AI('I'| |lITI
HISIIITASI PIIOEIIAM
LATIHAN DALAM KUMPULAN. FROG r : : 5
c. s.n, HARI KElUARGA, - SE: _: ‘=__...
KANIJIJNGAN
Seltapur Sitih v
Barisan Fasilitator Prolesional vi
I
1. Pengenelan : The Psychology 0! Games
Konsep dan Pri...
16:
Aktiviti 17:
Aktiviti 18:
Aktiviti 19:
Aktiviti 20:
Alttiviti 21.‘
Aktiviti 22:
Aktiviti 23:
Aktiviti 24:
Aktiviti 25:...
Bill‘llSl3li! FASILIWUH PRUFESIUNAL
‘ / ‘N
f , . -‘ V
I .
(‘x r F ’ ‘K ‘ - ’
‘ , _ V { ‘ I J ,1
. " ‘| |
, . ...
A| ('I'I| lI'I'|
MSIIITASI PIIIIEIIMI
_ noon» wluu PADANG.
. sea PEMIELAJARAN.
Flguro-légma ps’kologi pendidi...
of 5

Preview Buku: 50 AKTIVITI FASILITASI PROGRAM

Mengandungi Book Cover, Senarai Fasilitator, dan isi kandungan. Fasilitator Profesional: Khairul Anwar Abd Munir, Sabariah Mohamed, Nurul Aini Ramly, Nik Amin Nik Man, Siti Rohaizu Ahmad Din, Farzliana Abdul Ghafar, Noraini Noran Abdullah dan Aaishah Yusuf.Ahmad Yusuf Nor Azami, Ahmad Zaki Akbar Mohd Raziff, Elena Ong Aii, Nor Adila Nor Ahmad, Fauziana Ibrahim dan Raizen Mahathir Shaharin. Penulisan oleh Mohd Zaki Sarpan dan Norzira Othman
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preview Buku: 50 AKTIVITI FASILITASI PROGRAM

