വശങ്ങളില്ലാത്ത ജ്യാമിതീയ രൂപമാണ്
വൃത്തം.
വൃത്തത്തിനു ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട്.
കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ും വൃത്തതിലല്ക്കുള്ള
നീള...
ആരത്തിലെ ഇരട്ടിയാണ് വയാസം.
വയാസത്തിലെ പേുതിയാണ്
ആരം.
വൃത്തത്തിലല് രണ്ടു ബിരുക്കള്‍
കയാജ്ിപ്പിച്ച് വരയ്ക്ക്കുന് കരഖല...
വൃത്തവും സവികശഷതേള ം
A B
c.
വൃത്തകേന്ദ്രം
വൃത്തത്തിലെ കേന്ദ്രമാണ് വൃത്തകേന്ദ്രം
c.
വൃത്തകേന്ദ്രം
േലണ്ടത്തുന്ലതങ്ങലന...??
ഒരു വൃത്തം പരിഗണിക്കുേ.
അതില്‍ രണ്ടു ഞാണുേള്‍ വരക്കുേ
ഓകരാ ഞാണിലെയും ല്ംബസമാഭാജ്ി
വരക്കുേ
.
ല്ംബസമാഭാജ്ിേള്‍ േൂട്ടിമുട്ട ന്
ബിരുവാണ് ആ വൃത്തത്തിലെ കേന്ദ്രം.
Presented By
Nandini.N.L
Mathematics optional
Reg.no:13971010
KUCTE Kumarapuram
Thiruvananthapuram
Nandu blog powrpoint
Nandu blog powrpoint
Nandu blog powrpoint
of 13

Nandu blog powrpoint

POWERPOINT PRESENTATION
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nandu blog powrpoint

  • 1. വശങ്ങളില്ലാത്ത ജ്യാമിതീയ രൂപമാണ് വൃത്തം. വൃത്തത്തിനു ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ും വൃത്തതിലല്ക്കുള്ള നീളലത്ത ആരലമന്ു പറയുന്ു.
  • 2. ആരത്തിലെ ഇരട്ടിയാണ് വയാസം. വയാസത്തിലെ പേുതിയാണ് ആരം. വൃത്തത്തിലല് രണ്ടു ബിരുക്കള്‍ കയാജ്ിപ്പിച്ച് വരയ്ക്ക്കുന് കരഖലയ ഞാണ്‍ എന്ു പറയുന്ു. വൃത്തത്തിലല് ഏറ്റവും വല്ിയ ഞാണ്‍ വയാസമാണ്.
  • 3. വൃത്തവും സവികശഷതേള ം A B c.
  • 4. വൃത്തകേന്ദ്രം വൃത്തത്തിലെ കേന്ദ്രമാണ് വൃത്തകേന്ദ്രം c.
  • 5. വൃത്തകേന്ദ്രം േലണ്ടത്തുന്ലതങ്ങലന...??
  • 6. ഒരു വൃത്തം പരിഗണിക്കുേ.
  • 7. അതില്‍ രണ്ടു ഞാണുേള്‍ വരക്കുേ
  • 8. ഓകരാ ഞാണിലെയും ല്ംബസമാഭാജ്ി വരക്കുേ .
  • 9. ല്ംബസമാഭാജ്ിേള്‍ േൂട്ടിമുട്ട ന് ബിരുവാണ് ആ വൃത്തത്തിലെ കേന്ദ്രം.
  • 10. Presented By Nandini.N.L Mathematics optional Reg.no:13971010 KUCTE Kumarapuram Thiruvananthapuram