Danas svi znaju šta treba menjati, ali niko ne snosi posledice izostanka reforimi. Sem g...
Pregled stavova prema regulativnom okviru za poslovanje Donekle seTvr...
Kakav uticaj na vaše poslovanje imaju… % preduzeća obuhvaćenih istraživanjem (koja su imala stav)Utrošak vremena ...
Metoda standardnog troškaUčešde administrativnih troškova u BDP-u oko 4,2% ili 1,35 milijardi evra Uključen...
Preliminarni obračun najznačajnijih potencijalnih uštedaVođenje KEPU knjige ...
Nisu svi isti: Kvartalni monitor
Podzakonski akti: Barometar propisa
Sva ministarstva krše zakonske rokove ali...
...Nisu svi isti
Kvazi-fiskalna opteredenja• Srbija se hvali niskom stopom poreza na dobit preduzeda, ali• Ogroman i sve vedi broj kvazifi...
Mostovi i duprije• Slivna vodna naknada• Naknada za zagađivanje voda• Naknada za ispuštenu vodu• Naknada za odvodnjavanje•...
A kad se još malo začeprka Troškovi Troškovi polaganja ...
Inventar nije kraj• Slededi koraci: – preporuke za ukidanje nelegitimnih nameta i – medijska kampanja.• Založidemo se za...
Reforma inspekcijskog nadzora• Preko 3.000 ljudi radi u inspekcijskim službama. Tržišna inspekcija je tokom 2007. sprovel...
Izdavanje građevinskih dozvola• Zašto su neke opštine brze, a neke spore• Koliki je značaj javnih preduzeda u izdavanju g...
Nisu svi isti: Siva i Bela lista
Predizborna kampanja• Ko je s kim?• Ko šta obedava?• Fokus treba da bude na tome šta de biti urađeno i KADA.
Vizija 2016: Šta treba uraditi za privredu Srbije tokom mandata nove Vlade• 13 okruglih stolova sa privrednicima, lokaln...
Kampanja „Pitajte KADA“• Kada de poslodavac modi da prijavi zaposlene na jednom mestu?• Kada de potvrda o pladenom porezu...
I jedna lična nota za kraj• Srbiji je potrebna pro-preduzetnička kampanja• Kada se u Srbiji kaže privrednik, uglavnom su p...
SLEDEĆI VELIKI PRIORITET I TEST: RADNI ODNOSI Ne znamo kada.
NALED i USAID BEP
of 22

NALED i USAID BEP

Prezentacija Dušana Vasiljevića o zajedničkim projektima USAID-a i NALED-a, koji su značajni za privredni razvoj Srbije i stvaranje povolojnog poslovnog okruženja. Prezentacija o Sivoj knjizi propisa, i o tome koliko administrativne procedure koče privredu i koštaju državu i društvo. Prezentacija sadrži i informacije o novim projektima, Vizija 2016. -Ekonomnska agenda za novu Vladu Republike Srbije i Antibirokratska kampanja "Pitajte kada".
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NALED i USAID BEP

