9-1-2015
Naamsbekendheidsonderzoek
Super Sandwich Breda
DLP Blok 4
Projectgroep 27PY13
Wouter Verschure
Nigel Stephania
Ro...
1
Voorwoord
Voor u ligt het marktonderzoek geschreven door projectgroep 27PY13 bestaande uit:
Wouter Verschure, Nigel Step...
2
Inhoudsopgave
Inhoud
Voorwoord.............................................................................................
3
Inleiding
Dit onderzoek betreft een naamsbekendheidsonderzoek voor Super Sandwich Breda. In dit onderzoek
wordt de probl...
4
Marktonderzoek Super Sandwich Breda
Voor het uitvoeren van een marktonderzoek hebben wij een lijst opgesteld met verschi...
5
Er kan zo ook vergeleken worden in welke mate sociale media wordt gebruikt en of dat invloed heeft op de
mate van intere...
6
Na aanleiding van de onderzoeken die bekeken zijn tijdens het deskresearch is bepaald welke sociale
media platvormen rel...
7
Ethische kwesties
Tijdens het uitvoeren van de interviews en de enquêtes moet er rekening gehouden worden met ethische
k...
8
6. In hoeverre kan keuze van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen
onze doelgroep?
7...
2
Inhoudsopgave
Inhoud
Voorwoord.............................................................................................
10
te houden bij het opstellen van deel, like & win acties. Wat
Uit onderzoek blijkt dat 74,9% van de respondenten een aan...
11
Vervolgonderzoek
In een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te onderzoeken in welke mate de naamsbekendheid
va...
12
Referentielijst
Referenties
Websites
Akkermans, M. (2013). Zeven op de tien gebruiken sociale media. Retrieved from htt...
13
Bijlage 1
Interview vragen eigenaar:
Onder welke doelgroep denkt u dat Super Sandwich populair is?
Bij Super Sandwich k...
3
Inleiding
Dit onderzoek betreft een naamsbekendheidsonderzoek voor Super Sandwich Breda. In dit onderzoek
wordt de probl...
15
Interviewvragen consument:
Wat is uw naam?
Tjeb Witteveen.
Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
Ja geen probleem.
...
16
Koopt u wel eens een broodje bij een broodjeszaak?
Ja, ik ga wel eens met collega’s in de pauze een broodje halen.
Met ...
17
Ja ik maak daar regelmatig gebruik van.
Van welke sociale media maakt u gebruik?
Ik maak gebruik van Facebook, Instagra...
18
Bijlage 3.2
Onderzoek geeft aan wat voor effect sociale media activiteiten heeft op de reputatie en imago van bedrijven...
4
Marktonderzoek Super Sandwich Breda
Voor het uitvoeren van een marktonderzoek hebben wij een lijst opgesteld met verschi...
4
Marktonderzoek Super Sandwich Breda
Voor het uitvoeren van een marktonderzoek hebben wij een lijst opgesteld met verschi...
4
Marktonderzoek Super Sandwich Breda
Voor het uitvoeren van een marktonderzoek hebben wij een lijst opgesteld met verschi...
22
Bijlage 6A
Sociale media
Count Column N %
Socialmedia Geen 10 2,5%
Facebook 365 91,5%
Twitter 267 66,9%
Instagram 216 5...
23
Bijlage 6b
Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via...
Frequency Percent Valid Perce...
24
Crosstab
Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van
bedrijven via...
Geen Acties
Nieuwe
producten
Aa...
25
Bijlage 6c
Wat zou u motiveren om een broodjeszaak aan te
bevelen?
Count Column N %
Motief Smaak 226 56,6%
Prijs 245 61...
26
acties
27
Bijlage 6d
Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van het
bezoeken van ee...
Frequency Percent Valid Perce...
28
Crosstab
Heeft u wel eens een aankoop gedaan
naar aanleiding van het bezoeken van
ee...
TotalJa Nee
Wat is uw geslacht?...
29
Wij aanvaarden deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,435 bedraagt, en dit dus hoger is dan de norm
van 0,05. Er is...
30
Crosstab
Heeft u wel eens een aankoop
gedaan naar aanleiding van een
advertentie op ...
TotalJa Nee
Wat is uw geslacht?...
31
H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en of zij ooit een aankoop hebben gedaan na aanleiding
van een adverte...
32
Bijlage 6e
Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media?
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Nooit 9 ...
33
Hoe vaak maakt u
gebruik van Social
Media?
Total
Meerdere keren per
dag
Wat is uw geslacht? Man Count 140 194
% of Tota...
5
Er kan zo ook vergeleken worden in welke mate sociale media wordt gebruikt en of dat invloed heeft op de
mate van intere...
5
Er kan zo ook vergeleken worden in welke mate sociale media wordt gebruikt en of dat invloed heeft op de
mate van intere...
36
H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en of zij ooit een aankoop hebben gedaan na aanleiding
van het bezoeke...
37
Crosstab
Heeft u wel eens een aankoop
gedaan naar aanleiding van een
advertentie op ...
TotalJa Nee
Wat is uw geslacht?...
38
H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en of zij ooit een aankoop hebben gedaan na aanleiding
van een adverte...
39
Crosstab
Ik zie graag berichten voorbij komen op Social Media
van bedrijven waarmee ...
TotalZeer oneens Oneens Mee een...
40
Wij verwerpen deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,002 bedraagt, en dit is lager dan de norm van
0,05. Er zit dus...
41
Crosstab
Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van
bedrijven via...
Geen Acties
Nieuwe
producten
Aa...
6
Na aanleiding van de onderzoeken die bekeken zijn tijdens het deskresearch is bepaald welke sociale
media platvormen rel...
43
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-
Square
7,592a
5 ,180
Likelihood Ratio 7,850 5 ,165
Linear...
44
Overige tabellen
Frequency Table
Bent u woonachtig in gemeente Breda?
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percen...
45
Wat is uw leeftijd?(in getal)
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 15 12 3,0 3,0 3,0
16 14 3,5 3,5 ...
46
Wat is uw hoogst behaalde opleiding?
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Lagere school 8 2,0 2,0 2...
47
Delifance
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Niet bekend 143 35,8 35,8 35,8
Bekend 256 64,2 64,2 ...
48
De ritz
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Niet bekend 337 84,5 84,5 84,5
Bekend 62 15,5 15,5 100...
49
Prijs
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Niet belangrijk 154 38,6 38,6 38,6
Belangrijk 245 61,4 6...
50
Uitstraling zaak
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Niet belangrijk 349 87,5 87,5 87,5
Belangrijk...
51
Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van een
advertentie op ...
Frequency Percent Valid Percent
Cumulati...
7
Ethische kwesties
Tijdens het uitvoeren van de interviews en de enquêtes moet er rekening gehouden worden met ethische
k...
53
Twitter
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Geen 132 33,1 33,1 33,1
Wel 267 66,9 66,9 100,0
Total ...
54
Linkedin
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Geen 328 82,2 82,2 82,2
Wel 71 17,8 17,8 100,0
Total ...
55
56
57
Graph
58
Graph
59
60
Multiple Response Set
Multiple Response Sets
Name Label Coded As Counted Value Data Type
Elementary
Variables
$Motivati...
8
6. In hoeverre kan keuze van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen
onze doelgroep?
7...
62
GGraph
63
Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Wat is uw geslacht?
* Supersa...
64
Wat is uw geslacht?
* Keuze in
assortiment
399 100,0% 0 0,0% 399 100,0%
Wat is uw geslacht?
* Heeft u wel eens
een aank...
65
Wat is uw geslacht?
* Linkedin
399 100,0% 0 0,0% 399 100,0%
Wat is uw geslacht?
* Hoe vaak maakt u
gebruik van Social
M...
66
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Exact Sig. (2-
sided)
Exact Sig. (1-
sided)
Pearson Chi-Square ,610a
1...
67
Wat is uw geslacht? * Heeft u wel eens een aankoop
gedaan naar aanleiding van een advertentie op ...
Crosstab
Heeft u w...
9
Conclusie en aanbevelingen
Op welke manieren kan Super Sandwich Breda haar naamsbekendheid op Sociale Media binnen de
le...
69
Wat is uw geslacht? * Ik zie graag berichten voorbij komen
op Social Media van bedrijven waarmee ...
Crosstab
Ik zie gr...
70
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 13,61.
71
Wat is uw geslacht? * Welke informatie zou u interessant
vinden om te ontvangen van bedrijven via...
Crosstab
Welke inf...
72
% of Total 100,0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 6,870a
4 ,143
Likelihood Ratio 6,...
73
Wat is uw geslacht? * Geen
Crosstab
Geen
TotalGeen Wel
Wat is uw geslacht? Man Count 187 7 194
% of Total 46,9% 1,8% 48...
74
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,86.
b. Computed only for a 2x2 tabl...
75
Fisher's Exact Test ,596 ,356
Linear-by-Linear
Association
,301 1 ,583
N of Valid Cases 399
a. 0 cells (0,0%) have expe...
76
Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Exact Sig. (2-
sided)
Exact Sig. (1-
sided)
Pearson Chi-Square 1,053a
1 ,305
Continuity...
10
te houden bij het opstellen van deel, like & win acties. Wat
Uit onderzoek blijkt dat 74,9% van de respondenten een aan...
78
Geen Wel
Wat is uw geslacht? Man Count 174 20 194
% of Total 43,6% 5,0% 48,6%
Vrouw Count 184 21 205
% of Total 46,1% 5...
79
Crosstab
Linkedin
TotalGeen Wel
Wat is uw geslacht? Man Count 160 34 194
% of Total 40,1% 8,5% 48,6%
Vrouw Count 168 37...
80
Wat is uw geslacht? * Hoe vaak maakt u gebruik van
Social Media?
Crosstab
Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media?
No...
