LACQUER WORKSHOP TRAO ĐỔI VỀ SƠN MÀI NAME Art Space 2012Friday, May 4, 2012
LACQUER STUDIO XƯỞNG SƠN MÀI NAME provides special workshop, studio, m...
SOME IMAGES MỘT VÀI HÌNH ẢNHFriday, May 4, 2012
SOME IMAGES MỘT VÀI HÌNH ẢNHFriday, May 4, 2012
SOME IMAGES MỘT VÀI HÌNH ẢNHFriday, May 4, 2012
NOT TEACH - WE EXCHANGE TECHNIQUES KHÔNG DẠY - CHÚNG TA TRAO ĐỔI KỸ THUẬT joining NAME’s lacquer wo...
SHORT WORKSHOP NGẮN HẠN in short lacquer workshop, you will get...
LONG WORKSHOP DÀI HẠN in long lacquer workshop, you will get t...
CONTACT LIÊN HỆ www.nameartspace.com ...
of 9

Name | Art Space - Lacquer Workshop

NAME | Art Space - Art Residency - Vietnam provides special workshop, studio, materials and equipments for making traditional Vietnamese lacquerNAME | Art Space - Art Residency - Vietnam cung cấp xưởng làm sơn mài và các vật liệu và dụng cụ làm sơn mài truyền thống Việt Namjoining NAME’s lacquer workshop, Vietnamese lacquer artists will be your partners, not your teachers you will know about Vietnamese traditional lacquer techniques and you can combine those with your techniques in your art work and so, Vietnamese artists can also know new things khi tham gia các khóa trao đổi về sơn mài của NAME, các nghệ sỹ sơn mài Việt Nam sẽ là đối tác của bạn, không phải người hướng dẫn bạn sẽ biết thêm các kỹ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam và kết hợp với kỹ thuật của riêng bạn để làm tác phẩm và như thế, các nghệ sỹ Việt Nam cũng học hỏi được thêm những kỹ thuật mớiin short lacquer workshop, you will get to know the most basic information about lacquer: materials, tools, techniques... which is enough for you to know about lacquer and/or start making lacquer art work trong thời gian ngắn, các bạn sẽ được tìm hiểu những thông tin cơ bản nhất về sơn mài: vật liệu, công cụ, kỹ thuật... đủ để bắt đầu biết hoặc có thể làm sơn màiin long lacquer workshop, you will get to know detail about lacquer: materials, tools, techniques... and have time to work with Vietnamese artists and on your own to really be able to become a lacquer artist when you leave NAME | Art Space - Art Residency - Vietnamtrong các khóa dài hạn, các bạn sẽ được biết chi tiết về sơn mài: vật liệu, công cụ, kỹ thuật... và có nhiều thời gian làm việc với các nghệ sỹ Việt Nam và làm việc độc lập để thực sự làm được sơn mài khi rời NAME | Art Space - Art Residency - Vietnamwww.nameartspace.comwww.facebook.com/NAME.Art.SpaceNAMEartspace@gmail.comMs. Vuong Bich NgocManaging Director+84 903 299 510Mr. Tran DanArt Director+84 933 427 383
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Design      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Name | Art Space - Lacquer Workshop

  • 1. LACQUER WORKSHOP TRAO ĐỔI VỀ SƠN MÀI NAME Art Space 2012Friday, May 4, 2012
  • 2. LACQUER STUDIO XƯỞNG SƠN MÀI NAME provides special workshop, studio, materials and equipments for making traditional Vietnamese lacquer NAME cung cấp xưởng làm sơn mài và các vật liệu và dụng cụ làm sơn mài truyền thống Việt NamFriday, May 4, 2012
  • 3. SOME IMAGES MỘT VÀI HÌNH ẢNHFriday, May 4, 2012
  • 4. SOME IMAGES MỘT VÀI HÌNH ẢNHFriday, May 4, 2012
  • 5. SOME IMAGES MỘT VÀI HÌNH ẢNHFriday, May 4, 2012
  • 6. NOT TEACH - WE EXCHANGE TECHNIQUES KHÔNG DẠY - CHÚNG TA TRAO ĐỔI KỸ THUẬT joining NAME’s lacquer workshop, Vietnamese lacquer artists will be your partners, not your teachers you will know about Vietnamese traditional lacquer techniques and you can combine those with your techniques in your art work and so,Vietnamese artists can also know new things khi tham gia các khóa trao đổi về sơn mài của NAME, các nghệ sỹ sơn mài Việt Nam sẽ là đối tác của bạn, không phải người hướng dẫn bạn sẽ biết thêm các kỹ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam và kết hợp với kỹ thuật của riêng bạn để làm tác phẩm và như thế, các nghệ sỹ Việt Nam cũng học hỏi được thêm những kỹ thuật mớiFriday, May 4, 2012
  • 7. SHORT WORKSHOP NGẮN HẠN in short lacquer workshop, you will get to know the most basic information about lacquer: materials, tools, techniques... which is enough for you to know about lacquer and/or start making lacquer art work trong thời gian ngắn, các bạn sẽ được tìm hiểu những thông tin cơ bản nhất về sơn mài: vật liệu, công cụ, kỹ thuật... đủ để bắt đầu biết hoặc có thể làm sơn mài 2 weeks/2 tuần time/thời gian: 1 week/1 tuần 2 days/2 ngày For details about each workshop, residency and fee, please contact/Để biết thông tin chi tiết về các khóa trao đổi, lưu trú và chi phí, hãy liên lạc với NAMEartspace@gmail.comFriday, May 4, 2012
  • 8. LONG WORKSHOP DÀI HẠN in long lacquer workshop, you will get to know detail about lacquer: materials, tools, techniques... and have time to work with Vietnamese artists and on your own to really be able to become a lacquer artist when you leave NAME Art Space trong các khóa dài hạn, các bạn sẽ được biết chi tiết về sơn mài: vật liệu, công cụ, kỹ thuật... và có nhiều thời gian làm việc với các nghệ sỹ Việt Nam và làm việc độc lập để thực sự làm được sơn mài khi rời NAME Art Space time/thời gian: 1 month/1 tháng 3 months/3 tháng For details about each workshop, residency and fee, please contact/Để biết thông tin chi tiết về các khóa trao đổi, lưu trú và chi phí, hãy liên lạc với NAMEartspace@gmail.comFriday, May 4, 2012
  • 9. CONTACT LIÊN HỆ www.nameartspace.com Facebook: www.facebook.com/NAME.Art.Space NAMEartspace@gmail.com Ms.Vuong Bich Ngoc Mr. Tran Dan Managing Director Art Director +84 903 299 510 +84 933 427 383 vuongngoc.bts@gmail.com trandanvisualart@gmail.comFriday, May 4, 2012

Related Documents