“เตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 2558” การเป ตอน “ชุดประจําชาติอาเซียน” ...
ประเทศไทย สําหรับสุภาพสตรีคือชุดไทยจักรี เปนชุดไทยที่ประกอบดวยสไบเฉียง ใชผายกมีเชิง ...
of 2

National dress in asean

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National dress in asean

  • 1. “เตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 2558” การเป ตอน “ชุดประจําชาติอาเซียน” อาเซี กลับมาพบกันในตอนสุดทายของชุดบทความ “เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” ที่มีจุดประสงคเพื่อใหผูอานไดความรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้นทางดานภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยในตอนสุดทายนี้มีชื่อตอนวา “ชุดประจําชาติอาเซียน” ชืประเทศมาเลเซียสําหรับชุดของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู ประกอบดวยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทําจากผาไหม ผาฝายหรือโพลีเอสเตอรที่มีสวนผสมของผาฝายสวนชุดของผูหญิงเรียกวาบาจู กูหรง ประกอบดวยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว ประเทศเวียดนาม อาวหญาย เปนชุดประจําชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไป ดวยชุดผาไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกงขายาวซึ่งเปนชุดที่มักสวมใส ในงานแตงงานและงานพิธีการสําคัญของประเทศ มีลักษณะคลายชุด กี่เพาของจีน ในปจจุบันเปนชุดที่ไดรับความนิยมจากผูหญิงเวียดนาม สวนผูชายเวียดนาม จะสวมใสชุดอาวหญายในพิธีแตงงานหรือพิธีศพประเทศเมียนมารลองยี คือชุดแตงกายประจําชาติของประเทศเมียนมาร เปนชุดรูปทรงกระบอก มีความยาวจากเอวจรดปลายเทา การสวมใสใชวิธีการขมวดผาเขาดวยกันโดยไมมัดหรือพับขึ้นมาถึงหัวเขาเพื่อความสะดวกในการสวมใส ประเทศบรูไน สําหรับชุดของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู สวนชุดของผูหญิงเรียกวา บาจู กูหรง คลายกับชุดประจําชาติของประเทศมาเลเซีย ผูหญิงบรูไนจะแตงกายดวย เสื้อผาที่มีสีสันสดใสโดยมากมักจะเปนเสื้อผาที่คลุมรางกายตั้งแตศีรษะจรดเทา สวน ผูชายจะแตงกายดวยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเขา นุงกางเกงขา ยาวแลวนุงโสรง ประเทศลาว ผูหญิงลาวนุงผาซิ่น และใสเสื้อแขนยาวทรงกระบอก สําหรับผูชาย มักแตงกายแบบสากล หรือนุงโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ดคลายเสื้อพระราชทานของไทย ประเทศอินโดนีเซีย เคบายา เปนชุดประจําชาติของประเทศอินโดนีเซีย สําหรับผูหญิง มีลักษณะเปนเสื้อแขนยาว ผาหนา กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสัน สดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม สวนผาถุงที่ใชจะเปนผาถุงแบบบาติก สําหรับการแตงกายของผูชายมักจะสวมใสเสื้อแบบบาติกและนุง กางเกงขายาว และนุงโสรงเมื่ออยูบานหรือประกอบพิธีละหมาดที่ มัสยิด ประเทศฟลิปปนสผูชายจะนุงกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกวา บารองตากาล็อก ซึ่งตัดเย็บดวยผาใยสัปปะรด มีบา คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่ขอมือจะปกลวดลาย สวนผูหญิงนุงกระโปรงยาว ใสเสื้อแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหลคลายปกผีเสื้อ เรียกวา บาลินตาวัก
  • 2. ประเทศไทย สําหรับสุภาพสตรีคือชุดไทยจักรี เปนชุดไทยที่ประกอบดวยสไบเฉียง ใชผายกมีเชิง หรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกขางหนา มีชายพกใชเข็มขัดไทยคาด สวนทอนบนเปนสไบ จะเย็บใหติดกับซิ่นเปนทอนเดียวกัน หรือจะมีผาสไบหมตางหากก็ได เปดบาขางหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล ทิ้งชายดานหลังยาวตามที่เห็นสมควร ประเทศกัมพูชา ซัมปอต เปนเครื่องแตงกายประจําชาติของประเทศกัมพูชา สําหรับผูหญิงซึ่งมีความคลาย คลึงกับผานุงของประเทศ ลาวและไทย มีหลากหลายรูปแบบ สวนผูชายนั้นมักสวมใสเสื้อที่ทําจากผาไหมหรือผาฝายทั้งแขนสั้นและแขน ยาว พรอมทั้งสวมกางเกงขายาว ประเทศสิงคโปร ชุดประจําชาติประเทศสิงคโปรจะแตกตางกันออกไปตาม เชื้อชาติของชาวสิงคโปรไดแก จีน มาเลย อินเดีย และชาวยุโรป ขอมูลจากเว็บไซต http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/national-costumes-of-asean- member.html 19 มี.ค. 2555