แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
โครงร่างเพื่อเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์
( Computer Project)
ชื่อโครงงาน
The Most Thailand { E-Boo...
1. ชื่อโครงงาน
The Most Thailand { E-Book }
2. ผู้รับผิดชอบ
2.1 นางสาวณัฐมล
2.2 นางสาวนารีรัตน์
2.3 นางสาวรุ่งระวี
2.4 นาง...
- นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน จานวน 10 คน
- นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน จานวน 10 คน
...
7.3งบประมาณ
7.4สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
7.5ผู้รับผิดชอบ
1 นางสาวณัฐมล
ไชยยาส้าว ชั้น ม
2 นางสาวนารีร...
หลักฐานการดาเนินงาน
1. บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบัติงาน
ลายมือชื่อผู้บันทึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน...
2. แบบประเมิน
ชื่อโครงงาน The Most Thailand { E-Book }
คาชี้แจง: ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว
...
of 6

Nattamon

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nattamon

  • 1. แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน โครงร่างเพื่อเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ( Computer Project) ชื่อโครงงาน The Most Thailand { E-Book } ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 2. 1. ชื่อโครงงาน The Most Thailand { E-Book } 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1 นางสาวณัฐมล 2.2 นางสาวนารีรัตน์ 2.3 นางสาวรุ่งระวี 2.4 นางสาวศิริลักษณ์ ไชยยาส้าว ชั้น ม น่านกาศ ชั้น ม จอมวงศ์ ชั้น ม ถาธง ชั้น ม. . 5/2 . 5/2 . 5/2 5/2 เลขที่ 20 เลขที่ 21 เลขที่ 25 เลขที่ 26 3. ครูที่ปรึกษา อาจารย์ สิรัชชา วง ค์คม 4. ที่มาและความสาคัญ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวและมีความเป็นเอกลักษณ์ ของชาติมากมาย ทาให้เราเกิดแนวคิดที่จะนาเสนอเรื่องแปลกๆจุดเด่นของประเทศและเรื่องที่สุดของประเทศ ในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจและอยากจะศึกษาเช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทย ซึ่งเนื้อหา เหล่านี้ยังไม่เคยถูกนามารวบรวมไว้ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสะดวกสบายง่ายต่อการค้นหา และมีรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจสามารถเผยแพร่ได้โดยไม่เจาะจงกลุ่มประชากร E-bookหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราจะมานาเสนอE-bookคือเอกสารใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่นาเสนอข้อมูลด้วยสื่อหลายมิติ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลไว้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอิสระ ดังนั้นทางผู้จัดทาจึงได้จัดทาจึงเห็นว่าถ้าหากนาข้อมูลที่น่าสนใจมารวบรวมข้อมูลไว้ในรูปแบบ E-book น่าจะสะดวกต่อการศึกษาและน่าอ่านน่าสนใจยิ่งขึ้นและได้ทาสื่อการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจทาให้ผู้อ่านมี ความสนใจอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นและเป็นการปลูกฝั่งนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทยด้วย 5. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง The Most Thailand 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง The Most Thailand 6. ขอบเขตของการทาโครงงาน 6.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนและผู้สนใจ 6.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง - ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน จานวน 20 คน - นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน จานวน 10 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 3. - นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน จานวน 10 คน - นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน จานวน 10 คน 6.3ขอบเขตของเนื้อหา - สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทย - มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด10 อันดับที่ดีที่สุดในประเทศไทย - 20 อันดับบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศไทย 7. วิธีดาเนินการ 7.1ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 7.2 ขั้นตอนการดาเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วัน เดือน ปี การดาเนินการ ผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค 2 ธ.