รายงาน เรื่อง...อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เสนอ คุณครู จุฑารัตน์ ใจบุญ จัดทา...
คานา ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าคอมพิวเตอร์มีความจาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิต แต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะไม่คานึงถึงความระมัดระวังใ...
สารบัญเรื่อง หน้าอาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ 1-2ชนิดการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 3...
อาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ คือ การกระทาที่ผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสืบหาข้อมูลของบุ...
การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์1.การโกงข้อมูล (Data diddling)2.เทคนิคแบบ Trojan hourse (Trojan horse technique)3.เทคนิคแบบ Sala...
ชนิดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Types of computer crimes) ตัวอย่าง การก่ออาชญากรรม“141 Hacker & War Game”ภาพยนตร์ที่เกิดขึ...
ไฟร์วอลล์ ไฟร์วอลล์ คือ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่กั้นกลางระหว่างเครือข่ายของผู้ใช้และอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะคอ...
จึงต้องมีการเรียนรู้ พัฒนา และป้องกัน สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ชองตนเอง ดั้งนั้น เยาวนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ อาชญ...
ได้แก่ การเงิน - อาชญากรรมที่ขัดขวางความสามารถขององค์กรธุรกิจในการทาธุรกรรม "อีคอมเมิร์ซ" (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) กา...
หลักที่จะกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดทางกฎหมาย สิทธิของตนเอง และวิธีที่เหมาะสมในการป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ต...
อ้างอิงhttp://www.google.com/http://music.aol.com/artist/
งานน้องNat
of 12

