SINERGIJA UTICAJA | 1
SINERGIJA UTICAJA
2014/15
SINERGIJA UTICAJA | 32 | NALED 2014/15
NALED je udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajed-
no na stvaranju boljih uslova za ži...
Izvršnu kancelariju NALED-a čini stručni
tim od 20 zaposlenih koji nosi sve aktiv-
nosti organizacije, uz vođstvo i podršk...
REZULTATI 2014/15
Članovi NALED-a smatraju da je saradnja privatnog, javnog i civilnog sektora jedini način da se
pronađu ...
Suzbijanje sive ekonomije
Članovi našeg Saveza za fer konkurenciju
na čelu sa kompanijom Coca-Cola pokrenu-
li su izradu N...
POD LUPOM NALED-A
Registar neporeskih nameta: privreda
plaća 247 parafiskalnih nameta za koje
ne dobija ništa ili nesrazme...
JAČANJE KAPACITETA OPŠTINA
Reformator godine u Vladi Vojvodine je
pokrajinski sekretar Branislav Bugarski za
doprinos prom...
Privatizacija
Uz podršku USAID-a, NALED je objavio
prvu naučnu publikaciju „Studija slučaja o
privatizaciji u Srbiji“ i na...
3.000.000Prema zvaničnim podacima agencije
Kliping, komercijalna vrednost NALED-ovih
objava u medijima u 2014. godini izno...
Broj medijskih objava koje smo us-
peli da obezbedimo za naše članove i
teme u 2014. dostigao je 2.300, što je
skok od čak...
Advokatska kancelarija Kosić
www.kosiclaw.co.rs
Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd
www.beg.aero
Agri Business Partner
www.abp...
Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawater.rs
VIP mobile
www.vipmobile.rs
Wind Vision Operations
www.windvision...
SINERGIJA UTICAJA | 2928 | NALED 2014/15
30 | NALED 2014/15
www.facebook.com/NALEDSerbia
@NALED_SERBIA
www.linkedin.com/naledserbia
www.slideshare.net/NALED
www.yo...
NALED brošura 2015.
of 16

NALED brošura 2015.

NALED je jedina poslovna asocijacija koja u svom članstvu okuplja predstavnike sva tri sektora društva – kompanije, opštine i NVO, koji zajedno rade na poboljšanju uslova za lokalni ekonomski razvoj i poslovanje u Srbiji. Jedinstvenost NALED-a ne ogleda se samo u raznovrsnoj strukturi članova, već i u činjenici da je, osim članskog udruženja, NALED i organizacija civilnog društva (NVO). Od osnivanja 2006. do danas, NALED je izrastao u najveću i najuticajniju privatno-javnu asocijaciju u zemlji koja okuplja preko 200 članova, među kojima su najuspešnije kompanije, opštine i NVO u Srbiji, dok mrežu partnera čini više od 40 državnih institucija i međunarodnih organizacija. Misija NALED-a je unapređenje privrednog ambijenta Srbije kroz institucionalne reforme uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština i građana. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na realizaciju konkretnih ciljeva koji proizilaze iz misije: 1. Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje 2. Jačanje kapaciteta opština za lokalni ekonomski razvoj 3. Razvoj članstva
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NALED brošura 2015.

