Нові процеси
в
українському
словотворенні
ВСТУП
Актуальність дослідження. Українська мова, як
і будь-яка жива динамічна система, увесь час
перебуває в русі й розвит...
Актуальність вивчення процесів
утворення і функціонування нових
засобів мови підтверджено багатьма
лінгвістичними дослідже...
Об’єкт дослідження ‒ неологізми сучасної
української мови.
Предмет дослідження ‒ процеси утворення
мовних одиниць в україн...
Практичне значення цієї курсової
роботи полягає в тому, що її можна
буде використати в подальшій роботі
над даною темою, н...
Лексикологія, як наука про
словниковий склад мови, вивчає
слово у всіх аспектах – від
визначення слова та його меж,
його в...
За допомогою словотворення
утворюються нові слова різних частин
мови, насамперед такі, що виконують
номінативну функцію ‒ ...
Словотвір має свої методи і прийоми
дослідження словотвірної системи
мови, яка також із свого боку
характеризується власни...
№ з/п
МСС К-
сть
Відсот
ки
Приклади
1. Суфіксальний 40 17 технократизація,
екологіст,
ратифікатор,
мітингар,
галичанофоб,
...
3. Перефіксально-
суфіксальний
22 9,5 роздержавити
оприлюднити
унеможливити
4. Безафіксний СС 51 22 структуруватися,
політ...
№ з/п НСС К-сть Відсотки Приклади
1. Морфолого-
синтаксичний
19 8,5 військовий
Дитяча
вартовий
рядовий
черговий
2. Лексико...
ВИСНОВКИ
У ході роботи було встановлено, що словотвір, або
дериватологія ‒ це розділ мовознавства, який
вивчає лексичні од...
of 12

Prezentatsiya NATALII

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentatsiya NATALII

 • 1. Нові процеси в українському словотворенні
 • 2. ВСТУП Актуальність дослідження. Українська мова, як і будь-яка жива динамічна система, увесь час перебуває в русі й розвитку. Загальновизнано, що серед останніх найбільшою рухливістю відзначаються лексичний і фразеологічний. Як відомо, словниковий склад мови постійно оновлюється, тобто відзначається здатністю до еволюційної самоорганізації. Найважливішим способом поповнення лексики літературної мови є словотворення ‒ деривація нових одиниць різними способами з використанням питомих й частково запозичених словотворчих ресурсів.
 • 3. Актуальність вивчення процесів утворення і функціонування нових засобів мови підтверджено багатьма лінгвістичними дослідженнями, що особливо активізувалися в Україні за часів незалежності. З огляду на викладене вище особливого значення нині набуває проблема ґрунтовного дослідження нових процесів в українському словотворенні.
 • 4. Об’єкт дослідження ‒ неологізми сучасної української мови. Предмет дослідження ‒ процеси утворення мовних одиниць в українській мові. Мета дослідження ‒ з’ясування специфіки основних словотвірних тенденцій у сучасній українській мові. Досягнення мети можливе за умови виконання завдань: розкрити поняття деривації; проаналізувати напрямки досліджень сучасного словотвору; визначити особливості морфологічного та неморфологічного способів словотворення.
 • 5. Практичне значення цієї курсової роботи полягає в тому, що її можна буде використати в подальшій роботі над даною темою, на лекціях та практичних заняттях з граматики та лексикології української мови. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.
 • 6. Лексикологія, як наука про словниковий склад мови, вивчає слово у всіх аспектах – від визначення слова та його меж, його вмотивованості – фонетичної, морфологічної семантичної – до особливостей стилістичної структурованості словника.
 • 7. За допомогою словотворення утворюються нові слова різних частин мови, насамперед такі, що виконують номінативну функцію ‒ позначають: конкретні предмети (телевізор, зошит), осіб (учень, лікар); абстрактні поняття (чуйність, доброта), ознаки (сонячний, червонуватий), дії (фарбувати, бігти), процеси (розмова, розшук) тощо.
 • 8. Словотвір має свої методи і прийоми дослідження словотвірної системи мови, яка також із свого боку характеризується власними значущими одиницями (основа, корінь, афікси, флексія), специфічними способами об’єднання їх у слові та особливими типами зв’язків між ними.
 • 9. № з/п МСС К- сть Відсот ки Приклади 1. Суфіксальний 40 17 технократизація, екологіст, ратифікатор, мітингар, галичанофоб, магазиноман 2. Префіксальний 34 14 антиперспірант гіпердефіцит радіація антиукраїнський Морфологічний спосіб словотворення
 • 10. 3. Перефіксально- суфіксальний 22 9,5 роздержавити оприлюднити унеможливити 4. Безафіксний СС 51 22 структуруватися, політизуватися козанострівець валютоокупний народнопсихолог газотрейдер телеімідж
 • 11. № з/п НСС К-сть Відсотки Приклади 1. Морфолого- синтаксичний 19 8,5 військовий Дитяча вартовий рядовий черговий 2. Лексико-синтаксичний 44 19 довготривалий вернидуб рідковживаний горілиць утридорога чимдуж 3. Лексико-семантичний 23 10 встигати крило батарея корінь ніс Неморфологічні способи словотворення
 • 12. ВИСНОВКИ У ході роботи було встановлено, що словотвір, або дериватологія ‒ це розділ мовознавства, який вивчає лексичні одиниці за структурою і способом їх творення. Дериватологія – відносно молода лінгвістична дисципліна. Особливістю українського словотворення кінця ХІХ – початку ХХ ст. є активізація процесу віддалення від російської мови, пошуки таких слів, які б несли в своїй структурі характерні ознаки словотвірної системи української мови.

Related Documents