งานน้องNat

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - งานน้องNat

 • 1. รายงาน เรื่อง...อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เสนอ คุณครู จุฑารัตน์ ใจบุญ จัดทาโดย นาย พงศกร สุดาหวัง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 7รายงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน รัษฎานุประดิษ์อนุสรน์
 • 2. คานา ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าคอมพิวเตอร์มีความจาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิต แต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะไม่คานึงถึงความระมัดระวังในการใช้คอมพิวเตอร์ จึงทาให้เกิดผลเสียและอันตรายแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้จักกับระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้คอมพิวเตอร์จึงมีการคิดค้นระบบรักษาความปลอดภัยขึ้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้จัดทา
 • 3. สารบัญเรื่อง หน้าอาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ 1-2ชนิดการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 3-6ตัวอย่าง การก่ออาชญากรรม 7การป้องกัน 8รูปแบบการก่ออาชญากรรม 9-10อ้างอิง 11
 • 4. อาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ คือ การกระทาที่ผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสืบหาข้อมูลของบุคคล เทคโนโลยี องค์กรต่างๆ หรือข้อมูลลับ เป็นต้น การประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศจานวนมหาศาลอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จึงจัดเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ อาชญากรรมทางธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญ
 • 5. การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์1.การโกงข้อมูล (Data diddling)2.เทคนิคแบบ Trojan hourse (Trojan horse technique)3.เทคนิคแบบ Salami (Salami technique) เศษตังของผู้ใช้4.การดักข้อมูล (Trapdoor routines)5.ระเบิดตรรกกะ (Logic bombs)6.ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus)7.เทคนิคแบบกวาดข้อมูล (Scavenging techniques)8.การทาให้รั่ว (Leakage)9.การลอบดักฟัง (Eavesdropping)10.การขโมยต่อสาย (Wiretapping)11.โจรสลัดซอฟต์แวร์ (Software piracy)12.การแอบเจาะเข้าไปใช้ข้อมูล (Hacking)
 • 6. ชนิดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Types of computer crimes) ตัวอย่าง การก่ออาชญากรรม“141 Hacker & War Game”ภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1983 - “141 Hacker” การเจาะระบบสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริกา-”War Game” การเจาะระบบจนกระทั่งเกือบเกิดสงครามปรมาณู ระหว่าง สหรัฐกับ โซเวียต ทั้ง2 เรื่องถูกนาเข้าที่ประชุมในสภาคองเกรส(Congress)การเจาะระบบข้อมูลของ” Kavin Mitnick”โดยเจาะระบบของนักฟิสิกส์ Shimomura ของ San Diego-” SUpercomputer center ” เจาะระบบการบริการออนไลด์-” The Well” เจาะระบบ โทรศัพท์มือถือ ไม่แสวงหาผลประโยชน์-” Mitnick ” เจาะระบบข้อมูลเหมือนคนติดยาเสพติด ไม่สามารถเลิกได้
 • 7. ไฟร์วอลล์ ไฟร์วอลล์ คือ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่กั้นกลางระหว่างเครือข่ายของผู้ใช้และอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะคอยช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงเครือข่ายและระบบของผู้ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นความลับหรือดาเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ไฟร์วอลล์ยังสามารถป้องกันระบบของคุณโดยการจากัดการเรียกดูข้อมูลของผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับโค้ดที่อาจทาให้เกิดความเสียหายในขณะที่บุคคลเหล่านั้นเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ดีไฟร์วอลล์จะตรวจสอบแพ็กเกจข้อมูลแต่ละชุดที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณและพิจารณาจากพารามิเตอร์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะให้ข้อมูลนั้นผ่านไปได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสามารถบล็อกโปรแกรมที่ไม่รู้จักที่พยายามหาวิธีในการเข้าสู่ระบบของคุณจากการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตการป้องกัน1.ตั้งรหัสผ่านเข้าระบบคอมพิวเตอร์2.ติดตั้ง Firewall3.ติดตั้งโปรแกรมสแกไวรัส4.ไม่เปิดโปรแกรมหรือ Email ทีเ่ ราไม่คุ้นเคย5.ไม่เข้าเวบที่มีความเสี่ยง(เว็บไปเรื่อย)6.สาเนาข้อมูลไว้นอกHard Diceและในปัจจุบันนี้เยาวชนมีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากในชีวิตประจาวันเยาวชนจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทางาน การให้ความบันเทิงและอื่นๆ อีกมากมาย ดั้งนั้นเยาวชน
 • 8. จึงต้องมีการเรียนรู้ พัฒนา และป้องกัน สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ชองตนเอง ดั้งนั้น เยาวนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ปัจจุบันรูปแบบการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์(cyber-crime) เพิ่มมากขึ้นก็เป็นตามคากล่าวที่ว่า "คุณอนันต์ โทษมหันต์" โดยในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด ครั้งที่ 10 (The Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and theTreatment of Offenders) (จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา เมื่อ 10-17 เมษายน 2543) ได้มีการจาแนกประเภทของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ออกเป็น 5 ประเภท คือ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การก่อกวนการทางานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย, การยับยั้งข้อมูลที่ส่งถึง/จากและภายในระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูลบนคอม พิวเตอร์ สาหรับในการประชุมยูเอ็นคองเกรส ครั้งที่ 11 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อ"การผนึกกาลัง : การดาเนินกลยุทธ์ร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา" จะมีแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันอาชาญากรรมทางคอมพิวเตอร์อะไรบ้างคงต้องติดตามจากผลสรุปการประชุมในวันที่ 25 เมษายนศกนี้อย่างไรก็ตาม โครงการอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา(Cyber-Crime and Intellectual Property Theft) ของกลุ่มบีเอสเอ ได้เก็บรวบรวม และค้นคว้าเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 6 ประเภท ที่ได้รับความนิยม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและผู้บริโภค
 • 9. ได้แก่ การเงิน - อาชญากรรมที่ขัดขวางความสามารถขององค์กรธุรกิจในการทาธุรกรรม "อีคอมเมิร์ซ" (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) การละเมิดลิขสิทธิ์ - การคัดลอกผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอินเทอร์เน็ตถูกใช้เป็นสื่อในการก่ออาชญากรรม โดยการโจรกรรมทางออนไลน์หมายรวมถึง "การละเมิดลิขสิทธิ์" ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจาหน่ายหรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การเจาะระบบ - การให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และในบางกรณีอาจหมายถึงการใช้สิทธิการเข้าถึงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งยังอาจรองรับการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นๆ (เช่น การปลอมแปลง การก่อการร้าย ฯลฯ) การก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์ - สืบเนื่องจากการเจาะระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความหวาดกลัว เช่นเดียวกับการก่อการร้ายทั่วไป โดยการกระทาที่เข้าข่าย "การก่อการร้ายทางอิเล็กทรอนิกส์" (e-terrorism) จะเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อก่อเหตุรุนแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรืออย่างน้อยก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความหวาดกลัวภาพอนาจารทางออนไลน์ - การประมวลผลหรือการเผยแพร่ภาพอนาจารเด็กถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย และการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารในรูปแบบใดๆ แก่เยาวชนถือเป็นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางใหม่สาหรับอาชญากรรม "แบบเก่า" อย่างไรก็ดีประเด็นเรื่องวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วโลกและเข้าถึงทุกกลุ่มอายุนี้ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงและการโต้แย้งอย่างกว้างขวางและสุดท้ายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นแหล่งทรัพยากรสาหรับการศึกษาและสันทนาการ แต่เยาวชนจาเป็นต้องได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องมืออันทรงพลังนี้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ โดยทางโครงการมีเป้าหมาย
 • 10. หลักที่จะกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดทางกฎหมาย สิทธิของตนเอง และวิธีที่เหมาะสมในการป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดผลกระทบของการก่ออาชญากรรม -ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ -ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ -ผลกระทบต่อจริยธรรม เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตในการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก -ผลกระทบต่อการประกอบอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ
 • 11. อ้างอิงhttp://www.google.com/http://music.aol.com/artist/

Related Documents