అఖండ ై క వసువ ల1) జర ప ర గణప =350=00 To 1000=00.2) ర గణప =80=00.3)పసుప ర వ మ ల=350=00 To 1000=00.4)గ ర ...
అఖండ ై క వసువ ల10) నజంట=250=00.11)ఏ ా ళం=500=00.12)స ి ర గణప =200=00.13)మ త ప గణప =200=00.14) ...
అఖండ ై క వసువ ల18)వక గణప =200=00. For Gram 20=00.19)టౖగ గణప =200=00 For Gram 20=00.20)ఎల గణప =200=00. For Gra...
అఖండ ై క వసువ ల25)ల ాయణ శంఖం=150=00.26)స టక శంఖం=Gram 20=00.27)ఉత ావృత శంఖం=350=00 To 1100=00.28) మ చ ాల =10=...
అఖండ ై క వసువ ల అఖండ ై క వసువ ల33)పంచ త యంతం=350=0034)స ి అష త యంతం=550=0035)అష త క ర ...
అఖండ ై క వసువ ల42)ల ాయణ ాల ామం=2500=00.43)ల జ రన ాల ామం=3500=00.44)రఘ ధ ాల ామం=3500=00.45) ామ ద ాల...
అఖండ ై క వసువ ల51)మధుసూధన ాల ామం=4500=0052)సుదర న ాల ామం=1500=00.53)గ ధర ాల ామం=5500=00.54)హయ వ ాల ామం=6500=00.55) ౖ ...
అఖండ ై క వసువ ల59)సంకరణ ాల ామం=3500=00.60)అ ర ద ాల ామం=3500=00.61) వ ాహ ాల ామం=6500=00.62) ల వ ాహ ాల ామం=7500=00....
అఖండ ై క వసువ ల68) పర ామ ాల ామం=4500=00.69) ీ ామ ాల ామం=5500=00.70) ామ ంజ య ాల ామం =4500=00.71) ామబ...
అఖండ ై క వసువ ల77) అచు త ాల ామం =4500=0078) ల క బర ాల ామం 4500=00.79) క ాల ామం =3500=00.80) ...
అఖండ ై క వసువ ల85) ాహన యంతణ ిర =100=00.86) ాప ిర =275=00.87)బ ...
అఖండ ై క వసువ ల93)శ గహ ిర =100=00.94) ా ి స ి ిర =30=00.95)పంచ...
అఖండ ై క వసువ ల101)స టక ిర ల =200=00.102)అ ె ిర =100=00.103)...
అఖండ ై క వసువ ల109)ట ా గ =235=00.110) ష బ =100=00 To 2500=00.111) ల ా =80=00.112)...
అఖండ ై క వసువ ల117)బ ఘ ా ర =80=00 TO 750=00.118) బ =125=00.119) ా ా = 125=00.120) గ ...
అఖండ ై క వసువ ల125) ై బ ంబ ట =100=00,200=00.126)మ ం స =135=00.127)ఎ ి =210=00.128) =325=00.129) ష ...
అఖండ ై క వసువ ల133) ాల షప =125=00.134)ఖజ ాత =450=00.135) ​ గ ి =650=00.136)ఇందజ ...
అఖండ ై క వసువ ల141) ల బ ద =165=00.142)ట ా ౖ బ ద =150=00.143)ధనల భ బ ద =250=00.144) ా ౖ బ ద =250=00...
అఖండ ై క వసువ ల149)ఏకమ ర =1500=00.150) మ ర =100=00,1500=00.151) మ ర =100=00,400=00,1...
అఖండ ై క వసువ ల157)నవమ ర =2500=00.158)దశమ ర =3000=00.159)ఏ ాదశమ ర...
అఖండ ై క వసువ ల165) గ ర =6500=00.166)ద ణ వృత శంఖం =250=00To 2500=00.167)ఉత ావృత శంఖం =250 To 950=00.168)గణ శంఖ...
of 21

అఖండ దైవిక వస్తువులు Price list

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - అఖండ దైవిక వస్తువులు Price list

 • 1. అఖండ ై క వసువ ల1) జర ప ర గణప =350=00 To 1000=00.2) ర గణప =80=00.3)పసుప ర వ మ ల=350=00 To 1000=00.4)గ ర జప ర వ మ ల=350=00 To 1000=00.5) ాదరస వసువ ల =Gram 12=00.6) జ =800=00 To 1000=00.7) ర నుమ =150=00.8)ఓం =30=00.9)స ి =30=00.