81
% of Total 34,1% 51,4%
Total Count 276 399
% of Total 69,2% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Pea...
82
Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Geen * Welke
informatie zou u...
83
Linkedin * Welke
informatie zou u
interessant vinden
om te ontvangen
van bedrijven via...
399 100,0% 0 0,0% 399 100,0%
...
11
Vervolgonderzoek
In een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te onderzoeken in welke mate de naamsbekendheid
va...
85
% of Total 5,5% 17,0% 18,3% 7,0% 43,6%
Total Count 31 75 79 29 185
% of Total 7,8% 18,8% 19,8% 7,3% 46,4%
Crosstab
Tota...
86
Twitter * Welke informatie zou u interessant vinden om te
ontvangen van bedrijven via...
Crosstab
Welke informatie zou ...
87
N of Valid Cases 399
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,59.
Instagram *...
88
Instagram Geen Count 183
% of Total 45,9%
Wel Count 216
% of Total 54,1%
Total Count 399
% of Total 100,0%
Chi-Square T...
12
Referentielijst
Referenties
Websites
Akkermans, M. (2013). Zeven op de tien gebruiken sociale media. Retrieved from htt...
90
N of Valid Cases 399
a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,98.
Linkedin *...
91
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 14,941a
4 ,005
Likelihood Ratio 14,483 4 ,006
Linea...
92
93
Custom Tables
Count Column N %
Socialmedia Geen 10 2,5%
Facebook 365 91,5%
Twitter 267 66,9%
Instagram 216 54,1%
Blogs ...
94
Custom Tables
Count Column N %
Motief Smaak 226 56,6%
Prijs 245 61,4%
Service 136 34,1%
Versheid 93 23,3%
Uitstraling z...
95
Meerdere keren per
dag
276 69,2 69,2 100,0
zien
of 96

Naamsbekendheid onderzoek Super Sandwich

Dit onderzoek betreft een naamsbekendheidonderzoek voor Super Sandwich Breda. In dit onderzoek wordt de probleemstelling: Op welke manieren kan Super Sandwich Breda zijn naamsbekendheid op sociale media binnen de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar vergrootten? En de bijbehorende deelvragen onderzocht d.m.v. desk- en field research. De informatie die daar uit voortgekomen is, is geanalyseerd en verwerkt in dit verslag om uiteindelijk de probleemstelling en deelvragen te beantwoorden. In de conclusie worden er een aantal aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever om de naamsbekendheid op sociale media te vergroten.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naamsbekendheid onderzoek Super Sandwich

 • 1. 9-1-2015 Naamsbekendheidsonderzoek Super Sandwich Breda DLP Blok 4 Projectgroep 27PY13 Wouter Verschure Nigel Stephania Robin van der Ven Justin Castel Docent: Marlon Leemans
 • 2. 1 Voorwoord Voor u ligt het marktonderzoek geschreven door projectgroep 27PY13 bestaande uit: Wouter Verschure, Nigel Stephania, Robin van der Ven en Justin Castel. Dit onderzoek is tot stand gekomen voor de projectopdracht van Blok 4 van de opleiding Commerciële economie. Graag willen wij onze docenten Marlon Leemans, Fred van ‘t Veer en Martin Verweij van de Avans Hogeschool Breda bedanken voor de ondersteuning die wij van hun hebben gehad tijdens het uitvoeren van dit marktonderzoek. Daarnaast willen wij onze opdrachtgever; Super Sandwich Breda bedanken voor hun medewerking en het feit dat wij dit onderzoek voor hun hebben mogen uitvoeren. Namens alle leden van 27PY13 wensen wij u veel leesplezier toe.
 • 3. 2 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord...........................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................2 Inleiding...............................................................................................................................................................3 Marktonderzoek Super Sandwich Breda...............................................................................................................4 Field research ......................................................................................................................................................5 Desk research ......................................................................................................................................................5 Opzet van het onderzoek .....................................................................................................................................6 Steekproef ...........................................................................................................................................................6 Ethische kwesties.................................................................................................................................................7 Validiteit deelvragen............................................................................................................................................7 Duurzaamheid .....................................................................................................................................................8 Conclusie en aanbevelingen.................................................................................................................................9 Vervolgonderzoek..............................................................................................................................................11 Referentielijst ....................................................................................................................................................12 Bijlage 1.............................................................................................................................................................13 Bijlage 2.............................................................................................................................................................14 Bijlage 3.1 ..........................................................................................................................................................17 Bijlage 3.2 ..........................................................................................................................................................18 Bijlage 4.............................................................................................................................................................19 Bijlage 5.............................................................................................................................................................20 Bijlage 6A...........................................................................................................................................................22 Bijlage 6b...........................................................................................................................................................23 Bijlage 6c ...........................................................................................................................................................25 Bijlage 6d...........................................................................................................................................................27 Bijlage 6e...........................................................................................................................................................32 Bijlage 7.............................................................................................................................................................35
 • 4. 3 Inleiding Dit onderzoek betreft een naamsbekendheidsonderzoek voor Super Sandwich Breda. In dit onderzoek wordt de probleemstelling: Op welke manieren kan Super Sandwich Breda zijn naamsbekendheid op sociale media binnen de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar vergrootten? En de bijbehorende deelvragen onderzocht d.m.v. desk- en fieldresearch. De informatie die daar uit voortgekomen is, is geanalyseerd en verwerkt in dit verslag om uiteindelijk de probleemstelling en deelvragen te beantwoorden. In de conclusie worden een aantal aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever om de naamsbekendheid op sociale media te vergroten.
 • 5. 4 Marktonderzoek Super Sandwich Breda Voor het uitvoeren van een marktonderzoek hebben wij een lijst opgesteld met verschillende bedrijven die wij als groep interessant vonden voor ons onderzoek. Al snel waren wij gericht op het bedrijf Super Sandwich Breda. Wij hebben toen contact gezocht met de eigenaar (Wesley) en hem aangeboden een marktonderzoek voor Super Sandwich uit te voeren. Wesley reageerde hier erg enthousiast op. In goed overleg met Wesley hebben wij toen besloten een naamsbekendheid onderzoek uit te gaan voeren. Omdat deze vorm van onderzoek het meest gewenst bleek te zijn voor het bedrijf. Uit dit gesprek is gebleken dat het klantenbestand van Super Sandwich voornamelijk bestaat uit jongeren, ouderen en bedrijven. De eigenaar is zich er van bewust dat sociale media erg populair is onder jongeren en vermoed dat sociale media een grote invloed heeft op de naamsbekendheid van het bedrijf. Tijdens dit gesprek heeft de eigenaar aangegeven dat hij graag een onderzoek van ons ontvangt waaruit aanbevelingen kunnen worden opgenomen in zijn bedrijfsbeleid. In deze aanbevelingen zou hij graag zien op welke manieren hij de naamsbekendheid van Super Sandwich op sociale media zou kunnen vergroten. Ook wil hij graag weten op welke sociale media platvormen jongeren actief zijn en welke platform(en) het meest geschikt zijn om zijn naamsbekendheid te vergroten. Op basis van de wensen van de eigenaar is er een onderzoeksdoelstelling opgesteld. De onderzoeksdoelstelling voor Super Sandwich Breda luidt; Binnen 2 maanden tijd inspelen op kansen met betrekking tot sociale media waaronder Facebook, Twitter en instagram om hiermee de naamsbekendheid van Super Sandwich in de regio Breda onder de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar te vergroten. De probleemstelling luidt daarom als volgt; Op welke manieren kan Super Sandwich Breda zijn naamsbekendheid op Sociale Media binnen de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar vergroten? Het is dus van belang dat voor het onderzoek er zo’n compleet mogelijk beeld wordt gevormd van het huidige gebruik van sociale media onder jongeren en hoe Super Sandwich daar het beste op in kan spelen. De onderzoeksdoelstelling van groep 27PY13 luidt daarom dus als volgt; Een zo’n compleet mogelijk beeld krijgen van het sociale media gebruik van de doelgroep. Op basis hier van worden adviezen en suggesties aangeboden aan Super Sandwich om haar naamsbekendheid te vergroten op sociale media. In de bijlage zijn verslagen van de gesprekken tussen groep 27PY13 en de eigenaar te vinden. Interview Op basis van deze probleemstelling zijn er 10 deelvragen ontstaan. Deze deelvragen zijn direct gebaseerd op factoren die naamsbekendheid kunnen vergroten. In het onderzoek wordt dus bekeken in welke mate een bepaalde factor invloed kan hebben op de naamsbekendheid. Factoren kunnen bijvoorbeeld zijn; smaak, prijs, assortiment, inrichting winkel en versheid van de producten. Er is ook gekeken naar verschillende sociale media platvormen waarmee Super Sandwich haar doelgroep kan bereiken. Via het onderzoek wordt geprobeerd uit te vinden welke sociale media platform het meest wordt gebruikt en waar de interesses van de consumenten liggen.
