N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a swww.nlif.lt ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sŠis leidinys – 2011 m. projekto „Nacionalinio lygybės ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sNacionalinis lygybės ir įvairovės forumas ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s„Siaubinga irkartu didelę ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sDalyvavimas NLĮF veikloje ƒƒ d...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s2012–2015 m. NLĮF strateginis ƒƒ V...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s10
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s2. Visuomenės informavimas 3. ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s2012 metais NLĮF kartu su Lygių bei ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sInstitucijos, dirbančios su religiniu Liet...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sStebėtojai – suinteresuotųorganizacijų ir institucijųa...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s ...
N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sMes siekiame pagarboskiekvienaitavo tapatybės daliai20
of 20

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas

 • 1. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a swww.nlif.lt 1
 • 2. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sŠis leidinys – 2011 m. projekto „Nacionalinio lygybės ir įvairovėsforumo stiprinimas“ dalis. Už paramą projektui pagal programą„Socialinės aprėpties stiprinimas“ nuoširdžiai dėkojameSocialinės apsaugos ir darbo ministerijaiProjekto vykdytojas – Asociacija LGL (Lietuvos gėjų lyga)Leidinyje pateikta projekto vykdytojo ir partnerių nuomonė, kuri nebūtinai sutampasu oficialia rėmėjų nuomone.2
 • 3. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sNacionalinis lygybės ir įvairovės forumas 3
 • 4. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s„Siaubinga irkartu didelę Nacionalinis lygybės ir įvairovėspagarbą kelianti forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas,yra tiesa, vienijantis nevyriausybineskad kitų organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiukitoniškumo, pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovojeneišvengiamo prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus,skirtumo  religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu.pripažinimas NLĮF nariai veikia kartu tam,yra žmogiškos kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptųlaimės sąlyga. realybe tiek valstybės politikoje, tiek praktikoje.Abejingumasyra šios sąlygosneigimas.“ Amerikiečių filosofas Stanley Cavell4
 • 5. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s N ac i į n a r n i ė lyg yb ė s i sIstorija ir veiklaNLĮF buvo įsteigtas 2010 metais NLĮF nariai susitinka reguliariaiįgyvendinant projektą „Prieš kiekvieną mėnesį. Per šiuosdiskriminaciją bei netoleranciją: susitikimus nariai ir suinteresuotiefektyvesnio bendradarbiavimo stebėtojai dalinasi informacijapaieškos bei galimybės“ pagal ir idėjomis, kuria bendro darboEuropos Sąjungos užimtumo ir santykius ir planuoja bendrassocialinio solidarumo programą veiklas. Sprendimai priimamiProgress. konsensuso būdu, gerbiant kiekvieno NLĮF nario pozicijąŠiuo metu NLĮF veikloje svarstomu klausimu. Nariųdalyvauja septynios skirtingas bendradarbiavimas grindžiamaspažeidžiamas visuomenės grupes sąžiningumo, lygiateisiškumo,atstovaujančios organizacijos, skaidrumo ir atvirumo principais.aštuoni stebėtojai  – suinteresuotųorganizacijų ir institucijų atstovai, NLĮF savo darbe bendradarbiaujaforumo sekretoriatą sudaro Lygių su valstybinėmis institucijomisgalimybių kontrolieriaus tarnybos ir įstaigomis, kitomisbei Lietuvos socialinių tyrimų nevyriausybinėmis organizacijomis,centro atstovai. privačiu sektoriumi, akademikais ir teisininkais. 5
