Foreningen  Nei  *l  Frontkollisjoner   Ja  *l  møtefrie  og  sikre  veier!   www.frontkollisjoner.n...
Jobb  nr.  1  –     Kommende  NTP  2014-­‐2023   Nullvisjonen: 
Sikkerheten til innbyggerne må være det ...
Veinormalen  Vegnormalene endres til 4000ÅDT for når det skal etableresmøtefrie og sikre veier medfysisk midtrekkverk." ...
Delmål  1:  Innenfor perioden 2014-2023skal det være etablert møtefrieog sikre veier på alle veiermed en trafikk på over ...
Delmål  2:    Etablere møtefrie veier på alleveier med en trafikk på over4000 ÅDT innen 2030. " www.frontkollisj...
I perioden 2014-2023 må det 
også på ulykkesutsatte strekningerog strekninger som i enkelte perioderhar økt belastning kun...
Nye  veitraséer  Ved planlegging og bygging avnye veitraserer legges nyvegnormal med 4000 ÅDT somgrense til grunn for et...
Jobb  nr.  1  –  Nullvisjonen  Vi ønsker et møtefri vei-forlik påStortinget, med en forpliktendetiltaksplan med klare...
Møtefrie veier reduserer antalldødsulykker med opp mot 80%og alle hardt skadde med 47%" Ja  *l  møtefrie  og  si...
of 9

Nasjonal Transportplan 2014-2023

Foreningen Nei til Frontkollisjoners hovedpunkter fra høringssvaret til fagetatenes forslag til NTP 2014-2023
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasjonal Transportplan 2014-2023

  • 1. Foreningen  Nei  *l  Frontkollisjoner   Ja  *l  møtefrie  og  sikre  veier!   www.frontkollisjoner.no
  • 2. Jobb  nr.  1  –     Kommende  NTP  2014-­‐2023   Nullvisjonen: 
Sikkerheten til innbyggerne må være det overordnede målet.     www.frontkollisjoner.no
  • 3. Veinormalen  Vegnormalene endres til 4000ÅDT for når det skal etableresmøtefrie og sikre veier medfysisk midtrekkverk." www.frontkollisjoner.no
  • 4. Delmål  1:  Innenfor perioden 2014-2023skal det være etablert møtefrieog sikre veier på alle veiermed en trafikk på over 6000ÅDT. " www.frontkollisjoner.no
  • 5. Delmål  2:    Etablere møtefrie veier på alleveier med en trafikk på over4000 ÅDT innen 2030. " www.frontkollisjoner.no
  • 6. I perioden 2014-2023 må det 
også på ulykkesutsatte strekningerog strekninger som i enkelte perioderhar økt belastning kunne byggesmidtdelere på veier med lavere ÅDTenn 4000. Vi foreslår at alle disseÅDT-intervallene gjelder vedfartsgrense på 70 km/t eller mer.       www.frontkollisjoner.no
  • 7. Nye  veitraséer  Ved planlegging og bygging avnye veitraserer legges nyvegnormal med 4000 ÅDT somgrense til grunn for etablering ogbygging av møtefrie og sikreveier.       www.frontkollisjoner.no
  • 8. Jobb  nr.  1  –  Nullvisjonen  Vi ønsker et møtefri vei-forlik påStortinget, med en forpliktendetiltaksplan med klare mål ogsluttdatoer for gjennomføringen.   www.frontkollisjoner.no
  • 9. Møtefrie veier reduserer antalldødsulykker med opp mot 80%og alle hardt skadde med 47%" Ja  *l  møtefrie  og  sikre  veier!   www.frontkollisjoner.no

Related Documents