NaturNet Plus Datorizētas apmācības vides aizsardzībai Par projektu
NaturNet Plus Programm a : Leonardo da Vinci Apakš programm a : Daudzpusīgi projekti ( Multilateral projects ) Action:...
Partneri <ul><li>Czech Centre for Science and Society, Čehijas Zinātnes un sabiedrības centrs , Čehijas Republika </li></...
Natur N et Plus mērķi NaturNet P lus proje kta ietvaros tiek veikta NaturNet Redime projekta izstrādāto metodoloģij...
Natur N et Plus mērķi P roje k t a galvenais mērķis ir zināšanu un pieredzes nodošana apmācību veidā ilgtspējīga tūrisma ...
Natur N et Plus Mērķi NaturNet Redime ( 6. ietvarprogrammas ) projektā un REGEO and EMIRES ( 5. ietvarprogrammas ) ,...
Natur N et Plus Mērķi <ul><li>Sadarbības tīkls - NaturNet Redime re zultāti pieejami dažādām mērķa grupām, tūrisma sek...
Mērķa grupas un apmācību instrumenti <ul><li>Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, ierēdņi </li></ul><ul><li>NVO darbin...
Natur N et Plus Darba Plāns
http://portal.naturnet.org
Metadata Catalogue
GeoGame
Mobil ās Ap likācijas
Natur N et Redime Instrumenti
ReGeo Arhite k t ū r a
Saites Proje k t a mājas lapa : http://www.naturnet.cz NaturNet Plus Ģ eoport ā l s : http://portal.naturnet.org/
of 16

Natur net plus-about_the_project_lv

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natur net plus-about_the_project_lv

 • 1. NaturNet Plus Datorizētas apmācības vides aizsardzībai Par projektu
 • 2. NaturNet Plus Programm a : Leonardo da Vinci Apakš programm a : Daudzpusīgi projekti ( Multilateral projects ) Action: Inovāciju pārnese ( Transfer of Innovation ) S ākums : 2009 . gada oktobris Ilgums : 24 m ēneši K oordinator s : Czech Centre for Science and Society
 • 3. Partneri <ul><li>Czech Centre for Science and Society, Čehijas Zinātnes un sabiedrības centrs , Čehijas Republika </li></ul><ul><li>Valsts SIA “ Vides projekti ” , Latvi j a </li></ul><ul><li>L ī gatne s novada pašvaldība , Latvi j a </li></ul><ul><li>Austrumeiropas Reģionālais vides centrs, Bulgārija </li></ul><ul><li>Austrumeiropas Reģionālais vides centrs, Bulgārija R umānija </li></ul><ul><li>Alì Terme pašvaldība , It ā l ija </li></ul><ul><li>Šauļu Reģionālās attīstības aģentūra, Li etuva </li></ul><ul><li>STEPIM s.a.s , Itālija </li></ul><ul><li>8 partner i no 6 Eiropas valstīm </li></ul>
 • 4. Natur N et Plus mērķi NaturNet P lus proje kta ietvaros tiek veikta NaturNet Redime projekta izstrādāto metodoloģiju un rezultātu tālāka īstenošana un attīstīšana Eiropas valstīs, izveidojot ar vides izglītību saistītu organizāciju sadarbības tīklu . http://www.naturnet.org/ http://portal.naturnet.org/
 • 5. Natur N et Plus mērķi P roje k t a galvenais mērķis ir zināšanu un pieredzes nodošana apmācību veidā ilgtspējīga tūrisma veicināšanai no vides aspekta jutīgos reģionos aizsargātās teritorijās, dabas vai nacionālos parkos, piekrastes zonās .
 • 6. Natur N et Plus Mērķi NaturNet Redime ( 6. ietvarprogrammas ) projektā un REGEO and EMIRES ( 5. ietvarprogrammas ) , kā arī citu izstrādāto mācību materiālu un pieredzes kombinācija ilgtspējīga tūrisma veicināšanai .
 • 7. Natur N et Plus Mērķi <ul><li>Sadarbības tīkls - NaturNet Redime re zultāti pieejami dažādām mērķa grupām, tūrisma sektorā nodarbinātiem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem . </li></ul><ul><li>NaturNet Plus apmācību sistēmas tiks izstrādātas un īstenotas projekta koordinatora ( CCS S ) organizācijā . </li></ul><ul><li>Galvenais uzsvars uztūrisma attīstību veicinošiem multimedi ju instrumentiem, kas tiks prezentēti izvēlētajos pilotreģionos, kā arī Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) instruments . </li></ul>
 • 8. Mērķa grupas un apmācību instrumenti <ul><li>Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, ierēdņi </li></ul><ul><li>NVO darbinieki </li></ul><ul><li>Tūrisma sektora uzņēmumi, to darbinieki </li></ul><ul><li>Profesionālas apmācības </li></ul><ul><li>Praktiskas apmācības </li></ul><ul><li>Semināri </li></ul><ul><li>Online multimedi ju instrumenti ( piem . http://bizbiz.mooo.com/) </li></ul>
 • 9. Natur N et Plus Darba Plāns
 • 10. http://portal.naturnet.org
 • 11. Metadata Catalogue
 • 12. GeoGame
 • 13. Mobil ās Ap likācijas
 • 14. Natur N et Redime Instrumenti
 • 15. ReGeo Arhite k t ū r a
 • 16. Saites Proje k t a mājas lapa : http://www.naturnet.cz NaturNet Plus Ģ eoport ā l s : http://portal.naturnet.org/