Електроника је део електротехнике а електротехнике је
део физике.
Електроника проучава:
-полупроводнике од којих се праве ...
ПОЛУПРОВОДНИЦИ
• Хемијски елементи који се користе за израду
електронских компоненти су полупроводници.
Они имају мању про...
14 +
14 n
+
+ +
+ +++ ++
_
_
_
_
_
__
_
_
_
_ _
_
_
_
__
_
4+
МОДЕЛ АТОМА СИЛИЦИЈУМА
У РАВНИ
УПРОШЋЕН МОДЕЛ АТОМА
СИЛИЦИЈУ...
КРИСТАЛНА СТРУКТУРА ПОЛУПРОВОДНИКА
4+ 4+
4+4+
4+4+4+
4+
4+
атоми Si ковалентне везе
СЛОБОДНА НАЕЛЕКТРИСАЊА У ПОЛУПРОВОДНИЦИМА
4+ 4+
4+4+
4+4+4+
4+
4+
атоми Si
слободан електрон
позитиван јон
шупњина
Струје у полупроводнику
• Кретање слободних наелектрисања: хаотично
и усмерено(електрична струја).
• Струје у полупроводни...
Полупроводник N-типа
4+ 4+
4+5+
4+4+4+
4+
4+
атоми Si
слободан електрон
позитиван јон
донора
Полупроводник P-типа
4+ 4+
4+3+
4+4+4+
4+
4+
Полупроводник P-типа
4+ 4+
4+3+
4+4+4+
4+
4+
атоми Si
негативан јон
акцептора
шупњина
PN-спој
јони
акцептора
шупњина јони
донора
електрон
Р-тип N-тип
баријера
Q
V
E
x
x
x
јони
акцептора
шупњина
јони
донора
електрон
Р-тип N-тип
баријера
V+
V -
Ub
Poluprovodnici
of 12

Poluprovodnici

poluprovodnici, silicijum, germanijum, poluprovodnici tipa N i tipa P, PN spoj...
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poluprovodnici

 • 1. Електроника је део електротехнике а електротехнике је део физике. Електроника проучава: -полупроводнике од којих се праве електронске компоненте, - затим електронске компоненте (диоде, транзисторе, тиристоре...), - електронска кола(усмераче, појачаваче, осцилаторе...) и - интегрисана кола.
 • 2. ПОЛУПРОВОДНИЦИ • Хемијски елементи који се користе за израду електронских компоненти су полупроводници. Они имају мању проводност од проводника али већу од отпорника. • Полупроводници који се најчешће користе у електроници су силицијум и геманијум. • Геманијум (Ge) има већу проводност, на собној температури, од силицијума. • Силицијум (Si) је постојанији при променама температуре, што је важна особина, па се он чешће користи од германијума. • Четворовалентни су.
 • 3. 14 + 14 n + + + + +++ ++ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 4+ МОДЕЛ АТОМА СИЛИЦИЈУМА У РАВНИ УПРОШЋЕН МОДЕЛ АТОМА СИЛИЦИЈУМА ЕЛЕКТРОН ПРОТОН НЕУТРОН ЈЕЗГРО ОМОТАЧ ВАЛЕНТНИ ЕЛЕКТРОН ПРОТОНИ НЕУТРОНИ
 • 4. КРИСТАЛНА СТРУКТУРА ПОЛУПРОВОДНИКА 4+ 4+ 4+4+ 4+4+4+ 4+ 4+ атоми Si ковалентне везе
 • 5. СЛОБОДНА НАЕЛЕКТРИСАЊА У ПОЛУПРОВОДНИЦИМА 4+ 4+ 4+4+ 4+4+4+ 4+ 4+ атоми Si слободан електрон позитиван јон шупњина
 • 6. Струје у полупроводнику • Кретање слободних наелектрисања: хаотично и усмерено(електрична струја). • Струје у полупроводнику: - струја дрифта- јавља се у полупроводнику када се он прикључи на извор; - струја дифузије – када се слободна наелектрисања усмеравају из области са већом концентрацијом ка области са мањом концентрацујом.
 • 7. Полупроводник N-типа 4+ 4+ 4+5+ 4+4+4+ 4+ 4+ атоми Si слободан електрон позитиван јон донора
 • 8. Полупроводник P-типа 4+ 4+ 4+3+ 4+4+4+ 4+ 4+
 • 9. Полупроводник P-типа 4+ 4+ 4+3+ 4+4+4+ 4+ 4+ атоми Si негативан јон акцептора шупњина
 • 10. PN-спој јони акцептора шупњина јони донора електрон Р-тип N-тип баријера
 • 11. Q V E x x x јони акцептора шупњина јони донора електрон Р-тип N-тип баријера V+ V - Ub