 • 6. 5 Er kan zo ook vergeleken worden in welke mate sociale media wordt gebruikt en of dat invloed heeft op de mate van interesse die consumenten hebben voor reclame of nieuwsberichten. Field research Er zijn vijf interviews afgenomen onder consumenten, deze interviews zijn afgenomen om en nabij het centrum van Breda. Door middel van deze interviews is er meer duidelijkheid verkregen over de behoeftes en interesses van de consument. Uit deze interviews is gebleken dat respondenten binnen onze doelgroep veel gebruik maken van sociale media en dat ze ook bedrijven volgen via verschillende sociale media platvormen. Er is gevraagd welke sociale media ze gebruiken en hoe vaak ze deze gebruiken. Ook is er gevraagd of ze bedrijven volgen via sociale media en waarom ze dit doen. Daaruit is naar voren gekomen dat ze dit vooral deden voor algemene bedrijfsinformatie en aanbiedingen. Deel, like & win acties bleken de respondenten ook interessant te vinden. Op basis van deze interviewresultaten is te zien welke interesses en behoeftes consumenten hebben op het gebied van sociale media. In de enquête zijn deze interesses en behoeftes opgenomen. De vragen in de enquête testen dus voornamelijk in welke mate consumenten interesse hebben in bijvoorbeeld nieuwsberichten en/of reclame. Daarnaast meten wij ook de naamsbekendheid van verschillende broodjeszaken in Breda en welke motivaties er nodig zijn om een broodjeszaak aan andere mensen aan te bevelen. In de bijlage vindt u de uitgewerkte interviews. Wat Desk research Om meer informatie te verkrijgen over sociale media met betrekking tot naamsbekendheid zijn er verschillende bestaande onderzoeken opgezocht. In deze onderzoeken wordt het gebruik van sociale media platforms omschreven en welke opties er zijn voor bedrijven om hier goed gebruik van te maken. Aan de hand van de informatie die wij d.m.v. Desk- en Fieldresearch verkregen hebben, is er een enquête opgesteld waarmee wij relevante informatie konden verkrijgen om te onderzoeken hoe Super Sandwich zijn naamsbekendheid zou kunnen verbeteren. Om de enquête zo specifiek als mogelijk te maken hebben wij onze enquête gemaakt aan de hand van andere enquêtes en artikelen die de do’s en don’ts beschrijven over het opstellen van een goede enquête. (zie bronnenlijst) Uit het eerste onderzoek hebben we ontzettend veel gegevens kunnen verkrijgen over de frequentie waarop gebruikers verschillende sociale media platformen bezoeken, maar ook gebruikerspatronen van verschillende sociale media platformen. Dit onderzoek wordt samen met de andere gegevens in de bijlage weergegeven. Sociale In het tweede onderzoek vonden we informatie over de mate waarin sociale media activiteiten invloed hebben op de reputatie/imago van een bedrijf. Ook was te vinden hoe vaak bedrijven zelf een plan voor ogen hebben en hoe vaak ze hier daadwerkelijk mee door zetten. Onderzoek Tijdens het vergelijken van diverse enquêtes werd duidelijk welke soort vragen relevant zijn voor ons onderzoek. Ook hebben wij daaruit geleerd op welke manier bepaalde vragen het best gesteld kunnen worden om betrouwbare informatie te verkrijgen. Om te zorgen dat de enquête relevant is voor het onderzoek, is deze afgenomen in regio Breda omdat de doelgroep van de opdrachtgever zich in deze regio bevindt.
 • 7. 6 Na aanleiding van de onderzoeken die bekeken zijn tijdens het deskresearch is bepaald welke sociale media platvormen relevant zijn om te betrekken in het onderzoek. Uit deze voorgaande onderzoeken is gebleken dat de platvormen: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en blogs de meest gebruikte en dus meest relevante platvormen zijn. Deze platvormen zijn opgenomen in de deelvragen en de enquête. Opzet van het onderzoek Voor het opzetten van het onderzoek is er gekeken naar welke informatie relevant is voor het onderzoek. De eigenaar gaf aan dat hij kansen ziet op gebied van sociale media en wilt graag meer te weten komen over de mogelijkheden die sociale media biedt. Uit bestaande onderzoeken is gebleken dat sociale media een uitstekend medium is om naamsbekendheid van een bedrijf te vergroten. In het staafdiagram hier naast is te zien dat sociale media het meest gebruikt wordt onder de leeftijdsgroep van 15 t/m 25 jaar. Steekproef Breda telt 178.140 inwoners, hiervan zijn er circa. 26.000 personen in de leeftijdsgroep van 15 t/m 25 jaar. Gesplitst in 14.000 mannen en 12.000 vrouwen. 52,18%van de 26.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 15 t/m 25 jaar is een vrouw. 47,82% van de 26.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 15t/m 25 jaar is een man. In de steekproef die uitgevoerd is zijn 191 respondenten man en 208 respondenten zijn vrouwen. Aan de hand van deze gegevens is er een chi- kwadraat representativiteitstest gedaan. Hiervoor is een nulhypothese opgesteld die luidt: De categorie v wat is je geslacht ? komen overeen met de opgegeven waarschijnlijkheden. Naar aanleiding van deze test kunnen we dus concluderen dat ons onderzoek op basis van geslacht representatief is. Wat De steekproef betreft een selecte ‘’niet-kans steekproef’’. Iedereen binnen de populatie heeft namelijk een even grote kans gehad om deel te nemen aan deze steekproef. Er is in de stad geënquêteerd op een vrije dag. Dit is dus een gemak steekproef. Om een betrouwbaarheidspercentage van 95% te behalen moesten er 379 respondenten ondervraagt worden. Uiteindelijk hebben 399 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.
 • 8. 7 Ethische kwesties Tijdens het uitvoeren van de interviews en de enquêtes moet er rekening gehouden worden met ethische kwesties zoals: Privacy bescherming: Tijdens het afnemen van een interview of enquête moet aan de respondent duidelijk worden gemaakt wat het doel van de onderzoek is en hoe we met de gegevens die uit dit onderzoek komen omgaan. Op sociale media moet rekening worden gehouden met reclamecodes. Officieel heet dit de Reclamecode sociale media (RSM) die van kracht is gegaan op 1 januari 2014. Hierin wordt aangegeven dat reclame zodanig herkenbaar moet zijn en dus niet misleidend over mag komen. Manipulatieverbod Dit is aanvullend op de reclamecode en zorgt ervoor dat consumenten niet legaal mogen worden misleid. Het bewerken van advertenties moet duidelijk worden aangegeven om misleiding te voorkomen. Er wordt ook aangegeven dat het niet toegestaan is om valse of niet bestaande identiteiten aan te maken om daarmee berichten te verspreiden over een product of dienst. De verdere uitwerking van de ethische kwesties kunt u vinden in Ethische Validiteit deelvragen 1. Welk Sociale Media platform is het meest geschikt om meer naamsbekendheid te creëren bij jongeren van de leeftijd 15 t/m 25? Deze vraag wordt gesteld om te onderzoeken welk platform het meest interessant is voor Super Sandwich. In de enquête kunnen respondenten aangeven van welk sociale media platform ze gebruik maken en in welke mate. Op deze manier kunnen wij Super Sandwich adviseren welk platform(en) het meest geschikt is/zijn. 2. In hoeverre kan smaak van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? Iedere factor wordt apart behandeld om te zien welke het meest belangrijk is in de ogen van de respondent en dus ook voor Super Sandwich. In de enquête zijn alle factoren in één vraag gecombineerd, respondenten kunnen aangeven welke twee van de zes factoren zij het meest belangrijk vinden. Met deze informatie kan Super Sandwich daar wellicht hun bedrijfsbeleid op aanpassen. Bij vraag 3 t/m 7 geldt het zelfde antwoord. 3. In hoeverre kan prijs van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? 4. In hoeverre kan service invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? 5. In hoeverre kan versheid van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep?
 • 9. 8 6. In hoeverre kan keuze van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? 7. In hoeverre kan de uitstraling van de zaak invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? 8. In hoeverre is er een verschil tussen man en vrouw met betrekking tot de interesse in Sociale Media berichten van bedrijven? Respondenten kunnen aangeven in welke mate zij interesse hebben in berichten van bedrijven. Dit kunnen de respondenten aantonen in 4 categorieën van zeer oneens tot zeer eens. Op die manier is onderzocht hoeveel mensen binnen de doelgroep er geïnteresseerd zijn in berichten van bedrijven en of er een verschil zit tussen de interesses van mannen en vrouwen. 9. Welke informatie wil onze doelgroep het liefst zien op het sociale media platform waarop hun actief zijn? Bij deze vraag behoren 5 antwoordmogelijkheden: Geen, acties, nieuwe producten, aanpassing openingstijden en deel, like & win acties. Bij deze vraag is maar één antwoord mogelijk waardoor we direct van alle respondenten kunnen zien welke informatie van bedrijven hun het meest interesseert. 10. Hoeveel respondenten uit onze doelgroep hebben een aankoop gedaan naar aanleiding van sociale media bedrijfsreclame? Via de resultaten van deze vraag is direct te zien hoeveel van de 399 respondenten wel eens een aankoop hebben gedaan naar aanleiding van bedrijfsreclame op sociale media. Wanneer dit percentage erg hoog is kan er geconcludeerd worden dat het nuttig is om te starten met bedrijfsreclame te plaatsen op sociale media. Duurzaamheid Het begrip duurzaamheid wordt op diverse manieren toegepast bij Super Sandwich. In hun producten gebruiken ze biologische en duurzame ingrediënten. Als ze dit via sociale media meer onder de aandacht brengen kan dit potentiele klanten aantrekken. Bovendien heeft het positieve invloed op het imago van Super Sandwich. Super Sandwich communiceert op een persoonlijk niveau met de klanten. Bij binnenkomst word je altijd begroet en met bekende klanten maken ze vaak even een praatje. Dit kan tijdens het opdienen van de tafel of bij het afrekenen van de maaltijd. Deze vorm van persoonlijk contact draagt bij aan duurzame relaties met de klanten. Om de naamsbekendheid te vergroten zijn er nog een aantal opties om duurzaam om te gaan met klantrelaties. Zo zijn er op Facebook bijvoorbeeld volop Deel, Like & win acties. Super Sandwich zou hier ook aan mee kunnen doen om op deze manier meer potentiële klanten te bereiken. Super Sandwich zou ook persoonlijk contact kunnen hebben met klanten die lid zijn van de bedrijfspagina op sociale media door hen een persoonlijk berichtje te sturen op hun verjaardag.
