Нийгэм Б 1 Аль нь энгийн нийгмийн шинж вэ? А хүмүүсийн хоорондын олон янзын то...
үеийн тэргүүний дэвшилтэт сэтгэгчдийн буй болгох гэж м өр өөд өж ирсэн хийсвэр з үйл 3 хууль зүйн чиглэлт ойлголт ...
дур зоригийн тогтоосон төр улсуудыг хэлнэ.3.Комунист В.Нэг буюу хэсэг хүмүүсийг захиран дарангуйлах улс төрийн дэгл...
of 3

Naraa3.

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naraa3.

  • 1. Нийгэм Б 1 Аль нь энгийн нийгмийн шинж вэ? А хүмүүсийн хоорондын олон янзын тогтвортой өрг өн холбоо харилцаа Б овог төрлийн холбоо В нийгмийн удирдах төр Г нийгмийн ялгарал 2 Нийлмэл нийгэм хэзээ үүссэн бэ? А 50000-40000 жилийн өмнө Б 70000-50000 жилийн өмнө В 80000-60000 жилийн өмн ө Г 10000-60000 жилийн өмнө 3 Нийгмийн харилцаа гэж юу вэ? А хүмүүсийн харилцаа Б амьтны харилцаа В нийгэм даяар талсжин байдаг т үгээмэл суурь харилцаа 4 Аль нь нийгмийн харилцааны илрэл түвшиний нэг вэ? А хувь х үм үүсийн хоорондын Б олон х үм үүсийн хоорондын В гэр бүлийн хоорондын Г анги хамт олны хоорондын 5 Уг чанартай нийгмийн харилцааны эзэн нийгмийн шинж эзэмшсэн иргэншсэн хүнийг ........................... гэнэ. А хувь хүн Б бие хүн В хүн 6 ............................. гэдэг бол статусаар нөхцөлдсөн бөг өөд хүлээлт бүхий зан үйл үйлдэл юм. А. Эрх Б үүрэг В статус 7 Нэг зорилго нэг ижил эрх ашиг сонирхол үнэт зүйл зан үйл бүхий хүмүүсийн нэгдлийг .............. гэнэ. А нийгмийн б үлэг Б нийгмийн харилцаа В нийгэм Г нийгмийн бүтэц 8 Хүний салшгүй гол шинжүүдээр ижилсэн тогтвортой холбоо бүхий бие даасан байдлаар оршдог нийгмийн үйлдэлийн тодорхой субъект бүлэг хүмүүсийг .......................... гэнэ. А нийгмийн б үтэц Б нийгмийн б үлэг В нийгмийн нийтлэг Г нийгмийн институт 9 Нийгмийн чухал хэрэгцээнүүдийг хангах нийгмийн хэм хэмжээг зохицуулах чиг үүрэгтэй тохируулагч байгууламжыг ......................... буюу нийгмийн дэд тогтолцоо гэнэ. 10 Хэрэгцээ сонирхол авъяас мэргэжил угсаа гарлын хувьд бие биетэйгээ харилцах туслалцах хийгээд хамтын үйл ажиллагааны зорилгоор нэгдсэн хүмүүсийн тодорхой бүлгийг ............................ гэнэ. 11 1 гэр бүлийн институт а үл мэдэх ба мэдэж болохг үй з үйлд хариулт өг өх нийгмийн эв нэгдэл зөвшилцөл тогтоох 2 боловсролын институт б бараа үйлчилгээний үйлдвэрлэл хувиарлал хэрэглэх хангах 3 улс төр в нийгмийн дэг журам аюулгүй байдлыг хангах бүлэг болон нийгмийг зохицуулах 4 э/з-н г мэдлэг соёлыг дамжуулах бүтээх өсвөр үеийг нийгэмшүүлэх боловсон хүчнийг бэлтгэх 5 шашны институт д үр удмаа нөхөн үйлдвэрлэх хүмүүжүүлэх12 1 Лебон, Тард а нийгэм нь төрөл бүрийн элементээс тогтох бөгөөд тэр элемент нь бас б үтэцлэг шинжтэй өөрийн үнэт чанар хэм хэмжээ үүрэгтэй 2 Бернштейн, Каутский, Марк б нийгмийн хөгжилд үйлдвэрлэл э/з чухал үүрэгтэй