ยอดดอยสุดสวย
ดอยม่อนจอง เป็นดอยทตี่ดิอันดับ 1 ใน 10
ของยอดดอยทสี่งูทสี่ดุในประเทศไทย มีสภาพภมูิประเทศทสี่วยงาม เต็มไปดว้...
นอกจากนี้ยังมีดอกไมเ้มืองหนาวบางชนิดทปี่ลกูไวใ้หช้ม
และยังมีนกอีกหลายชนิดใหช้นื่ชมอีกดว้ย
ดอยเสมอดาว เป็นจดุชมวิวสดุสวยอ...
ดอยผาตัง้ยังมีเสน่หใ์นเรื่องของสภาพอากาศทหี่นาวเย็น
สามารถเทยี่วชมม่านหมอกสขีาวไดต้ลอดทัง้ปี
และในชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอ...
of 3

Narakorn12

แหล่งที่เที่ยว
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narakorn12

  • 1. ยอดดอยสุดสวย ดอยม่อนจอง เป็นดอยทตี่ดิอันดับ 1 ใน 10 ของยอดดอยทสี่งูทสี่ดุในประเทศไทย มีสภาพภมูิประเทศทสี่วยงาม เต็มไปดว้ยเทอืกเขา ว่ากันว่ายอดเขานี้เปรียบเสมือนเสน้ทางมหัศจรรย ์ เนื่องดว้ยความงดงามของภเูขาทอี่าบแสงอาทติยเ์ป็นสทีองทอดยาวไกลสดุตากลางป่าลกึของ อมกอ๋ย กับเสน้ทางเดนิเลาะเลยีบริมของฟ้าไปบนทงุ่หญา้สันเขา ซงึ่เป็นทัศนียภาพทงี่ดงามยงิ่นัก จงึทาใหนั้กเดนิทางหลายคนหลงมนตร์เสน่หข์องดอยม่อนจองแหง่นี้กันอยา่งถอนตัวไม่ขนึ้ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมความงามของกุหลาบพนัปี (Rhododendron arboretum subsp. Delavayi) บนเสน้ทางขนึ้ยอดดอยหัวสงิห ์ยอดเขาทสี่งูทสี่ดุแหง่ดอยอมกอ๋ย จะมีกหุลาบพันปีสแีดงสดใส ซงึ่เป็นพชืหายาก อีกทัง้มีเพยีงไม่กที่ใี่นประเทศเทา่นั้นทจี่ะสามารถไปชมได้ ทาใหนั้กเดนิทางตัง้หนา้ตัง้ตารอคอยยามทมีั่นผลดิอกในชว่งหนา้หนาว เพอื่จะไดม้าสัมผัสกับดอกกหุลาบพันปีแหง่ดอยม่อนจองแหง่นี้ ดอยแม่ตะมาน ตัง้อยใู่นหน่วยจัดการตน้น้าแม่ตะมาน บริเวณพนื้ทสี่ถานีวิจัยเกษตรทสี่งูป่าเก๊ยีะ ซงึ่เป็นหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ตัง้อยใู่นทาเลบนดอยสงู จงึมีอากาศทหี่นาวเย็นตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาวจะมีอากาศหนาวจัดถงึขนาดอุณหภมูิเลขตัวเดยีว ประกอบกับเป็นทาเลทมีี่วิวทวิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลหมอก ดอกไม้ สามารถชมพระอาทติยข์นึ้ทงี่ดงาม อีกทัง้ยังสามารถมองเห็นเทอืกดอยหลวงเชยีงดาวทสี่งูตระหง่านอยเู่บอื้งหนา้ไดอ้ยา่งชัดเจนแ ละสวยงาม โดยเฉพาะในชว่งยามเชา้ตรู่ในมุมทางดา้นตะวันออกจะมีพระอาทติยข์นึ้ บริเวณเชงิดอยเชยีงดาวจะเห็นทะเลหมอกปกคลมุหนาตา ซงึ่หากเป็นชว่งธันวาคม- มกราคมจะมีดอกนางพญาเสอืโคร่งผลดิอกบานชชูอ่สวยงาม ชว่ยสรา้งบรรยากาศใหน้่าทอ่งเทยี่วมากยงิ่ขนึ้