 • 10. 2 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord...........................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................2 Inleiding...............................................................................................................................................................3 Marktonderzoek Super Sandwich Breda...............................................................................................................4 Field research ......................................................................................................................................................5 Desk research ......................................................................................................................................................5 Opzet van het onderzoek .....................................................................................................................................6 Steekproef ...........................................................................................................................................................6 Ethische kwesties.................................................................................................................................................7 Validiteit deelvragen............................................................................................................................................7 Duurzaamheid .....................................................................................................................................................8 Conclusie en aanbevelingen.................................................................................................................................9 Vervolgonderzoek..............................................................................................................................................11 Referentielijst ....................................................................................................................................................12 Bijlage 1.............................................................................................................................................................13 Bijlage 2.............................................................................................................................................................14 Bijlage 3.1 ..........................................................................................................................................................17 Bijlage 3.2 ..........................................................................................................................................................18 Bijlage 4.............................................................................................................................................................19 Bijlage 5.............................................................................................................................................................20 Bijlage 6A...........................................................................................................................................................22 Bijlage 6b...........................................................................................................................................................23 Bijlage 6c ...........................................................................................................................................................25 Bijlage 6d...........................................................................................................................................................27 Bijlage 6e...........................................................................................................................................................32 Bijlage 7.............................................................................................................................................................35
 • 11. 10 te houden bij het opstellen van deel, like & win acties. Wat Uit onderzoek blijkt dat 74,9% van de respondenten een aankoop heeft gedaan naar aanleiding van het bezoeken van een bedrijfspagina op sociale media. 73,2% van de respondenten heeft aangegeven een aankoop te hebben gedaan na het zien van een advertentie op sociale media. We kunnen dus de conclusie trekken dat een actieve bedrijfspagina op sociale media i.c.m. het verspreiden van advertenties/nieuwsberichten een goede manier is om meer klanten te trekken en meer naamsbekendheid te creëren. Wij raden aan dit via Facebook te doen omdat het gemakkelijk is om een specifieke doelgroep te selecteren. Er kan geselecteerd worden op de volgende criteria: leeftijd, woonplaats, geslacht, opleiding, werk, talen, etnische affiniteit, interesses, gedrag en connecties. Op deze manier kan de advertentie uitsluitend gericht worden op de doelgroep van Super Sandwich en komt deze terecht bij de consumenten waarop de advertentie gericht is. Heeft 69,2% van de respondenten hebben aangegeven dat ze meerdere keren per dag gebruik maken van sociale media. Dit betekend dus dat als er advertenties/nieuwsberichten verspreidt worden, deze door een groot gedeelte van de doelgroep meerdere keren per dag worden gezien. De consument komt op deze manier onbewust veel in aanraking met het bedrijf. Hoe Grafieken & tabellen die deze aanbevelingen ondersteunen zijn te zien in Crosstab
 • 12. 11 Vervolgonderzoek In een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te onderzoeken in welke mate de naamsbekendheid van Super Sandwich op sociale media daadwerkelijk gegroeid is. Ook is het interessant om te onderzoeken welke aanbevelingen hier aan bijgedragen hebben en welke niet. Hieruit kan dan de conclusie getrokken worden of dit onderzoek heeft bijgedragen aan het verhogen van de naamsbekendheid van Super Sandwich op sociale media. Er zijn ook een aantal zaken die wij als projectgroep bij een volgend onderzoek anders aan zouden pakken. Het gaat hier met name om de probleemstelling. Het heeft een aantal weken geduurd voordat deze was zoals we hem moesten hebben waardoor we kostbare tijd verloren hebben. Ook hebben we geleerd dat het pre-testen van de enquête van groot belang is. Tijdens het pre-testen van de enquête van dit onderzoek is niet naar voren gekomen dat bepaalde vragen niet perse relevant waren voor het onderzoek.
 • 13. 12 Referentielijst Referenties Websites Akkermans, M. (2013). Zeven op de tien gebruiken sociale media. Retrieved from http://www.cbs.nl/nl- NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3907-wm.htm Reclamecode, S. (2014). Reclamecode social media (RSM). Retrieved from https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=289%20&deel=2 Roumen, M. (2014). Social media code – wetgeving en regels omtrent social media. Retrieved from http://socialmediablog.nl/social-media-code/ Veldwijk, J. (2014). Je naamsbekendheid vergroten via internet . Retrieved from http://www.veldmerk.nl/naamsbekendheid-vergroten-via-internet/ Aaldering, B. (2014). Onderzoek naar social media door bedrijven: Vóór naamsbekendheid maar zonder plan en doelstellingen. Retrieved from https://www.onetomarket.nl/blog/online-marketing/onderzoek-naar-social- media-door-bedrijven-voor-naamsbekendheid-maar-zonder-plan-en-doelstellingen/ BigBusiness, P. (2014). BB publishers. Retrieved from http://www.bbpublishers.nl/enquete-leaders-online-2/ Com, M. (2014). Computerable. Retrieved from http://www2.computable.nl/formulieren/socialmedia.php Maken, E. (2014). Enquete maken. Retrieved from http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=50531&code=&project=&p=1&mobile=&zelf=0 Marktonderzoek, M. (2014). Alles over marktonderzoek. Retrieved from http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproefalgemeen/steekproefcalculator Monkey, S. (2014). Surveymonkey. Retrieved from https://nl.surveymonkey.com/s/ISD_Enquete_Social_Media Net, Q. (2014). Q net. Retrieved from http://questionnaire.netq-survey.com/d206aaf3-4477-44ea-9212- 0953d7cf6f2e Research, A. (2014). Cijfers in Breda. Retrieved from http://breda.incijfers.nl Sand, R. (2009). Sociaal-economische analyse van de gemeente Breda. Retrieved from http://www.rewin.nl/uploaded/FILES/Sociaal%20economische%20profielen/Profiel_Breda%202010.pdf Surveymonkey. (2014). Surveymonkey. Retrieved from https://www.surveymonkey.com/s/35CBQNK Timmermans, W. (2014). Super sandwich. Retrieved from http://supersandwich.nl/ van Rixtel, J.Thesistools. Retrieved from http://www.thesistools.com/web/?id=396350 Scholar Kloos, M. (2012). Social media monitor 5. Retrieved from http://hosting.ber-art.nl/social-media-monitor/ van Leeuwen, G. (2010). Social media marketing: Met de nadruk op sociaal. Retrieved from http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=193195 Boeken Bearden, W. O.,. (2011). Handbook of marketing scales (3rd ed.) Thousand Oaks. de Vocht, A. (2014). Basishandboek SPSS 22 (22nd ed.) Kooiker, R. (2011). Marktonderzoek (8th ed.) Noordhoff Uitgevers B.V. Nederstigt, Jeske & Poiesz, Theo. (2010). Consumentengedrag (5th ed.) Noordhoff Uitgevers B.V.
 • 14. 13 Bijlage 1 Interview vragen eigenaar: Onder welke doelgroep denkt u dat Super Sandwich populair is? Bij Super Sandwich komen vooral jongeren en mensen uit het bedrijfsleven. Die bedrijven kunnen dan vanaf een bedrag van 20 euro eten bestellen voor hun medewerkers. Het is een redelijk groot deel van ons klantenbestand, echter vinden wij sociale media veel meer relevant onder jongeren. Op welke manier maakt u als bedrijf nu gebruik van sociale media? Wij hebben een Facebookpagina waar we regelmatig nieuwe producten of aanbiedingen op plaatsen en een Twitter account van het bedrijf. Hier zijn we alleen nog niet echt actief mee bezig omdat we nog geen plan van aanpak hebben. Super Sandwich is dus erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek om zo misschien een betere structuur te hanteren op sociale media. Denkt u klanten te kunnen werven via Sociale Media? Ja, wij plaatste laatst een bericht op onze facebookpagina over dat we weer verse snert hebben. Dan denk ik wel dat er mensen zijn die dat gelezen hebben en daar later ook voor langskomen of een bestelling opnemen. Wat wilt u verbeteren via sociale media? Wij willen ons netwerk er graag op vergroten en actiever worden met berichten plaatsen. Ook zijn we benieuwd waar onze doelgroep hun interesses liggen wat betreft sociale media. Wat willen de klanten in onze nieuwsberichten zien. Hoe vaak gebruikt u sociale media? Niet zo heel vaak, wij zijn overdag meestal druk met het bedrijf. Een of twee keer per week proberen we wel weer een leuk nieuwsbericht te plaatsen, dat hoeft niet per se een nieuw product of aanbieding te zijn. Op die manier proberen we wel actief te blijven en te zorgen dat onze klanten er af en toe aan herinnerd worden om een lekker broodje te komen halen. Wat verwacht u van het onderzoek dat wij gaan doen? Ik verwacht dat jullie een onderzoek doen naar het gebruik van sociale media onder jongeren. Op deze manier wil ik te weten komen hoeveel mensen Super sandwich al kennen en via welke sociale media ik jongeren het beste kan bereiken. vinden
 • 15. 3 Inleiding Dit onderzoek betreft een naamsbekendheidsonderzoek voor Super Sandwich Breda. In dit onderzoek wordt de probleemstelling: Op welke manieren kan Super Sandwich Breda zijn naamsbekendheid op sociale media binnen de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar vergrootten? En de bijbehorende deelvragen onderzocht d.m.v. desk- en fieldresearch. De informatie die daar uit voortgekomen is, is geanalyseerd en verwerkt in dit verslag om uiteindelijk de probleemstelling en deelvragen te beantwoorden. In de conclusie worden een aantal aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever om de naamsbekendheid op sociale media te vergroten.
