Tereza Blažková
redaktorka MF DNES
LIBEŇ Vedoucí pražského AIDS
centra při Nemocnici Na Bulovce
Ladislav Machala se proble...
of 1

„Na HIV máme preventivní léky“

Podle lékaře Ladislava Machaly počet nakažených v Česku rychle roste. Nejvíce jich je v Praze. (podle MFD, 1.12.2015, autorka T. Blažková)
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - „Na HIV máme preventivní léky“

  • 1. Tereza Blažková redaktorka MF DNES LIBEŇ Vedoucí pražského AIDS centra při Nemocnici Na Bulovce Ladislav Machala se problematice HIV začal věnovat před třiceti lety. „Lidé se mnou v těch dobách ne- chtěli jet ani výtahem,“ říká dnes pobaveně uznávaný odborník. Nemocných s AIDS u nás stále přibývá. Čím je to způsobeno? Jedním důvodem je úspěch v léčbě. Typický nově příchozí pacient mě v ordinaci často velmi optimisticky ubezpečuje, že už jsou výborné léky a že už se vlastně tolik nemusí- me bát. Zná třeba někoho, kdo má HIV, polyká prášky, ale jinak žije skoro normální život. A já mu to bě- hem té první návštěvy nevymlou- vám, ale myslím si o tom své. Takže se lidé přestávají bát... Ano. Navíc mladí lidé už dnes nevi- dí na AIDS umírat své vrstevníky. Umírání v těch posledních stadiích je dnes extrémně vzácné a vyskytu- je se prakticky výhradně u lidí, kte- rých je diagnóza stanovena pozdě. Dnes je den boje proti AIDS. Jak se dá proti němu bojovat? Především prevencí. Lidé musí být informováni o tom, jaká jsou rizika HIV infekce. Což překvapivě stále spousta lidí pořádně neví. Nevědí o rozdílech u nás a ve světě. Nevědí, jakým způsobem se mohou chrá- nit. To vše by mělo patřit k všeobec- nému vzdělání. A mělo by to být speciálně cílené do konkrétních skupin se zvlášť vysokým rizikem. To jsou jaké? U nás jsou to v posledních letech mladí gayové, kteří zahajují svůj se- xuální život. V posledních třech le- tech právě oni zastupují přes sedm- desát procent všech nově zjiště- ných pacientů. Čím je to způsobeno? Nerad to paušalizuji. Sama homose- xualita nepredisponuje k tomu, aby se někdo nakazil HIV infekcí. Ale fakt je, že mladí gayové jsou v průměru promiskuitnější než jejich heterosexuální vrstevníci. Navíc anální styk je pro pasivního partne- ra více rizikový. To však platí i pro heterosexuální partnery. Vrátím se ještě k tomu boji. Když pomineme prevenci, jak ještě můžeme bojovat? Další cestou je výzkum. Věda, která bude zkoumat, jak bychom se tomu viru konečně dostali na kobyl- ku. Jedna část výzkumu musí praco- vat na vývoji preventivní vakcíny, abychom měli očkování proti HIV infekci, jako máme třeba proti spal- ničkám. To je reálné? Rozhodně ne v nejbližších letech. A je otázka, budeme-li vůbec někdy mít takovou spolehlivou preventiv- ní vakcínu. A druhá část výzkumu? Ta by měla vést k vývoji léčby. Dnes dokážeme pomocí léků utlumit množení viru v organismu. Tím dá- váme čas imunitnímu systému, aby se zase nadechl a začal fungovat. Ale je to za cenu řady nežádoucích účinků, protože ty léky, které podá- váme, jsou velmi toxické. Výzkum by měl zajistit, aby byly méně toxic- ké, a také to, abychom dokázali vir úplně vyhnat z těla ven. Ne ho jen utlumit. A tohle je v nejbližší době reál- né, úplně člověka vyléčit? Tady bych nebyl tolik skeptický jako s tou vakcínou, ale rozhodně to není zase otázka příštích několi- ka let. Na takovou léčbu si ještě hod- ně dlouho počkáme. Mluvil jste o těch rozdílech u nás a ve světě. Jak jsme tedy na tom? Patříme do oblastí s poměrně níz- kým výskytem HIV. Na každých sto tisíc lidí u nás žije dvacet lidí s dia- gnostikovanou HIV infekcí a ročně se na stejný počet lidí asi dva naka- zí. Varovné je u nás i to, že od přelo- mu tisíciletí ten nárůst každoročně stoupá zhruba o deset procent. To je hodně? Ano. Ten vzestup je rychlejší než jinde. Na západ i na východ od nás se situace zklidňuje. U nás sice vy- cházíme z nízkých čísel, ale trend je poměrně varující. Jak se vlastně lidem žije s HIV? To je velmi individuální. Nejdůleži- tější je se s tím psychicky vyrovnat. Nějakým způsobem to v sobě zpra- covat. Ale ne to úplně vytěsnit. Se- tkal jsem se s případy, kdy to pa- cienti úplně vytěsnili, ale