Nalan ÖZCAN10 / M 399
Kişilik Nedir?• Kişilik psikolojisi, bireylerin kendilerine özgüdavranış, düşünce ve duygu biçimleriyle ilgilenir.• Günlük...
Kişilikle ilgili kavramlar: 1-)Huy (mizaç): Kişiliğin biyolojik ve fizyolojikyönüdür. Kişiliğin bu yönü doğuştan getiril...
3-)Tutum: Bir kişinin herhangi bir nesneye veyaduruma karşı genel bir duygusunu, değerlendirmesiniveya belirli şekilde tep...
7-)Özgüven: Bireyin kendisine tam güvenmesidir.Bireyin kendisiyle barışık olmasıdır. Yapacaklarınıbaşaracağına ilişkin olu...
Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler Kişiliğin gelişiminde önemli rol oynayan çok sayıdafaktörün varlığı bilim adamlar...
Biyolojik Faktörler Kalıtım: Kişinin anne ve babasından ya dasoyundan gelen özellikleri içerir. Bu özelliklerkromozomla...
İç Salgı Bezleri: Kişiliği düzenleyen ve gelişiminisağlayan önemli etkenlerden biridir. Bedensel veruhsal yapının oluşması...
Astenik ya da ekto-morfik beden yapısında olanlar,ince, uzun, narindirler. Duygusallık, entellektüel ve içedönük kişilik ö...
Çevresel Faktörler Doğum öncesi ve doğum sonrası faktörler elealınmaktadır. Doğum öncesi çevrenin kişilik üzerindekietk...
Doğum sonrası çevre, çocuğun doğuştan getirdiğiözelliklerinin yoğrularak biçimlendiği yerdir. Çocukönce ailesi içinde büyü...
Çocuk toplumsallaşma diye nitelendirdiğimiz birgelişme sürecinden geçerken, ailesinin ve toplumununbilim, kültür, ekonomi,...
Ancak bunları uygulama biçimleri kültürden kültüredeğişir. Bir toplum kültürü bebeklerin anne sütü ilebeslenmesinin önemin...
Ayrıca yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, işve meslek, din gibi etkenlerde kişilik gelişimindeönemli rol oynarlar. Kız v...
of 14