 • 1. SINERGIJA UTICAJA | 1 SINERGIJA UTICAJA 2014/15
 • 2. SINERGIJA UTICAJA | 32 | NALED 2014/15
 • 3. NALED je udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajed- no na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od 2006. godine kada smo osnovani do danas, izrasli smo u najveću i najuticajniju privatno-javnu asocijaciju. Okupljamo oko 220 članova, a mrežu naših partnera čini više od 40 državnih institucija i međunarodnih organizacija. Ključni smo sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prio- riteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu. Dajemo nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštavamo javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji. Naši članovi se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog optere- ćenja privrede i fer konkurenciju. Želimo da uvedemo standarde povoljnog poslovnog okruženja u rad lokalnih samouprava i državnih institucija kako bismo podstakli eko- nomski razvoj Srbije. MI SMO NALED 70%Opštine i gradovi u članstvu NALED-a čine više od 70% teritorije Srbije ČLANSTVO NALED–a 50% Kompanije 40% Opštine 10% OCD NALED je nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacija – udruženje koje radi za opšti a ne pojedinačni interes 6 | NALED 2014/15 SINERGIJA UTICAJA | 7
 • 4. Izvršnu kancelariju NALED-a čini stručni tim od 20 zaposlenih koji nosi sve aktiv- nosti organizacije, uz vođstvo i podršku Upravnog i Izvršnog odbora, Saveza za fer konkurenciju i drugih rukovodećih i radnih tela. Kancelarija je uspela da obezbedi podrš- ku i sredstva međunarodnih organizaci- ja kao što su GIZ, USAID, EU Delegacija, Fondacija za otvoreno društvo i realizuje više od 50 projekata za unapređenje poslovnog okruženja u proteklih devet godina. Najznačajniji projekat u 2014. je reforma procesa izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji – NALED je za početnu implementaciju sistema elektronskih do- zvola u interesu građana i privrede Srbije uspeo da privuče 400.000 evra iz među- narodnih fondova. Ukupni prihodi NALED-a u 2014. iznose nešto više od 1.000.000 evra. NALED nije državna institucija i ne finansira se iz budžeta. Izvori finansiranja su razno- vrsni, što doprinosi održivosti organiza- cije – 67% sredstava dolazi iz fondova međunarodnih organizacija za spro- vođenje ključnih aktivnosti NALED-a, trećina dolazi iz članarina, a ostatak od usluga. NAŠA SNAGA 400.000NALED je za uvođenje sistema elektronskih građevinskih dozvola u Srbiji uspeo da obezbedi 400.000 evra iz međunarodnih fondova MEĐUNARODNA PODRŠKA 39% GIZ 8% EU 32% USAID 11% Ostali 10% OSI IZVORI PRIHODA 67% Projekti 30% Članarine 3% Usluge NALED posluje u skladu sa zakonom, strogim internim procedurama i visokim etičkim principima. Tokom 2014. NALED je uspešno prošao pet revizija i nezavisnih provera međunarodnih organizacija i revizorskih kuća – među kojima su USAID, GIZ, EU Delegacija, PWC i Deloitte SINERGIJA UTICAJA | 98 | NALED 2014/15
 • 5. REZULTATI 2014/15 Članovi NALED-a smatraju da je saradnja privatnog, javnog i civilnog sektora jedini način da se pronađu izbalansirana rešenja za unapređenje poslovnog okruženja i privuku nove investicije. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na poboljšanje poslovne klime – ne samo na nacionalnom već i na lokalnom nivou. U tom smislu, izdvajaju se dva programska cilja organizacije: Unapređenje regulatornog okvira za poslovanje i Jačanje kapaciteta opština za lokalni ekonomski razvoj. Za unapređenje procesa izdavanja građevinskih dozvola potpredsednica Vlade i Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović dobila je nagradu Reformator godine NALED pruža stručnu podršku Zajedničkoj grupi za unapređenje pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke UNAPREĐENJE REGULATORNOG OKVIRA Novi zakoni NALED je član radnih grupa za izmenu i do- nošenje ključnih privrednih propisa, među kojima su Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o naknadama, Zakon o državnom premeru i katastru, Zakon o finansiranju lo- kalne samouprave Zakon o ulaganju. Učestvovali smo u izradi novog Zakona o planiranju i izgradnji i doprineli njegovom usvajanju krajem 2014. Paralelno smo radili na pripremi 28 pratećih podzakonskih akata i usklađivanju sektorskih zakona sa ZPI kako bismo osigurali njegovu primenu u praksi. Uz podršku GIZ-a i SDC-a, pokre- nuli smo projekat za uvođenje e-dozvola u Srbiji, sa ciljem da drastično skratimo pro- ceduru i ukinemo prostor za korupciju. Javno smo se zalagali za prava nezapo- slenih i usvajanje novog Zakona o radu i uprkos revoltu sindikata – RTS je emito- vao naš spot „Đavolja posla“ u okviru na- cionalne kampanje „Pitajte KADA“. Mesec dana kasnije – novi Zakon je usvojen. SINERGIJA UTICAJA | 1110 | NALED 2014/15
 • 6. Suzbijanje sive ekonomije Članovi našeg Saveza za fer konkurenciju na čelu sa kompanijom Coca-Cola pokrenu- li su izradu Nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije. PremijerAleksandar Vučić je prihvatio svih 13 mera NALED-a i formirao Koordinaciono telo za borbu protiv sive ekonomije čiji su članovi resorni ministri. NALED i Republički sekretarijat za javne politike imenovani su na Vladi kao no- sioci Stručne grupe za sivu ekonomiju. Saradnja sa Parlamentom Pokrenuli smo osnivanje prvog Ekonomskog kokusa u Narodnoj Skupštini Srbije u novembru 2014. i zajedno sa Međunarodnim republikanskim institutom (IRI) pružamo stručnu podršku njegovom radu. U kratkom roku, Kokus je u saradnji sa NALED-om pripremio amandmane i doprineo unapređenju Zakona o energetici, Zakona o pro- tivpožarnoj zaštiti i Zakona o inspekcijskom nadzoru. Zahvaljujući Kokusu, NALED je omogućio da se čuje glas privrede, opština i građana u Parlamentu. Borba protiv birokratije Članovi NALED-a pripremili su za Vladu Srbije 100 ključnih preporuka za ukidanje nepo- trebne administracije u okviru sedmog godišnjeg izdanja NALED-ove Sive knjige. Naša najstarija preporuka iz 2008. konačno je zaživela u 2014: objedinjena uplata poreza i dopri- nosa na zarade. Vlada Srbije u proseku sprovede 10 NALED-ovih preporuka godišnje. Verujemo da će taj rezultat biti i bolji s obzirom da je Ministarstvo privrede uvrstilo više od 80% predloga Sive knjige u Strategiju razvoja preduzetništva i konkurentnosti 2014–2020. Parafiskalni nameti Prvi smo ukazali na problem parafiskalnih nameta u Srbiji i uradili njihov popis i analizu u saradnji sa USAID BEP-om, čime smo do- prineli da se ukinu firmarine za preduzetni- ke. U 2014. objavili smo novi Registar para- fiskala i identifikovali čak 384 neporeska nameta. Ministar finansija Dušan Vujović prihvatio je inicijativu članova NALED-a da se uvede Javni registar neporeskih nameta i za početak onemogući naplata taksi koje nisu registrovane. Podrška pristupanju EU KaočlanNacionalnogkonventaoEvropskoj uniji i koordinator SEKO-a za konkuren- tnost, NALED je zadužen za pregovaračko poglavlje 8. Politika konkurentnosti, uče- stvuje u definisanju nacionalnih prioriteta u programiranju IPA fondova i praćenju pre- govaračkih poglavlja od posebnog značaja za članove. NALED je i jedan od kontributo- ra za godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u EU integracijama. SINERGIJA UTICAJA | 1312 | NALED 2014/15
