Raport privind activitatea
DTT Ocni a în perioada anuluiț
2012
i luna ianuarie 2013ș
C U P R I N S:
 Descrierea raionului Ocni a;ț
 Descrierea Trezoreriei Teritoriale Ocni a;ț
 Activitatea trezoreriei;
 ...
- Raionul Ocni a este amplasatț
la nordul Republicii Moldova,
pe malul drept al rîului Nistru,
la hotar cu Ucraina.
- Ocni...
 Localitatea Ocni a a apărutț
pe lîngă sta ia căii ferateț
Ocni a în anul 1897. Apari iaț ț
Ocni ei este legată deț
const...
 Conform datelor
recensămîntului din
anul 2004 popula iaț
raionului constutuie
56510 locuitori.
Structura etnică a
popula...
 În anul 1975
Ocni a devineț
centrul raional;
 În anul 1994
intră în
componen aț
jude ului Edine ;ț ț
 În anul 2003
ora...
 Trezoreria Teritorială Ocni aț
îşi desfăşoară activitatea sa
începând cu 1 august 2001,
având ca personal – 3
angajaţi, ...
 La momentul actual
Trezoreria Teritorială
Ocni a are statut deț
Direc ie. Numărul deț
personal constituie 5
persoane:
 ...
 Trezoreria Teritorială Ocni a are deschiseț
următoarele conturi bancare:
 în lei moldovene ti 226636, 226693449810166ș
...
 La sfîr itul anului 2012ș
în Trezoreria Teritorială
Ocni a se deserveau 38ț
instituţii, din ele:

21 primării

11 inst...
În anul 2012 au fost efectuate:
 - operaţiuni pe venituri - 51025
 - operaţiuni pe cheltuieli - 41956
 - contracte înre...
Executarea de casă de către institu ii, finan ate din Bugetul de Statț ț
( Componen a de bazaț ) mii lei
20703,6 31203,4 4...
 Executarea de casă de către institu ii, finan ate dinț ț
Bugetul de Stat ( Mijloace speciale ) mii lei
 1117,7 1734,7 1...
Structura cheltuielilor institu iilor, finan ate din Bugetul de Statț ț
(Componen a de baza i mijloace speciale)ț ș
4,1% 2...
inclusiv mijloace pe
componente
Nr. Indicatori TOTAL
d/ Componentul Mijloace Fonduri Proiecte
de baza speciale speciale fi...
Structura veniturilor BUAT Ocni aț
Transferuri
primite de
Bugetul de
Stat
Venituri
proprii
Mijloace Iș
fonduri
speciale
Gr...
Structura cheltuielilor BUAT conform clasifica iei economiceț
Anul 2012 – cheltuieli total Anul 2012 - cheltuieli curente
...
Majorarea volumului de lucru de la 01.01.2013
În urma resubordonării institu iilor de învă ămînt (trecerea dinț ț
subordin...
 Instruirea profesională internă:
 Săptămânal cu excepţia perioadei de concediu au fost organizate şi
petrecute:
 – în ...
 4. Probleme existente
 1. Volumul mare a documentelor de evidenta contabilă i aș
rapoartelor, care se tipăresc, se bros...
Vă mulţumesc pentru
atenţie!
Prezentare ocnita
of 22

Prezentare ocnita

Prezentare ocnita
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare ocnita

