MODELO DE XESTIÓN DUNHAFUNDACIÓN DEPORTIVA E DUN CLUB DE ALTO RENDEMENTOModelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun ...
- Fundación Breogán (2003-2005)- Azkar Lugo Fútbol Sala (2005-2011)- Fundación Azkar (2007-2011)- Fundación USC Deportiva ...
Definicións importantes:• Empresa: é unha entidade conformada básicamente por personas, aspiracións, realizacións, bens ...
• Fundación: é unha organización sen fin de lucro, que por vontade dos seus creadores, ten afectado o seu patrimonio de...
Clasificación de clubs deportivos• Clubs deportivos elementales• Clubs deportivos básicos• Sociedades anónimas deportivas ...
Tipos de Fundación• Fundación Pública – Patróns maioritarios – entidades públicas• Fundacion Privada – patróns sector pri...
Fins dun club deportivo• Promoción da modalidade deportiva que esté nos seus estatutos• Competir en diferentes categorías...
• Diferencias entre organización deportiva e outro tipo de empresas: – Grupos de interés: económicos/aficionados – Obxet...
Fins dunha Fundación Deportiva• Promoción da práctica deportiva• Xestión de instalacións deportivas• Conferencias, foros, ...
Ámbito regulador dos clubs deportivos• LEI DO DEPORTE. Lei 10/1990, de 15 de outubro• LEI XERAL DO D...
Ámbito regulador dasFundacións Deportivas• Constitución Española• Código Civil• Lei 50/2002 de 26 de decembro, de Fu...
Introducción ao managementdeportivo• ¿ Por que é importante a xestión no deporte?• ¿ Quenes son os responsables da xestió...
Importancia do deporte naactualidade• Amplia e crecente oferta deportiva lucrativa• Turismo deportivo• Medios de comunica...
Dirección e funcións directivas• Directivo: encargado de dirixir os recursos para conquerir o obxectivo• Proceso de direc...
• Directivo: búsqueda de eficacia e eficiencia• Eficiencia: medida que relaciona os recursos dispoñibles cos resultados ...
Tipos de funcións• Funcións continuas; simultaneamente durante o proceso: – Analizar o problema – Tomar deci...
• Funcións secuenciais; aquelas da que a súa realización permiten emprender unha actividade posterior • Planificar: est...
Marketing deportivoDefinición: “Un proceso social e de xestióncomposto por un conxunto de actividades, realizadaspol...
• Partes implicadas no marketing deportivo: • Deportistas • Afeccionados • Medios de comunicación • Cidade ...
Patrocinio como ferramenta dexestión• Relación: • Empresa patrocinadora • Marcas de esa empresa ...
PATROCINIO ---- DEPORTE• INTERÉS• MEDIOS DE COMUNICACIÓN• INICIATIVA PRIVADA• GLOBALIZACIÓN Modelo de xestión dunha Fund...
OBXECTIVOS EMPRESAPATROCINADORA• Incremento notoriedade empresa e marca• Modificar ou reforzar a imaxe da empresa ou ma...
Dirección Financeira• Orzamento anual ( ingresos / gastos)• Orzamento orixe e actual• Seguemento orzamentario ( mensual e ...
Estudio diferentes áreas: área de xestión• Xerencia• Departamento de administración• Departamento comercial•...
Área de comunicación/ Área deeventos / Área de mantementoDepartamento de comunicación ( área institucional e social)– Re...
Contratación traballadores• Tipos de contratos: – Personal indefinido – Personal contratado por temporad...
Modelo de xestión• Modelo de xestión integrado• Importancia dos procesos• Informes de entrada e saída• Responsable...
• Las cinco habilidades empresariales esenciales para el éxito son la concentración, el buen criterio, la organizaci...