 • 7. POD LUPOM NALED-A Registar neporeskih nameta: privreda plaća 247 parafiskalnih nameta za koje ne dobija ništa ili nesrazmerno malo – 72% ovih nameta naplaćuje republika Regulatorni indeks Srbije: 80% zako- na od značaja za privredu se donosi po hitnom postupku, a 30% zakona od značaja za privredu promenjeno je 97 puta u proteklih pet godina Barometar propisa: Država kasni više od 1000 dana u proseku sa donoše- njem 178 podzakonskih akata Certifikacija opština: Samo 5 opština i gradova u Srbiji uspelo je da ispuni međunarodne standarde povoljnog poslovnog okruženja koji se primenjuju u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) Siva knjiga: gotovo 40% svih nepo- trebnih birokratskih procedura nalazi se u nadležnosti Ministarstva finansija 247parafiskalnih nameta opterećuje privredu zakona donosi se po hitnom postupku nepotrebnih procedura opština dostiglo međunarodne standarde preduzeća u privatizaciji napuštenih vojnih objekata propada dana kasne podzakonski akti 80% 40% 5570 400 1000 Studija o privatizaciji: 570 preduzeća u privatizaciji predstavljaju zarobljen ka- pital, stalni trošak za republički budžet i gubitak za budžete gradova i opština Revitalizacija braunfilda: Više od 400 napuštenih vojnih objekata širom Srbi- je čeka na komercijalizaciju od 2006. godine i propada umesto da se stavi u funkciju lokalnog ekonomskog razvoja SINERGIJA UTICAJA | 1514 | NALED 2014/15
 • 8. JAČANJE KAPACITETA OPŠTINA Reformator godine u Vladi Vojvodine je pokrajinski sekretar Branislav Bugarski za doprinos promociji investicija i uvođenju standarda povoljnog poslovnog okruženja u Vojovodini koja se prema oceni Financial Timesa našla na listi najboljih investicionih destinacija u Evropi NALED-ov Forum stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj, na čelu sa Gradom Pančevom, predstavlja jedinstvenu platformu za razmenu iskustava i najboljih praksi među profesionalcima iz opština i gradova širom Srbije i priliku za susret sa investitorima, donatorima i predstavnicima državnih institucija Promocija investicija U proteklih sedam godina, certifikovane opštine u Srbiji (31) uspele su da privuku više od šest milijardi evra direktnih investicija. Najnovije priznanje stiglo je od specijalnog iz- danja časopisa The Financial Times koji je šest lokalnih samouprava iz ove grupe (Inđija, Sremska Mitrovica, Vranje, Zaječar, Subotica i Ruma) uvrstio u rang listu najboljih opšti- na za ulaganje u Evropi 2014/15. U saradnji sa Aerodromom Nikola Tesla i Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, NALED je tokom prethodne godine promovisao certifikovane opštine i Srbiju kao investicionu de- stinaciju pred više od 4 miliona putnika iz zemlje i inostranstva. Certifikacija opština Tokom 2014. unapredili smo poslovno okru- ženje u 15 opština i gradova širom Srbije kroz Program certifikacije opština sa povolj- nim poslovnim okruženjem. Uz podršku ne- mačke Vlade i GIZ-a, našu certifikaciju pre- poznale su institucije i lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi – danas ovaj program primenjuje više od 50 opština i gradova iz Hrvatske, BiH, Makedonije i Srbije, koje za- jedno sa NALED-om grade prvi zajednički standard efikasne i transparentne lokalne uprave u regionu. Prema informacijama iz dnevnog lista Blic, italijanski investitori opredelili su se za Trstenik zato što ova opština poseduje NALED-ov certifikat koji je svrstava među „comune“ sa povoljnim poslovnim okruženjem SINERGIJA UTICAJA | 1716 | NALED 2014/15
