نانوتکنولوژی
استاد جناب آقای دکتر نجف بیگی
تهیه کننده :ندا خاکی
نانو چیست؟
دانش میان رشته ای
انقلاب صنعتی س وم
مهندس ی مواد در ابعاد مولکولی و اتمی
اصول نانو
یک نانو متر یک ملیاردم متر
تاریخچه
قرن 20 و فیزیک اتمی
Eric Drexler
نانوتکنولوژی
تکنولوژی بسیار کوچک
هدف : حل مشکلات و افزایش
کارایی فناوری فعلی
تولید ساختارهای نانومتری و
کنترل خواص مو...
نانو تکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی
نانو و زراعت :
کشاورزی دقیق
نانو تکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی
نانو و اصلاح نباتات :
انتقال ژن های مورد نظر
به سلول های گیاهی
نانو تکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی
تولید سم ها و کود های موثر و کم خطر
نانو و گیاه پزشکی: تقویت مطالعات بنیادی
نمک زدایی و
تصفیه اقتصادی آب ها
حسگر ها و سیستم های حمل هوشمند
نانوفیلتر
سوپر جاذب آب
ساخت مواد جدید در پوشش درونی لوله های فلزی
قطره چکان نانو
نانو و صنعت لاستیک
نانو متری الماس در لاستیک
نانو تیوب کربنی
نانو و بهبود کیفیت فضای شهری
دیوارنویسی و تبلیغات
خصوصیات خود تمیزشوندگی
تصویه هوا
نانو پوشش ها
نانو پوشش ها در تجهیزات نفتی
نانو و انرژی خورشیدی
نانو و پزشکی و زیست شناس ی
درمان آب سیاه
دارو های ضد سرطان
DNA توالی
ساخت باتری سولفور لیتیم با انرژی ویژه
تولید نانو جوهر مغناطیس ی
نانو و خودروسازی
نانو و تلفن همراه
رنگ
عمر باطری
گوش ی های منعطف
چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده
باتری هایی که با هوا
کار می کنند
چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده
هلوگرام های سه بعدی
چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده
گرمای رایانه
چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده
جی پی اس های شخص ی
چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده
شهروندان دانشمند
با سپاس از توجه شما
of 33

nano,mangement

nanotechnology,technology management
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - nano,mangement

 • 1. نانوتکنولوژی استاد جناب آقای دکتر نجف بیگی تهیه کننده :ندا خاکی
 • 2. نانو چیست؟ دانش میان رشته ای انقلاب صنعتی س وم مهندس ی مواد در ابعاد مولکولی و اتمی
 • 3. اصول نانو یک نانو متر یک ملیاردم متر
 • 4. تاریخچه قرن 20 و فیزیک اتمی Eric Drexler
 • 5. نانوتکنولوژی تکنولوژی بسیار کوچک هدف : حل مشکلات و افزایش کارایی فناوری فعلی تولید ساختارهای نانومتری و کنترل خواص مواد
 • 6. نانو تکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی نانو و زراعت : کشاورزی دقیق
 • 7. نانو تکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی نانو و اصلاح نباتات : انتقال ژن های مورد نظر به سلول های گیاهی
 • 8. نانو تکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی تولید سم ها و کود های موثر و کم خطر
 • 9. نانو و گیاه پزشکی: تقویت مطالعات بنیادی
 • 10. نمک زدایی و تصفیه اقتصادی آب ها
 • 11. حسگر ها و سیستم های حمل هوشمند
 • 12. نانوفیلتر
 • 13. سوپر جاذب آب
 • 14. ساخت مواد جدید در پوشش درونی لوله های فلزی
 • 15. قطره چکان نانو
 • 16. نانو و صنعت لاستیک
 • 17. نانو متری الماس در لاستیک
 • 18. نانو تیوب کربنی
 • 19. نانو و بهبود کیفیت فضای شهری دیوارنویسی و تبلیغات خصوصیات خود تمیزشوندگی تصویه هوا
 • 20. نانو پوشش ها
 • 21. نانو پوشش ها در تجهیزات نفتی
 • 22. نانو و انرژی خورشیدی
 • 23. نانو و پزشکی و زیست شناس ی درمان آب سیاه دارو های ضد سرطان DNA توالی
 • 24. ساخت باتری سولفور لیتیم با انرژی ویژه
 • 25. تولید نانو جوهر مغناطیس ی
 • 26. نانو و خودروسازی
 • 27. نانو و تلفن همراه رنگ عمر باطری گوش ی های منعطف
 • 28. چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده باتری هایی که با هوا کار می کنند
 • 29. چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده هلوگرام های سه بعدی
 • 30. چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده گرمای رایانه
 • 31. چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده جی پی اس های شخص ی
 • 32. چشم انداز فناوری نانو در پنج سال آینده شهروندان دانشمند
 • 33. با سپاس از توجه شما