Презентація на тему: “ Психологічні основиорганізації інформаційної діяльності” Виконала ст. 2 курсу гр. ...
• Психологічна складова обміну інформацією. процесу обміну інформацією в соціальних системах притаманний психологічний ч...
• Психологічні причини викривлення інформації поділяються на свідомі та несвідомі. У свідомому викривленні інформац...
• Значно більшу загрозу ефективній інформаційній діяльності порівняно зі свідомим, завдає несвідоме викривлення інформац...
Психологічні характеристики індивіда та інформаційна діяльність• Хід процесу та результати індивідуальної інформаційної...
• . Фахівці вважають, що людина має три види пам’яті:• Сенсорну короткотермінову і довготермінову. Ці види пам’яті ро...
• Сенсорна пам’ять є механізмом сприйняття повідомлень. Короткотермінова пам’ять містить ту частину знань, яка у цей мо...
• За Фрейдом,• психіка людини має трирівневу будову. Він виділяв такі рівні психіки. Ділянка свідомого складається із ...
• Найімовірніші напрями застосування досягнень психології особистості у сфері інформаційної діяльності:· внутрішня ор...
Соціально-психологічні чинники інформаційної діяльності Оскільки людина — істота суспільна, то цілком закономірно, щ...
Вплив психологічних механізмів на прийняття рішень. Механізми впливу психологічнихчинників на прийн...
• Рішення ж являє собою вибір альтернативи. Під альтернативою розуміють ймовірний варіант розв’язання завдання. А за ...
of 12

Prezentatsiya na temu

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentatsiya na temu

 • 1. Презентація на тему: “ Психологічні основиорганізації інформаційної діяльності” Виконала ст. 2 курсу гр. ДМ-30 Тітова Н.А.
 • 2. • Психологічна складова обміну інформацією. процесу обміну інформацією в соціальних системах притаманний психологічний чинник. Це обумовлює можливість неадекватного сприйняття інформації, її викривлення процесі комунікації. Викривлення повідомлень набуває форми шумів і бар’єрів (семантичних і прагматичних), що, в свою чергу, потребує застосування відповідних фільтрів. Викривлення інформації в соціальних системах під впливом психологічних чинників можливе на всіх етапах процесу обміну інформацією: відправник → кодування → канал зв’язку → декодування → отримувач.
 • 3. • Психологічні причини викривлення інформації поділяються на свідомі та несвідомі. У свідомому викривленні інформації зацікавле- ний відправник, який подає її адресату (аудиторії) у вигляді правдивої та (або) повної інформації. Фальсифікація інформації - це свідоме приховування правдивої та подання неправдивої інформації. Фальсифікація нерідко відбувається з порушенням закону і набуває форми шахрайства,особливо в бізнесі та політиці. Прикладом масштабнихшахрайств в економіці України, коли його організаторивдавалися до широкої фальсифікації інформації, може слугувати так звана “трастова епопея”
 • 4. • Значно більшу загрозу ефективній інформаційній діяльності порівняно зі свідомим, завдає несвідоме викривлення інформації. Це пов’язано з тим, що принаймні одна, а іноді й обидві сторони комунікаційного процесу не помічають своїх помилок і сприймають недостовірну інформацію як достовірну. ряд причин несвідомого викривлення інформації:• · недостатній професіоналізм, некомпетентність суб’єктів інформаційної діяльності;• · характер ситуації: стандартний чи нестандартний;• · неправильне розуміння інформаційних потреб та (чи) некоректне формулювання запитів суб’єктів;
 • 5. Психологічні характеристики індивіда та інформаційна діяльність• Хід процесу та результати індивідуальної інформаційної діяльності багато в чому залежать саме від персональних особливостей протікання психологічних процесів (сприйняття, пам’ять, мислення, уява), психологічного стану (увага, емоції, почуття, воля) та психологічних особливостей індивіда (темперамент, здібності, характер). Причому специфіка психології інформаційної діяльності полягає в тому, що перелічені характеристики кумулятивно впливають на цей вид діяльності.
 • 6. • . Фахівці вважають, що людина має три види пам’яті:• Сенсорну короткотермінову і довготермінову. Ці види пам’яті розрізняються між собою за періодом часу утримання образів, обсягами повідомлень, що запам’ятовуються, способами кодування та рівнем організації зберігання інформації.
 • 7. • Сенсорна пам’ять є механізмом сприйняття повідомлень. Короткотермінова пам’ять містить ту частину знань, яка у цей момент усвідомлюється людиною. Через короткотермінову пам’ять інформація поступає до довготермінової пам’яті на зберігання. Фундаментальне значення для розуміння механізмів інформаційної діяльності людини має знання основ психоаналізу, родоначальником якого був австрійський психолог Зиґмунд Фрейд .
 • 8. • За Фрейдом,• психіка людини має трирівневу будову. Він виділяв такі рівні психіки. Ділянка свідомого складається із відчуттів і переживань, які людина усвідомлює в цей період часу. У подальшому З. Фрейд переглянув свою концептуальну модель людської психіки і ввів до її складу три структурні компоненти. Ід функціонує повністю у режимі позасвідомого і найтісніше пов’язане з інстинктивними біологічними проявами (їжа, сон тощо), що наповнюють нашу поведінку енергією.
 • 9. • Найімовірніші напрями застосування досягнень психології особистості у сфері інформаційної діяльності:· внутрішня організація інформаційної служби ; · здійснення зовнішніх контактів (безпосереднє спілкування, переговори тощо). Водночас генеза означених напрямів розвитку психології особистості певною мірою впливає на можливості використання їхніх досягнень на різних рівнях організації інформаційної діяльності.
 • 10. Соціально-психологічні чинники інформаційної діяльності Оскільки людина — істота суспільна, то цілком закономірно, що не лише психологічні характеристики індивіда, а й соціально- психологічні чинники впливають на інформаційну діяльність окремого індивіда й цілих груп. А своєрідним містком між психологією особистості та соціальною психологією є настанови. Настанова — це оціночна реакція на що-небудь, яка виражається в думках, поглядах, почуттях і цілеспрямованій поведінці. Вони формуються протягом певного періоду життя кожного індивіда, задаються його попереднім досвідом. Взагалі спеціальними дослідженнями психологів встановлено, що люди менш критично ставляться до інформації, яка підтримує їхні уподобання, і навпаки.
 • 11. Вплив психологічних механізмів на прийняття рішень. Механізми впливу психологічнихчинників на прийняття рішень, щонайтісніше пов’язане зінформаційною діяльністю. Аджепід прийняттям рішень розуміютьособливий вид людської діяльності,спрямований на вибір найкращоговаріанту дій.
 • 12. • Рішення ж являє собою вибір альтернативи. Під альтернативою розуміють ймовірний варіант розв’язання завдання. А за критерій оцінки приймається ознака, параметри якої необхідно оптимізувати.• Процедура прийняття рішень передбачає пошук необхідної інформації, встановлення критеріїв оптимальності, обмежень і знаходження припустимих альтернатив і вибір найкращої альтернативи.

Related Documents