 • 9. Privatizacija Uz podršku USAID-a, NALED je objavio prvu naučnu publikaciju „Studija slučaja o privatizaciji u Srbiji“ i na osnovu analize pet uspešnih i pet neuspešnih privatizacija u ra- zličitim granama privrede pripremio prepo- ruke za nadležne institucije i lokalne samo- uprave za uspešno okončanje ovog procesa. U različitim fazama privatizacije je više od 570 preduzeća koja predstavljaju zarobljen kapital, stalni trošak za republički budžet i gubitak za budžete gradova i opština. S ob- zirom da je prvi korak rešavanje pitanja vla- sništva nad zemljištem, NALED se založio za donošenje Zakona o konverziji. Dobro upravljanje na lokalu U saradnji sa Ambasadom Finske u Srbiji i gradovima Niš i Pančevo, radili smo na definisanju i uvođenju principa dobrog upravljanja na lokalu. Na osnovu analize po- stojećeg stanja i potreba u gradskim upravama, osmislili smo poseban program obuke i stručne podrške gradovima u cilju unapređenja procesa upravljanja i pri- preme za EU integracije sa posebnim akcentom na: programsko planiranje budže- ta, apliciranje za EU fondove, prilagođavanje gradskih usluga osetljivim grupama građana, upotrebu društvenih mreža i savremenih kanala komunikacije. Javno-privatno partnerstvo Kako bismo pomogli opštinama da se pripreme za javno-privatno partnerstvo i privuku investitore, NALED je u saradnji sa USAID-om pripremio prvi priručnik sa konkretnim uputstvima i koracima za uspešnu realizaciju JPP-a. U saradnji sa Ambasadom Francuske i Privrednom komorom Srbije organizovali smo veliki srpsko-francuski JPP samit sa ciljem da promovišemo domaće projekte i pove- žemo naše opštine i gradove sa francuskim investitorima kao što su Bouygues Construction, Dalkia EDF, Saur COVED, Suez Environnement i Veolia Water Solution. Revitalizacija braunfilda NALED je pokrenuo inicijativu za revi- talizaciju braunfilda u Srbiji i komercija- lizaciju vojne imovine kako bi se pružila prilika opštinama i gradovima da transfor- mišu više od 400 napuštenih objekata širom Srbije i stave ih u funkciju lokalnog ekonomskog razvoja. Preporuke za preva- zilaženje ovog problema definisane su na X Forumu stručnjaka za LER. U saradnji sa USAID-om organizovan je konkurs za naj- bolje projektne ideje za ponovnu upotre- bu braunfilda, i pokrenuta je revitalizacija Doma Vojske u Opštini Vršac koja je pobe- dila na konkursu. U cilju povezivanja opština sa dijasporom i bolje promocije lokalnih investicionih potencijala u inostranstvu, NALED je u protekle četiri godine organizovao letnje prakse za 80 najboljih studenata iz dijaspore u više od 30 lokalnih samouprava Srbije SINERGIJA UTICAJA | 1918 | NALED 2014/15
 • 10. 3.000.000Prema zvaničnim podacima agencije Kliping, komercijalna vrednost NALED-ovih objava u medijima u 2014. godini iznosila je 3 miliona evra STRUKTURA MEDIJSKIH OBJAVA 59% Internet 27% Štampa 11% TV 3% Radio KOMUNIKACIJE Zahvaljujući stručnim analizama i istraživanjima, objektivnom izveštavanju i rezultatima koje postižemo u pokretanju reformi, NALED je izgradio kredibilitet u javnosti i imidž najuticajnije asocijacije u zemlji. SINERGIJA UTICAJA | 2120 | NALED 2014/15
