Lrifllguéi
I qaatawiwammaadsslsaflzsawaqum
awitataasriiuszrtaaztzdiatairafianetrtitr
jf : rawisil'aaltaz3dar§gartra? l§...
ifimr-' '31 ‘= lrGr= I§: '
I uajrll Tsnra’
: -.. a‘. ‘mir-. at, '-ZIFFFI -up
'-r. ~i"? .rr4ri 'Ir! lll
'U? |5I‘ ‘err...
.. ... ... —.. _
DELHI‘ , :27matt,2o15%—@a
E3li'1I'3H71lTfilfi73'fiIZIII7 attains‘
§rr'a, (zI= ra‘lar<i3r). -$%z7w? a' g...
1uQ: V3'. i
.
|l’. !|l"fi'
': :ii‘t<: i::
5"r~1rl<: ’jis:
‘ = .:‘1I': r:i-T5-'
j ? :u<. ¢“'i=
j cxwiqm-. .t-’il
_. ...
agilllniilli
; 27 Febrtl. -,tryi7lt‘r1{'>
fiI'e1t—Iv_1aI! atiaaaa 2o15—1e
26w<afi(31:iIar):
arm in trait got as,...
%‘£I= lta#a°lt3?slu'galtlil: lt$lI
Wztafilzaitfimtusrllafi
lawns; -llulaamaaatmall
'3'¢h1l5l1ltlfifiI3f$1TifiIz‘§'= t§i
a'<wl...
flllifl ‘«‘—Tr'll. rl
IE. 4'? v*L'i? l': r.
I %? 'ra’GTrI? is€ltU'5l11?r3’; l%rqa$l's. ‘
'alt1slvrr= rg°ffi11:; ‘:q€r.1ft...
ttaaaattaahlavla
l311T%TlUEl1l°i'L’JlE? l
1 zrnitatls
§'<‘| Tfil'<'5<‘rl'E~°I
_ ___ UII5I'UI'| '| IIIC:
tad 1j3lna', §ja...
15”’ 9'5. ""e‘§’“= :
-73:: inw'. -:Tr~y—: 1 1 hair‘:
_. ,. -- j: I 71;, , ji - ] lj. _ I
‘'6. QIEC4 -: ~ K Va u...
I 4.. I
I W
2e1tn'<T= lflltliI‘rI9.lr
‘Ia1t'€iltrl= l=lt= t23‘wl'*; l?1§t1'l ‘ M .
.3tl*ut<*~f€rc. '1’-l"WEl3lzit*et...
€_]E5EII? ,27 await, 2015.713‘ I? ??
tiilfiliifvlililtfilféll
3T€ll02l: EEIEI'I€llflTI
: 'fl? _=7I'I3I am at ta rt
tll= l=...
wl1%'l€l31t‘= liEl1t'5l‘t§tsl
wgsméltanflttaafiifi
a: t2l‘l$rfi= lo'etl1l= lll32tawz_fi
an stint ~‘rI7R'1 Q ? =l§fi~'Fl'I
? >1‘?...
