர்: ெபா வய பாகம் எண் ேகாடு : 628625 டைலமண க தி 2013 கணவர் ெபயர்: ேசகர்மார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய த ைத ெபயர்: 35 UHX0469254 ப ளா , ற ெதா UHX0574624 வா காளர் ெபயர்: வய வா காளர் ெபயர்: பால பட் ய தி நாடார்ெத 32 UHX0297267 வா காளர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: ம் (ஊ) ப சட்டம 4 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 5. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 61 1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம TN/36/226/0090650 வா காளர் ெபயர்: அ கணவர் ெபயர்: கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 64 48 மா காசீம் 18 / 18 இனம்: ெபண் TN/36/226/0090513 ம் (ஊ) ப தி நாடார்ெத 62 சட்டம பட் ய ப ளா 65 34 5 , ப ேகாடு : 628625 63 ர திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 56 / 35A வய கணவர் ெபயர்: சா கணவர் ெபயர்: காமரா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 67 60 74 / 37H இனம்: ெபண் TN/36/226/0090430 தா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 68 33 வய த ைத ெபயர்: ராமசாமிநாடார் : 70 38 இனம்: ெபண் TN/36/226/0090396 வய : 71 38 : 69 TN/36/226/0090113 கணவர் ெபயர்: மா ய ப வய TN/36/226/0090077 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 78 / 52 இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 72 / 37I இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: ராமசாமிநாடார் வா காளர் ெபயர்: சிவலி 105 / 98 75 வாபவ வா காளர் ெபயர்: மா ய ப வா காளர் ெபயர்: லலிதா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 66 FJL1108232 வா காளர் ெபயர்: வய TN/36/226/0090511 கணவர் ெபயர்: கம்ம உ மா இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: பா திமா அம பாகம் எண் வா காளர் ெபயர்: ஹ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : தி 2013 FJL1503689 வா காளர் ெபயர்: ெஜஸிமாயா மி கணவர் ெபயர்: அ வய , ற ெதா கம் 42 105 / 98 இனம்: ஆண் TN/36/226/0090124 வா காளர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: ைபயாநாடார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 105 / 98 இனம்: ஆண் வய : 72 FJL1109180 47 117 / NA இனம்: ஆண் FJL1108695 வா காளர் ெபயர்: ராண வா காளர் ெபயர்: ேமாச வா காளர் ெபயர்: பா கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: அ ேதாண கணவர் ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 45 117 / NA இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 33 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 143B / NA இனம்: ஆண் வய தம் ெச ய பட்ட 46 வா காளர் பதி அ வலரா 189 / 137A இனம்: ெபண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி : 5 of 26 ெவள ய ட பட்ட 29
 • 6. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 73 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம பட் ய ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா 74 UHX0255497 சட்டம , 5 , ப ற ெதா 75 த ைத ெபயர்: ேவ கணவர் ெபயர்: ெசா : 76 63 1-28 / 1-66 இனம்: ஆண் : 79 23 TN/36/226/0090200 : 82 63 ர்மரா இனம்: ஆண் : 85 27 ேச மா 4-72 / 4-50 இனம்: ஆண் : 88 34 4-113 / 4-93 இனம்: ஆண் : 53 ப ைள தா : 44 அலி : 89 63 க ம் பவ : 24 இனம்: ெபண் UHX0574798 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 4-77 / NA வய : 87 கம்ம 23 UHX0574665 வா காளர் ெபயர்: மரா பா ஹம தா ெபயர்: அலிமா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 4-115 / NA இனம்: ெபண் வய : 90 TN/36/226/0090617 33 UHX0574608 வா காளர் ெபயர்: உ த ைத ெபயர்: அ கணவர் ெபயர்: பசீர்அகம த ைத ெபயர்: அ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 91 52 4A / NA இனம்: ஆண் வய : 94 27 வஹா இனம்: ஆண் : 97 21 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 4A / NA இனம்: ெபண் வய காதர் 5-9 / 5-7 இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: ெச கறீம் அ ய வஹா திய/பைழய வட்டு எண்: 5-4 / 5-6 ீ : 26 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் வய வா காளர் ெபயர்: சா த ைத ெபயர்: அ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 98 49 ஹம 100 101 UHX0255679 த ைத ெபயர்: கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 65 : ைகதீ காசீம் 5-15 / 5-11 இனம்: ஆண் 29 வய : வய தம் ெச ய பட்ட UHX0093674 : 102 29 5-15 / NA இனம்: ஆண் UHX0469841 நிஷா கணவர் ெபயர்: ரப அஹம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-15 / 5-11 இனம்: ஆண் வய : 27 அ வலரா 5-15 / - இனம்: ெபண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி 5-11 / - இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: பத 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 38 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-14 / 5-14 UHX0470195 30 : 99 வா காளர் ெபயர்: ஹம்ம காசிம் த ைத ெபயர்: காஜா ைஹதீ வய கம்ம வா காளர் ெபயர்: கம்ம ராஸி த ைத ெபயர்: காஜா ைகதீ இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-10 / NA UHX0574673 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-7 / UHX0574921 த ைத ெபயர்: உ மா இனம்: ஆண் வய 42 ேபகம் வா காளர் ெபயர்: அ பர் அலி சலாம் வய இனம்: ஆண் : 96 UHX0093708 வா காளர் ெபயர்: ஆய ஷா பர்வ ீ கணவர் ெபயர்: ைகதீ அலி வா காளர் ெபயர்: காஜா இனம்: ஆண் UHX0657486 த ைத ெபயர்: அ வய UHX0574657 40 52 5-3 / NA ர்ஷி வா காளர் ெபயர்: ைஹதீ அலி த ைத ெபயர்: ஹம்ம அன பா திய/பைழய வட்டு எண்: 5-14 / 5-14 ீ : : 93 UHX0574855 95 ஹம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய ஹச வா காளர் ெபயர்: வய UHX0470252 வா காளர் ெபயர்: கால த ைத ெபயர்: அ 50 மா வா காளர் ெபயர்: இம்தியா கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: 5-4 / 5-6 ீ வய : 92 UHX0574848 வா காளர் ெபயர்: ஹன பா த ைத ெபயர்: அ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 4-116/ இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ச பா மா 4-108 / - இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: பசீர்அகம ர 4-69 / 4-49 வா காளர் ெபயர்: கம்ம பா திமா கணவர் ெபயர்: சி தி UHX0574806 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ UHX0574822 84 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: பா திமா கணவர் ெபயர்: சா 3-52 / 3-54 இனம்: ெபண் ெபயர்: உம் வய ஸலாம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 50 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: அ : 81 4-58 / 4-35 ய ய வா காளர் ெபயர்: ஹ கிமா UHX0574582 வா காளர் ெபயர்: ெச வய TN/36/226/0090203 ைகதீ மா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ TN/36/226/0090632 86 UHX0574574 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ UHX0574962 கணவர் ெபயர்: ெச கம்ம இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வா காளர் ெபயர்: கம ைமதீ த ைத ெபயர்: கம்ம அலி வய 80 