 • 11. Broj medijskih objava koje smo us- peli da obezbedimo za naše članove i teme u 2014. dostigao je 2.300, što je skok od čak 26% u odnosu na prethod- nu godinu. Najveće interesovanje medija i javnosti izazvala je tema sive ekonomije (674 objave), a potom slede parafiskalni nameti (252) i povoljno poslovno okruže- nje (213). Od televizija, najviše nas je pratio javni servis Radio televizije Srbije – koji je i strateški partner NALED-a u javnom zalaganju za bolje poslovno okruže- nje. Nastavili smo sa nacionalnom medijskom kampanjom Pitajte KADA i snimili smo tri nova spota koja su emitovana na RTS-u: „Život u sivom“ posvećen temi sive ekonomije, „Kviz: Pitajte KADA“ koji je ilustrovao birokra- tiju i štaltere u Srbiji i „Đavolja posla“ o problemima zapošljavanja. Glumačkoj ekipi u kojoj glavnu ulogu tumači Ivan Tomić pridružili su se protagonisti ču- venog serijala „Državni posao“ i Ivan Zeljković – Zeka Milioner. Od štampanih medija, naše teme su dobile najviše prostora u Dnevniku, Privrednom pregledu, Večernjim novo- stima i Blicu – sa kojim smo realizovali dvomesečni serijal o sivoj ekonomi- ji (svake subote tokom jula i avgusta 2014). Pored velikog broja brošura, studija i pri- ručnika, NALED je publikovao i dva izda- nja časopisa „Sinergija“ koji su obradili teme sive ekonomije i Evropske unije iz ugla građana i stručnjaka, privrednika i države. Sinergija je jedini poslovni žurnal edukativnog karaktera koji ima 3D per- spektivu na poslovnu klimu i ekonom- ske trendove u zemlji i regionu. Tiraž od 3.000 primeraka distribuirali smo donosiocima odluka u Srbiji, regionu i na Aerodromu Nikola Tesla. U 2014. smo posebnu pažnju posveti- li komunikacijama na internetu. Nova unapređena internet prezentacija www.naled.rs zabeležila je rekordnih 360.000 poseta. Tome su doprineli brojni on-line servisi koji su dostupni na našem sajtu: Baza investicija, Registar parafiskala, Baza fondova, Baza stipen- dija, Kalkulator troškova poslovanja, Barometar propisa i mnogi drugi. Na društvenim mrežama smo ostvarili porast uticaja od gotovo 100 %, pa tako naše objave na Facebooku, Twitteru, i Linkedinu prati blizu 5.000 ljudi. 100Tokom 2014. organizovali smo više od 100 stručnih skupova, okruglih stolova i konferencija na kojima su učestvovali naši članovi i partneri iz sva tri sektora društva – privrednici, strani investitori, gradonačelnici, ministri, narodni poslanici, ambasadori, šefovi međunarodnih organizacija i institucija. SINERGIJA UTICAJA | 2322 | NALED 2014/15
 • 12. Advokatska kancelarija Kosić www.kosiclaw.co.rs Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd www.beg.aero Agri Business Partner www.abp.rs Alfa–Plam www.alfaplam.rs Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS www.aofi.rs Apatinska pivara www.jelenpivo.com Asseco SEE www.asseco-see.com Atlantic Grupa www.atlanticgrupa.com Auto moto savez Srbije — AMSS www.amss.org.rs Bambi www.bambi.rs Beogradski sajam www.sajam.co.rs Beohemija Inhem www.beohemija.com British American Tobacco SEE www.bat.com Chipita YU www.chipita.com Cisco Srbija www.cisco.com/yu Coca-Cola HBC Srbija www.coca-colahellenic.rs Comtrade System Integration www.comtradegroup.com Confluence Property Management www.confluence.rs Continental Wind Serbia www.continentalwind.com CRH Serbia www.crhserbia.com Crowne Plaza Beograd www.ihg.com/crowneplaza Delhaize Serbia www.maxi.rs Deloitte www.deloitte.com DHL International Beograd www.dhl.rs DIS www.dis.rs Dunav osiguranje www.dunav.com Elnos BL www.elnosbl.com Energoprojekt holding www.energoprojekt.rs Erker-inženjering www.erker-inzenjering.com Erste banka www.erstebank.rs Farmalogist www.farmalogist.rs Galeb Group www.galeb.com General