 • 6. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sDalyvavimas NLĮF veikloje ƒƒ dalyvauti kuriant ir prižiūrintsuteikia platesnes galimybes: antidiskriminacinės politikos priemones (įskaitant teisinꃃ kovoti su diskriminacija bazę), jų tobulinimo procesą; lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ƒƒ atlikti arba inicijuoti ir įsitikinimų, rasės ar etninės tyrimus lygybės ir įvairovės kilmės pagrindais; problematika, taip pat platesniais žmogaus teisiųƒƒ prisidėti prie visuomenės klausimais; prisidėti prie tyrimų švietimo ir informuotumo rezultatų sklaidos. didinimo lygybės, įvairovės, antidiskriminacijos ir kitais žmogaus teisių gynimo klausimais;ƒƒ skatinti veiklas, nukreiptas į skirtingą patirtį turinčių asmenų ir gyventojų grupių tarpusavio supratimą, žmogaus teisių ir įvairovės palaikymą visuomenėje;6
 • 7. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s N ac i į n a r n i ė lyg yb ė s i sVizijaNLĮF vizija yra visuomenė ƒƒ suteikti suinteresuotomsišsilaisvinusi nuo diskriminacijos, organizacijoms galimybękur kiekvienas asmuo yra lygus dalyvauti kuriant ir prižiūrintsu kitais ir gali nekliudomas antidiskriminacinės politikosrealizuoti savo potencialą, kur priemones, praktiką bei jųįvairovė yra skatinama ir žmonės tobulinimo procesą;yra laisvi reikšti savo individualumąbe baimės patirti prievartą, kur ƒƒ didinti toleranciją, ugdytižmogaus teisės yra gerbiamos, pagarbą žmogui, mažintivyrauja laisvė ir lygybė. diskriminacijos apraiškas, kelti diskriminavimo problemosMisija suvokimo lygį visuomenėje ir dirbti lygių galimybiųNLĮF misija yra : užtikrinimo srityje.ƒƒ telkti nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių pažeidžiamas gyventojų grupes (lyties, amžiaus, negalios, religijos, rasės ar etninės kilmės, lytinės orientacijos pagrindais), išteklius, informaciją, patirtį efektyviam antidiskriminacinių veiklų vykdymui; 7
 • 8. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s2012–2015 m. NLĮF strateginis ƒƒ Visapusiškai ir aktyviaiplanas numato tokius pagrindinius atstovauti diskriminuojamųtikslus ir veiklas užsibrėžtiems asmenų grupių poreikius irtikslams pasiekti: interesus.1. Poveikis valstybės politikai ir ƒƒ Raginti valdžios institucijas praktikai įgyvendinant lygias ir privačias įmones, įstaigas, galimybes bei užtikrinant organizacijas, darbdavius ir žmogaus teises Lietuvoje kitus imtis veiksmų užtikrinant lygias teises ir kovojant suƒƒ Dalyvauti antidiskriminacinės diskriminacija. politikos priemonių (įskaitant teisinę bazę) kūrimo, priežiūros, ƒƒ Skatinti valstybės ir jų tobulinimo procesuose. savivaldybių institucijas praktiškai įgyvendinti Lygiųƒƒ Skatinti lygybės ir įvairovės galimybių įstatymo nuostatas. idėjų įtraukimą į politinę darbotvarkę bei atkreipti ƒƒ Siekti įtvirtinti dėmesį į teisės aktų projektus nediskriminuojamo, lygybe ar programas, kurios paremto elgesio standartus galėtų pakenkti lygybės politikoje, kitose viešojo įgyvendinimui. gyvenimo srityse bei visuomenėje.8
 • 9. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s N ac i į n a r n i ė lyg yb ė s i sƒƒ Skatinti bendradarbiavimą ir ƒƒ Stebėti, dokumentuoti ir dialogą tarp nevyriausybinių viešinti diskriminavimo atvejus. organizacijų ir valstybės bei savivaldybių institucijų, ƒƒ Skatinti įvairiapusišką pagalbą akademinės bendruomenės diskriminacijos aukoms bei privataus sektoriaus. siekiant teisingumo.ƒƒ Stebėti valstybės bei savivaldybių institucijų veiklą ƒƒ Inicijuoti ir skatinti mokslinius siekiant, kad būtų visapusiškai tyrimus apie įvairias įgyvendinama Europos diskriminuojamas grupes. institucijų politika ir programos nediskriminavimo ir lygių teisių ƒƒ Skatinti ir dalyvauti srityje. politiniuose debatuose ir viešose diskusijose, susijusioseƒƒ Skatinti efektyvų stebėjimą su antidiskriminacine politika bei ataskaitų rengimą ir praktiniu jos įgyvendinimu apie žmogaus teisių bei Lietuvoje. lygių galimybių situaciją ir pažeidimus. 9