59 1-102 / 1-40 இனம்: ஆண் வய : 83 கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 27 வா காளர் ெபயர்: ச வய ர : 78 UHX0574954 கணவர் ெபயர்: 4-58 / 5-35 UHX0574558 வா காளர் ெபயர்: ைகதீ த ைத ெபயர்: அ வய வா காளர் ெபயர்: ஆமினா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 1-62A / 1-32 இனம்: ெபண் வய 2-45 / - இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ைகதீ ப ைள த ைத ெபயர்: நா 67 வா காளர் ெபயர்: ெச ய கம்ம த ைத ெபயர்: ெமா னா கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: 3-52 / 3-54 ீ ஹம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 77 UHX0469536 வா காளர் ெபயர்: சபனா த ைத ெபயர்: சா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0379768 வா காளர் ெபயர்: அ ப கர் சி தி த ைத ெபயர்: கம்ம உேச ள 29 ெதாடர் சி... ேகாடு : 628625 வா காளர் ெபயர்: வரம்மா ீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ பாகம் எண் 2013 UHX0470567 வா காளர் ெபயர்: ஆலமர தா வய தி 6 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 7. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 103 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம த ைத ெபயர்: காஜா : 106 36 5-15 / 5-11A இனம்: ஆண் : 109 107 ஹம்ம 19 : 112 22 இனம்: ஆண் : 115 24 5-25 / NA ம : 118 27 மரா கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 116 UHX0574871 கணவர் ெபயர்: ஹம்ம 5-28 / 5-22C 5-31 / 5-24 இனம்: ெபண் ஹப பா மா திய/பைழய வட்டு எண்: 5-32A / NA ீ வய : 124 37 இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 127 22 : பா திமா 5-36 / - 130 வய : ஸா 5-43 / 5-28 35 இனம்: ஆண் 32 57 காதர் கம்ம ஷா கம்ம 5-44 / 5-28A இனம்: ெபண் தம் ெச 25 அலி 5-27 / NA இனம்: ெபண் UHX0008136 60 இனம்: ஆண் UHX0426668 இனம்: ஆண் வய : 123 31 நிஷா கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-31 / 5-24 தீ : 36 கணவர் ெபயர்: ப லா 5-32 / - இனம்: ெபண் UHX0093633 வா காளர் ெபயர்: அ ம பாய த ைத ெபயர்: அ ர மா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-33 / 5-25 இனம்: ெபண் வய : 126 UHX0008201 52 5-34 / NA இனம்: ஆண் TN/36/226/0090462 வா காளர் ெபயர்: பா திமாபா கணவர் ெபயர்: அ கணவர் ெபயர்: பா வஹா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 36 : 33 ய பட்ட : 129 க ம் ய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வய UHX0159905 த ைத ெபயர்: ெச அலி திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-39 / NA இனம்: ெபண் 45 கம UHX0148767 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-44 / 5-39 இனம்: ஆண் வய : 132 UHX0469296 41 தா கணவர் ெபயர்: அலி னா கம வய : 21 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-45 / - இனம்: ஆண் வய : 21 அ வலரா ஸரா 5-47 / 5-31 இனம்: ெபண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி 5-44 / 5-28 UHX0469510 வா காளர் ெபயர்: ெஜ ெபயர்: பா திமாப வ கம்ம இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ஜாபர்அலி திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-42 / 5-45 இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: மாய கம்ம இ த ைத ெபயர்: ெச ய 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி ர வா காளர் ெபயர்: சாதி UHX0470419 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 120 UHX0470039 கணவர் ெபயர்: அவா 131 ைபனா பவ ீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 117 ஷா பவ 128 FJL1501402 கணவர் ெபயர்: இ மாய இனம்: ெபண் UHX0008235 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0574939 வா காளர் ெபயர்: அ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: 21 வா காளர் ெபயர்: ரா கதிஜ த ைத ெபயர்: அ 5-26 / - வா காளர் ெபயர்: ஆ வய UHX0255232 28 : 114 5-25 / 5-25 வா காளர் ெபயர்: ரஜ நிஷா இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 125 வா காளர் ெபயர்: க ம் ெச ய அ த ைத ெபயர்: கம்ம வய வய இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0470310 வா காளர் ெபயர்: ர யாமினா த ைத ெபயர்: ைமதீ UHX0469312 வய : 122 ர 5-22A / - இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: கம்ம இ மாய த ைத ெபயர்: கம்ம உ மா திய/பைழய வட்டு எண்: 5-29 / NA ீ வய UHX0093716 த ைத ெபயர்: அ 30 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-24A / - இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: காதர் வா காளர் ெபயர்: உம் கன வா காளர் ெபயர்: கம்ம ைமதீ த ைத ெபயர்: கம்ம உ மா ன திய/பைழய வட்டு எண்: 5-29 / ீ 119 UHX0470021 47 UHX0469809 வா காளர் ெபயர்: ஜம் ஆய ஷா த ைத ெபயர்: அ ப கர் கன கணவர் ெபயர்: அ : : 111 வா காளர் ெபயர்: அ 121 வய கம்ம வா காளர் ெபயர்: ஆய ஷா வய 5-18 / 5-14 இனம்: ஆண் வய காசீம் இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ காசிம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-21 / UHX0469825 38 23 த ைத ெபயர்: அ இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 108 UHX0470013 42 கம்ம சாலி வா காளர் ெபயர்: ேச காஜா வா காளர் ெபயர்: ெச ய இபராஹிம் த ைத ெபயர்: அ ர மா இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: அ : 113 கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வஜிகா வா காளர் ெபயர்: ைமதீ த ைத ெபயர்: அ வய UHX0093724 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 27 UHX0255687 த ைத ெபயர்: UHX0660126 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-24 / வா காளர் ெபயர்: ப யா பர்வ ீ த ைத ெபயர்: அ ப கர் வய : 110 உேச கன திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வய UHX0560185 த ைத ெபயர்: அ 105 5-16 / NA 29 ெதாடர் சி... ேகாடு : 628625 ைகதீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-21 / பாகம் எண் 2013 இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: பா இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ஹம 19 தி வா காளர் ெபயர்: வா காளர் ெபயர்: ஹம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : , ற ெதா UHX0574632 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0657502 வா காளர் ெபயர்: பா த ைத ெபயர்: சா 5 , ப வா காளர் ெபயர்: பா அ ஷா த ைத ெபயர்: காஜா ைகதீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய பட் ய ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா 104 FJL1106228 வா காளர் ெபயர்: ரப அகம சட்டம 7 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 8. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 133 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 136 26 5-48 / 5-32 இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 139 23 5-49 / 5-32 இனம்: ெபண் வய : 142 21 இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 145 24 கம்ம 148 61 ைமதீ 5-56 / 5-35A இனம்: ெபண் 146 வய : 27 5-50 / 5-32A இனம்: ஆண் UHX0255414 23 5-53 / 5-34 இனம்: ஆண் UHX0470096 வா காளர் ெபயர்: உமர்கர் தா த ைத ெபயர்: நபஸா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-55 / 5-35 இனம்: ெபண் வய : 147 UHX0008219 26 : 144 ர்ஜஹா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 149 UHX0255422 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ஆமனா வய : திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-52 / NA கணவர் ெபயர்: காஜா கம்ம வா காளர் ெபயர்: கம்ம சம் தீ த ைத ெபயர்: காஜாப தீ UHX0469999 28 FJL2295061 ைமதீ 141 அலி கணவர் ெபயர்: உமர்கர் தா : 5-48 / 5-32B இனம்: ஆண் ஹம வய ஹீைச திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 21 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-49 / - UHX0093625 65 : த ைத ெபயர்: ராஜா மா கா வா காளர் ெபயர்: சா இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: வய ர்ஜஹா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 5-54C / TN/36/226/0090627 கணவர் ெபயர்: வய மா இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: : 143 ர 35 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய காதர் த ைத ெபயர்: அ : திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 138 ணகி UHX0379750 த ைத ெபயர்: மதார் காஜா ட் த ைத ெபயர்: அ UHX0574889 135 UHX0470435 31 5-55 / 5-35 இனம்: ஆண் UHX0469320 வா காளர் ெபயர்: காஜா ைகதீ த ைத ெபயர்: அ ப கர் ைகதீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-57 / NA இனம்: ெபண் வய : 150 UHX0574699 37 5-57 / 5-57 இனம்: ஆண் UHX0148734 வா காளர் ெபயர்: உமர்கா வா காளர் ெபயர்: ெஜப கன வா காளர் ெபயர்: ேச த ைத ெபயர்: அஜி கணவர் ெபயர்: காமரா த ைத ெபயர்: உமர்க தா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 151 26 5-66 / - இனம்: ஆண் வய : 33 29 இனம்: ஆண் இனம்: ெபண் வய : 155 38 இனம்: ஆண் வய கணவர் ெபயர்: அ த ைத ெபயர்: அ ேதாண திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 157 39 5-70 / 5-70 இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 160 32 வய : 21 வா காளர் ெபயர்: காமரா த ைத ெபயர்: தம் ெச வய : 159 UHX0470492 ப டாதி திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 23 34 5-78 / NA இனம்: ஆண் UHX0469304 கம் ல திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : வய 28 : 162 UHX0093880 த ைத ெபயர்: ெச வய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-91 / - இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ரா 5-92 / 5-92 ய பட்ட ைபயா நாடார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-71 / - இனம்: ஆண் மார் 20 ைர 5-92 / 5-92 இனம்: ெபண் TN/36/226/0090454 கணவர் ெபயர்: க திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-94 / NA இனம்: ஆண் வய : 40 அ வலரா 5-96 / - இனம்: ெபண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி கம் வா காளர் ெபயர்: ெஜபகன 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி இனம்: ெபண் UHX0093666 த ைத ெபயர்: ேவதமாண 161 யா இனம்: ெபண் 24 வா காளர் ெபயர்: பாரதி வய UHX0469288 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் UHX0574715 த ைத ெபயர்: 5-88 / - த ைத ெபயர்: ேவதமாண 44 5-67 / 5-67 வா காளர் ெபயர்: மா இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: தி : 158 UHX0426650 வா காளர் ெபயர்: தவமண ெஜய மார் த ைத ெபயர்: ெப யசாமி டைல மண திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 156 UHX0470476 வா காளர் ெபயர்: 35 கம்ம வா காளர் ெபயர்: ெச யதலி பா திமா கணவர் ெபயர்: ஹாஜி ஹன பா ஹம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: 5-69H/ ீ கம வா காளர் ெபயர்: ஆசீயாபவ கா : 153 UHX0093617 திய/பைழய வட்டு எண்: 5-69 / NA ீ வய UHX0148742 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-66 / NA வா காளர் ெபயர்: ஹச த ைத ெபயர்: ேகா திய/பைழய வட்டு எண்: 5-69 / 5-69 ீ 154 : 152 UHX0148726 வா காளர் ெபயர்: லா ேஷ அ த ைத ெபயர்: அம வய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 29 ெதாடர் சி... வா காளர் ெபயர்: சம் தீ 5-48 / 5-32 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ பாகம் எண் ேகாடு : 628625 இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: உ 5-52 / - வா காளர் ெபயர்: அ 24 த ைத ெபயர்: அ 140 UHX0470120 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : தி 2013 UHX0470401 வா காளர் ெபயர்: வய வா காளர் ெபயர்: அ ப கர் சி தி த ைத ெபயர்: ஹம்ம 5 , ப திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 137 UHX0469908 , ற ெதா வா காளர் ெபயர்: உம் ச மாபவ ீ கணவர் ெபயர்: மதார் காஜா வய வா காளர் ெபயர்: ைமயா பர்வ கணவர் ெபயர்: யாசி ராஜா பட் ய ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா 134 UHX0470393 வா காளர் ெபயர்: ஹஸினா பர்வ ீ கணவர் ெபயர்: மதார்காஜா சட்டம 8 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 9. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 163 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 166 85 5-100 / NA இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: தர்மரா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 169 36 5-104 / - இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ெலட் மன திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 172 25 இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 175 33 5-113 / 5-77 178 45 ககன தா : 181 5-115 / 5-79 20 168 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 71 வய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 50 லிகா 5-120 / 5-80 வய : 176 37 56 : சா வய : 185 வ 5-129A/ இனம்: ெபண் 190 44 லா 24 வய தம் ெச பா 5-137 / NA ய பட்ட : 183 24 மார் கேவ 5-120/ இனம்: ஆண் UHX0574905 வா காளர் ெபயர்: ன கா ெதள கணவர் ெபயர்: பர் ைமதீ ரர்ஜஹா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-129 / NA இனம்: ஆண் வய : 186 வராண 24 5-129 / - இனம்: ெபண் UHX0426676 வா காளர் ெபயர்: மரா ைகதீ த ைத ெபயர்: இ பா க திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-130 / NA இனம்: ெபண் வய : 189 UHX0469445 33 5-130 / - இனம்: ஆண் UHX0093807 லா கணவர் ெபயர்: ஆ தி திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 43 கணவர் ெபயர்: சிவலி ெப மா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : வய 36 : 192 UHX0159897 வா காளர் ெபயர்: ஞானெச வய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-131 / - இனம்: ெபண் வ 42 கம் UHX0469528 த ைத ெபயர்: ராமசாமி திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-139 / - இனம்: ெபண் வய : 27 அ வலரா 5-139 / 5-98 இனம்: ெபண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி 5-132 / NA இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: கண்ணம்மா 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி ண் வா காளர் ெபயர்: ெரஜிலாராண 191 இனம்: ஆண் UHX0159913 லிகா வய ைமதீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 