 • 16. 15 Interviewvragen consument: Wat is uw naam? Tjeb Witteveen. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen? Ja geen probleem. Wat is uw leeftijd? 23 jaar. Koopt u wel eens een broodje bij een broodjeszaak? Ja als ik in het centrum ben koop ik regelmatig een broodje. Met welke broodjeszaken bent u bekend? Ik ben bekend met Subway, Panos en Delifrance. Hoe bent u bekend geworden met deze broodjeszaken? Deze broodjeszaken ken ik via vrienden, maar ook via sociale media. Op sociale media zie ik wel eens acties langskomen of nieuwe producten en dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Maakt u gebruik van sociale media? Ja dagelijks. Van welke sociale media maakt u gebruik? Ik maak gebruik van Facebook en Instagram. Volgt u bedrijven via sociale media en waarom doet u dat wel of waarom juist niet? Ja ik volg wel een aantal bedrijven via sociale media. Dit vind ik leuk om bedrijfsinformatie te vinden, maar ook vind ik de acties interessant. Als ik weet dat een product ergens in de aanbieding is ga ik het sneller halen. Komt u via sociale media soms bij bedrijven die u helemaal niet kende? Ja ik kom wel eens bedrijven tegen die ik helemaal niet ken, dan lees ik de bedrijfsinformatie en volg ik deze bedrijven wel eens. Ik ben hierdoor een aantal keer met producten in aanraking gekomen die ik nog niet kende en nu wel gebruik en eet. Interviewvragen consument: Wat is uw naam? Jacqueline vaarbootjes. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen? Ja dat mag wel hoor geen probleem. Wat is uw leeftijd? Ik ben 24 jaar.
 • 17. 16 Koopt u wel eens een broodje bij een broodjeszaak? Ja, ik ga wel eens met collega’s in de pauze een broodje halen. Met welke broodjeszaken bent u bekend? Wij gaan meestal naar de Subway, van de rest ken ik er eigenlijk geen. Hoe bent u bekend geworden met deze broodjeszaken? Ik ken Subway van televisie reclames en via mijn collega’s. Maakt u gebruik van sociale media? Ja ik maak daar regelmatig gebruik van. Van welke sociale media maakt u gebruik? Ik maak gebruik van Facebook en Twitter. Volgt u bedrijven via sociale media en waarom doet u dat wel of waarom juist niet? Ja, ik volg wel een aantal bedrijven via sociale media, maar dat heeft meer met mijn werk te maken. Dat zijn klanten van het bedrijf waar ik werk. Komt u via sociale media soms bij bedrijven die u helemaal niet kende? Ja, regelmatig. Eigenlijk doe ik daar niet zoveel mee, maar ik kan me wel voorstellen dat andere dat wel doen. Interviewvragen consument: Wat is uw naam? Martijn Vermelle Zou ik u een aantal vragen mogen stellen? Ja dat mag. Wat is uw leeftijd? 18 jaar. Koopt u wel eens een broodje bij een broodjeszaak? Ja ik ga wel eens een broodje halen. Met welke broodjeszaken bent u bekend? Subway, Super Sandwich, Panos en Delifrance Hoe bent u bekend geworden met deze broodjeszaken? Via sociale media en gewoon tegen gekomen toen ik in Breda liep. Maakt u gebruik van sociale media?
 • 18. 17 Ja ik maak daar regelmatig gebruik van. Van welke sociale media maakt u gebruik? Ik maak gebruik van Facebook, Instagram en LinkedIn. Volgt u bedrijven via sociale media en waarom doet u dat wel of waarom juist niet? Ja, ik volg wel een aantal bedrijven op sociale media. Ik vind het leuk om reclamespotjes te zien en kijk vaak naar acties. Ik ben een student dus hou van korting. Komt u via sociale media soms bij bedrijven die u helemaal niet kende? Ja, ik ben wel een aantal keer bedrijven tegen gekomen die ik helemaal niet kende. Via sociale media kun je wel in aanraking komen met nieuwe bedrijven. interviews Bijlage 3.1 Sociale media gebruik per kanaal: In dit onderzoek is goed te zien door hoeveel mensen en op welke manier sociale media platvormen wereldwijd worden gebruikt. Link: http://www.veldmerk.nl/naamsbekendheid-vergroten-via-internet/ weergegeven
 • 19. 18 Bijlage 3.2 Onderzoek geeft aan wat voor effect sociale media activiteiten heeft op de reputatie en imago van bedrijven volgens hun onderzoek. Link: http://acsm-vu.nl/?p=908 (Vergroten is mogelijk indien nodig) Link: https://www.onetomarket.nl/blog/online-marketing/onderzoek-naar-social-media-door-bedrijven-voor- naamsbekendheid-maar-zonder-plan-en-doelstellingen/ Onderzoek geeft aan wat voor effect sociale media activiteiten heeft op de reputatie en imago van bedrijven volgens hun onderzoek. Link: http://acsm-vu.nl/?p=908 zetten
 • 20. 4 Marktonderzoek Super Sandwich Breda Voor het uitvoeren van een marktonderzoek hebben wij een lijst opgesteld met verschillende bedrijven die wij als groep interessant vonden voor ons onderzoek. Al snel waren wij gericht op het bedrijf Super Sandwich Breda. Wij hebben toen contact gezocht met de eigenaar (Wesley) en hem aangeboden een marktonderzoek voor Super Sandwich uit te voeren. Wesley reageerde hier erg enthousiast op. In goed overleg met Wesley hebben wij toen besloten een naamsbekendheid onderzoek uit te gaan voeren. Omdat deze vorm van onderzoek het meest gewenst bleek te zijn voor het bedrijf. Uit dit gesprek is gebleken dat het klantenbestand van Super Sandwich voornamelijk bestaat uit jongeren, ouderen en bedrijven. De eigenaar is zich er van bewust dat sociale media erg populair is onder jongeren en vermoed dat sociale media een grote invloed heeft op de naamsbekendheid van het bedrijf. Tijdens dit gesprek heeft de eigenaar aangegeven dat hij graag een onderzoek van ons ontvangt waaruit aanbevelingen kunnen worden opgenomen in zijn bedrijfsbeleid. In deze aanbevelingen zou hij graag zien op welke manieren hij de naamsbekendheid van Super Sandwich op sociale media zou kunnen vergroten. Ook wil hij graag weten op welke sociale media platvormen jongeren actief zijn en welke platform(en) het meest geschikt zijn om zijn naamsbekendheid te vergroten. Op basis van de wensen van de eigenaar is er een onderzoeksdoelstelling opgesteld. De onderzoeksdoelstelling voor Super Sandwich Breda luidt; Binnen 2 maanden tijd inspelen op kansen met betrekking tot sociale media waaronder Facebook, Twitter en instagram om hiermee de naamsbekendheid van Super Sandwich in de regio Breda onder de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar te vergroten. De probleemstelling luidt daarom als volgt; Op welke manieren kan Super Sandwich Breda zijn naamsbekendheid op Sociale Media binnen de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar vergroten? Het is dus van belang dat voor het onderzoek er zo’n compleet mogelijk beeld wordt gevormd van het huidige gebruik van sociale media onder jongeren en hoe Super Sandwich daar het beste op in kan spelen. De onderzoeksdoelstelling van groep 27PY13 luidt daarom dus als volgt; Een zo’n compleet mogelijk beeld krijgen van het sociale media gebruik van de doelgroep. Op basis hier van worden adviezen en suggesties aangeboden aan Super Sandwich om haar naamsbekendheid te vergroten op sociale media. In de bijlage zijn verslagen van de gesprekken tussen groep 27PY13 en de eigenaar te vinden. Interview Op basis van deze probleemstelling zijn er 10 deelvragen ontstaan. Deze deelvragen zijn direct gebaseerd op factoren die naamsbekendheid kunnen vergroten. In het onderzoek wordt dus bekeken in welke mate een bepaalde factor invloed kan hebben op de naamsbekendheid. Factoren kunnen bijvoorbeeld zijn; smaak, prijs, assortiment, inrichting winkel en versheid van de producten. Er is ook gekeken naar verschillende sociale media platvormen waarmee Super Sandwich haar doelgroep kan bereiken. Via het onderzoek wordt geprobeerd uit te vinden welke sociale media platform het meest wordt gebruikt en waar de interesses van de consumenten liggen.