 • 2. అఖండ ై క వసువ ల10) నజంట=250=00.11)ఏ ా ళం=500=00.12)స ి ర గణప =200=00.13)మ త ప గణప =200=00.14) ా గణప =200=00.15)మరకత గణప =200=00.16)పసుప మ గణప =200=00.17)స టక గణప =200=00.
 • 3. అఖండ ై క వసువ ల18)వక గణప =200=00. For Gram 20=00.19)టౖగ గణప =200=00 For Gram 20=00.20)ఎల గణప =200=00. For Gram 20=00.21) ఘ హర ప ాళ గణప =200=00 For Gram 20=00.22)ద ణ వృత శంఖం=250=00 To 2500=00.23)మ త ప శంఖం =50=00 To 1250=00.24) ాదరస శంఖం =Gram 12=00.
 • 4. అఖండ ై క వసువ ల25)ల ాయణ శంఖం=150=00.26)స టక శంఖం=Gram 20=00.27)ఉత ావృత శంఖం=350=00 To 1100=00.28) మ చ ాల =10=00 Each One .29) ల ఫలం=10=00 Each One.30)ల గవ ల =2=00 Each One.31) యంతం=250=00.32)అష త యంతం=350=00.
 • 5. అఖండ ై క వసువ ల అఖండ ై క వసువ ల33)పంచ త యంతం=350=0034)స ి అష త యంతం=550=0035)అష త క ర యంతం=450=0036)క ర యంతం=450=0037)క ం ార యంతం 650=00.38) ర పస యంతం=250=00.39) ా యం ల 5"*5" =100=0040) ా యం ల 3"*3" =50=0041) ా యం ల 2"*2"=30=00
 • 6. అఖండ ై క వసువ ల42)ల ాయణ ాల ామం=2500=00.43)ల జ రన ాల ామం=3500=00.44)రఘ ధ ాల ామం=3500=00.45) ామ ద ాల ామం=5000=00.46) ధర ాల ామం=3500=00.47) దర ాల ామం=3500=00.48)రణ ామ ాల ామం=4500=00.49) ాజ ాజశ ర ాల ామం=5000=00.50)అనంత ాల ామం=4500=00
 • 7. అఖండ ై క వసువ ల51)మధుసూధన ాల ామం=4500=0052)సుదర న ాల ామం=1500=00.53)గ ధర ాల ామం=5500=00.54)హయ వ ాల ామం=6500=00.55) ౖ ాగ ర ిం ాల ామం=6500=00.56)ల నర ిం ాల ామం=3500=00.57) ాసు ేవ ాల ామం=4500=00.57) ాసు ేవ ాల ామం=4500=00.58)పదు మ ాల ామం=6500=00.
 • 8. అఖండ ై క వసువ ల59)సంకరణ ాల ామం=3500=00.60)అ ర ద ాల ామం=3500=00.61) వ ాహ ాల ామం=6500=00.62) ల వ ాహ ాల ామం=7500=00.63)ఆ క ర ాల ామం=7500=00.64) క ర ాల ామం =7500=0065) పంచమ ఖ నర ింహ ాల ామం=8500=00.66)సర మ ఖ నర ింహ ాల ామం=8500=00.67) ామనమ ాల ామం=5500=00.
 • 9. అఖండ ై క వసువ ల68) పర ామ ాల ామం=4500=00.69) ీ ామ ాల ామం=5500=00.70) ామ ంజ య ాల ామం =4500=00.71) ామబహ ాల ామం =4500=00.72) రకబహ ాల ామం=4500=0073) సం న ాల ాల ామం=1000=0074) మదన ాల ాల ామం =4500=00.75) పద భ ాల ామం=4500=00.76) ఆ ష ాల ామం=6500=00.