5-131 / - FJL2726503 த ைத ெபயர்: ர 5-119 / - கணவர் ெபயர்: த ேய கம்ம வ இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-120/ UHX0093815 30 ெச வா காளர் ெபயர்: ம இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: வய 188 UHX0470344 வா காளர் ெபயர்: த : 36 த ைத ெபயர்: ச இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0470112 வா காளர் ெபயர்: அ UHX0426726 28 : 180 ரா கேவ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-115 / 5-79 இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0255547 28 47 மண கணவர் ெபயர்: ஆேரா கியசாமி 5-117 / - கணவர் ெபயர்: பால : இனம்: ெபண் TN/36/226/0090198 வா காளர் ெபயர்: ெபா இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 177 ரா ைகயா நாடார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : வய UHX0255711 வா காளர் ெபயர்: சீேயா கணவர் ெபயர்: ெச திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 36 ட 5-104a/ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-114A / - இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ெச வய : 174 வரா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 182 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: காப ளவா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ேதவ 187 மா த ைத ெபயர்: நவமண நாடார் வய FJL2725984 35 UHX0255307 கணவர் ெபயர்: க 5-104 / 5-92 த ைத ெபயர்: : 5-104/ இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: FJL1500503 த ைத ெபயர்: ச இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 27 வா காளர் ெபயர்: ெஜபசி 179 திய/பைழய வட்டு எண்: 5-129/ ீ வய : 171 TN/36/226/0090349 வா காளர் ெபயர்: ஞான ெசௗ த கணவர் ெபயர்: ெலட் மண வா காளர் ெபயர்: ேவ UHX0148692 27 UHX0255448 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-104 / 5-92 இனம்: ெபண் கணவர் ெபயர்: தமம்அ : 5-102 / - இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ெலட் மன தியா வா காளர் ெபயர்: பர்ைமதீ 184 24 கணவர் ெபயர்: ெஜப நாடார் வா காளர் ெபயர்: பா திமாசபனா வய : வா காளர் ெபயர்: கண்ணம்மா வய மதி திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0255430 த ைத ெபயர்: த UHX0470484 ெபயர்: ம வய மண இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-102 / 5-91 இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ம யெசார்ணம் வய TN/36/226/0090577 கணவர் ெபயர்: ெஜபசி : 20 கரா வா காளர் ெபயர்: ரரமெலட் மி இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ UHX0093765 கணவர் ெபயர்: ெச வா காளர் ெபயர்: ஆ வய : 173 வேம 165 கரா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய FJL1500602 வா காளர் ெபயர்: ெச ஜீலியட் கணவர் ெபயர்: கி ணண் வய 5-104 / 5-92 ேகாடு : 628625 UHX0470054 29 ெதாடர் சி... த ைத ெபயர்: த 170 UHX0255695 பாகம் எண் 2013 த ைத ெபயர்: ம யத வய வா காளர் ெபயர்: ேஜாதிெலட் மி 5 , ப தி வா காளர் ெபயர்: ஜார் 167 லவாண்ட , ற ெதா வா காளர் ெபயர்: ப ேரமலதா வய UHX0470500 வா காளர் ெபயர்: க பட் ய ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா 164 UHX0093799 வா காளர் ெபயர்: பார்வதி அம்மா கணவர் ெபயர்: க நாடார் சட்டம 9 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 10. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 193 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம மார் த ைத ெபயர்: பா நாடார் ரா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 196 25 5-143 / NA இனம்: ஆண் 5 , ப , ற ெதா : 197 26 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய கணவர் ெபயர்: சலம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 199 32 5-150 / 5-45 இனம்: ெபண் வய : 202 UHX0574913 19 5-150B / - இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: அ ரசீ த ைத ெபயர்: ெச கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 205 53 5-152/ இனம்: ஆண் : 208 24 5-152 / NA இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: ஹம அ வய : 211 35 5-152A/ இனம்: ெபண் கம : 214 19 5-152B / NA இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: இ ராஹிம் ஹம கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 217 35 5-152D / NA இனம்: ஆண் : 220 41 ைஹதீ : 20 லா 5-158B / NA இனம்: ஆண் ைகதீ : வய தம் ெச ய பட்ட : 210 ஹம 24 UHX0426841 31 UHX0574723 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152a/ வய : 213 68 இனம்: ஆண் இனம்: ஆண் : வய : 219 இனம்: ஆண் UHX0093641 30 ைகதீ 5-152F / NA இனம்: ெபண் UHX0008300 த ைத ெபயர்: சம கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-158 / - இனம்: ெபண் வய : 222 63 தா வய ம லா ெபயர்: அன பா : 25 வலரா 5-159-B / NA இனம்: ஆண் ப கம் எண் : அ 5-158 / NA UHX0574863 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் காசிம் இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ர 5-158C / - வா காளர் பதி 5-152D / - வா காளர் ெபயர்: அ UHX0574947 20 44 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152E / NA வா காளர் ெபயர்: காஜா நிஜா தீ தா ெபயர்: ஆசியா பவ வய ஹம்ம கணவர் ெபயர்: மதார் இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152A / - வா காளர் ெபயர்: சாதிகா ேபகம் UHX0470047 22 : 216 ைள UHX0574731 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வா காளர் ெபயர்: ெஜஸிலா பா த ைத ெபயர்: ர ம லா : 5-152 / NA இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: அலி ப இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152 / NA இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: இ ராஹிம் UHX0093773 24 பா திமா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152 / NA 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி : 207 இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 221 கம்ம ம இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: கம்ம ேச சா ஹமர த ைத ெபயர்: காஜா ைகதீ வா காளர் ெபயர்: அ ப கர் சி தி த ைத ெபயர்: ஹம்ம அலி வய UHX0574772 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 5-157B/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: உேச த ைத ெபயர்: ர வய UHX0574681 34 5-152/ UHX0426718 வய 218 UHX0469593 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 39 வா காளர் ெபயர்: ஹா த ைத ெபயர்: ரஷீ : ர்மரா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152 / NA UHX0255729 50 : வா காளர் ெபயர்: ஸமினா யா மி கணவர் ெபயர்: ஹம்ம ஹா திய/பைழய வட்டு எண்: 5-152D / NA ீ வய வா காளர் ெபயர்: இ பா த ைத ெபயர்: மதார் : 215 UHX0093690 வா காளர் ெபயர்: அ வய FJL1499441 வய அஹம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ பா திமா இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ஹம்ம ஹன பா த ைத ெபயர்: ஹம த ைத ெபயர்: அ ப கர் 212 UHX0574640 வா காளர் ெபயர்: அசா தீ த ைத ெபயர்: சாதி