 • 10. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s10
 • 11. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s N ac i į n a r n i ė lyg yb ė s i s 11
 • 12. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s2. Visuomenės informavimas 3. NLĮF narių gebėjimų ir švietimas, žmogaus atstovauti pažeidžiamas teisių, lygybės bei įvairovės grupes stiprinimas skatinimas ƒƒ Visapusiškai skatinti nariųƒƒ Skleisti žmogaus teisių, lygybės gebėjimų stiprinimą tokiose ir įvairovės idėjas visuomenėje. srityse kaip, pavyzdžiui: žmogaus teisių pažeidimųƒƒ Šviesti ir informuoti visuomenę stebėjimo ir dokumentavimo, apie žmogaus teises ir lobizmo bei pilietinių akcijų, nediskriminavimo politiką lėšų paieškos bei projektų bei praktiką, bei skatinti vadybos, tarptautinio asmenis naudotis įstatymų bendradarbiavimo. garantuojamomis teisinės apsaugos priemonėmis. ƒƒ Skatinti narių jungimąsi.ƒƒ Vykdyti veiksmingas žmogaus ƒƒ Skatinti keitimąsi informacija teisių gynimo bei lygių ir idėjomis, tobulinti, pildyti ir galimybių plėtros kampanijas populiarinti informacinį banką. nacionaliniu lygiu. ƒƒ Gerinti komunikacijos,ƒƒ Skatinti pilietinį gyventojų bendradarbiavimo įgūdžius bei aktyvumą užtikrinant lygybę ir praktiką. žmogaus teises. ƒƒ Remti narių veiklą bei veiklosƒƒ Dalyvauti viešose diskusijose plėtrą. ir probleminių klausimų svarstyme. ƒƒ Skatinti narių iniciatyvas.12
 • 13. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s N ac i į n a r n i ė lyg yb ė s i s4. NLĮF gebėjimų stiprinimas ƒƒ Siekti tvaraus ir stabilaus ir kompetencijos ugdymas finansavimo NLĮF veikloms siekiant įgyvendinti savo įgyvendinti. misiją ƒƒ Parengti NLĮF įstatus irƒƒ Vystyti ir gerinti organizacinius užregistruoti organizaciją, ir vadybinius NLĮF gebėjimus. siekiant padidinti darbo efektyvumą ir stabilumą.ƒƒ Plėsti žmonių išteklius siekiant geriausių darbo rezultatų. ƒƒ Rengti metines NLĮF veiklos programas.ƒƒ Siekti atvirumo, skatinant veiksmingesnį narių ir visuomenės informavimą apie NLĮF veiklą ir pasiekimus. 13
 • 14. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s2012 metais NLĮF kartu su Lygių bei diskriminacijos atžvilgiugalimybių kontrolieriaus tarnyba pažeidžiamos grupės: amžiaus,įgyvendins projektą „C.A.F.E. negalios, rasės ar etninės kilmės,Changing Attitude Fostering religijos, seksualinės orientacijos.Equality“ pagal ES programąPROGRESS. Šis projektas yra Projektą koordinuoja Lygiųnukreiptas spręsti diskriminacijos galimybių kontrolieriausproblemą, susijusią su tarnyba. Projekto partneriaidiskiriminacija dėl negalios, rasės yra dvi nevyriausybinėsar etninės kilmės, amžiaus, religijos, organizacijos – Lietuvos gėjųseksualinės orientacijos. lyga ir Lietuvos neįgaliųjų forumas – atstovaujančios NLĮF.Pagrindinis projekto tikslas  – Kitos NLĮF organizacijos narėsnacionalinės politikos kovojant dalyvauja projekte kaip trečiosiossu diskriminacija ir skatinant šalys, atsakingos už „Įvairovėslygybę vystymas bei informacijos dienų“ organizavimą pagal savoapie ES ir nacionalinę politiką ir kompetenciją (atstovaujamąįstatymus nediskriminavimo srityje diskriminacijos pagrindą).sklaidos skatinimas. Projektotikslinės grupės: visuomenė, Partnerystė ir stipri NLĮF struktūranacionalinės ir vietos valdžios užtikrins vertikalų ir horizontalųinstitucijos, mokytojai, žurnalistai, nevyriausybinių organizacijųnevyriausybinės organizacijos bendradarbiavimą tam, kad14