 • 10. అఖండ ై క వసువ ల77) అచు త ాల ామం =4500=0078) ల క బర ాల ామం 4500=00.79) క ాల ామం =3500=00.80) ాల ామం =2500=00.81)వృ ి ిర =265=00.82)ల ిర =225=00-385=00.83)క ర ిర =450=00.84)ఎన ిర =225=00.
 • 11. అఖండ ై క వసువ ల85) ాహన యంతణ ిర =100=00.86) ాప ిర =275=00.87)బ ారక ిర =175=00.88)అష త ిర =150=00. AND 250=00.89)ఎన ిర బ =225=00,380=00.90)నవగ ిర =280=00.91)పసుప ిర =100=00.92)అం ారక ిర =100=00.
 • 12. అఖండ ై క వసువ ల93)శ గహ ిర =100=00.94) ా ి స ి ిర =30=00.95)పంచ త స ి ిర =250=00.96) ా ిర =100=00.97)బ ిర =100=00.98)జ ిర =100=00.99) ాదరస ిర =12=00 Gram.100)స టక యంత ిర =20=00 Gram.
 • 13. అఖండ ై క వసువ ల101)స టక ిర ల =200=00.102)అ ె ిర =100=00.103) ామ ేనువ =255=00.104) గ =125=00.105) ం ై =100=00.106) ఎడ షన టవ =250=00.107) బ =185=00.108)ల బ =265=00.
 • 14. అఖండ ై క వసువ ల109)ట ా గ =235=00.110) ష బ =100=00 To 2500=00.111) ల ా =80=00.112) ై ల ా =20=00,50=00,125=00.113) ౖ ం ి =1000=00 BIG.114) బల =35=00 TO 125=00.115)ల హ బల =115=00,215=00.116) =125=00.
 • 15. అఖండ ై క వసువ ల117)బ ఘ ా ర =80=00 TO 750=00.118) బ =125=00.119) ా ా = 125=00.120) గ ి =1050=00.121) ాట ంట =1150=00.122) ై ా =275=00.123)బ =100=00.124)గ రప =300=00.
 • 16. అఖండ ై క వసువ ల125) ై బ ంబ ట =100=00,200=00.126)మ ం స =135=00.127)ఎ ి =210=00.128) =325=00.129) ష ట =125=00,250=00.130) =270=00.131) గ ాం =375=00.132)హం బ =100=00.
 • 17. అఖండ ై క వసువ ల133) ాల షప =125=00.134)ఖజ ాత =450=00.135) ​ గ ి =650=00.136)ఇందజ =100=00,2500=00.137)ల ిం బ ద= 250=00.138)అం ార బ ద=170=00.139)ప సన బ ద =400=00.140) ట బ ద =235=00.
 • 18. అఖండ ై క వసువ ల141) ల బ ద =165=00.142)ట ా ౖ బ ద =150=00.143)ధనల భ బ ద =250=00.144) ా ౖ బ ద =250=00.145) ిం సన బ ద =165=00.146) ఖజ =500=00.147) ర వ మ ల =350=00.148) ియ ిం =500=00.
 • 19. అఖండ ై క వసువ ల149)ఏకమ ర =1500=00.150) మ ర =100=00,1500=00.151) మ ర =100=00,400=00,1000=00.152)చత ర ర =100=00,150=00.153)పంచమ ర =50=00,100=00.154)షణ ర =100=00,200=00.155)సపమ ర =350=00,400=00.156)అషమ ర =1500=00.
 • 20. అఖండ ై క వసువ ల157)నవమ ర =2500=00.158)దశమ ర =3000=00.159)ఏ ాదశమ ర =3500=00.160) దశమ ర =4000=00.161)త దశమ ర =8000=00.162)చత రశమ ర =20000=00.163)గణ ర = 500=00.164) శంక ర =2500=00.
 • 21. అఖండ ై క వసువ ల165) గ ర =6500=00.166)ద ణ వృత శంఖం =250=00To 2500=00.167)ఉత ావృత శంఖం =250 To 950=00.168)గణ శంఖం =75=00To 450=00.169)మ త ప శంఖం=50=00To 1200=00.

Related Documents