Name : NAJIYA.M
Optional : Physical Science
Reg. No : 13369009
K.T.C.T. College of Teacher Education,
Kaduvayil, Thott...
{ ]Ir-Xn-bn-epÅ FÃm hkvXp-hn-sbpw
ip²-]ZmÀXvYw, an{ inXw F¶v Xcw-Xn-cn-¡
m³ km[n-¡pw. Hcp LSIw am{X-ap-ÅXpw
FÃm`m-K¯pw ...
H¶n-e-[nIw LS-I §
Ä AS-§n-bn-«pÅ ]ZmÀXvY
§fmWv an{ in-X-§Ä. LS-I- ]ZmÀXvY§fpsS KpW-
§fm-bn-cn¡pw an{ in-X-¯n D­m-
bn-...
an{ -in-X-§Ä c­v
Xc-¯n-ep­v
1. GIm-ß-an-{ inXw
2. `n¶m-ß-I-an-{ inXw
KpW-§Ä FÃm-bn-S¯pw Hcp t]mse-bpÅhbmWv GI-m-
ß-I-...
FÃm emb-n-Ifpw GIm-ß-an-{ in-X-amWv.
ImcWw ct­m
AXn-e-[n-Itam ]ZmÀXvY§Ä ]c-kv]
cw ebn¨p tNcp-¶-Xnsâ ^e-ambn D­m-
Ip¶ H...
an-{ in-X-¯n n¶v LS-I-§sf ap¡v thÀXn-cn FSp-
¡m³ km[n-¡pw. CXn-mbn hnhn[ amÀ¤-§Ä ap-
¡p-]-tbm-Kn-¡mw.
1. Acn-¡Â
2. sX...
D¸v emb-n-bn n¶v D¸v thÀXn-cn-¡m³ c­v
amÀ¤§fp-­v.
1. _mjv]o-I-cWw
2. tkzZw
_mjv]o-I-cWw hgn : D¸v embn Hcp _o¡-dnÂ
F...
Najimi ppt
Najimi ppt
Najimi ppt
of 10

Najimi ppt

Power Point Presentation
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najimi ppt

  • 1. Name : NAJIYA.M Optional : Physical Science Reg. No : 13369009 K.T.C.T. College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottakkadu P O
  • 2. { ]Ir-Xn-bn-epÅ FÃm hkvXp-hn-sbpw ip²-]ZmÀXvYw, an{ inXw F¶v Xcw-Xn-cn-¡ m³ km[n-¡pw. Hcp LSIw am{X-ap-ÅXpw FÃm`m-K¯pw Htc KpW-ap-ÅXpw ] ZmÀXvY ip²-]-ZmÀXvYw F¶p ]d-bp-¶p. DZm: ¥qt¡m-kv, ]©--k-¸-c, Ac-s¸mSn Hcp ]ZmÀXvY¯nsâ ASn-Øm KpWsfÃm-apÅ Gähpw sNdnb IWn-I-bmWv X³am- {X.
  • 3. H¶n-e-[nIw LS-I § Ä AS-§n-bn-«pÅ ]ZmÀXvY §fmWv an{ in-X-§Ä. LS-I- ]ZmÀXvY§fpsS KpW- §fm-bn-cn¡pw an{ in-X-¯n D­m- bn-cn-¡p-¶-Xv. an{ -inXw Jc-tam, {Zmh-I-tam, hmX-Itam BImw. Ipd-ªXv c­v LS-I-sa-¦nepw Hcp an{ in-X-¯n D­m- bn-cn-¡pw. DZm: Iªn-sh-Åw, hmbp, Nmb
  • 4. an{ -in-X-§Ä c­v Xc-¯n-ep­v 1. GIm-ß-an-{ inXw 2. `n¶m-ß-I-an-{ inXw KpW-§Ä FÃm-bn-S¯pw Hcp t]mse-bpÅhbmWv GI-m- ß-I-an-{ in-X-§Ä DZm: ]©-km-c emb-n, D¸v embn an-{ in-X-¯nsâ hnhn[ `mK§Ä `n¶-Kp-W-ap-Å-h-bm-sW ¦n AXv `n¶mß-I-an-{ in-X-am-Wv. DZm : Iªn-sh-Åw, ]mÂ, ]mbkw
  • 5. FÃm emb-n-Ifpw GIm-ß-an-{ in-X-amWv. ImcWw ct­m AXn-e-[n-Itam ]ZmÀXvY§Ä ]c-kv] cw ebn¨p tNcp-¶-Xnsâ ^e-ambn D­m- Ip¶ Hcp GIm-ß-I-an-{ in-X-amWv emb-n. DZm: ]©-kmc emb-n, D¸v embn emb-n-bpsS KpW-§Ä AXm-bXv ndw, cpNn, km{ μ-X, Xnf-ne, {Zh-ne XpS-§n-bXv FÃm-bn-S¯pw Hcp t]mse-bm-Wv. H¶n IqSn-X ip²-]-ZmÀ-XvY§Ä AS-§n-bn-«p-s­- ¦nepw Ahsb thÀXn-cn¨v ImWm³ km[n-¡p-I-bn-Ã.
  • 6. an-{ in-X-¯n n¶v LS-I-§sf ap¡v thÀXn-cn FSp- ¡m³ km[n-¡pw. CXn-mbn hnhn[ amÀ¤-§Ä ap- ¡p-]-tbm-Kn-¡mw. 1. Acn-¡Â 2. sXfn-bq-ä 3. _mjv]o-I-cWw 4. tkzZw 5. IWnI thÀXn-cn-¡Â
  • 7. D¸v emb-n-bn n¶v D¸v thÀXn-cn-¡m³ c­v amÀ¤§fp-­v. 1. _mjv]o-I-cWw 2. tkzZw _mjv]o-I-cWw hgn : D¸v embn Hcp _o¡-dn FSp¯v Xnf-¸n¨v AXnse Pemwiw hän¨v D¸v thÀXn-cn-s¨Sp-¡mw. tkzZw hgn: CXn-mbn D¸v embn Xnf-¸n¨v AXnse Pew _mjv]-am¡n amäp-¶p. Cu _mjv]w XWp-¸n {Zmh-I-ambn tiJ-cn-¡p-¶p. Cu amÀ¤- ¯n D¸pw Pehpw¨v thÀXn-cn-¡mw. `v`