வய சா வய 204 வா காளர் ெபயர்: சா 45 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ UHX0426833 61 FJL0913236 கணவர் ெபயர்: நா இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : இ பா UHX0426700 30 5-150 / 5-45 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: கதிஜாபா 5-150B/ வா காளர் ெபயர்: ஹம பா திமா கணவர் ெபயர்: காஜா 209 FJL1504802 40 : 201 கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : வய ைனதா வா காளர் ெபயர்: ேச ஹா ஹம த ைத ெபயர்: ஹம வய வா காளர் ெபயர்: அலிமா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 206 ைகதீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வய 5-150A/ FJL1504208 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 39 வா காளர் ெபயர்: கம்ம சலம் த ைத ெபயர்: கம்ம உ மா திய/பைழய வட்டு எண்: 5-150A/ ீ இனம்: ெபண் கணவர் ெபயர்: வய UHX0426825 வா காளர் ெபயர்: ஹம்ம ஹன பா த ைத ெபயர்: காஜா 39 வா காளர் ெபயர்: 203 UHX0148700 ய : 200 வா காளர் ெபயர்: ைகதி ஹாஜி இ ராஹிம் த ைத ெபயர்: கம்ம இ பா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 198 FJL1504133 வா காளர் ெபயர்: ெரஜினாபா வய கண்ண த ைத ெபயர்: ராமர் 5-149/ கணவர் ெபயர்: UHX0008169 வா காளர் ெபயர்: இனம்: ெபண் 29 ெதாடர் சி... 195 வா காளர் ெபயர்: சியாமளா கண்ண பாகம் எண் ேகாடு : 628625 UHX0470443 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ தி 2013 வா காளர் ெபயர்: ேகாமதி ெஜயம் கணவர் ெபயர்: காள வய UHX0093872 பட் ய ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா 194 UHX0008334 வா காளர் ெபயர்: ரா சட்டம 10 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 11. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 223 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம த ைத ெபயர்: ஹன பா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 226 29 5-159a/ இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: அ : 229 47 5-160A / NA இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: வய : 232 22 ரஹிமா கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ யா 5-163/ இனம்: ெபண் வர் பாஷா த ைத ெபயர்: ராம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 235 33 5-165 / இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: சா நாசர் ஹம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 238 24 5-169A/ இனம்: ஆண் வய கம்ம 57 5-172A / - இனம்: ெபண் : 69 த ைத ெபயர்: சலாம் ைலமா திய/பைழய வட்டு எண்: 5-176 / NA ீ வய : 244 22 : 26 ஹம்ம : வய : இனம்: ஆண் UHX0255703 : வய வய 247 5-177 / - இனம்: ெபண் UHX0008318 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 248 30 UHX0469684 மா 60 5-172A / - இனம்: ஆண் UHX0255877 ஸா 36 5-173/ இனம்: ஆண் UHX0469973 த ைத ெபயர்: இ ராஹிம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 246 ஹம 53 5-168/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ல திபா இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: சா : 243 UHX0093682 த ைத ெபயர்: சிேயா : 43 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் கம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 240 5-172A / NA வா காளர் ெபயர்: ரா இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: காஜா ைகதி த ைத ெபயர்: கம UHX0469718 20 5-165/ FJL1107036 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-169B / NA திய/பைழய வட்டு எண்: 5-176/ ீ 245 26 ஜ பார் வர் பாஷா த ைத ெபயர்: ேச உ வா காளர் ெபயர்: ைபஜீர் ர மா த ைத ெபயர்: ைல மா வய : 237 UHX0574590 27 FJL2726065 வா காளர் ெபயர்: ர இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 234 வய UHX0093740 52 5-162/ இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-167A / NA இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 22 வா காளர் ெபயர்: அகம ைலமா த ைத ெபயர்: காஜா ைஹதீ வா காளர் ெபயர்: ெச ய அ பா த ைத ெபயர்: அ காதர் வய 231 வய # ஹம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ராஜம் வய UHX0574830 கணவர் ெபயர்: அ 5-165/ UHX0008276 வா காளர் ெபயர்: தா த ைத ெபயர்: ேச 242 UHX0426759 வா காளர் ெபயர்: அ 5-160 / 5-18 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: அம் காதர் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய # UHX0574749 த ைத ெபயர்: ர : 27 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ைமதீ த ைத ெபயர்: அ 239 UHX0469700 24 கணவர் ெபயர்: ர 241 : 228 UHX0470062 வா காளர் ெபயர்: நவா வய கன திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-159A / - வா காளர் ெபயர்: ரசிதா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ UHX0469981 வய : 236 FJL2725695 வா காளர் ெபயர்: அ 225 வா காளர் ெபயர்: மரா ைகதீ த ைத ெபயர்: அ வா காளர் ெபயர்: ஹம்ம வானா ஜ னா தா ெபயர்: ர பவ 233 UHX0656496 வா காளர் ெபயர்: அ ேகாடு : 628625 இனம்: ஆண் பா 33 இனம்: ெபண் ைலகா கணவர் ெபயர்: பர் ஹம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-179 / NA வய : 249 UHX0148759 5-177/ UHX0470518 வா காளர் ெபயர்: இனம்: ஆண் 60 5-180 / - இனம்: ெபண் UHX0574780 வா காளர் ெபயர்: ஆசியாபவ வா காளர் ெபயர்: ஜாகீ ர்உேச வா காளர் ெபயர்: அ கணவர் ெபயர்: ேச மதார் த ைத ெபயர்: ம யம் த ைத ெபயர்: சி தா மதார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய # : 250 36 UHX0574897 வா காளர் ெபயர்: அ ர மா த ைத ெபயர்: அ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 5-180A / NA இனம்: ெபண் 52 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 251 30 காதர் 5-185 / - இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: அ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : வய 50 ைகதீ தம் ெச ய பட்ட 42 லா UHX0469783 த ைத ெபயர்: ைஹ ஹம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-185 / - இனம்: ஆண் வய : 51 அ வலரா 5-186/ இனம்: ஆண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி 5-183/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி : 252 UHX0469833 வா காளர் ெபயர்: காஜா காதர் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-181/ இனம்: ஆண் 29 ெதாடர் சி... வா காளர் ெபயர்: இ ம ஆப யா கணவர் ெபயர்: ைகதீ மராசாகி திய/பைழய வட்டு எண்: 5-161 / ீ 230 UHX0574814 வா காளர் ெபயர்: உம் 39 பாகம் எண் 2013 வய ரஹீம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : தி UHX0297283 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 227 ஹம 5 , ப , ற ெதா வா காளர் ெபயர்: ஹம்ம இ றாஹீம் த ைத ெபயர்: ஹம்ம அலி வய UHX0574616 வா காளர் ெபயர்: சா பட் ய ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா 224 UHX0255737 வா காளர் ெபயர்: ஜாபர்அலி சட்டம 11 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 12. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 253 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம சட்டம பட் ய ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா 254 UHX0469643 வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 256 46 வய 257 UHX0426742 வா காளர் ெபயர்: சதாம்உேச த ைத ெபயர்: ெஜ : 259 22 வய 260 FJL2725661 வா காளர் ெபயர்: ெச ய அலிபா திமா கணவர் ெபயர்: காஜாைமதீ வய : 262 24 : 265 22 கம்ம ைகதீ 5-194 / - : 268 23 5-197 / - வய : 271 30 UHX0255927 த ைத ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-189 / - இனம்: ெபண் வய # UHX0574707 : 261 25 FJL1505148 இனம்: ெபண் வய வ பசாமி இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 45 இனம்: ெபண் UHX0470526 : வய வய : 27 UHX0255885 டைலமாட திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 270 UHX0008144 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ மார் 24 UHX0297309 வா காளர் ெபயர்: க ன யம்மா த ைத ெபயர்: ெப யநாயகம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-198 / 1-88 இனம்: ஆண் வய : 273 UHX0469890 24 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: ப கணவர் ெபயர்: ஜம்ஜ கணவர் ெபயர்: : 274 54 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: டைல : 277 53 5-199 / - திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 280 29 வம் 5-200/ UHX0657494 வா காளர் ெபயர்: மேக வய : 22 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 51 5-206A / இனம்: ஆண் தம் ெச ய பட்ட 27 : 281 25 இனம்: ெபண் : 61 டைல 28 UHX0469544 கம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-202 / - வய : 282 ள யம்மா 20 5-206A / - இனம்: ஆண் UHX0255315 வா காளர் ெபயர்: ஆ ைகயா கம் த ைத ெபயர்: சிதமபரம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-206e / - இனம்: ெபண் வய : 60 அ வலரா 5-206e/ இனம்: ஆண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி 5-199 / - இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ஆ UHX0255588 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ ேவ திர வா காளர் ெபயர்: மா பாண் இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: த வய மா டைல திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 279 UHX0470237 த ைத ெபயர்: வய வய 5-199 / 1-76 UHX0255455 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-199/ இனம்: ெபண் 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி : 276 த ைத ெபயர்: வா காளர் ெபயர்: வ கம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய டைல வா காளர் ெபயர்: ெப இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ஆ இனம்: ெபண் UHX0255570 வா காளர் ெபயர்: 278 UHX0148718 வா காளர் ெபயர்: மகராஜ ன ீர்ெச 44 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ கணவர் ெபயர்: இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ப : ஜா ேவ திர வா காளர் ெபயர்: ராசம்மா ேவ திர திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வய 275 UHX0255562 ர் திய/பைழய வட்டு எண்: 5-198a / ீ 5-198 / 1-88 UHX0255893 வா காளர் ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: 5-198A / ீ 5-197/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: அப ேபகம் தி 5-196 / 1-77 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: 5-197 / - வ 23 த வா காளர் ெபயர்: வரமண ீ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ெச : 267 UHX0469460 21 டைல திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-194 / இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 272 UHX0469874 47 கணவர் ெபயர்: கேணச காதர் த ைத ெபயர்: ெப யநாயகம் 5-198 / 5-88 : 264 FJL2617611 5-194 / கணவர் ெபயர்: அ 269 ெச 72 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-192A / NA வா காளர் ெபயர்: ஜம்ஜமா வய 5-189/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: வய UHX0255554 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-188/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ஷாஹிராபா 266 இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: க 258 21 வா காளர் ெபயர்: கதாப அலி வா காளர் ெபயர்: கண்ணெப மா த ைத ெபயர்: டைலமாட டைலமண வா காளர் ெபயர்: தமி : 263 வய ைடல திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : கணவர் ெபயர்: அகம வய UHX0470203 த ைத ெபயர்: வய வா காளர் ெபயர்: ஆஷியாபவ # இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-186/ இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ லா தீ கணவர் ெபயர்: அ ப கர் UHX0469627 த ைத ெபயர்: அகம த ைத ெபயர்: ெஜ UHX0469478 22 ர்அலி வா காளர் ெபயர்: ஆய ஷா 5-191/ வா காளர் ெபயர்: ேஷ வய : UHX0426734 வா காளர் ெபயர்: ம ைஹ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-188/ இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 20 அலி 29 ெதாடர் சி... ேகாடு : 628625 வா காளர் ெபயர்: ைசய னா பா திமா த ைத ெபயர்: லா தீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : பாகம் எண் 2013 255 கம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-186 / - இனம்: ெபண் தி UHX0469601 வா காளர் ெபயர்: ெஜசியா ைஹ 5 , ப , ற ெதா 12 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 13. 216- ைவ ண்டம் சட்டம வா காளர் ப : 283 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா 284 UHX0255323 பட் ய 5 , ப , ற ெதா 285 த ைத ெபயர்: த ைத ெபயர்: ராஜா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 286 43 5-206e / - இனம்: ெபண் னா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 289 53 21 5-207 / - இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-206F / - இனம்: ெபண் வய : 290 UHX0470369 28 : 288 UHX0255752 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0255745 வா காளர் ெபயர்: எ தர்வளர்மதி கணவர் ெபயர்: ேப சி வா காளர் ெபயர்: ஜ பர்சாதி அலி த ைத ெபயர்: அ சா கணவர் ெபயர்: ேதவதாச வய : 287 UHX0255943 வா காளர் ெபயர்: அ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 40 UHX0008243 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-207/ வய : 291 UHX0255935 29 UHX0093732 வா காளர் ெபயர்: ேதவதாச வா காளர் ெபயர்: அ கணவர் ெபயர்: ைமேக த ைத ெபயர்: த த ைத ெபயர்: உ வய : 292 27 இனம்: ெபண் ெபயர்: : 295 36 அ ைலயகா பவ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 293 ய 5-207C / - இனம்: ஆண் 60 ஸா மா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-207b / - இனம்: ஆண் வய : 294 UHX0574764 49 இனம்: ஆண் UHX0093658 வா காளர் ெபயர்: அ த ைத ெபயர்: அ கணவர் ெபயர்: ெலட் மண சா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 20 தா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-207C / - இனம்: ஆண் வய : 297 UHX0008151 37 UHX0008268 வா காளர் ெபயர்: ெகாம்ைபயா வா காளர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: ெபா ைனயாநாடார் த ைத ெபயர்: உ த ைத ெபயர்: