Pomozi muslimanima, i nemoj ih odmagati! 1. Većina islamskih propisa i pravila govore o otklanjanjuvećeg zla putem čin...
Postoji još mnogo drugo tekstova koji govore o obaveznostiukazivanja pomoći bratu muslimanu, i o obaveznosti odbranenjegov...
of 2

Pomozi muslimanima, i nemoj ih odmagati!!!

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomozi muslimanima, i nemoj ih odmagati!!!

  • 1. Pomozi muslimanima, i nemoj ih odmagati! 1. Većina islamskih propisa i pravila govore o otklanjanjuvećeg zla putem činjenja manjeg zla, odnosno o nastojanjuotklanjanja veće štete putem činjenja manje štete. Nema sumnjeda je velika šteta to da se izvrši hapšenje, ili nasilna i zulumćarskakazna nad nekim bratom, ili da brojne godine provede u zatvoru, amoglo se utjecati na anuliranje zatvorske kazne, ili pak na njenosmanjenje. 2. Otklanjanje veće štete činjenjem manje štete neiziskuje ohalaljivanje manje štete, ili zadovoljstvo njome.Ono što nas tjera na činjenje toga jeste samo otklanjanje većeštete, i većeg zla, koji se ne može drugačije otkloniti! 3. Ako se dozvoljava muslimanu da može ostvariti svojaoteta prava putem nevjernika onda se neizbježno moradozvoliti i advokatska pomoć tom muslimanu, a pogotovo akoje u pitanju slaba i nemoćna osoba, koja nije u stanju samapovratiti svoje oteto pravo, niti zna na koji način se to radi! 4. Šeriatski tekstovi nas obavezuju na ukazivanjepomoći bratu muslimanu, kao i na to da ga ne smijemo ostavitina cjedilu, ili ga predati zulumu, nasilju i neprijateljstvu, kao što sebilježi u sahih hadisu: "Vjernik je brat vjerniku, pomaže mu u opskrbi, i čuvamu imetak i familiju u odsustvu!" Hadis bilježi Ebu Davud usvome Sunenu, br.4110.. "Ko odbrani čast svoga brata, Allah će odvratiti vatru odnjegova lica na Sudnjemu danu!" Hadis bilježi imam Ahmed,Tirmizi. Sahihul-Džami, 6262.. "Ko zaštiti mumina od munafika, Allah će poslati melekakoji će mu tijelo sačuvati džehennemske vatre!" Bilježi EbuDavud u Sunenu, br.4086.. "Musliman je brat muslimanu; ne čini mu nasilje, niti gapredaje drugima! Ko se nađe na usluzi svome bratu, Allah ćese naći njemu na usluzi! Ko od muslimana odagna muku iproblem, Allah će od njega odagnati neku od muka SudnjegaDana!" Muttefekun alejh.1
  • 2. Postoji još mnogo drugo tekstova koji govore o obaveznostiukazivanja pomoći bratu muslimanu, i o obaveznosti odbranenjegova života i časti, i da ga ne predaju nasilju i nasilnicima. 5. Nepravda prema muslimanu može doći i do momentaoduzimanja života tj. izricanja smrtne kazne, čija sprovedba jevjerovatna i moguća, ili je pak u pitanju osuda na doživotnu robiju,ili veoma dug period zatočeništva! Ako se navedene vrste nepravdine mogu otkloniti osim uz lažno ispoljavanje određene vrste kufra –kao što je stajanje u sudovima, ili suđenje nevjerničkim zakonima,smatramo da u tome nema nikakve prepreke, inšaallah, zbog togašto je prisila jedna od prepreka zasluživanja kazne na ahiretu, kaošto Allah dž.š., kaže: "...osim ako bude na to primoran, a srcemu ostane čvrsto u vjeri!" (el-Nahl:106.) Uz ovo spominjemo ito da brojni šeriatski dokazi upućuju na slijedeće šeriatsko pravilo:U nuždama – zabranjene stvari postaju dozvoljene! 6. Ovakvu vrstu odbrane muslimanskog prava, prednevjernicima - tagutima i nasilnicima, nalazimo zabilježenu iu knjigama islamske povijesti! Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm.,je išao Kazanu, vladaru Tatara, raspravljajući se s njime,odvraćajući ga od napada na Šam... tražeći od njega puštanjezatvorenika muslimana, kao i zatvorenika kitabija-zimmija, koji sutakođer bili uhapšeni od strane Tatara. Allah dž.š., je dao danjegovim sebebom muslimani dožive pomoć i ostvare korist, kojunajbolje zna Allah dž.š.! 7. Za ovo nam može poslužiti i primjer ashaba Abdullahab. Huzafe el-Sehmija r.a., koji je pristao na odluku i sudbizantijskog taguta – tako što će ga poljubiti u glavu, azauzvrat će biti pušten, a i ostali muslimani s njime. Abdullahb. Huzafe r.a., reče u sebi: Allahov neprijatelj! Ako mu poljubimglavu, pustiće me, a i ostale muslimane sa mnom. Ne mari! Primačemu se i poljubi ga u glavu – a zauzvrat dobi zarobljene muslimane!Dođe s njima Omeru r.a., i ispriča mu sve šta se događalo. Omerr.a., reče: Na svakom muslimanu je obaveza da poljubi u čeloAbdullaha b. Huzafu, a ja ću prvi – pa ustade, i poljubi ga u glavu!"Ovaj postupak se smatra idžmaom ashaba na ispravnostispomenutog postupka Abdullaha b. Huzafe r.a.. Nema sumnje da jesud i odluka na ljubljenje tagutske glave – suđenje po onome štoAllah dž.š., nije objavio, ali kada su u pitanju bili muslimanskizarobljenici, koji nisu mogli biti pušteni na slobodu osim na tajnačin – nakon ljubljenja taguta u glavu – ashab je to i učinio, načemu su ga podržali svi ostali ashabi, Allah bio zadovoljan njima! Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha2

Related Documents