Electric — GE Holdings www.ge.com Gi Group HR Solutions www.gigroup.rs Gomex www.gomex.rs Gorenje www.gorenje.rs Grawe osiguranje www.grawe.rs Green soft www.greensoft.rs Halifax Consulting www.halifaxconsulting.com Harrisons www.harrison-solicitors.com Heineken Srbija www.theheinekencompany.com Hemofarm AD www.hemofarm.rs Horwath HTL www.horwathhtl.rs Hyatt Regency Belgrade www.belgrade.regency.hyatt.com Hypo Alpe–Adria–Bank www.hypo-alpe-adria.rs Inpharm Co doo www.inpharm.rs ITM www.itm.rs JT International www.jti.com JUBMES banka www.jubmes.rs Karanović & Nikolić Advokatska Kancelarija www.karanovic-nikolic.com Knjaz Miloš www.knjaz.co.rs Komercijalna Banka www.kombank.com Koteks Viscofan www.viscofan.com KPMG www.kpmg.com/rs Linde gas Srbija www.linde.rs Luka Beograd www.lukabeograd.com Medija Centar www.mc.rs Mera Software Services www.merasws.rs Mercator–S www.mercator.rs, www.roda.rs Messer Tehnogas www.messergroup.com, www.messer.rs Metro Cash&Carry www.metro.rs Microsoft Software www.microsoft.com/serbia Millennium team www.millenniumtem.rs MK Group www.mkgroup.rs Mondelez www.mondelezinternational.com MSD Merck Sharp & Dohme www.msd.rs Nelt Co www.nelt.rs Nimax www.nimax.rs Novosadski Sajam www.sajam.net Pejak handel www.pejak-handel.net Perutnina Ptuj Topiko www.perutnina.si Petite Geneve Petrović www.petitegeneve.com PFB www.pfb-design.rs Pfizer HCP Corporation www.pfizer.com Philip Morris Services www.pmi.com Pionir www.pionir.rs PricewaterhouseCoopers www.pwc.rs ProCredit Bank www.procreditbank.rs Porr Werner & Weber www.porr.rs Represent Communications www.represent.rs River Power Solutions www.riverpower.eu Roche www.rochesrbija.rs Rudnik – Contango www.contango.rs SADE Serbia www.sade.rs SAGA www.saga.rs SAP West Balkans www.sap.com/westbalkans Schneider Electric Srbija www.schneider-electric.rs Sekopak www.sekopak.com Serbian Business Systems www.sbs.rs SGS www.sgs.com Siemens www.siemens.rs Simič & Partneri www.simic-partneri.rs Societe Generale Banka www.societegenerale.rs Sojaprotein www.sojaprotein.rs Štampa sistem www.mojkioskstampa.rs Standard Gas d.o.o. Novi Sad www.standardgas.rs Stefkom www.stefkom.rs Stiga www.stiga.rs STIHL www.stihl.rs Strauss Adriatic www.strauss-group.rs Telekom Srbija www.telekom.rs Telenor www.telenor.rs The Coca-Cola Company www.coca-cola.rs Tikkurila Zorka www.zorkacolor.com Titan Cementara Kosjerić www.titan.rs UNIQA neživotno osiguranje www.uniqa.rs Valjaonica bakra Sevojno www.coppersev.com Veolia voda www.veolia.com SINERGIJA UTICAJA | 2524 | NALED 2014/15 ADRESAR ČLANOVA PRIVREDA
 • 13. Veolia Water Solutions & Technologies www.veoliawater.rs VIP mobile www.vipmobile.rs Wind Vision Operations www.windvision.com Zdravlje Actavis company www.actavis.rs Grad Beograd www.beograd.rs Grad Čačak www.cacak.org.rs Grad Kragujevac www.kragujevac.rs Grad Kraljevo www.kraljevo.org Grad Kruševac www.krusevac.rs Grad Leskovac www.gradleskovac.org Grad Loznica www.loznica.rs Grad Niš www.ni.rs Grad Novi Sad www.novisad.rs Grad Pančevo www.pancevo.rs Grad Požarevac www.pozarevac.rs Grad Šabac www.sabac.org Grad Smederevo www.smederevo.org.rs Grad Sombor www.sombor.rs Grad Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.org.rs Grad Užice www.graduzice.org Grad Valjevo www.valjevo.org.rs Grad Vranje www.vranje.org.rs Grad Zaječar www.zajecar.info Grad Zrenjanin www.zrenjanin.org.rs Opština Aleksinac www.aleksinac.org Opština Apatin www.soapatin.org Opština Aranđelovac www.arandjelovac.rs Opština