உ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 298 40 5-207G / NA இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: காட்டா டைலமாட திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 301 51 5-210 / 1-50 இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: ெச லம்மா ல ைர திய/பைழய வட்டு எண்: 5-211 / 1-84 ீ வய : 304 47 : இனம்: ெபண் வய : வய 50 இனம்: ஆண் வய 307 5-211 / 1-84 UHX0008227 வய : 27 இனம்: ஆண் ல வய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 308 24 : 310 43 5-213 / NA இனம்: ெபண் UHX0255265 : 311 47 வய கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: ைர திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 30 5-216a/ இனம்: ெபண் : 35 தம் ெச ய பட்ட கேவ வய : 312 ைர UHX0470229 ேவ ளவாண்ட 20 UHX0255356 த ைத ெபயர்: டைல ேவ திர திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-216a/ இனம்: ஆண் வய : 46 வலரா 5-216b/ இனம்: ஆண் ப கம் எண் : அ 5-214 / - இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: டைல வா காளர் பதி 5-213 / 1-66 இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-213 / NA 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 22 த ைத ெபயர்: க திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ரா UHX0255901 வா காளர் ெபயர்: : 309 கேவ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: கண்ணம்மா 5-211 / - UHX0255869 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-211 / 1-84 UHX0008250 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 56 ைர மா த ைத ெபயர்: ச த ைத ெபயர்: ேசா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ ல வா காளர் ெபயர்: சிவச தி இனம்: ெபண் கணவர் ெபயர்: சண் : 306 ைர வா காளர் ெபயர்: சண் வய இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ UHX0255257 5-210 / 1-71 UHX0255596 த ைத ெபயர்: ெப ைர திய/பைழய வட்டு எண்: 5-211 / ீ வா காளர் ெபயர்: வ ஜயெலட் மி கேவ 46 த ைத ெபயர்: ெச த ைத ெபயர்: ெச இனம்: ஆண் க வா காளர் ெபயர்: ெச ல 26 UHX0255331 வா காளர் ெபயர்: ராமேசகர் த ைத ெபயர்: ெச : : 303 UHX0255349 ல 5-210 / NA இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வா காளர் ெபயர்: ராதிகா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 28 கணவர் ெபயர்: 5-210/ டைலமண வய காட்டா வா காளர் ெபயர்: ராண டைலமாட வா காளர் ெபயர்: ைர : 300 க திய/பைழய வட்டு எண்: ீ க திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-210 / 1-50 இனம்: ஆண் UHX0255463 த ைத ெபயர்: 305 UHX0255778 26 வா காளர் ெபயர்: 302 UHX0255950 வா காளர் ெபயர்: ெச திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 299 UHX0255760 வா காளர் ெபயர்: உ காட்டா 5-207G / NA இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ெலட் மண வய 5-207C / NA வா காளர் ெபயர்: சதாம் உேச 296 UHX0093781 ைகயா நாடார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0297127 வா காளர் ெபயர்: ெச தா ரா 5-207 / - 5-207 / NA இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ெபாம்மி திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-206g/ இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: கி பா சா ேவ த ைத ெபயர்: ேதவதாச இனம்: ஆண் 29 ெதாடர் சி... ேகாடு : 628625 வா காளர் ெபயர்: சகாேதவ வய பாகம் எண் 2013 UHX0469775 வா காளர் ெபயர்: ேப சி ேவ திர தி 13 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 14. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 313 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம சட்டம பட் ய ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா 314 UHX0255968 5 , ப , ற ெதா தி பாகம் எண் 2013 ேகாடு : 628625 315 UHX0008326 UHX0008342 வா காளர் ெபயர்: தமி ரசி வா காளர் ெபயர்: மா ய ப வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: த கணவர் ெபயர்: மா ய ப டைல திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 316 38 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-216b / - இனம்: ெபண் வய # UHX0255471 கேவ : 317 45 வய வா காளர் ெபயர்: த கணவர் ெபயர்: மாட த ைத ெபயர்: மாட திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 319 65 5-218 / 1-66 இனம்: ெபண் : 71 5-219 / - இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ேப சசியம்மா கணவர் ெபயர்: : 325 37 வய : 57 க வ 5-219d / - இனம்: ெபண் : 326 UHX0255844 42 27 5-218 / இனம்: ெபண் UHX0255810 வ கணவர் ெபயர்: கணபதி திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-219 / - இனம்: ெபண் வய : 324 க 60 5-219d/ இனம்: ெபண் UHX0574756 வா காளர் ெபயர்: சீதா ெலட் மி தரபாண் ய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய UHX0657478 வா காளர் ெபயர்: ெச UHX0255794 த ைத ெபயர்: : 321 UHX0255489 வா காளர் ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வய 323 UHX0255828 5-217 / NA இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-218 / - இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 34 வா காளர் ெபயர்: ேஜ மி ஜீவா கணவர் ெபயர்: த கேவ கணவர் ெபயர்: ேசா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 322 28 வா காளர் ெபயர்: ஈ த ைத ெபயர்: ேப சி வய : 320 UHX0255786 வா காளர் ெபயர்: ேசா கேவ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 318 UHX0255919 வா காளர் ெபயர்: ேப சியம்மா கம்மா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-217 / NA இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-219d / - இனம்: ஆண் வய : 327 UHX0255851 19 5-220 / 1-38 இனம்: ெபண் UHX0255364 வா காளர் ெபயர்: மாட தி வா காளர் ெபயர்: ேப சியம்மா வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: லட் மன கணவர் ெபயர்: ஆலமர தா த ைத ெபயர்: ஆலமர தா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 328 71 5-222a/ இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 329 UHX0255273 49 வா காளர் ெபயர்: ெபா கணவர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: டைல திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 331 34 5-223 / - இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ச கரம்மா திய/பைழய வட்டு எண்: 5-225 / ீ : 334 40 இனம்: ெபண் ைபயா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 337 71 ைபயா டைலமாட திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : 340 57 கணவர் ெபயர்: ஆ இனம்: ஆண் வய 5-229/ இனம்: ஆண் வய : 23 இனம்: ஆண் வய : 336 ைபயா 65 அ பா 5-1169B / NA இனம்: ெபண் இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: த த ைத ெபயர்: ேசா கம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 35 வய : 63 வய : வய : 342 FJL2726073 37 UHX0008193 28 5-229 / NA இனம்: ஆண் UHX0574566 வா காளர் ெபயர்: ேஸபா ைஷன ெபன ட்டா கணவர் ெபயர்: திரவ யம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 6 / NA இனம்: ெபண் வய : 20 