  • 2. นอกจากนี้ยังมีดอกไมเ้มืองหนาวบางชนิดทปี่ลกูไวใ้หช้ม และยังมีนกอีกหลายชนิดใหช้นื่ชมอีกดว้ย ดอยเสมอดาว เป็นจดุชมวิวสดุสวยอีกแหง่หนึ่งทตีั่ง้อยใู่นบริเวณอุทยานแหง่ชาตศิรีน่าน อาเภอนานอ้ย จังหวัดน่าน มีพนื้ทเี่ป็นลานกวา้งตามสันเขา เหมาะสาหรับการมาพักผอ่น สัมผัสทะเลหมอก นอนกอดธรรมชาติเคลา้ไปกับไอหนาวและดาวเดอืนทรี่ะยบิระยับเต็มทอ้งฟ้า หรือจะดพูระอาทติยต์กดนิก็งดงามยงิ่นัก ไม่ไกลจากกันจะมี "ผาหัวสงิห"์ ซงึ่เป็นหนา้ผาทมีี่รูปร่างเหมือนสงิโตนอนหมอบหันหนา้ไปทางทศิตะวันออก สามารถมองเห็นวิวทวิทัศน์อันงดงามไดถ้งึ 360 องศา สว่นทางทศิเหนือจะมองเห็นตัวอาเภอเวียงสา ถัดมาทางทศิใตจ้ะมองเห็นทวิเขาทอดตัวเป็นแนวยาวสวยสดุลกูหลูกูตา ทางทศิตะวันออกจะมองเห็นผาชู้แม่น้าน่าน และทางทศิตะวันตกจะมองเห็นตัวอาเภอนานอ้ย ไร่นาของชาวบา้นสเีขยีวชอุ่ม อีกทัง้ยังเป็นจดุชมพระอาทติยต์กทมีี่ความสวยงามอีกแหง่หนึ่ง ดอยเสมอดาวแหง่นี้สามารถเดนิทางมาทอ่งเทยี่วไดต้ลอดทัง้ปี นอกจากนี้ยังเอาใจผรูั้กการผจญภัยดว้ยเสน้ทางสารวจธรรมชาตทิพี่รอ้มใหเ้ขา้มาสัมผัสความส ดชนื่ของตน้ไมใ้บหญา้ไดอี้กดว้ย ดอยผาตงั้ ตัง้อยใู่กลท้างหลวงหมายเลข 1093 กโิลเมตรที่89 เป็นจดุชมวิวไทย-ลาว ทมีี่ความสงูประมาณ 1,635 เมตร ดอยผาตัง้นับเป็นอีกหนึ่งความงดงามมหัศจรรยท์ธี่รรมชาตสิรา้งสรรคไ์ว้ มีเทอืกเขาสงูสลับสลั บซับซอ้นเรียงรายสวยงามตระการตา โดยปรากฏเป็นภมูิลักษณ์ดว้ยรูปทรงของหนิแทง่ขนาดใหญ่ซงึ่มีหนา้ผาสงูชัน ตัง้โดดเดน่เป็นสง่าอยบู่นความสงูกว่า 2,000 เมตร ในเขตอุทยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท ์ จังหวัดเชยีงใหม่ นอกจากความงดงามของหนิผาทรี่ายลอ้มดว้ยพรรณไมพ้มุ่เขยีวชอุ่มชมุ่ชนื่แลว้
  • 3. ดอยผาตัง้ยังมีเสน่หใ์นเรื่องของสภาพอากาศทหี่นาวเย็น สามารถเทยี่วชมม่านหมอกสขีาวไดต้ลอดทัง้ปี และในชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอืนมกราคมจะมีดอกนางพญาเสอืโครง่สชีมพสูวยสดบานชชูอ่ และในเดอืนกมุภาพันธ์จะมีดอกเสยี้วบานสะพรั่งงดงาม อีกทั้งยังมีจดุชมวิวพระอาทติยข์นึ้และพระอาทติยต์กทสี่วยทสี่ดุแหง่หนึ่งอีกดว้ย ซงึ่นับว่าคมุ้คา่ยงิ่นักสาหรับการเดนิทางไปเยอืน ณ ดอยผาตัง้แหง่นี้

Related Documents