Arilje www.arilje.org.rs Opština Bač www.bac.rs Opština Bačka Palanka www.backapalanka.rs Opština Bečej www.becej.rs Opština Bela Palanka www.belapalanka.org.rs Opština Bogatić www.bogatic.rs Opština Boljevac www.boljevac.org.rs Opština Bor www.opstinabor.rs Opština Bujanovac www.bujanovacin.rs Opština Ćuprija www.cuprija.rs Opština Dimitrovgrad www.dimitrovgrad.rs Opština Gornji Milanovac www.gornjimilanovac.rs Opština Inđija www.indjija.net Opština Ivanjica www.ivanjica.rs Opština Kanjiža www.kanjiza.rs Opština Kikinda www.kikinda.rs Opština Kladovo www.kladovo.org.rs Opština Knić www.knic.rs Opština Knjaževac www.knjazevac.rs Opština Kovačica www.kovacica.org Opština Kovin www.kovin.org.rs Opština Kula www.kula.rs Opština Lajkovac www.lajkovac.org.rs Opština Lapovo www.lapovo.org Opština Lazarevac www.lazarevac.rs Opština Lebane www.lebane.org.rs Opština Merošina www.merosina.org.rs Opština Mionica www.mionica.rs Opština Mladenovac www.mladenovac.rs Opština Negotin www.negotin.rs Opština Nova Varoš www.novavaros.rs Opština Novi Bečej www.novibecej.rs Opština Obrenovac www.obrenovac.rs Opština Odžaci www.odzaci.rs Opština Osečina www.osecina.com Opština Palilula www.palilula.org.rs Opština Pećinci www.pecinci.org Opština Pirot www.pirot.rs Opština Plandište www.plandiste-opstina.rs Opština Požega www.pozega.org.rs Opština Prokuplje www.prokuplje.org.rs Opština Rača www.raca.rs Opština Rakovica www.rakovica.rs Opština Raška www.raska.org.rs Opština Ražanj www.razanj.org Opština Ruma www.ruma.rs Opština Šid www.opstinasid.org Opština Srbobran www.srbobran.rs Opština Stara Pazova www.starapazova.eu Opština Stari grad www.starigrad.org.rs Opština Trgovište www.trgoviste.rs Opština Trstenik www.trstenik.rs Opština Tutin www.tutin.rs Opština Veliko Gradište www.velikogradiste.org.rs Opština Vladičin Han www.vladicinhan.org.rs Opština Vračar www.vracar.org.rs Opština Vrbas www.vrbas.net Opština Vrnjačka Banja www.opstinavrnjackabanja.com Opština Vršac www.vrsac.com Opština Žabalj www.zabalj.rs Opština Žitište www.zitiste.org.rs Opština Zvezdara www.zvezdara.com Agencija za privredne registre — APR www.apr.gov.rs ACES www.aces.rs Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije www.privatnapraksa.org BIRN Srbija www.birn.eu.com Dostignuća Mladih u Srbiji www.ja-serbia.org ENECA–EcoNomic Expert Community Association www.eneca.org.rs Etno mreža www.etnomreza.rs Građanske inicijative www.gradjanske.org PANONIJA klaster građevinsko komunalne delatnosti www.klasterpanonija.com PEXIM Foundation www.peximfoundation.org Poslovno udruženje UVRA Novi Sad www.uvra.net,www.infobilans.rs Savez pčelarskih organizacija Srbije www.spos.info Smart Kolektiv www.smartkolektiv.org Srpska filmska asocijacija www.filminserbia.com Trag fondacija www.tragfondacija.org Udruženje dimničara Srbije www.dimnicari.org Udruženje Narodni parlament www.parlament.org.rs Udruženje reciklera Srbije www.reciklerisrbije.com Via-Vita srpsko društvo za puteve www.via-vita.org.rs ZREPOK — Zrenjaninski poslovni krug www.zrepok.rs 26 | NALED 2014/15 LOKALNASAMOUPRAVA OCD/NEZAVISNEINSTITUCIJE SINERGIJA UTICAJA | 27
 • 14. SINERGIJA UTICAJA | 2928 | NALED 2014/15
 • 15. 30 | NALED 2014/15 www.facebook.com/NALEDSerbia @NALED_SERBIA www.linkedin.com/naledserbia www.slideshare.net/NALED www.youtube.com/NALEDSerbia flickr.com/naled © NALED 2015 Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija • +381 11 337 30 63 • +381 11 337 30 61 • naled@naled.rs www.naled.rs

Related Documents