அ வலரா 7-16 / - இனம்: ெபண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி 5-227 / 1-65 இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-229 / NA இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 40 வா காளர் ெபயர்: ேவ க த ைத ெபயர்: ைபயா ைபயா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 339 UHX0008185 வா காளர் ெபயர்: ெலட் மி கணவர் ெபயர்: கம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-227 / 1-67 இனம்: ெபண் 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ ய பட்ட 5-225 / - UHX0255372 வா காளர் ெபயர்: ப திரகாள கணவர் ெபயர்: இ ராகீ ம்கன ய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ தம் ெச இனம்: ெபண் UHX0255984 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ UHX0255505 கணவர் ெபயர்: ெச # - தி 62 5-225 / - கணவர் ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: 5-225 / 1-93 ீ 341 UHX0093757 40 : 333 UHX0255612 வா காளர் ெபயர்: ஹாஜராபவ : கம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-224 / - வா காளர் ெபயர்: ரஜியாேபகம் வய பம்மா வா காளர் ெபயர்: அமராவதி 338 UHX0008177 த ைத ெபயர்: வய 5-225 / 1-70 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: UHX0255620 வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: த த ைத ெபயர்: அ பா : 72 5-223 / 1-28 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ராமர் 335 UHX0255992 வா காளர் ெபயர்: வய : 36 த ைத ெபயர்: ேசா கணவர் ெபயர்: ேச வய வய : 330 னம்மா ப ரமண ய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 332 UHX0255976 வய UHX0470211 வா காளர் ெபயர்: வளர்மதி டைல திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-223 / - இனம்: ெபண் 29 ெதாடர் சி... 14 of 26 ெவள ய ட பட்ட
 • 15. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 343 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம TN/36/226/0078222 வா காளர் ெபயர்: அ த ைத ெபயர்: சலாம் கம உேச திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 346 44 349 35 344 5 , ப 8 / NA இனம்: ெபண் : 50 : 34 இனம்: ெபண் TN/36/226/0090590 வா காளர் ெபயர்: ச கினாபவ கணவர் ெபயர்: அ ஹம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 355 55 12 / 14 இனம்: ெபண் : 358 34 : ய கம்ம 12 / 14 இனம்: ெபண் 41 இனம்: ஆண் 359 FJL1500743 வய : : 354 65 11 / 9 இனம்: ெபண் FJL2617629 47 11 / 9 இனம்: ஆண் FJL1504877 வா காளர் ெபயர்: சி தி அலி ஹம த ைத ெபயர்: அ வய : 357 தீ கம்ம ஹம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 12 / 14 இனம்: ஆண் FJL1042548 49 மா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 11 / 9 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ : TN/36/226/0090585 வா காளர் ெபயர்: கம்ம இ பா த ைத ெபயர்: கம்ம உ மா FJL0913228 த ைத ெபயர்: வய அலி மா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வய 351 ய வா காளர் ெபயர்: சர் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 36 8 / 10 இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 8 / 10 FJL1118033 வா காளர் ெபயர்: கம்ம ெச ய த ைத ெபயர்: அ 356 FJL1108570 வா காளர் ெபயர்: ைகதீ பா திமா கணவர் ெபயர்: ெச : 353 44 கணவர் ெபயர்: உ இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 348 .ேக,அம த ைத ெபயர்: உ 352 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய வா காளர் ெபயர்: மதர்பா திமா கணவர் ெபயர்: அ பர்அலி வய கணவர் ெபயர்: காஜாைமதீ 8/ வா காளர் ெபயர்: ெச 11 / 9 TN/36/226/0090912 வா காளர் ெபயர்: ைச கினா TN/36/226/0090636 வா காளர் ெபயர்: ஹாஜராபவ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ பவ 35 12 / 14 இனம்: ஆண் TN/36/226/0090473 வா காளர் ெபயர்: ைமதீ பா திமா கணவர் ெபயர்: காஜா அன பா ைகதீ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 13 / 11 இனம்: ஆண் வய : 360 TN/36/226/0090612 60 15 / 11A இனம்: ெபண் FJL1108703 வா காளர் ெபயர்: காஜாைமதீ வா காளர் ெபயர்: ஆப தா வா காளர் ெபயர்: ெஜாகராபவ த ைத ெபயர்: காதர்ெமா கணவர் ெபயர்: காஜாைமதீ த ைத ெபயர்: காதர்ெமா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 361 50 தீ 16 / 16A இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: பா திமா ய இ ராகிம் திய/பைழய வட்டு எண்: 16 / NA ீ வய : 364 49 இனம்: ெபண் கா த ைத ெபயர்: ேச மதார் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 367 36 17 / 13 ைலகா கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 370 39 21A / NA இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: அ வய : 65 கன ரசா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் 24 / 22A இனம்: ஆண் வய வய : 45 மரா : 50 : வய ர மா வய தம் ெச ய பட்ட : 369 17 / 13 இனம்: ெபண் FJL1108679 ரசா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 18 / 18 34 18 / 18 இனம்: ெபண் TN/36/226/0090146 வா காளர் ெபயர்: கம்ம உ மா த ைத ெபயர்: கம்ம 23 / 19 இனம்: ெபண் ஷா திய/பைழய வட்டு எண்: ீ ைமதீ 24 / 22A வய : 372 TN/36/226/0090470 45 இனம்: ஆண் FJL1107382 வா காளர் ெபயர்: ஷ பா வா காளர் ெபயர்: அமிதா கணவர் ெபயர்: அ கணவர் ெபயர்: திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய : 60 கன கம்ம திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 24 / 22A இனம்: ெபண் வய : 38 வா காளர் பதி அ வலரா ைமதீ 24 / 22A இனம்: ெபண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 70 வா காளர் ெபயர்: அ ஷாதிேபகம் கணவர் ெபயர்: அ TN/36/226/0090475 60 : 366 இனம்: ஆண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் TN/36/226/0090514 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ ைலமா வா காளர் ெபயர்: ம யம்பா திமா கணவர் ெபயர்: கம்ம வய 16 / 16A கணவர் ெபயர்: ேஷ மதார் இனம்: ெபண் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய 48 தீ வா காளர் ெபயர்: சவாய தா TN/36/226/0090914 வா காளர் ெபயர்: : 363 TN/36/226/0090834 திய/பைழய வட்டு எண்: 17 / 13 ீ 371 FJL1105840 வா காளர் ெபயர்: அ திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 16 / 16A வா காளர் ெபயர்: ன ஸா ஜீன கணவர் ெபயர்: அகம்ம 368 FJL1108273 கணவர் ெபயர்: ேஷ 48 த ைத ெபயர்: அ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: : 365 FJL1106103 வா காளர் ெபயர்: ஐ வய 362 FJL2725950 கணவர் ெபயர்: ெச திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 29 ெதாடர் சி... ேகாடு : 628625 சலாம் திய/பைழய வட்டு எண்: ீ வய பாகம் எண் 2013 இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ம யம்பா திமா கணவர் ெபயர்: எ 350 FJL1504216 34 தி 345 கணவர் ெபயர்: அ : , ற ெதா FJL1504497 வா காளர் ெபயர்: ரம்ஸா 347 கணவர் ெபயர்: இச கி : ம் (ஊ) அரபா நகர் ப ளா வய FJL1499789 திய/பைழய வட்டு எண்: ீ பட் ய திய/பைழய வட்டு எண்: ீ 8/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: பா கியராண வய சட்டம 15 of 26 ெவள ய ட பட்ட

Related Documents