 • 1. Raport privind activitatea DTT Ocni a în perioada anuluiț 2012 i luna ianuarie 2013ș
 • 2. C U P R I N S:  Descrierea raionului Ocni a;ț  Descrierea Trezoreriei Teritoriale Ocni a;ț  Activitatea trezoreriei;  Probleme existente;  Propuneri.
 • 3. - Raionul Ocni a este amplasatț la nordul Republicii Moldova, pe malul drept al rîului Nistru, la hotar cu Ucraina. - Ocni a este cel mai nordicț punct feroviar din Republica Moldova. - În raionul acesta sunt amplasate puncte foarte importante de trecere a frontierii Moldo-Ucraineană: - or. Otaci, s. Vălcine i punctulț ș Ocni a-Sochireni.ț
 • 4.  Localitatea Ocni a a apărutț pe lîngă sta ia căii ferateț Ocni a în anul 1897. Apari iaț ț Ocni ei este legată deț construc ia, la sfîr itulț ș secolului XIX – lea, a căii ferate Băl i-Cernău i.ț ț  La moment componenţa raionului cuprinde 33 localităţi, din ele:  3 oraşe;  18 comune;  12 sate.
 • 5.  Conform datelor recensămîntului din anul 2004 popula iaț raionului constutuie 56510 locuitori. Structura etnică a popula iei raionuluiț este următoare:  47% - moldoveni,  33% - ucraineni,  12% - ru i,ș  8% - igani, găgăuziț i alte etnii.ș
 • 6.  În anul 1975 Ocni a devineț centrul raional;  În anul 1994 intră în componen aț jude ului Edine ;ț ț  În anul 2003 ora ul Ocni aș ț este centrul administrativ a raionului Ocni a.ț
 • 7.  Trezoreria Teritorială Ocni aț îşi desfăşoară activitatea sa începând cu 1 august 2001, având ca personal – 3 angajaţi, care deserveau 14 primării şi 2 instituţii judeţene.  De la începutul activită iiț sale Trezoreria Teritorială Ocni a a schimbat 3 sedii.ț  Din noiembrie 2009 iș pînă în prezent se află în clădirea Inspectoratului Fiscal Ocni a.ț
 • 8.  La momentul actual Trezoreria Teritorială Ocni a are statut deț Direc ie. Numărul deț personal constituie 5 persoane:  Şef Direcţie – 1  Şef adjunct Direcţie, contabil-şef -1  Specialist principal – 1  Specialist superior – 1  Specialist – 1. În afară de această, din partea Î. S. Fintehinform, este angajat un administrator de re ea.ț To i angaja ii sunt cuț ț studii superioare.
 • 9.  Trezoreria Teritorială Ocni a are deschiseț următoarele conturi bancare:  în lei moldovene ti 226636, 226693449810166ș 226336, 226393449810163 226436, 226493449810164  în euro 226633497810167 226623497810166  în dolari USA 226663484010166
 • 10.  La sfîr itul anului 2012ș în Trezoreria Teritorială Ocni a se deserveau 38ț instituţii, din ele:  21 primării  11 instituţii, finanţate de la bugetul de stat  6 instituţii, finanţate de la bugetul raional 27 366 66 512 18 bugetul de stat conturi de baza BL mijloace speciale BL fonduri speciale BL proiecte investitionale BL mijloace temporar intrate in posesia institutiei BL Conturile trezoreriale
 • 11. În anul 2012 au fost efectuate:  - operaţiuni pe venituri - 51025  - operaţiuni pe cheltuieli - 41956  - contracte înregistrate - 818  - extrase bancare, primite i prelucrate - 1980ș  - rapoarte, întocmite, verificate şi prezentate MF - 251
 • 12. Executarea de casă de către institu ii, finan ate din Bugetul de Statț ț ( Componen a de bazaț ) mii lei 20703,6 31203,4 40218,5 4017,8 20552,1 31006,0 40064,2 3046,3 99,3% 99,4% 99,6% 75,8% 0 10000 20000 30000 40000 50000 anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013 Plan precizat executat Nr. opera iunilor efectuate de către institu ii, finan ate din Bugetul deț ț ț Stat( Componen a de bazaț ) 3380 3724 4075 230 0 1000 2000 3000 4000 5000 anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013 numarul opera iunilor efectuateț
 • 13.  Executarea de casă de către institu ii, finan ate dinț ț Bugetul de Stat ( Mijloace speciale ) mii lei  1117,7 1734,7 1440,5 63,4  788,8 1030,6 1259,1 2,2 0 500 1000 1500 2000 anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013 Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli Nr. opera iunilor efectuate de către institu ii,ț ț finan ate din Bugetul de Statț (Mijloace speciale) 584 545 531 4 0 100 200 300 400 500 600 anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013 Nr. opera iunilor efectuateț Гистограмма 2 Гистограмма 3