 • 21. 4 Marktonderzoek Super Sandwich Breda Voor het uitvoeren van een marktonderzoek hebben wij een lijst opgesteld met verschillende bedrijven die wij als groep interessant vonden voor ons onderzoek. Al snel waren wij gericht op het bedrijf Super Sandwich Breda. Wij hebben toen contact gezocht met de eigenaar (Wesley) en hem aangeboden een marktonderzoek voor Super Sandwich uit te voeren. Wesley reageerde hier erg enthousiast op. In goed overleg met Wesley hebben wij toen besloten een naamsbekendheid onderzoek uit te gaan voeren. Omdat deze vorm van onderzoek het meest gewenst bleek te zijn voor het bedrijf. Uit dit gesprek is gebleken dat het klantenbestand van Super Sandwich voornamelijk bestaat uit jongeren, ouderen en bedrijven. De eigenaar is zich er van bewust dat sociale media erg populair is onder jongeren en vermoed dat sociale media een grote invloed heeft op de naamsbekendheid van het bedrijf. Tijdens dit gesprek heeft de eigenaar aangegeven dat hij graag een onderzoek van ons ontvangt waaruit aanbevelingen kunnen worden opgenomen in zijn bedrijfsbeleid. In deze aanbevelingen zou hij graag zien op welke manieren hij de naamsbekendheid van Super Sandwich op sociale media zou kunnen vergroten. Ook wil hij graag weten op welke sociale media platvormen jongeren actief zijn en welke platform(en) het meest geschikt zijn om zijn naamsbekendheid te vergroten. Op basis van de wensen van de eigenaar is er een onderzoeksdoelstelling opgesteld. De onderzoeksdoelstelling voor Super Sandwich Breda luidt; Binnen 2 maanden tijd inspelen op kansen met betrekking tot sociale media waaronder Facebook, Twitter en instagram om hiermee de naamsbekendheid van Super Sandwich in de regio Breda onder de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar te vergroten. De probleemstelling luidt daarom als volgt; Op welke manieren kan Super Sandwich Breda zijn naamsbekendheid op Sociale Media binnen de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar vergroten? Het is dus van belang dat voor het onderzoek er zo’n compleet mogelijk beeld wordt gevormd van het huidige gebruik van sociale media onder jongeren en hoe Super Sandwich daar het beste op in kan spelen. De onderzoeksdoelstelling van groep 27PY13 luidt daarom dus als volgt; Een zo’n compleet mogelijk beeld krijgen van het sociale media gebruik van de doelgroep. Op basis hier van worden adviezen en suggesties aangeboden aan Super Sandwich om haar naamsbekendheid te vergroten op sociale media. In de bijlage zijn verslagen van de gesprekken tussen groep 27PY13 en de eigenaar te vinden. Interview Op basis van deze probleemstelling zijn er 10 deelvragen ontstaan. Deze deelvragen zijn direct gebaseerd op factoren die naamsbekendheid kunnen vergroten. In het onderzoek wordt dus bekeken in welke mate een bepaalde factor invloed kan hebben op de naamsbekendheid. Factoren kunnen bijvoorbeeld zijn; smaak, prijs, assortiment, inrichting winkel en versheid van de producten. Er is ook gekeken naar verschillende sociale media platvormen waarmee Super Sandwich haar doelgroep kan bereiken. Via het onderzoek wordt geprobeerd uit te vinden welke sociale media platform het meest wordt gebruikt en waar de interesses van de consumenten liggen.
 • 22. 4 Marktonderzoek Super Sandwich Breda Voor het uitvoeren van een marktonderzoek hebben wij een lijst opgesteld met verschillende bedrijven die wij als groep interessant vonden voor ons onderzoek. Al snel waren wij gericht op het bedrijf Super Sandwich Breda. Wij hebben toen contact gezocht met de eigenaar (Wesley) en hem aangeboden een marktonderzoek voor Super Sandwich uit te voeren. Wesley reageerde hier erg enthousiast op. In goed overleg met Wesley hebben wij toen besloten een naamsbekendheid onderzoek uit te gaan voeren. Omdat deze vorm van onderzoek het meest gewenst bleek te zijn voor het bedrijf. Uit dit gesprek is gebleken dat het klantenbestand van Super Sandwich voornamelijk bestaat uit jongeren, ouderen en bedrijven. De eigenaar is zich er van bewust dat sociale media erg populair is onder jongeren en vermoed dat sociale media een grote invloed heeft op de naamsbekendheid van het bedrijf. Tijdens dit gesprek heeft de eigenaar aangegeven dat hij graag een onderzoek van ons ontvangt waaruit aanbevelingen kunnen worden opgenomen in zijn bedrijfsbeleid. In deze aanbevelingen zou hij graag zien op welke manieren hij de naamsbekendheid van Super Sandwich op sociale media zou kunnen vergroten. Ook wil hij graag weten op welke sociale media platvormen jongeren actief zijn en welke platform(en) het meest geschikt zijn om zijn naamsbekendheid te vergroten. Op basis van de wensen van de eigenaar is er een onderzoeksdoelstelling opgesteld. De onderzoeksdoelstelling voor Super Sandwich Breda luidt; Binnen 2 maanden tijd inspelen op kansen met betrekking tot sociale media waaronder Facebook, Twitter en instagram om hiermee de naamsbekendheid van Super Sandwich in de regio Breda onder de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar te vergroten. De probleemstelling luidt daarom als volgt; Op welke manieren kan Super Sandwich Breda zijn naamsbekendheid op Sociale Media binnen de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar vergroten? Het is dus van belang dat voor het onderzoek er zo’n compleet mogelijk beeld wordt gevormd van het huidige gebruik van sociale media onder jongeren en hoe Super Sandwich daar het beste op in kan spelen. De onderzoeksdoelstelling van groep 27PY13 luidt daarom dus als volgt; Een zo’n compleet mogelijk beeld krijgen van het sociale media gebruik van de doelgroep. Op basis hier van worden adviezen en suggesties aangeboden aan Super Sandwich om haar naamsbekendheid te vergroten op sociale media. In de bijlage zijn verslagen van de gesprekken tussen groep 27PY13 en de eigenaar te vinden. Interview Op basis van deze probleemstelling zijn er 10 deelvragen ontstaan. Deze deelvragen zijn direct gebaseerd op factoren die naamsbekendheid kunnen vergroten. In het onderzoek wordt dus bekeken in welke mate een bepaalde factor invloed kan hebben op de naamsbekendheid. Factoren kunnen bijvoorbeeld zijn; smaak, prijs, assortiment, inrichting winkel en versheid van de producten. Er is ook gekeken naar verschillende sociale media platvormen waarmee Super Sandwich haar doelgroep kan bereiken. Via het onderzoek wordt geprobeerd uit te vinden welke sociale media platform het meest wordt gebruikt en waar de interesses van de consumenten liggen.
 • 23. 22 Bijlage 6A Sociale media Count Column N % Socialmedia Geen 10 2,5% Facebook 365 91,5% Twitter 267 66,9% Instagram 216 54,1% Blogs 41 10,3% Linkedin 71 17,8% tabel
 • 24. 23 Bijlage 6b Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Geen 31 7,8 7,8 7,8 Acties 75 18,8 18,8 26,6 Nieuwe producten 79 19,8 19,8 46,4 Aanpassing openingstijd 29 7,3 7,3 53,6 Deel, like en win acties 185 46,4 46,4 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 25. 24 Crosstab Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Geen Acties Nieuwe producten Aanpassing openingstijd Deel, like en win acties Wat is uw geslacht? Man Count 21 35 32 15 91 % of Total 5,3% 8,8% 8,0% 3,8% 22,8% Vrouw Count 10 40 47 14 94 % of Total 2,5% 10,0% 11,8% 3,5% 23,6% Total Count 31 75 79 29 185 % of Total 7,8% 18,8% 19,8% 7,3% 46,4% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi- Square 6,870a 4 ,143 Likelihood Ratio 6,968 4 ,138 Linear-by-Linear Association ,274 1 ,601 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,10. H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en welke informatie zij interessant vinden om te ontvangen van bedrijven op Sociale Media. Wij aanvaarden deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,143 bedraagt, en dit is hoger dan de norm van 0,05. Er is dus geen verschil tussen deze 2 variabelen. nieuwsberichten
 • 26. 25 Bijlage 6c Wat zou u motiveren om een broodjeszaak aan te bevelen? Count Column N % Motief Smaak 226 56,6% Prijs 245 61,4% Service 136 34,1% Versheid 93 23,3% Uitstraling zaak 50 12,5% Keuze in assortiment 55 13,8% Total 399 100,0%
 • 27. 26 acties
 • 28. 27 Bijlage 6d Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van het bezoeken van ee... Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja 299 74,9 74,9 74,9 Nee 100 25,1 25,1 100,0 Total 399 100,0 100,0 Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van een advertentie op ... Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja 292 73,2 73,2 73,2 Nee 107 26,8 26,8 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 29. 28 Crosstab Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van het bezoeken van ee... TotalJa Nee Wat is uw geslacht? Man Count 142 52 194 % of Total 35,6% 13,0% 48,6% Vrouw Count 157 48 205 % of Total 39,3% 12,0% 51,4% Total Count 299 100 399 % of Total 74,9% 25,1% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Pearson Chi-Square ,610a 1 ,435 Continuity Correctionb ,443 1 ,506 Likelihood Ratio ,610 1 ,435 Fisher's Exact Test ,488 ,253 Linear-by-Linear Association ,608 1 ,435 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48,62. b. Computed only for a 2x2 table H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en of zij ooit een aankoop hebben gedaan na aanleiding van het bezoeken van een bedrijfspagina op Sociale Media.
 • 30. 29 Wij aanvaarden deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,435 bedraagt, en dit dus hoger is dan de norm van 0,05. Er is dus geen verschil tussen deze 2 variabelen.
 • 31. 30 Crosstab Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van een advertentie op ... TotalJa Nee Wat is uw geslacht? Man Count 141 53 194 % of Total 35,3% 13,3% 48,6% Vrouw Count 151 54 205 % of Total 37,8% 13,5% 51,4% Total Count 292 107 399 % of Total 73,2% 26,8% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Exact Sig. (2- sided) Exact Sig. (1- sided) Pearson Chi- Square ,049a 1 ,826 Continuity Correctionb ,012 1 ,914 Likelihood Ratio ,049 1 ,826 Fisher's Exact Test ,910 ,457 Linear-by-Linear Association ,048 1 ,826 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52,03. b. Computed only for a 2x2 table
 • 32. 31 H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en of zij ooit een aankoop hebben gedaan na aanleiding van een advertentie op Sociale Media. Wij aanvaarden deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,826 bedraagt, en dit is hoger dan de norm van 0,05. Er is dus geen verschil tussen deze 2 variabelen. gericht
 • 33. 32 Bijlage 6e Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nooit 9 2,3 2,3 2,3 één keer per maand 11 2,8 2,8 5,0 één keer per week 13 3,3 3,3 8,3 Meerdere dagen in de week 41 10,3 10,3 18,5 één keer per dag 49 12,3 12,3 30,8 Meerdere keren per dag 276 69,2 69,2 100,0 Total 399 100,0 100,0 Crosstab Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media? Nooit één keer per maand één keer per week Meerdere dagen in de week één keer per dag Wat is uw geslacht? Man Count 6 5 3 15 25 % of Total 1,5% 1,3% 0,8% 3,8% 6,3% Vrouw Count 3 6 10 26 24 % of Total 0,8% 1,5% 2,5% 6,5% 6,0% Total Count 9 11 13 41 49 % of Total 2,3% 2,8% 3,3% 10,3% 12,3% Crosstab
 • 34. 33 Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media? Total Meerdere keren per dag Wat is uw geslacht? Man Count 140 194 % of Total 35,1% 48,6% Vrouw Count 136 205 % of Total 34,1% 51,4% Total Count 276 399 % of Total 69,2% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi- Square 7,592a 5 ,180 Likelihood Ratio 7,850 5 ,165 Linear-by-Linear Association 1,010 1 ,315 N of Valid Cases 399 a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,38. H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en er gebruik wordt gemaakt van Sociale Media. Wij aanvaarden deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,180 bedraagt, en dit is hoger dan de norm van 0,05. Er is dus geen verschil tussen deze 2 variabelen.