Nalan özcan

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nalan özcan

 • 1. Nalan ÖZCAN10 / M 399
 • 2. Kişilik Nedir?• Kişilik psikolojisi, bireylerin kendilerine özgüdavranış, düşünce ve duygu biçimleriyle ilgilenir.• Günlük yaşamı içinde birey her an hem çevresiyle,hem de kendisiyle sürekli etkileşim halindedir. Bireybu tür etkileşimlerde bulunurken kendine özgü duygu,düşünce ve davranış özellikleri gösterir. Davranış,düşünce ve duygu özelliklerini incelemeyi kişilikpsikolojisi üstlenmiştir. Kişiliğin nasıl ortaya çıktığınıaraştıran kişilik psikolojisi, kişiliğin yapılaşmasınıetkileyen değişkenleri genetik, biyolojik, kültürelboyutlar gibi çeşitli boyutlarda inceler.
 • 3. Kişilikle ilgili kavramlar: 1-)Huy (mizaç): Kişiliğin biyolojik ve fizyolojikyönüdür. Kişiliğin bu yönü doğuştan getirilir vedeğiştirilemez. Sinirlilik, neşelilik, içedönüklük, dışadönüklük, soğukkanlı olma gibikişiliğin özellikleri mizaçtır. 2-)Karakter: Bireyin toplumun sosyaldeğerlerine uygun davranış gösterme özelliğidir.Yani kişiliğin ahlaki yönüdür. Çevreden kazanılırve eğitim ile şekillenir. Dürüstlük, sevecenolmak, sahtekâr olmak, mücadeleci, sorumsuzolma gibi ifadeler karakter özelliğidir.
 • 4. 3-)Tutum: Bir kişinin herhangi bir nesneye veyaduruma karşı genel bir duygusunu, değerlendirmesiniveya belirli şekilde tepki göstermesini ifade eder. Butepki veya değerlendirme olumlu da olabilir olumsuzda olabilir. Tutumlar kişiye özgüdür. 4-)İstidat (Yatkınlık): Bireyde doğuştan var olanama ortaya çıkmamış özellikleridir. 5-)Yetenek: Doğuştan insanda var olan istidatlarınçevrede işlenerek işe yarar hale getirilmesidir. Yaniistidatları ortaya çıkmış halidir. 6-)Benlik: Bireyin kendi kimliğidir. Bireyinkendisine ilişkin algılarıdır.
 • 5. 7-)Özgüven: Bireyin kendisine tam güvenmesidir.Bireyin kendisiyle barışık olmasıdır. Yapacaklarınıbaşaracağına ilişkin olumlu duygularıdır. 8-)Benlik saygısı (Özsaygı): Kapasitesini bilmesidir.Kendisini sevmesidir. Duygularını tanıması vekabullenmesidir. Risk alabilmesidir. Fiziksel özelliklerinibenimsemesidir.
 • 6. Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler Kişiliğin gelişiminde önemli rol oynayan çok sayıdafaktörün varlığı bilim adamlarınca kabul edilmiş vebunların ne ölçüde kişiliğin oluşum ve gelişiminietkilediği incelenmiştir. Genel olarak bu faktörlerbiyolojik ve çevresel olarak iki ana başlık altındaincelenmişlerdir.
 • 7. Biyolojik Faktörler Kalıtım: Kişinin anne ve babasından ya dasoyundan gelen özellikleri içerir. Bu özelliklerkromozomlar içinde bulunan genlerle çocuğa aktarılır.Beden yapısı, saç, göz ve cilt rengi doğrudan kalıtımabağlanabilir. Ancak kalıtım yolu ile anne ve babadanbirtakım özelliklerin geçmesi, kişiliğin onlarabenzeyeceği anlamına gelmez. Kişiliğin gelişmesindeçevrenin de önemli rolü vardır. Örneğin, hırsız bir annebabanın çocuğu da hırsız olacak demek değildir.Kişiliğin oluşumunda biyolojik-kalıtsal etkenlerleçevresel etkenlerin ne düzeyde rol oynadığı halentartışma konusudur.
 • 8. İç Salgı Bezleri: Kişiliği düzenleyen ve gelişiminisağlayan önemli etkenlerden biridir. Bedensel veruhsal yapının oluşmasında, gelişmesinde önemli roloynayan hiper (fazla) ya da hipo (az) çalışmalarıorganizmada büyük değişiklikler yapar ve bu dabireyin kişiliğinin gelişimini etkiler. Beden yapısı:Kişilikle beden yapısı arasında bağlantı olduğunusavunan bilim adamları insanları beden yapılarına göreçeşitli tiplere ayırmışlardır. Örneğin, Kreeshmer, bedenyapısını piknik, astenik, atletik, Sheldan ve Stones ise,endomografik ektomorfik, mezo-morfik olaraksınıflandırmışlardır. Piknik-endomorfik beden yapısıyuvarlak ve yumuşak olan kişilerdir ve bunlar yemeyi,rahatı, sevki ve sosyal ilişkileri severler.
 • 9. Astenik ya da ekto-morfik beden yapısında olanlar,ince, uzun, narindirler. Duygusallık, entellektüel ve içedönük kişilik özellikleri gösterirler. Mezamorfik-atletikbeden yapısıkas ve kemiklerin iyi gelişmişolduğu,güçlü adaleli kişilerdir ve enerjik, hareketli, atılganhatta saldırgan kişilik özellikleri gösterirler. Zeka: Kişinin kalıtım yoluyla doğuştan getirdiği veeğitimle geliştirdiği bir kuvvettir. İnsanın olumlu ya daolumsuz davranışları, zeka gelişimine bağlıdır. Buradahem kalıtsal hem çevresel etkenler rol oynar.
 • 10. Çevresel Faktörler Doğum öncesi ve doğum sonrası faktörler elealınmaktadır. Doğum öncesi çevrenin kişilik üzerindekietkileri döllenme anından başlar. Örneğin anneningebeliği sırasında sigara, alkol, uyuşturucu kullanması,yetersiz beslenmesi ya da aşırı heyecansal durumlaryaşaması, doğacak çocuğun kişiliğini dolaylı olaraketkilediği bilinmektedir. Bu her sigara kullanan ya daalkol içen annenin çocuğunun da bu alışkanlıklarımutlaka göstermesi demek değildir, ancak bualışkanlıklara eğilim gösterdikleri saptanmıştır.
 • 11. Doğum sonrası çevre, çocuğun doğuştan getirdiğiözelliklerinin yoğrularak biçimlendiği yerdir. Çocukönce ailesi içinde büyür, gelişir, kişiliğinin kökeniniorada alır. Daha sonraları ailesinden aldığı belliözelliklerle toplum içinde kişiliğini biçimlendirir,geliştirir. Bu nedenle çocukluğun ilk yıllarındakiyaşantılarının, sosyal çevresi ile olan etkileşimininkişilik gelişiminde önemli rol oynar. Her toplumunkendine özgü bir yapısal ve yaşama biçimi vardır.
 • 12. Çocuk toplumsallaşma diye nitelendirdiğimiz birgelişme sürecinden geçerken, ailesinin ve toplumununbilim, kültür, ekonomi, din, sanat, adet ve gelenekler,töreler gibi tüm değerleri, standartları vebeklentilerine uygun olarak gelişmektedir. Örneğin,tüm kültürlerde bebeklerin beslenmesi, korunmasıdaha sonraları cinsel ve saldırganlık gibi dürtülerinikontrol etme yollarının öğretilmesi gibi konular yeralmaktadır.
 • 13. Ancak bunları uygulama biçimleri kültürden kültüredeğişir. Bir toplum kültürü bebeklerin anne sütü ilebeslenmesinin önemini vurgularken diğer bir toplumkültürü hazırlamalarla besleme üzerinde durabilir.Bebekleri kundaklama tuvalet eğitimi vb. davranışlarıngeliştirilmesi, toplumdan topluma değişiklik gösterir.
 • 14. Ayrıca yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, işve meslek, din gibi etkenlerde kişilik gelişimindeönemli rol oynarlar. Kız ve erkek çocuklarınyaşadıkları toplum içindeki rollerine ilişkinyetiştirilmeleri örneğin kızlardan ev içi işlerini,erkekler ise ev dışı işlerini benimsemeleriistenmekte ve buda onların kişiliklerinibiçimlendirmektedir.

Related Documents