болох тухай э/з-н онолууд 3 Парсонс, Аберле, Мертон в нийгмийн хөгжил оршин тогтнолыг гол төлөв нийгмийн олон т үмний сэтгэл санааны з үй тогтлоор тайлбарладаг13 1 соёлыг өргөжин тэлэх хандлагаар нь ангилах а мэргэжлийн, үндэсний, шашны 2 соёлын босоо чиглэл дэх ангилал б иргэншлийн, бүс нутгийн, угсаатны, үндэсний, орон нутгийн, хэв маягийн 3 дэд соёлын ангилал в элитийн, ардын, нийгмийн зонхилогч, дэд сөр өг14 1 социологийн чиглэлт ойлголт а иргэний нийгэм бол бидний ухамсар санаа зоригоос хамаарахг үйгээр оршин тогтнож байгаа нийгмийн бодит байдлын ту 2 үзэл суртлын чиглэлт ойлголт б иргэний нийгэм бол уг чанартаа эрхэм дээд чин эрмэлзэл б өг өөд манай гарагийн үе
  • 2. үеийн тэргүүний дэвшилтэт сэтгэгчдийн буй болгох гэж м өр өөд өж ирсэн хийсвэр з үйл 3 хууль зүйн чиглэлт ойлголт в нийгэмд ардчилсан эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх нь иргэний нийгмийн х өгжлийн үндэс 15 Хүн бол оюун ухаантай амьтан гэдэгтэй адил /Хүн бол бэлгэ тэмдгүүдийг бүтээдэг / гэж хэн хэлсэн бэ? А. Кассирер Б. Черчилль В. Санкц Г.М. Вебер 16 Грек хэлэнд ...........нь төрийн удирдах урлаг,т өрийн зарилгыг т үүний нутаг дэвсгэрийн х үрээнд дотоод бодлого,хилийн чанадад гадаад бодлого хэрэгжүүлэх тодорхой арга гэсэн утгыг агуулж байна. А.легаль Б.policu В . totalitas Г. fasces 17 хүснэгт нөх Үзэл баримтлалын чиглэл Үзэл санаа Гол төлөөлөгчид Үндэсний ардчилсан үзэл Монголын эв хамт номын ёсоор хөгжүүлэхэд Элбэгдорж, Ганчино, Бадрах18 Улс төрийн системийн бүтэц Сонирхол нэгтгэх Сонирхлын бүлгүүд төр19 1.Олон улсын А. Түүий үүссэн цаг нь ийтийн мэдээллийн хэрэгсэл /радио,телевиз,хэвлэл,дуу бичлэг/ эдгээр нь дэлхийн ихэнх оронд нэвтэрч ниигмийн бүгдэд хүртээмжтэй болсон ХХ-зууны дунд үе юм. 2.Үндэсний соёл Б.Үүнд уран зураг,баримал,уран барилга,сонгодог хөгжим,утга зохиол орно. 3.Ардын соёл В.Иргэдийн нийтийн хүртээл болсон итгэл үнэмшил,зан заншил,хэв маяг болон үнэлэмж институтууд юм. 4.нийтийн соёл Г.Нийгмийн соёлын салшгүй нэг хэсэг.Ж:нь Морин хуур уртын дуу з өвхөн Монгол туургатанд байдаг соёл. 5.Элетийн соёл Д.Үндэсний хил хязгаараас давж өргөтгөж байгаа соёл юм. А 1в2г3а4д5б Б 1в2д3г4б5д В 1д2в3г4а5б Г 1в2а3б4д5г20 1.ардчилсан бус дэглэм А.савааг 1-нэгээр хугалахад хялбар багцалсан үед хэцүү,тэгэхээр хүч ба нэгдэлтэй байдаг гэсэн утгатай Аливаа сөрөг намыг хориглох эрх барих нам бол ганц намыг тунхагладаг . 2.Авторитор Б.Т өрийн эрх мэдлийг хэрэгж үүлэхдээ эрх з үйт бус хуульд албадлага х үчирхийллийн аргаар эрх баригчдындур
  • 3. дур зоригийн тогтоосон төр улсуудыг хэлнэ.3.Комунист В.Нэг буюу хэсэг хүмүүсийг захиран дарангуйлах улс төрийн дэглэм юм.4.Тоталитор Г.ийм учраас бүх нийтээр хянан захирах дэглэм юм. А.1Б2В3А4Г Б.1Б2А3Г4В В.1Г2В3А4Б Г.1А2Г3Б4В