 • 35. 5 Er kan zo ook vergeleken worden in welke mate sociale media wordt gebruikt en of dat invloed heeft op de mate van interesse die consumenten hebben voor reclame of nieuwsberichten. Field research Er zijn vijf interviews afgenomen onder consumenten, deze interviews zijn afgenomen om en nabij het centrum van Breda. Door middel van deze interviews is er meer duidelijkheid verkregen over de behoeftes en interesses van de consument. Uit deze interviews is gebleken dat respondenten binnen onze doelgroep veel gebruik maken van sociale media en dat ze ook bedrijven volgen via verschillende sociale media platvormen. Er is gevraagd welke sociale media ze gebruiken en hoe vaak ze deze gebruiken. Ook is er gevraagd of ze bedrijven volgen via sociale media en waarom ze dit doen. Daaruit is naar voren gekomen dat ze dit vooral deden voor algemene bedrijfsinformatie en aanbiedingen. Deel, like & win acties bleken de respondenten ook interessant te vinden. Op basis van deze interviewresultaten is te zien welke interesses en behoeftes consumenten hebben op het gebied van sociale media. In de enquête zijn deze interesses en behoeftes opgenomen. De vragen in de enquête testen dus voornamelijk in welke mate consumenten interesse hebben in bijvoorbeeld nieuwsberichten en/of reclame. Daarnaast meten wij ook de naamsbekendheid van verschillende broodjeszaken in Breda en welke motivaties er nodig zijn om een broodjeszaak aan andere mensen aan te bevelen. In de bijlage vindt u de uitgewerkte interviews. Wat Desk research Om meer informatie te verkrijgen over sociale media met betrekking tot naamsbekendheid zijn er verschillende bestaande onderzoeken opgezocht. In deze onderzoeken wordt het gebruik van sociale media platforms omschreven en welke opties er zijn voor bedrijven om hier goed gebruik van te maken. Aan de hand van de informatie die wij d.m.v. Desk- en Fieldresearch verkregen hebben, is er een enquête opgesteld waarmee wij relevante informatie konden verkrijgen om te onderzoeken hoe Super Sandwich zijn naamsbekendheid zou kunnen verbeteren. Om de enquête zo specifiek als mogelijk te maken hebben wij onze enquête gemaakt aan de hand van andere enquêtes en artikelen die de do’s en don’ts beschrijven over het opstellen van een goede enquête. (zie bronnenlijst) Uit het eerste onderzoek hebben we ontzettend veel gegevens kunnen verkrijgen over de frequentie waarop gebruikers verschillende sociale media platformen bezoeken, maar ook gebruikerspatronen van verschillende sociale media platformen. Dit onderzoek wordt samen met de andere gegevens in de bijlage weergegeven. Sociale In het tweede onderzoek vonden we informatie over de mate waarin sociale media activiteiten invloed hebben op de reputatie/imago van een bedrijf. Ook was te vinden hoe vaak bedrijven zelf een plan voor ogen hebben en hoe vaak ze hier daadwerkelijk mee door zetten. Onderzoek Tijdens het vergelijken van diverse enquêtes werd duidelijk welke soort vragen relevant zijn voor ons onderzoek. Ook hebben wij daaruit geleerd op welke manier bepaalde vragen het best gesteld kunnen worden om betrouwbare informatie te verkrijgen. Om te zorgen dat de enquête relevant is voor het onderzoek, is deze afgenomen in regio Breda omdat de doelgroep van de opdrachtgever zich in deze regio bevindt.
 • 36. 5 Er kan zo ook vergeleken worden in welke mate sociale media wordt gebruikt en of dat invloed heeft op de mate van interesse die consumenten hebben voor reclame of nieuwsberichten. Field research Er zijn vijf interviews afgenomen onder consumenten, deze interviews zijn afgenomen om en nabij het centrum van Breda. Door middel van deze interviews is er meer duidelijkheid verkregen over de behoeftes en interesses van de consument. Uit deze interviews is gebleken dat respondenten binnen onze doelgroep veel gebruik maken van sociale media en dat ze ook bedrijven volgen via verschillende sociale media platvormen. Er is gevraagd welke sociale media ze gebruiken en hoe vaak ze deze gebruiken. Ook is er gevraagd of ze bedrijven volgen via sociale media en waarom ze dit doen. Daaruit is naar voren gekomen dat ze dit vooral deden voor algemene bedrijfsinformatie en aanbiedingen. Deel, like & win acties bleken de respondenten ook interessant te vinden. Op basis van deze interviewresultaten is te zien welke interesses en behoeftes consumenten hebben op het gebied van sociale media. In de enquête zijn deze interesses en behoeftes opgenomen. De vragen in de enquête testen dus voornamelijk in welke mate consumenten interesse hebben in bijvoorbeeld nieuwsberichten en/of reclame. Daarnaast meten wij ook de naamsbekendheid van verschillende broodjeszaken in Breda en welke motivaties er nodig zijn om een broodjeszaak aan andere mensen aan te bevelen. In de bijlage vindt u de uitgewerkte interviews. Wat Desk research Om meer informatie te verkrijgen over sociale media met betrekking tot naamsbekendheid zijn er verschillende bestaande onderzoeken opgezocht. In deze onderzoeken wordt het gebruik van sociale media platforms omschreven en welke opties er zijn voor bedrijven om hier goed gebruik van te maken. Aan de hand van de informatie die wij d.m.v. Desk- en Fieldresearch verkregen hebben, is er een enquête opgesteld waarmee wij relevante informatie konden verkrijgen om te onderzoeken hoe Super Sandwich zijn naamsbekendheid zou kunnen verbeteren. Om de enquête zo specifiek als mogelijk te maken hebben wij onze enquête gemaakt aan de hand van andere enquêtes en artikelen die de do’s en don’ts beschrijven over het opstellen van een goede enquête. (zie bronnenlijst) Uit het eerste onderzoek hebben we ontzettend veel gegevens kunnen verkrijgen over de frequentie waarop gebruikers verschillende sociale media platformen bezoeken, maar ook gebruikerspatronen van verschillende sociale media platformen. Dit onderzoek wordt samen met de andere gegevens in de bijlage weergegeven. Sociale In het tweede onderzoek vonden we informatie over de mate waarin sociale media activiteiten invloed hebben op de reputatie/imago van een bedrijf. Ook was te vinden hoe vaak bedrijven zelf een plan voor ogen hebben en hoe vaak ze hier daadwerkelijk mee door zetten. Onderzoek Tijdens het vergelijken van diverse enquêtes werd duidelijk welke soort vragen relevant zijn voor ons onderzoek. Ook hebben wij daaruit geleerd op welke manier bepaalde vragen het best gesteld kunnen worden om betrouwbare informatie te verkrijgen. Om te zorgen dat de enquête relevant is voor het onderzoek, is deze afgenomen in regio Breda omdat de doelgroep van de opdrachtgever zich in deze regio bevindt.
 • 37. 36 H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en of zij ooit een aankoop hebben gedaan na aanleiding van het bezoeken van een bedrijfspagina op Sociale Media. Wij aanvaarden deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,435 bedraagt, en dit dus hoger is dan de norm van 0,05. Er is dus geen verschil tussen deze 2 variabelen.
 • 38. 37 Crosstab Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van een advertentie op ... TotalJa Nee Wat is uw geslacht? Man Count 141 53 194 % of Total 35,3% 13,3% 48,6% Vrouw Count 151 54 205 % of Total 37,8% 13,5% 51,4% Total Count 292 107 399 % of Total 73,2% 26,8% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Exact Sig. (2- sided) Exact Sig. (1- sided) Pearson Chi- Square ,049a 1 ,826 Continuity Correctionb ,012 1 ,914 Likelihood Ratio ,049 1 ,826 Fisher's Exact Test ,910 ,457 Linear-by-Linear Association ,048 1 ,826 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52,03. b. Computed only for a 2x2 table
 • 39. 38 H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en of zij ooit een aankoop hebben gedaan na aanleiding van een advertentie op Sociale Media. Wij aanvaarden deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,826 bedraagt, en dit is hoger dan de norm van 0,05. Er is dus geen verschil tussen deze 2 variabelen.
 • 40. 39 Crosstab Ik zie graag berichten voorbij komen op Social Media van bedrijven waarmee ... TotalZeer oneens Oneens Mee eens Zeer mee eens Wat is uw geslacht? Man Count 18 35 60 81 194 % of Total 4,5% 8,8% 15,0% 20,3% 48,6% Vrouw Count 10 23 99 73 205 % of Total 2,5% 5,8% 24,8% 18,3% 51,4% Total Count 28 58 159 154 399 % of Total 7,0% 14,5% 39,8% 38,6% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi- Square 14,458a 3 ,002 Likelihood Ratio 14,595 3 ,002 Linear-by-Linear Association 1,114 1 ,291 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,61. H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en of zij graag berichten voorbij zien komen op sociale media.