ค.2556 เลือกหัวข้อและรูปแบบของโครงงานที่ต้องการ ยังหาข้อสรุปเกี่ยวกับ กังวลในความยาก ศึกษา หัวข้อที่จะศึกษาไม่ได้ ง่ายของผลงาน 9 ธ.ค. 2556 ตกลงกับสมาชิกในกลุ่มเลือกหัวข้อที่จะศึกษา และเขียนแบบฟอร์มโครงงาน 16 ธ.ค. 2556 พิมพ์แบบฟอร์มโครงงาน 23 ธ.ค. 2556 กาหนดส่งแบบฟอร์มโครงงาน 30 ธ.ค. 2556 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการทางาน ได้หัวข้อที่ต้องการที่จะ ศึกษา มีความคล่องและถนัดใน การใช้งานโปรแกรมมาก ขึ้น 6 ม.ค. 2557 รวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา 13 ม.ค. 2557 เริ่มทางานในโปรแกรม FlipAlbum 20 ม.ค. 2557 ทางานในโปรแกรม FlipAlbum 27 ม.ค. 2557 ปรับปรุง ตกแต่ง แก้ไขงาน ให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น 3 ก.พ. 2557 ปรับปรุงและตรวจเช็คงาน ความคิดเห็นไม่ค่อย จะตรงกัน ข้อมูลบางอย่างไม่ ค่อยอัพเดท งานมีความก้าวหน้าและ ทันส่งตามเวลาที่กาหนด งานมีการพัฒนาและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานมีความสมบูรณ์พร้อม นาเสนอ 17 ก.พ. 2557 นาเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 4. 7.3งบประมาณ 7.4สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน 7.5ผู้รับผิดชอบ 1 นางสาวณัฐมล ไชยยาส้าว ชั้น ม 2 นางสาวนารีรัตน์ น่านกาศ ชั้น ม 3 นางสาวรุ่งระวี จอมวงศ์ ชั้น ม 4 นางสาวศิริลักษณ์ ถาธง ชั้น ม. . 5/2 เลขที่ 20 . 5/2 เลขที่ 21 . 5/2 เลขที่ 25 5/2 เลขที่ 26 ( และรายชื่อดังเอกสารที่แนบ ) 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 9.2 มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 9.3ผู้ที่ได้ศึกษาความรู้จาก E-Book ได้รับประโยชน์จากการอ่าน 9. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 1.การตกลงกันเรื่องหัวข้อที่ต้องการศึกษาไม่ลงตัว แก้ปัญหาโดยให้เสนอหัวข้อที่สนใจและให้ลงเสียง ประชามติในการเลือกหัวข้อ 2.ใช้โปรแกรมไม่เป็น แก้ปัญหาโดยการศึกษาวิธีการใช้จากเว็บไซต์ต่างๆ ลงชื่อ ณัฐมล ไชยยาส้าว ผู้เสนอโครงร่าง (นางสาวณัฐมล ไชยยาส้าว) ลงชื่อ สิรัชชา วงค์คม ผู้อนุมัติโครงร่าง (อาจารย์ สิรัชชา วงค์คม) ครูที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 5. หลักฐานการดาเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ลายมือชื่อผู้บันทึก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 6. 2. แบบประเมิน ชื่อโครงงาน The Most Thailand { E-Book } คาชี้แจง: ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว รายการประเมิน ดีมาก เกณฑ์การประเมิน ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 1. ผู้เรียนเลือกทาโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผู้เรียนพบที่ปรึกษาเพื่อหารือเกี่ยวกับการทาโครงงาน 3. ผู้เรียนมีการวางแผน ดาเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่กัน รับผิดชอบ 4. ผู้เรียนบันทึกการจัดทาโครงงานเป็นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือในการทาโครงงาน 6. ผู้เรียนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดาเนินงาน ผลการ ดาเนินการเป็นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทาโครงงาน รายละเอียดการดาเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผู้เรียนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดาเนินงาน ความสาเร็จ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 8. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ดาเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน ⃞ ไม่ผ่าน ลงชื่อ สิรชชา ั (อาจารย์ สิรัชชา วงค์คม ครูที่ปรึกษา วงค์คม) ผู้ประเมิน 4. ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ภาพกิจกรรมประกอบคาบรรยาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน

Related Documents