of 12

Press Clippings on Rail Budget 2015-16 | NCCI - NCR Chamber of Commerce

Press Clippings on Rail Budget for the Year 2015 & 16 | NCCI - NCR Chamber of Commerce & Industries
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press Clippings on Rail Budget 2015-16 | NCCI - NCR Chamber of Commerce

 • 1. Lrifllguéi I qaatawiwammaadsslsaflzsawaqum awitataasriiuszrtaaztzdiatairafianetrtitr jf : rawisil'aaltaz3dar§gartra? l§sam1rtlaqat. fififilQi'IFlfiIHRWIZIIIEIHlI$, . ‘ mausaa . trévalnram ‘ maaurasr mazaatfiq sl§arafiauusra9:ismr2msaIla- usaIr3l= m2,anar<‘7II3’mz1aIasr . — - zuzlataderiuéuaitasnzays I fiaaIta5taum-ufi3akaizIwfizsafia-rra % afitflsaathmufizauarathnrqusgiaaéla aaastaimiiassenftmuawraarreaxiufi ‘ anqaltiiaaiafatréigmiélitfiséasitaqzooo ~afisfia‘aa1aséIBiaEtulaa3t3:iiaizfiauw zitasmfiaafiaahzmatzzmwatm ‘ ; $m1ila7rram, Iaa: tfirn9aI: rsfii! s aria aSttfiuura@la§taI€. a}l2si%Izraiaaa's8i
 • 2. ifimr-' '31 ‘= lrGr= I§: ' I uajrll Tsnra’ : -.. a‘. ‘mir-. at, '-ZIFFFI -up '-r. ~i"? .rr4ri 'Ir! lll 'U? |5I‘ ‘err-_r-9. ctr: -H 5 -r-rtizctirs arr: cziirr
 • 3. .. ... ... —.. _ DELHI‘ , :27matt,2o15%—@a E3li'1I'3H71lTfilfi73'fiIZIII7 attains‘ §rr'a, (zI= ra‘lar<i3r). -$%z7w? a' gimrgrrrzraizarz at 7%rqv7triaawz%*alm3<aI= Tvfirai'$rI%aI‘a‘»'t%11z tn"is‘wiww1afin'zfir1=? $r$Rw1zawia_m#= a?a7rwa7=r#qvs svszztararwarzzaniwrawagsrnlwaszzizwtfivtvvnér anweraiv7aa7sr= izrI“a7&-wwrfétwzflgzazrfsswaaz a? «=7a'(3a77ra'nr7aria§? r—tliarlienz'eIi<7?l%a= r?a'firz= i'I%H? wiryanzsfaiwmvafafnisflraaflvfiaisiiféviwgféw vfiaivs/ azfizafkswawfiaafiataémdifir zn2=r= nsrTar1r7a. 'z'a:1i:1sr=7a3»i§r£cz76ae? arq= r?r-ifs? Q?7T? F7'f3Wifl?77F7f3Ff17l67‘fl? ff2II§1?R€{IFI? i7Ffl=77H3¥5'Rll mfifiwwnzaaarazawwéaififizwwwhmmw sfiswrstzznwwafsrtvmqwwzrzaiwazwsitaéawz #: =)a*re?7‘i2r1vre): (=rivrTzt'= rr3wiW= rrzs'i<=7?a= rii%z7': *9ra? =r? rnar7§»? =r$‘? ?Tas‘i= riwv7ra»‘ia1=vi?24?/
 • 4. 1uQ: V3'. i . |l’. !|l"fi' ': :ii‘t<: i:: 5"r~1rl<: ’jis: ‘ = .:‘1I': r:i-T5-' j ? :u<. ¢“'i= j cxwiqm-. .t-’il _. I "IF{"_': '~F. '=iTa' i= ..t: :-. mr-n= fir&n; u=r5rrv~ I‘ V"n, !1(i'75V~‘: lf: ‘11"§-I'<! l‘. 'I'r{lt'}'3.'| , . :3;r7iE= :r: is. .: ;:: =;~i: firfihirlrlilnraurfiinii . a=. II-. ,r. ‘iirsinrr; »'. i‘Ii ' Ii . fiV-“. El¢". F1 f'TN| >‘l"! l|'-I ' -ffifliat-(‘J L ifiiliilitlir = ..1'‘u. -‘i‘: ¢.~‘ii= I=: ‘rie: ti‘w| Ir-. fi: ‘ * ': ‘1I«*I'-| !-; -3'*: :4rr1ir«, t=. :r-¢= fa! ‘<ir= u. -. fiNI. "EIif«l‘IF: F'-’: ‘l, K,eF“7 '; ::Ir‘i“: I': r.1ré5iIi= ri: i 5 = .firintaarawrlsritllfilitrajii: r-iris; -rarer--atria, I = ..1‘. i‘r. .-4fireit: 'I: J.ir: r;r: ‘ ‘ .52.