to může vést k tomu, že se sám nebude léčit nebo že nakazí někoho dalšího. Takže nejhorší je ten začátek? Svým způsobem ano. Smířit se s tím, naučit se s tím žít, informovat své blízké. Ten comming out je vel- mi důležitý. Bývá obava o ztrátu partnerů, o zaměstnání a tak po- dobně. A myslíte si, že mají zdraví lidé dnes předsudky vůči pacientům s HIV? To už do značné míry asi vymizelo. Ale když jsem před třiceti lety s léč- bou začínal a bydlel jsem v Praze v paneláku, tak mi lidé říkali: A pane doktore, vy to taky musíte mít. A sousedka se mnou nechtěla jet ani ve výtahu. Dnes se lidé tolik neostýchají? Myslím, že ne. Už jsem se několi- krát setkal s tím, že jsem měl pa- cienta, ten se s někým seznámil a pak i s tím novým partnerem při- šel, abychom to všechno probrali. Probrali jsme, co je rizikové, co ne, nebo co třeba dělat, když praskne kondom... ... co se pak dá dělat? Brát profylaxi. Když je někdo vysta- vený HIV infekci, tak může začít brát dodatečně profylaktickou léč- bu. Mělo by to být maximálně do se- dmdesáti dvou hodin. Léky se be- rou jeden měsíc a riziko se výrazně snižuje. Rozhodně tedy léčený pa- cient, který bere řádně léky a má nulovou virovou nálož, nemá v krvi ten virus, je jen velmi málo infekč- ní. Takže existují jakési léky „po“? Ano. A dnes už existují i léky „před“, tedy preexpoziční profy- lax. Užijete lék a jdete si zařádit do nočního klubu. Ty léky je potřeba brát předtím nějakou dobu a i něja- kou dobu potom. A jsou poměrně drahé. Nyní je vyvíjen silný tlak na to, aby je proplácela pojišťovna. S tím souhlasíte? To asi moc pre- venci nepomůže. Nesouhlasím. Člověk by měl mít v sobě nějakou zodpovědnost. Za- stánci toho říkají, že takhle člověk bude sexuálně aktivní maximálně deset let, a když se to spočte, tak je to ekonomicky výhodnější, než když se nakazí a musí se mu platit kompletní léčba. A navíc jakmile se antiinfekční léky budou nadužívat, dříve o ně přijdeme. Vytvoří se na ně rezistence? Přesně tak. Ty preexpoziční léky se musí velmi přesně užívat, stejně jako ty na HIV. Trváme na přesnos- ti plus minus 15 minut. Spousta pa- cientů s HIV s tím má problém, i když jim zachraňují život. Vezměte si, jak by to vypadalo, kdyby šlo jen o prevenci. Navíc jsou ty léky zase mutagenní, mohou vést ke vzniku nádorů. Což je malá cena za to, když někomu zachraňují život. Ale může být velká v případě preven- ce. Jak je na tom s HIV Praha? Polovina pacientů s HIV má bydliš- tě v Praze, asi 1 200 osob. Dvě stě padesát jich pak bydlí ve Středočes- kém kraji. A řada lidí, kteří mají tr- valé bydliště jinde, se stejně zdržují tady. Odhaduji, že je to celkově hodně přes šedesát procent pacien- tů. Praha je větší aglomerace a lidé s rizikovým chováním mají tenden- ci být v metropoli, kde je intenziv- nější společenský život. Lidé se nebojí Virus HIV se v Česku šíří rychleji než v jiných zemích. Podle docenta Ladislava Machaly za to mimo jiné může velmi vyspělá léčba. „Dnes už existují i léky ‚před‘, tedy preexpoziční profylaxe. Užijete lék a jdete si zařádit do nočního klubu,“ říká specialista. Foto: Petr Topič, MAFRA „Na HIV máme preventivní léky“ Podle lékaře Ladislava Machaly počet nakažených v Česku rychle roste. Nejvíce jich je v Praze Nejdůležitější je se s nemocí psychicky vyrovnat. Ale ne ji úplně vytěsnit, aby se dotyčný léčil. Fakta Moderní léky proti AIDS ● Vývoj léčby onemocnění AIDS jde rychlým krokem dopředu. Te- prve rok před revolucí aplikoval Ladislav Machala jako první lékař v republice jediný lék, který tehdy na HIV existoval, tedy Zidovudin. Byl velmi toxický a virus si na něj velmi rychle vytvořil rezistenci. ● Dnes už je léčba o dost dokona- lejší, navíc od roku 2015 existují také preventivní léky, které se do- poručují například zdravým partne- rům pacientů s HIV. Ty pojišťovny nehradí a jejich užívání stojí okolo 19 000 korun měsíčně. ● Kromě nich je dnes už možná také dodatečná léčba poté, co je zdravý člověk vystaven kontaktu s HIV virem. Pokud si do sedmdesá- ti dvou hodin vezme dotyčný tyto léky, má asi 95procentní šanci, že se nebezpečným virem HIV ne- nakazí.

Related Documents