  • 1. AI('I'| |lITI HISIIITASI PIIOEIIAM LATIHAN DALAM KUMPULAN. FROG r : : 5 c. s.n, HARI KElUARGA, - SE: _: ‘=__-. 7 Mm KEMENIERMN PERDAGANGAN ANIARABANGSA DAN wousmr
  • 2. KANIJIJNGAN Seltapur Sitih v Barisan Fasilitator Prolesional vi I 1. Pengenelan : The Psychology 0! Games Konsep dan Prinsip I I 2. Men Oi The Show Pengenalanz Element utama seorang Fasilitatot 5 Kernahirm Fasilitasi dalam ptogtam 6 I 3. Manual Fuiiusi Program Aktiviti 1: Hangatkah Dirimu 8 Aktiviti 2: Siapa Aku? 10 Aktiviti 3: Tulistah 12 Aktiviti 4: Kumpul Ikut. . 14 Akliviti 5: Bola Pengenaian 16 Akuviti 6: Bola Spontan 18 Aktiviti 7: Apo Namo Tadi? 20 Aktiviti 8: Logo 8 Moto Z2 Aktiviti 9: Lukislah Apa Sahaja 24 Aktiviti 10: Insan Hebet 26 Aktiviti 11: Mane Satu Nombor Sam? 28 Aktiviti 12: Tersasar Belonku 30 Aktiviti 13: Core! -core! Semengat 32 Aktiviti 14: Sembung Cerita Ni 34 Aktiviti 15: Objek Ceritaku 36 IOM'l'lVllIFIsiI'mdProgwn | ii -
  • 3. 16: Aktiviti 17: Aktiviti 18: Aktiviti 19: Aktiviti 20: Alttiviti 21.‘ Aktiviti 22: Aktiviti 23: Aktiviti 24: Aktiviti 25: Aktiviti 26: Aktiviti 27: Aktiviti 28: 29: Aktiviti 30: Aktiviti 3]. ’ Aktiviti 32: Aktiviti 33: Aktiviu 34: 35: Aktiviti 36: Aktivitl 37: Aktiviti 38: Marvin’ 39: 40: Aktiviti 41: Aktivlti 42: Aktiviti 43: Aktiviti 44: Aktivlu 45: 46: Aktiviti 47: Aktivlti 48: Aktiviti 49: Aktiviti SO: 4.Ru, iult0I I iv I somrmnrasnamogun Dado Nasnb Belon Terbang I-(apal Tetbang Kertas Do and Don’! Siapa Die? Telefon Buruk Apo ko Bondo ni eh Jed Telunjuk Kinetilz Kerusi Muzik Oksigen Refleksl Dlri Human Bingo Psstt You Are The Best Kreativlti Emas Urutan Kawan-kawan Kapal Karam Insomanlakah? Masuk Lubang Biawak Oh My Leg Senyum Ice Muncung Getakan Tanpa Letaian Keretapl Tanah Melayu Style Gua Syiling Sitar Ayam 6 Temblkai Bom Born to Born Tmgkap Enclk Johari piramid Cawan Menace Belon Jual Jual Jual Daya Timbang Siapa Kata Tak Boleh Sayang Sahabat Menata Impian Kekuatan 6 Kelemahan Did §38fu‘3388E88o‘63.‘3‘Rl5‘$Sl%88lR$$$38tu‘6S% 102 104 106 108
  • 4. Bill‘llSl3li! FASILIWUH PRUFESIUNAL ‘ / ‘N f , . -‘ V I . (‘x r F ’ ‘K ‘ - ’ ‘ , _ V { ‘ I J ,1 . " ‘| | , . t I . - - , , ‘, r "i . it ' V -'4 ‘' Lg, ‘ '. ', , ‘ Al ’ V7. . “ ‘I. ‘M 5. 555.5455. _. . 1e5 5J- 5-. . _. - 5.. . Diteraju dan Dibimbing oleh: Mohd Zaki Sarpan Bans pertama dan l; iri: l-(hairul Anwar Abd l‘-‘. unir_ Sabariah Mohamed, Nurul Ainr Ramly, Nil: Amin Nilc . ‘-‘ran, Mohd Zak: Sarpan, Siti Roharzu Ahmad Din Farzliana Abdul Ghafar. Horaini Moran Abdullah dan Aaishah Yusuf. Baris kedua dari ': tiriI Ahmad Yusuf Nor Azami, Ahmad Zak: Akbar Mohd Raziff. Elena Ong Ail. Nor Adila Nor Ahmad. Fauziana Ibrahim dan Raizen r‘-‘tahathir Shaharin. vi | sort: -rrwmr
  • 5. A| ('I'I| lI'I'| MSIIITASI PIIIIEIIMI _ noon» wluu PADANG. . sea PEMIELAJARAN. Flguro-légma ps’kologi pendidikan (Educofional Psychologvl seperri Williams James, Alfred Biner don Jean Piaget di zomon kegemrlangon mereko lelah banyok memberikcm lnsplrosi kepoda sisrem pembelcioran komlemporari. lercipta melalui pengolaman, cetusan idea. dan $eSi~$0Si pernbelajoron, oklivirmkliviri lcsililosi Mono IAKISARPAN progromnni cf-bul<u'-ton sebagai salt; medium Peggwg; Psikologi perkongmn prolesionol cf kalongan Mataysra pengomol-pengamal llmu psiitologi. Buku ini ddengkopi dengon 50 oktivili-aktiviti yang mudah unluk dikendalikan oleh sesiopa sahoia yang mengendollkan ceramah, program aloupun lalihan sebagoi nilai lombch di dalom pengislan yang disediokon. Dengan mengoplikaskitan akli~. riti~ok1ivili unfx ini. proses perkongsion llmu menjodi lebih me-narik dan berkesan berasaskan slrotegi penerapon input secaro holislik merangkumé pcmbelojoron secaro vcsuol. audiotari don nergerokan secoro (OKU) praklikal. ISBN 9'/8-967-13593-O-3 | Al 9 sveriisllils