 • 5. agilllniilli ; 27 Febrtl. -,tryi7lt‘r1{'> fiI'e1t—Iv_1aI! atiaaaa 2o15—1e 26w<afi(31:iIar): arm in trait got as, am afitanafifiaafiiaaazfim fimrnwrrsaiarzaitérstautrr Wlfi 3:} ir§a—zf1 am! !!’ til iirlafiraazfifimltsfiuarnait tirqunfiéfw-‘tnésntautwfiafi iIi‘I§I‘iI$l! I‘§fi'5I'l'-Tfl'€°l"I§I r. uadtanfitazarwazinwl qssstjtfirawfiufifimfi fimitnfifismwaawtfigq aratfirsuaazaautrifatr afianuiffiamwlfizfifirntart zzhnawmairgamaafiarqwfi afififimfizifimrwfifisa ulawlsamgamtawmvrm unmrarr firm azntafifi: tarqziautéeilfiiflaarazttwttsn a1lw:3'1‘su11.‘t1=rrw= Im’t*érwvn Izarmlstfiltfidwériaéaaz $’r€t=5<xI"‘<= rrvn%z= iI1ii‘3itrr= {¥fi wrfllfifitaziiltfiuésnifiv-rm $3 3? ‘I? 27?? Bit tirwn at 31103981 ‘[é1i'fiZi'&Ifl"I'§fiIWIt61T étrilmggafmiizfiwlwnérfiata fiaafiiawnfirshsastfitaw tfiuimw In 31'-It aar ails 3w'l'£IT= |TE3''I€I'§§ % 3112133311 iawazil stzwtwilé iaiafi ‘mils: aazfiiaéfififiiarraitat mwafifitwuaamfiuwzw % am mmifififimw razttsrn @151 if at Tstlwfil ta uwfa$Iwg: az‘i‘€r= i1=, fi%'g2ooo stlsaftartaamfizlaétinam tiaatifiaflmagatéfftrmam firztvfiasratiwafivnavttatizrra fiaiaiftgliurittfllawztaaiaz fififi $fifl - afiatwnfifiifivtiu
 • 6. %‘£I= lta#a°lt3?slu'galtlil: lt$lI Wztafilzaitfimtusrllafi lawns; -llulaamaaatmall '3'¢h1l5l1ltlfifiI3f$1TifiIz‘§'= t§i a'<wlltH%'fia%a? llilal, a€fulaql a sir alrvl slam at Ilsa 3% afar = l=lziltllvlll'Il= lz$lfi= l7w: ti%'lR= il if ‘amt at 28% fl than air? ! aazailawarfiliaildtaanll aalwmmluslsaluunatl W ifiaazailfiaauatfiautéfiz allqsarrlnflzussvstitfiratvlw qalfialaafiasslfizvaazil aeilwifatlalfifillsfllismtlwlsil‘ aalfilfilwlulnzzaa -sfivlmzralutézanaanzas aitfitslaallrfisfilsfitafizallwal r= l%Eil~lvllu, mRls'-il= lR11%lia% aazailélartsfivlwlliafillfifi asltllékfitlslfilllaflw-lal iflfiiwflfiiiatsfiqmataufia dllgéaslaifafifléfiwwlafiis alaslatlilvfrslizllunfirialaaa atiaunféfilsamtfiraalfis lawmawawtavfiawfitfaslzlaltfi salltfiléaslfflllitilatatail tea fitalfimaa fl '€¥l'l'1HT aft EIlfiWT‘FF¥I! I'S= II1T3K‘I? I31I¥li% lfissaafiwlwuatflmfifififii sllirlfll ta wt ail 113: az‘t'_1‘1 ails? %§ 2000 firs aft filial aafizfififitawfisdfifstma gfilfiamumfiétrfil alaammlalrlraxlrzilrx wagézatzaasaiaaazaf’