 • 14. Structura cheltuielilor institu iilor, finan ate din Bugetul de Statț ț (Componen a de baza i mijloace speciale)ț ș 4,1% 2,2% 1,7% Cheltuieli curente Cheltuieli capitale Сектор 3 Сектор 4 Cheltuieli curente Cheltuieli capitale Сектор 3 Сектор 4 Cheltuieli curente Cheltuieli capitale Сектор 3 Сектор 4 Dinamica numărului contractelor institu iilor publice, finan ate dinț ț Bugetul de Stat, înregistrate În Trezoreria Teritorială Ocni aț Numărul total: 82 129 139 38 0 20 40 60 80 100 120 140 anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013 Contracte inregistrate
 • 15. inclusiv mijloace pe componente Nr. Indicatori TOTAL d/ Componentul Mijloace Fonduri Proiecte de baza speciale speciale finantate din surse externe 1 2 3 4 5 6 7 1. Venituri TOTAL 109876.3 102599.5 3676.4 3334.6 1834.5 2. Cheltuieli TOTAl 110958 103739.5 3630.2 3322.5 1834.5 3. Exedent/Deficit -1081.8 -1140.1 46.2 12.1 0 4. SOLD la inceputul perioadei 11667.6 11213.9 443.4 10.3 0 5. SOLD la sfirsitul perioadei 13072.1 12559.7 490 22.5 0 Informa ia privind executarea de casă a BUAT Ocni a peț ț componente la situa ia 31.12.2012ț
 • 16. Structura veniturilor BUAT Ocni aț Transferuri primite de Bugetul de Stat Venituri proprii Mijloace Iș fonduri speciale Granturi Transferuri primite de la Bugetul de Stat Venituri proprii Mijloace iș fonduri Speciale Granturi
 • 17. Structura cheltuielilor BUAT conform clasifica iei economiceț Anul 2012 – cheltuieli total Anul 2012 - cheltuieli curente cheltuieli curente cheltuieli capitale Cheltuieli curente 103966,2 mii lei (94%) Cheltuieli capitale 6991,2 mii lei (6%) Cheltuieli de personal Plata pentru mărfuri i serviciiș Transferuri curente Alte Cheltuieli de personal 62915 mii lei (61%) Plata pentru mărfuri i servicii 29500 mii leiș (28%) Transferuri curente 10943 mii lei (10,5%) Alte cheltuieli 633,4 mii lei (0,5%)
 • 18. Majorarea volumului de lucru de la 01.01.2013 În urma resubordonării institu iilor de învă ămînt (trecerea dinț ț subordinea primăriilor în subordinea consiilor raionale) de la începutul anului 2013 sa majorat numărul institu iilor cu statut de persoana juridicăț cu 26 institu ii (executorii secundari de buget). Acest fapt a adus laț majorarea opera iunilor efectuate de către Trezoreria Teritorială Ocni a, iț ț ș anume: deschiderea conturilor trezoreriale, primirea, controlul cameral, executarea documentelor de plată, înregistrarea contractelor, verificarea indica iilor de la DF,ț  i alt..ș
 • 19.  Instruirea profesională internă:  Săptămânal cu excepţia perioadei de concediu au fost organizate şi petrecute:  – în anul 2012 - 47 instruiri interne  – în ianuarie 2013 - 3 instruiri interne  Au fost organizate şi petrecute cu ordonatorii principali de credite:  – în anul 2012 - 4 seminare
 • 20.  4. Probleme existente  1. Volumul mare a documentelor de evidenta contabilă i aș rapoartelor, care se tipăresc, se brosează, se păstrează i se prezintăș institu iilor deservente pe suport de hîrtie;ț  2. Primirea i verificarea în mod manual a indica iilor de repartizareș ț a mijloacelor de la Direc ia Finan e;ț ț  3. Lipsa controlului automatizat la efectuarea modificărilor la planurile de finan are de către Direc ia Finan e tinind cont deț ț ț contractele înregistrate;.  4. Lipsa programei de eviden ă a opera iunilor valutareț ț .  5. Propuneri  1. Schimbarea modului de păstrare a documentelor în TT i deș prezentare a rapoartelor institu iilor deservente de pe suport de hîrtieț pe suport magnetic;  2. De automatizat procesul de primire i verificare a indica iilor deș ț repartizare a mijloacelor de la Direc ia Finan e;ț ț  3. De automatizat controlul la efectuarea modificărilor la planurile de finan are de către Direc ia Finan e cu soldul disponibil, inînd cont deț ț ț ț contractele înregistrate.
 • 21. Vă mulţumesc pentru atenţie!