MOITAS GRACIAS A TODOS POLA VOSA ATENCIÓNmail: oscarh78@gmail.comTwitter: @oscartxalu Modelo de xestión dunha Fundac...
of 29

Ponencia burela oscar hermida 26-05-2011

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponencia burela oscar hermida 26-05-2011

 • 1. MODELO DE XESTIÓN DUNHAFUNDACIÓN DEPORTIVA E DUN CLUB DE ALTO RENDEMENTOModelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 2. - Fundación Breogán (2003-2005)- Azkar Lugo Fútbol Sala (2005-2011)- Fundación Azkar (2007-2011)- Fundación USC Deportiva (actualidade) Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 3. Definicións importantes:• Empresa: é unha entidade conformada básicamente por personas, aspiracións, realizacións, bens materiais e capacidades técnicas e financeiras; todo o cal, lle permite dedicarse á producción e transformación de productos e/ou a prestación de servicios para satisfacer necesidades e desexos existentes na sociedade, coa finalidade de obter unha utilidade ou beneficio.• Empresa deportiva: é unha entidade que se adica especificamente ao sector e entorno do deporte.• Entidade sen ánimo de lucro: é unha persona xurídica que nace por vontade dos seus asociados en virtude do dereito constitucional da libre asociación ou pola liberdade dos bens de particulares, para a realización de fins altruistas ou de beneficio comunitario. A súa principal característica radica na ausencia de ánimo de lucro, o cal significa que non hai reparto de utilidades ou remanentes xerados no desenvolvemento dos seus obxectivos. Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 4. • Fundación: é unha organización sen fin de lucro, que por vontade dos seus creadores, ten afectado o seu patrimonio de modo duradeiro á realización de fins de interese xeral e que os beneficiarios son colectividades xenéricas de persoas• Club deportivo: asociacións privadas, integradas por persoas físicas ou xurídicas que teñan por obxeto a promoción dunha ou varias modalidades deportivas, a práctica das mesmas polos seus asociados, así como a participación en competicións e actividades deportivas. Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 5. Clasificación de clubs deportivos• Clubs deportivos elementales• Clubs deportivos básicos• Sociedades anónimas deportivas (S.A.D.) Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 6. Tipos de Fundación• Fundación Pública – Patróns maioritarios – entidades públicas• Fundacion Privada – patróns sector privado Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 7. Fins dun club deportivo• Promoción da modalidade deportiva que esté nos seus estatutos• Competir en diferentes categorías• Etc. Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 8. • Diferencias entre organización deportiva e outro tipo de empresas: – Grupos de interés: económicos/aficionados – Obxetivos: económicos/resultados Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 9. Fins dunha Fundación Deportiva• Promoción da práctica deportiva• Xestión de instalacións deportivas• Conferencias, foros, charlas, coloquios.• Xestión de actividades deportivas• Organizar eventos deportivos• Colaborar con administracións públicas Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 10. Ámbito regulador dos clubs deportivos• LEI DO DEPORTE. Lei 10/1990, de 15 de outubro• LEI XERAL DO DEPORTE EN GALICIA, Lei 11/1997, de 22 de agosto• LEI 49/2002, DE 23 DE DECEMBRO De Réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais do mecenazgo• LEI 38/2003 XERAL DE SUBVENCIÓNS• LEI DO DEREITO DE ASOCIACIÓNS. 1/2002 DE MARZO Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 11. Ámbito regulador dasFundacións Deportivas• Constitución Española• Código Civil• Lei 50/2002 de 26 de decembro, de Fundacións• Lei 12/2002 de de decembro das Fundacións de Interese Galego.• Lei 49/2002 de 23 de decembro de Réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos ficais do Mecenazgo.• Lei 38/2003 xeral de subvencións• Lei de contratación pública Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 12. Introducción ao managementdeportivo• ¿ Por que é importante a xestión no deporte?• ¿ Quenes son os responsables da xestión?• ¿ Que actividades desenvolven os responsables?• ¿ Que é e como se planifica? Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 13. Importancia do deporte naactualidade• Amplia e crecente oferta deportiva lucrativa• Turismo deportivo• Medios de comunicación (aumento cobertura)• Espectáculo deportivo = Negocio• Cambios deporte profesional=Empresas Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 14. Dirección e funcións directivas• Directivo: encargado de dirixir os recursos para conquerir o obxectivo• Proceso de dirección: diseñar e manter un entorno=consecución obxectivos Aplicado a calquer organización Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 15. • Directivo: búsqueda de eficacia e eficiencia• Eficiencia: medida que relaciona os recursos dispoñibles cos resultados alcanzados• Eficacia: grado de consecución dos resultados Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 16. Tipos de funcións• Funcións continuas; simultaneamente durante o proceso: – Analizar o problema – Tomar decisións – Comunicalas Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 17. • Funcións secuenciais; aquelas da que a súa realización permiten emprender unha actividade posterior • Planificar: establecer obxectivos • Organizar: integrar medios humáns e materiais • Dirixir: influir en persoas para conquerir obxectivos • Controlar: seguimento (comproboar e medir). Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 18. Marketing deportivoDefinición: “Un proceso social e de xestióncomposto por un conxunto de actividades, realizadaspolas entidades, co obxectivo deimpulsar intercambios tendentes a satisfacelasnecesidades e desexos dos consumidores de deporte,así como mantener relacións duradeiras cosmesmos, garantizando con elo a súa supervivencia no mercado”. Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 19. • Partes implicadas no marketing deportivo: • Deportistas • Afeccionados • Medios de comunicación • Cidade • Empresas Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 20. Patrocinio como ferramenta dexestión• Relación: • Empresa patrocinadora • Marcas de esa empresa ELEMENTO DE UNIÓN MERCADO Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 21. PATROCINIO ---- DEPORTE• INTERÉS• MEDIOS DE COMUNICACIÓN• INICIATIVA PRIVADA• GLOBALIZACIÓN Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 22. OBXECTIVOS EMPRESAPATROCINADORA• Incremento notoriedade empresa e marca• Modificar ou reforzar a imaxe da empresa ou marca• Identificar á empresa con segmentos particulares de mercado• Integrar empresa nunha comunidade• Xerar beneficios mediáticos• Lograr obxectivos de ventas Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 23. Dirección Financeira• Orzamento anual ( ingresos / gastos)• Orzamento orixe e actual• Seguemento orzamentario ( mensual e anual)• Desviacións orzamentarias• Fluxos de tesorería: cobros e pagos nun período.• Conta de pérdidas e ganancias Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 24. Estudio diferentes áreas: área de xestión• Xerencia• Departamento de administración• Departamento comercial• Departamento de atención ao cliente Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 25. Área de comunicación/ Área deeventos / Área de mantementoDepartamento de comunicación ( área institucional e social)– Responsable de comunicación– Xefe de prensaDepartamento de eventos - Responsable de eventos - Responsable Actos sociaisDepartamento de mantemento - Responsable de mantemento Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 26. Contratación traballadores• Tipos de contratos: – Personal indefinido – Personal contratado por temporada – Personal subvencionado – Personal externo – Personal tiempo parcial• Selección de personal – De forma directa – ETT – Demanda de emprego• Tipo de personal: – Deportivo – Xestión Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 27. Modelo de xestión• Modelo de xestión integrado• Importancia dos procesos• Informes de entrada e saída• Responsable asignado a cada proceso• Deben ser auditados para controlar a súa eficacia e grado de cumprimento Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 28. • Las cinco habilidades empresariales esenciales para el éxito son la concentración, el buen criterio, la organización, la innovación y la comunicación. (Michael Faraday)• La buena dirección consiste en mostrar a la gente normal como hacer el trabajo de la gente superior. (John D. Rockefeller) Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento
 • 29. MOITAS GRACIAS A TODOS POLA VOSA ATENCIÓNmail: oscarh78@gmail.comTwitter: @oscartxalu Modelo de xestión dunha Fundación Deportiva e dun Club de alto rendemento

Related Documents