 • 7. flllifl ‘«‘—Tr'll. rl IE. 4'? v*L'i? l': r. I %? 'ra’GTrI? is€ltU'5l11?r3’; l%rqa$l's. ‘ 'alt1slvrr= rg°ffi11:; ‘:q€r.1ft. zl1?; 'a 713': -j1'q| sq1(a§; Qa q-, fi umataafitgtavggmalla iafelafiarmwwfirétl alt tawrauautawfiazsaaé atlaiitaaslzfiafirmnml "-TlZ3'3'Ifl? tI1TI‘I= ¢5'$'H3?l'Z§ $l'fEllfi= ra°r§§%3i‘lI= li‘l smralzaafimazhwllwlrl Eilaimleflfistlmwlsfi sttiaarxlzfiswlzzlfié fitagatltatilatrflutfirml $'R‘I$I3'€l1TTITi"Ti'I3il§E aalfitlzfifilaslziiiaé 3?lR%'Gl°l*i°1‘3l$a'R? =ta°l! IIWUII IlB'<T'€"'tWlt'3lTfr‘é1‘fin‘-tfi11l? €'T firwrlilalatlfimrharatt rtélfirratailzszhtfifiafis‘ 1%r§lElEfi= l'%Il= lE°I‘$7r4'TlWK vllwlfi 11'-l iii an éalt _ aaltxmlrlzizfi-'3“€‘Q‘l%l: atszalaltlzattalaaavsllfl firatvrmlfilwlmawrsam '§'ilI"<5°€<‘°I? T|? 'TI7Il? l5'El'9«Tl$l ram I-ZIFI ma 3: fan: zrawriréalfirfiemwrzittwn am 3f"3'¢l'l? r3?2IT"l"lTQT= l? : m=fi= zmfl%l iaaaazfiélart afaxmnarailvfifimviatal = ll3it= l%= *rail’fi"£l%¥lfi? sr= lal fififfiéifiififirmfi Wzfillgalafilafiaftvlé atwvnsfiéswlasra zfawfr Efiawnsilamaafiia Inn‘ at their st= l‘rel= rl at : il= lvrrlz¥¥l2ltl= l"tvz= :rs2tl'2r amzaalmttfiswt '{=9IT‘l7'lT‘Q? '€fi311'($313l35l‘ wlfiffiliawrifiagaazt i1%? rss. %<1~2,‘ K, mggflxfi éleaslfi-lI‘= t€t‘a'ét§‘rm= l1?l sctlwfimagarléfiamal iilélwilaaaitrlgtutalzwt atl*qraf= l=llaifzgfelrzl3‘r~'= ‘ll 3rrI‘laaal= a2I‘l1‘= l1fia'& sfsarézmézmtfistta-t firwvnwataftnataulafi atftrfiafifiirrwfvfilwllafifi fitarfirifififilfialwnefil
 • 8. ttaaaattaahlavla l311T%TlUEl1l°i'L’JlE? l 1 zrnitatls §'<‘| Tfil'<'5<‘rl'E~°I _ ___ UII5I'UI'| '| IIIC: tad 1j3lna', §jafillI,27wm= lit2o1s ltmllilalr-la " .4’-: .. “ERIN? WWW fi5i. ’3lI3I‘<TJ'I% " «ma ' 3: gm 3-nfja gfinfifimfiwélfl _ I iarfilztilzcilvlwltlfivgtl ; ]'{: rq]fi' ‘6iial? l&tll1'fi, €11?= l»‘-lwzff . a:fl: afia€5 fiefiafiifirwastfinfl . , 3§~. "“; »f'1?ii: “;m; ».“‘*‘ mm lzra am . ... ... ... ... -as gm mfi$él Q WIWIT ' 17$ EIIEEIIEI afianutigfimamgjiijtzaa sahwlawla-= #l§‘, eHrsaat E5?‘-‘WI vlrqrfr, am liar -—lz°f mt """" 1rzlrl'zrIal'%,1tla~ll: v‘. _*zrel1 tvllisllta wfcniltm-alirl; 13,? iREi? «l= llal? xlaar= lt= vlrm1 sfiswl$“rmlll= llqmmls-flu ’ 1“a': r‘rell2lr—'lta§9lért‘a1zg1‘zlrlt2‘ wail‘ ' tFl= =talslzai‘l? ?il»13fl= llvnéWil= ii1°l11l= {sItrsl1tlztFIr. ?, 7=l= iI‘F$! '&¥l3fl? rl1al3»tfi= ll. ‘2#ia'¢ItiIwvna’t3TIfi? :?1Tl maiaazfiafinialwunatitafilardzlilwfizfimvnfirfiam