 • 15. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s N ac i į n a r n i ė lyg yb ė s i sbūtų sėkmingai įgyvendintos Projekto veiklos gali būtiprojekto veiklos. Kiekviena suskirstytos į du pagrindinius tipus:organizacija partnerė ar trečioji 1) komunikacijos veikla: „Įvairovėsšalis bus atsakinga už kitų dienos“, supratimo didinimogiminingų nevyriausybinių kampanija, mokymai;organizacijų, dirbančių su ta 2) tyrimų ir duomenų rinkimopačia socialine grupe, įtraukimą veiklos: tyrimai, gerosios patirtiesį projekto veiklas ir informacijos mokymo vadovas, romų iniciatyva,sklaidą. Todėl nevyriausybinės priemonės informacijos, susijusiosorganizacijos ir socialinės su lygybe, rinkimui.grupės, kurias jos atstovauja, buspasiektos įgyvendinant projektoveiklas, kurios susijusios tiek suindividualiomis problemomis,tiek su kitų pažeidžiamų grupiųproblemomis. Toks integruotas,kompleksinis požiūris turėtųprisidėti prie efektyvioskomunikacijos tarp skirtingųgrupių ir stiprios partnerystės,susijusių politikos sričių supratimoir vieningo bendrų tikslų suvokimo. 15
 • 16. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sInstitucijos, dirbančios su religiniu Lietuvos jaunimo organizacijųpagrindu diskriminuojamomis tarybagrupėmis Didžioji g. 8-5, 01128 Vilnius,VšĮ Naujųjų religijų tyrimų ir tel./faks. 8 5 2791014, tel. 8 5 2791280, el. paštas: lijot@lijot.lt,informacijos centrasAdresas korespondencijai: internetinė svetainė: www.lijot.ltTraidenio g. 10-1, Vilnius,tel. 8 686 13183, Institucijos, dirbančios suel. paštas: info@religija.lt; seksualinės orientacijos pagrinduinternetinė svetainė: www.religija.lt diskriminuojamomis grupėmis Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“Institucijos, dirbančios su amžiaus Jakšto g. 22-15, 01105 Vilnius,pagrindu diskriminuojamomis tel. 8 5 2610314, faks.: 8 5 2130762,grupėmis el. paštas: office@gay.lt,Pensininkų bendrija „Vilniaus internetinė svetainė:Bočiai“ www.lgl.lt, www.atviri.ltKaštonų g. 3, 01107 Vilnius,tel. 8 5 2732152,el. paštas: vilniausbociai@zebra.lt,internetinė svetainė:www.vilniausbociai.lt16
 • 17. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r ova il io vs s f o r u m ar į va i r o v ė s f o r u m a s N ac i į n a r n i ė lyg yb ė s i sInstitucijos, dirbančios su negalios Institucijos, dirbančios supagrindu diskriminuojamomis etninės kilmės pagrindugrupėmis diskriminuojamomis grupėmisAsociacija „Lietuvos neįgaliųjų VšĮ „Tautinių bendrijų namai“forumas“ Raugyklos g. 25, Vilnius,Gėlių g. 7, 01137 Vilnius, tel./faks.: 8 5 2160408,tel./faks.: 8 5 2691309, el. paštas: info@tbn.lt,mob. tel.: 8 674 72512; 8 607 40619, internetinė svetainė: www.tbn.ltel. paštas: info@lnf.lt,internetinė svetainė: www.lnf.ltInstitucijos, dirbančios su lytiespagrindu diskriminuojamomisgrupėmisAsociacija „Moterų informacijoscentras“Olandų 19-2, Vilnius, tel.: 8 5 2629003,faks.: 8 5 2629050,el. paštas: mic@lygus.lt,internetinė svetainė: www.lygus.lt 17
 • 18. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sStebėtojai – suinteresuotųorganizacijų ir institucijųatstovai:1. Lietuvos Respublikos Socialinės 5. Lygių galimybių plėtros centro apsaugos ir darbo ministerijos atstovas. atstovas. 6. Šiaurės ministrų tarybos biuro2. Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovas. atstovas. 7. Lietuvos savivaldybių asociacijos3. Lietuvos žmogaus teisių centro atstovas. atstovas. 8. Nacionalinio socialinės4. Žmogaus teisių stebėjimo integracijos instituto atstovas. instituto atstovas.Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumaswww.nlif.lt18
 • 19. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s 19
 • 20. N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a sMes siekiame pagarboskiekvienaitavo tapatybės daliai20

Related Documents