 • 1. Danas svi znaju šta treba menjati, ali niko ne snosi posledice izostanka reforimi. Sem građana. NALED i USAID BEP Misija: Unaprediti uslove za poslovanjeMetod: Pradenje rezultata javnog sektora naled-serbia.org bep.rs policycafe.rs
 • 2. Pregled stavova prema regulativnom okviru za poslovanje Donekle seTvrdnja Ne slažem se Slažem se slažemU poslednjih 12 meseci sepovećala javnost ipredvidljivost poslovanja u 77% 19% 4%SrbijiTeret zakona i propisa jeumanjen u poslednjih 12 83% 15% 2%meseci 2
 • 3. Kakav uticaj na vaše poslovanje imaju… % preduzeća obuhvaćenih istraživanjem (koja su imala stav)Utrošak vremena Negativan PozitivanAdministrativne procedure 94% 6%Dobijanje građevinskih i povezanih dozvola 93% 7%Sudski postupci 93% 7%Administriranje naplate poreza 89% 11%Inspekcijski nadzor 78% 22%Propisi i procedure vezani za radno pravo 74% 26%Carine i procedure vezane za trgovinu 74% 26%Neposredan finansijski uticaj Negativan PozitivanObavezni (parafiskalni) nameti 96% 4%Porezi i doprinosi na zarade 96% 4% 3PDV 87% 13%
 • 4. Metoda standardnog troškaUčešde administrativnih troškova u BDP-u oko 4,2% ili 1,35 milijardi evra Uključeno 157 procedura (skoro 300 pojedinačnih kalkulacija) Pretpostavka Pretpostavka Fiksni troškovi viših 20/80 pravilo nižih plata (x1.2) plata(x1.2) Administrativni troškovi 2,31% 2,77% 3,33% 4,16% kao % BDP Administrativno opterećenje: Austrija 2,8%, Češka 2,9%, Danska 2,1%, Holandija 1,7%
 • 5. Preliminarni obračun najznačajnijih potencijalnih uštedaVođenje KEPU knjige 2.125.127.476Opšti postupak javnih nabavki 636.434.896Priprema i dostava PP OPJ i PP OD 615.344.325Izdavanje računa 425.313.244Izveštavanje javnih društava u dnevnim novinama (zbirna) 420.603.444Prijava porodiljskog odsustva 311.110.903Sastavljanje DPU List dnevnog prometa ugostitelja 302.779.389Zahtev za dobijanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima 188.018.270Izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama 134.085.966Overa zdravstvenih knjižica 113.843.902Elektronska registracija u APR (zbirna) 99.945.058Postupak pladanja naknade za šume 99.182.658Predaja M4 obrasca 95.067.067Upis radnog staža u radnu knjižicu 94.649.310
 • 6. Nisu svi isti: Kvartalni monitor
 • 7. Podzakonski akti: Barometar propisa
 • 8. Sva ministarstva krše zakonske rokove ali...
 • 9. ...Nisu svi isti
 • 10. Kvazi-fiskalna opteredenja• Srbija se hvali niskom stopom poreza na dobit preduzeda, ali• Ogroman i sve vedi broj kvazifiskalnih nameta• Identifikovano preko 250 različitih taksi, naknada i drugih nameta, mimo poreza• Prvi put demo dobiti inventar kvazi-fiskalnih opteredenja
 • 11. Mostovi i duprije• Slivna vodna naknada• Naknada za zagađivanje voda• Naknada za ispuštenu vodu• Naknada za odvodnjavanje• 6 naknada za Fond za vanredne situacije (osiguravajude kude, pravna lica, organizatori svih sportskih priredaba, preduzeda koja se bave zapaljivim tečnostima i gasovima)• 10-ak ekoloških naknada• I još mnogo toga...
 • 12. A kad se još malo začeprka Troškovi Troškovi polaganja polaganjaTroškovi polaganja za stručni ispit o usmenogstručnog ispita za praktičnoj (teorijskog)zdravstvene radnike, osposobljenosti za dela stručnogtroškovi dodele obavljanje poslova ispita zanaziva primarijus i bezbednosti i turističkogdrugi troškovi: zdravlja na radu: vodiča:8.990 din. 12.000 din. 18.000 din.
 • 13. Inventar nije kraj• Slededi koraci: – preporuke za ukidanje nelegitimnih nameta i – medijska kampanja.• Založidemo se za promenu sistema: nema uvođenja skrivenih poreza pod maskom naknada za uslugu koja ne postoji• Naknade da ne budu sopstveni prihod agencija, ved sve mora idi kroz budžet države, odnosno lokalne samouprave
 • 14. Reforma inspekcijskog nadzora• Preko 3.000 ljudi radi u inspekcijskim službama. Tržišna inspekcija je tokom 2007. sprovela manje od 70.000 kontrola, a tokom 2008. više od 100.000.• Troškovi koje privrednici imaju po osnovu inspekcijskih kontrola iznose više oko 13 miliona evra godišnje. Boljom koordinacijom nekoliko inspekcijskih službi, ti bi se troškovi smanjili za oko 30%, odnosno oko 4 mil evra.• Koordinacija, IT, transparentnost, edukacija i licenciranje inspektora, reforma kaznene politike, ujednačavanje primene propisa
 • 15. Izdavanje građevinskih dozvola• Zašto su neke opštine brze, a neke spore• Koliki je značaj javnih preduzeda u izdavanju građevinskih dozvola („Ko koči“)• Zašto nemamo IT sistem u izdavanju građevinskih dozvola i šta bi on mogao da donese• Za početak – inventar prostornih i urbanističkih planova
 • 16. Nisu svi isti: Siva i Bela lista
 • 17. Predizborna kampanja• Ko je s kim?• Ko šta obedava?• Fokus treba da bude na tome šta de biti urađeno i KADA.
 • 18. Vizija 2016: Šta treba uraditi za privredu Srbije tokom mandata nove Vlade• 13 okruglih stolova sa privrednicima, lokalnom samoupravom i političkim strankama u svim delovima Srbije• Dokument sa preporukama za mere nove Vlade• Analiza prihvadenosti preporuka u programima pojedinih stranaka• Analiza primenjenosti preporuka u prvih 100 dana nove Vlade
 • 19. Kampanja „Pitajte KADA“• Kada de poslodavac modi da prijavi zaposlene na jednom mestu?• Kada de potvrda o pladenom porezu modi da se dobije elektronski?• Kada de, i koji, kvazi-fiskalni nameti biti ukinuti?• Kada de se za pola smanjiti broj dokumenata i odlazaka na šaltere za ostvarivanje prava na naknadu trudnicama?• Kada de se broj dana potrebnih za dobijanje građevinske dozvole smanjiti za 100?
 • 20. I jedna lična nota za kraj• Srbiji je potrebna pro-preduzetnička kampanja• Kada se u Srbiji kaže privrednik, uglavnom su prve asocijacije tajkun ili vlasnik radnje u komšiluku koji od četiri radnice dve drži neprijavljene• Kod nas je sezona lova na privrednike stalno otvorena: – javnom sektoru da kroz sistem parafiskalnih naknada isisava finansije iz privrede u korist agencija: ni najbesmislenija naknada nije nelegitimna, jer oni mogu da plate – birokratiji da kroz sistem procedura i kazni u svakom trenutku drži sam opstanak skoro svakog preduzeda u šaci
 • 21. SLEDEĆI VELIKI PRIORITET I TEST: RADNI ODNOSI Ne znamo kada.

Related Documents