éaafiiawwifiatsfiafiulamfifimlammasfiaw wfitanfialttaaisttstttaatsataaslzfisafitslé aafafiflfifilaazfiifiréfivafiurauafiullwstatw it-na'<la'-llwwztltamzfiatlwntfisafimlw lzaaialnqtaifaflvxlllztfil iauwlaélagzaiftlahsfitgzoooarflsafifieza ifififififififlmfiifififimfifififififlflfimfifififi afilursawtartnzsllvllafialafigfaulatrfillzalfimaafi arafisswflaamtziifiataqirfifil. -2-sltraatlfisfitaft wtqmafififliamaatafiwnfirfiazwflmamatfértaa finzvll= la»tsl1rn, dtl3ratiwllar<= lttwfila«rl§alsl'a2%l
 • 9. 15”’ 9'5. ""e‘§’“= : -73:: inw'. -:Tr~y—: 1 1 hair‘: _. ,. -- j: I 71;, , ji - ] lj. _ I ‘'6. QIEC4 -: ~ K Va uh I. (‘N I; cu wjawlizlfiéiwiafiélgitlug zlzlsllzarrahizlafiiaav-lz fisllilallililllsaaazairfiart autrlrvlllarmrga-tilalfialllizit t«‘lfi. ‘-lav-lzfiltrtltstlsmlnlfi finvnafiafilléailtsgflfifatr 33% flaw glam fit él 11§l wlztlslrréatallwnlsllltilzvs Emil at area last met aaaqalnttmalasamzguaru fisttafilzztsfilliiatalfilslzt firmavlsfiarzltartzatrlavla ¥i§l‘$‘(l'E? IQT: 'IIlZ‘IIfiI7‘= t-"I‘33‘II aéiliwlvlzlltvilfilalmawlsaul galwia alaull fit failwsunrzaaérftvllzaawlté atfillizwzlzrntxnallraslilsur 33?-! II‘I1T7=fi'I*1‘lfi1!II113f'§l'{ll5'*II'¢I' 3T<'*13|iEl33I~'1I23?l? l3T(' aflwwnarahrirfimvgatarrmaltr éwfifiruéslfivlaalatl til at aiuvll at salt: will as afilziififléatllvllaifélralaqz 3filVlI! fl=IlUIt%iIEIIa$'5Ifi‘{<'—I’ '¢lI"I‘§TrII$33fi? IIfi1'I«T' mlzrzlawrslvltaaraflé‘ wnialetfiélgésafitaslsfiia at-lziisulltsfiéaaiafivlvflél Elms‘:
 • 10. I 4.. I I W 2e1tn'<T= lflltliI‘rI9.lr ‘Ia1t'€iltrl= l=lt= t23‘wl'*; l?1§t1'l ‘ M . .3tl*ut<*~f€rc. '1’-l"WEl3lzit*etfi? tt ‘fqj 7T’3lIl3“€I? >l'~Te. '3il‘<5I'<i? {3%ilTII "‘ Ema ? F‘l azgfi at atitattél at wfiaattfi ‘‘ fifiifaétqtgfamasiitnatl W. »’ A 31Y~71&i' ltsrlfl areal fivrlfl int litafitartlwtilaitlsflatzaa alfiatt zttfi-fiwrawlsfiawrltarzagfim Taflélrltvlqglatthéalffitfizm ?9Il‘? l7'ITI? .*"= F13l1'IB‘-il? I?= lfi'¥l%| . a: ?«htfi'fiItt= {_r. ft3»'ltrl'zi‘I’a% a? t‘il"‘elt‘: I€‘= lr= lfral: lat‘«t7‘_l§»’2We‘ 3=iialt"l$l’t= tvna? taIIl°l’a'2l°rl*t§l EITVTZ fl 11% stwvnatt it alafiltzafatvilsfivtlvnfiitata fiéfiafiirrarllvlfilaltsfilaflatstat "3iTI=9l»’*’«I'l3l"17l‘1'{»3T‘lII? l'fi?3Iw°F§ ttztt ‘él aw: ft’ it-r3 = ts7ll2r, ‘ 27T¥2TEa'? "i 2015 . %tt! tVn‘I%"¥t'<l’: ='fi? l=lT<. *1t%a2lt a1tatt$n%%3?= .fi1=etr~t'-lllr7l Htétflatafifiatitrfilifinfi a5lttl1a. tl2‘i1°«'~'at‘le= ‘l%'"g;2ooo fitamasefivfimagaléfi aammfnfirrilaawittwimtat 1t<3tl= trat‘-lttiatizgfilszlattfil attflaa arvla It fiat ail aria fl '»: l‘tttE! ltTa'°IEl5t7l*tta2lt= l%°r Elti: tl= lawl1”<z: ,‘rtItfr= fiztat3tt'2§:
 • 11. €_]E5EII? ,27 await, 2015.713‘ I? ?? tiilfiliifvlililtfilféll 3T€ll02l: EEIEI'I€llflTI : 'fl? _=7I'I3I am at ta rt tll= l=il= taftgh4tlzg: ltr3ll= -ltfetz fftstaazfiwférmtlmlsaaaz fiéwratfltnvlttafiagatir ettallzt eflslwsttittfilratslt uwfiatuunaataftnzitatlt 73:%tvtfifis'l%rstw2gl%lurwatat I waaltaanttlzatfialttaiislt atlqseslnztuvssflatztfitratsaat afll2€tfl? lm? tallt”ll3r<tl%lstltr3r meawtiéllaitvlrdaaaamlfilr SH we a at alfialt all felt mawlzfilatntwtsshmwmfij finzaatalawtamfimfizt Wtlvlvtll afiamawsaw gate tat ? IT? l'I'<’II? 'l mam 3?! l“«'a'sI1sl9lt= lt@l= _t3»'t“alzgt= =l1fir«. ‘ atfaftaatasltchtwlatm $'fi’E'¢lT fiellltallzattttlavllvtaszttsl iwéaazafiaartafiawnas at1t'I‘trll1{é’lsltl= tmtEt%r= l=fil? =lt' lfi‘«= t3a‘tvl= lal$tfi§‘| '§2‘v? fEr. ‘l Efi'5I“'| T3Iw°l3'F-"IIEZIII
 • 12. wl1%'l€l31t‘= liEl1t'5l‘t§tsl wgsméltanflttaafiifi a: t2l‘l$rfi= lo'etl1l= lll32tawz_fi an stint ~‘rI7R'1 Q ? =l§fi~'Fl'I ? >1‘? %tlIQ'¥1"IfiWlEfi-E1°l'fi-‘Ell = ltsl$rra? rsl‘rm= lt= l'a°faflTl§ atizsaltfiafifiéfastwtglam fi3°f‘r. "f*1'él11?tt'latt"<'c‘twtIalttH atlnttE°s§"? =?§‘I€ttate2l&lQ= l ‘1I'I’3I'lE3l‘: I3I‘3l= iIEl'f‘lfiIa‘¢Il3’3l'°I? 'I Ema gqwelfisa was sslttfifiatfialttfifimaws fiarnltafitaafittrvltlaatlfi naaatarqrfiellavlliatasi fifiill “FIT fit”slr—t tllmniftlell galatamatumatawtw fifiawfitaaafiaqglaqaté atfivlfizw asltltlttla attcs sfismfitwttqmafismrvnxmlt ¥l'{'IE‘-lI1iEFd‘I%ITa3W1T: 'T= I-0 stmtafiwwnéreiltfifimvggtt afilmatfifiazfififiuétlfiaam fififi? éfiifiatwvnfi §§’? e-ittafififiiafilfilzfisa *tIEl? r': ‘ifi= lIafi1t= l't%lEl? vlzfi' ifilfifitafialaaafieltwafl ' ¥iTfiVflQ? *l'7111'IB= Il"«'IfiTI%fi? l1 slwll % fit mart 12lt= r—tl Qautanatattfisrratfilta trrrlailmgatléifiatsasg‘ zooo Hafiz aft flea’ Wrmfiztshumaadtlfiafi 1t1i= l§? rlé1t'aat? ttllfIté7l"la ataftllgizttatlttaltvtlafivtlail '11fatlt'BtTitl 1-ttlttaa TlIT'IZ 1% ‘ fitfifisfiéfisulézfifisn fi‘at= rUtI‘-re‘-"faa"tTl§l

Related Documents