 • 41. 40 Wij verwerpen deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,002 bedraagt, en dit is lager dan de norm van 0,05. Er zit dus wel verschil tussen deze 2 variabelen.
 • 42. 41 Crosstab Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Geen Acties Nieuwe producten Aanpassing openingstijd Deel, like en win acties Wat is uw geslacht? Man Count 21 35 32 15 91 % of Total 5,3% 8,8% 8,0% 3,8% 22,8% Vrouw Count 10 40 47 14 94 % of Total 2,5% 10,0% 11,8% 3,5% 23,6% Total Count 31 75 79 29 185 % of Total 7,8% 18,8% 19,8% 7,3% 46,4% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi- Square 6,870a 4 ,143 Likelihood Ratio 6,968 4 ,138 Linear-by-Linear Association ,274 1 ,601 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,10. H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en welke informatie zij interessant vinden om te ontvangen van bedrijven op Sociale Media. Wij aanvaarden deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,143 bedraagt, en dit is hoger dan de norm van 0,05. Er is dus geen verschil tussen deze 2 variabelen.
 • 43. 6 Na aanleiding van de onderzoeken die bekeken zijn tijdens het deskresearch is bepaald welke sociale media platvormen relevant zijn om te betrekken in het onderzoek. Uit deze voorgaande onderzoeken is gebleken dat de platvormen: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en blogs de meest gebruikte en dus meest relevante platvormen zijn. Deze platvormen zijn opgenomen in de deelvragen en de enquête. Opzet van het onderzoek Voor het opzetten van het onderzoek is er gekeken naar welke informatie relevant is voor het onderzoek. De eigenaar gaf aan dat hij kansen ziet op gebied van sociale media en wilt graag meer te weten komen over de mogelijkheden die sociale media biedt. Uit bestaande onderzoeken is gebleken dat sociale media een uitstekend medium is om naamsbekendheid van een bedrijf te vergroten. In het staafdiagram hier naast is te zien dat sociale media het meest gebruikt wordt onder de leeftijdsgroep van 15 t/m 25 jaar. Steekproef Breda telt 178.140 inwoners, hiervan zijn er circa. 26.000 personen in de leeftijdsgroep van 15 t/m 25 jaar. Gesplitst in 14.000 mannen en 12.000 vrouwen. 52,18%van de 26.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 15 t/m 25 jaar is een vrouw. 47,82% van de 26.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 15t/m 25 jaar is een man. In de steekproef die uitgevoerd is zijn 191 respondenten man en 208 respondenten zijn vrouwen. Aan de hand van deze gegevens is er een chi- kwadraat representativiteitstest gedaan. Hiervoor is een nulhypothese opgesteld die luidt: De categorie v wat is je geslacht ? komen overeen met de opgegeven waarschijnlijkheden. Naar aanleiding van deze test kunnen we dus concluderen dat ons onderzoek op basis van geslacht representatief is. Wat De steekproef betreft een selecte ‘’niet-kans steekproef’’. Iedereen binnen de populatie heeft namelijk een even grote kans gehad om deel te nemen aan deze steekproef. Er is in de stad geënquêteerd op een vrije dag. Dit is dus een gemak steekproef. Om een betrouwbaarheidspercentage van 95% te behalen moesten er 379 respondenten ondervraagt worden. Uiteindelijk hebben 399 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.
 • 44. 43 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi- Square 7,592a 5 ,180 Likelihood Ratio 7,850 5 ,165 Linear-by-Linear Association 1,010 1 ,315 N of Valid Cases 399 a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,38. H0: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen en er gebruik wordt gemaakt van Sociale Media. Wij aanvaarden deze hypothese aangezien de Chi-kwadraat 0,180 bedraagt, en dit is hoger dan de norm van 0,05. Er is dus geen verschil tussen deze 2 variabelen. vinden
 • 45. 44 Overige tabellen Frequency Table Bent u woonachtig in gemeente Breda? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja 399 100,0 100,0 100,0 Gaat u wel eens een broodje halen bij een broodjeszaak? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja 399 100,0 100,0 100,0
 • 46. 45 Wat is uw leeftijd?(in getal) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 15 12 3,0 3,0 3,0 16 14 3,5 3,5 6,5 17 26 6,5 6,5 13,0 18 26 6,5 6,5 19,5 19 41 10,3 10,3 29,8 20 32 8,0 8,0 37,8 21 47 11,8 11,8 49,6 22 27 6,8 6,8 56,4 23 73 18,3 18,3 74,7 24 67 16,8 16,8 91,5 25 34 8,5 8,5 100,0 Total 399 100,0 100,0 Wat is uw geslacht? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Man 194 48,6 48,6 48,6 Vrouw 205 51,4 51,4 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 47. 46 Wat is uw hoogst behaalde opleiding? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Lagere school 8 2,0 2,0 2,0 VMBO/MAVO/LBO 55 13,8 13,8 15,8 MBO 114 28,6 28,6 44,4 HAVO/VWO 88 22,1 22,1 66,4 HBO 91 22,8 22,8 89,2 Universiteit 43 10,8 10,8 100,0 Total 399 100,0 100,0 Supersandwich Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet bekend 150 37,6 37,6 37,6 Bekend 249 62,4 62,4 100,0 Total 399 100,0 100,0 Subway Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet bekend 51 12,8 12,8 12,8 Bekend 348 87,2 87,2 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 48. 47 Delifance Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet bekend 143 35,8 35,8 35,8 Bekend 256 64,2 64,2 100,0 Total 399 100,0 100,0 Panos Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet bekend 210 52,6 52,6 52,6 Bekend 189 47,4 47,4 100,0 Total 399 100,0 100,0 De Panaché Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet bekend 310 77,7 77,7 77,7 Bekend 89 22,3 22,3 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 49. 48 De ritz Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet bekend 337 84,5 84,5 84,5 Bekend 62 15,5 15,5 100,0 Total 399 100,0 100,0 Taste the Original Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet bekend 332 83,2 83,2 83,2 Bekend 67 16,8 16,8 100,0 Total 399 100,0 100,0 Smaak Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet belangrijk 173 43,4 43,4 43,4 Belangrijk 226 56,6 56,6 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 50. 49 Prijs Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet belangrijk 154 38,6 38,6 38,6 Belangrijk 245 61,4 61,4 100,0 Total 399 100,0 100,0 Service Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet belangrijk 263 65,9 65,9 65,9 Belangrijk 136 34,1 34,1 100,0 Total 399 100,0 100,0 Versheid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet belangrijk 306 76,7 76,7 76,7 Belangrijk 93 23,3 23,3 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 51. 50 Uitstraling zaak Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet belangrijk 349 87,5 87,5 87,5 Belangrijk 50 12,5 12,5 100,0 Total 399 100,0 100,0 Keuze in assortiment Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Niet belangrijk 344 86,2 86,2 86,2 Belangrijk 55 13,8 13,8 100,0 Total 399 100,0 100,0 Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van het bezoeken van ee... Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja 299 74,9 74,9 74,9 Nee 100 25,1 25,1 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 52. 51 Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van een advertentie op ... Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ja 292 73,2 73,2 73,2 Nee 107 26,8 26,8 100,0 Total 399 100,0 100,0 Ik zie graag berichten voorbij komen op Social Media van bedrijven waarmee ... Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Zeer oneens 28 7,0 7,0 7,0 Oneens 58 14,5 14,5 21,6 Mee eens 159 39,8 39,8 61,4 Zeer mee eens 154 38,6 38,6 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 53. 7 Ethische kwesties Tijdens het uitvoeren van de interviews en de enquêtes moet er rekening gehouden worden met ethische kwesties zoals: Privacy bescherming: Tijdens het afnemen van een interview of enquête moet aan de respondent duidelijk worden gemaakt wat het doel van de onderzoek is en hoe we met de gegevens die uit dit onderzoek komen omgaan. Op sociale media moet rekening worden gehouden met reclamecodes. Officieel heet dit de Reclamecode sociale media (RSM) die van kracht is gegaan op 1 januari 2014. Hierin wordt aangegeven dat reclame zodanig herkenbaar moet zijn en dus niet misleidend over mag komen. Manipulatieverbod Dit is aanvullend op de reclamecode en zorgt ervoor dat consumenten niet legaal mogen worden misleid. Het bewerken van advertenties moet duidelijk worden aangegeven om misleiding te voorkomen. Er wordt ook aangegeven dat het niet toegestaan is om valse of niet bestaande identiteiten aan te maken om daarmee berichten te verspreiden over een product of dienst. De verdere uitwerking van de ethische kwesties kunt u vinden in Ethische Validiteit deelvragen 1. Welk Sociale Media platform is het meest geschikt om meer naamsbekendheid te creëren bij jongeren van de leeftijd 15 t/m 25? Deze vraag wordt gesteld om te onderzoeken welk platform het meest interessant is voor Super Sandwich. In de enquête kunnen respondenten aangeven van welk sociale media platform ze gebruik maken en in welke mate. Op deze manier kunnen wij Super Sandwich adviseren welk platform(en) het meest geschikt is/zijn. 2. In hoeverre kan smaak van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? Iedere factor wordt apart behandeld om te zien welke het meest belangrijk is in de ogen van de respondent en dus ook voor Super Sandwich. In de enquête zijn alle factoren in één vraag gecombineerd, respondenten kunnen aangeven welke twee van de zes factoren zij het meest belangrijk vinden. Met deze informatie kan Super Sandwich daar wellicht hun bedrijfsbeleid op aanpassen. Bij vraag 3 t/m 7 geldt het zelfde antwoord. 3. In hoeverre kan prijs van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? 4. In hoeverre kan service invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? 5. In hoeverre kan versheid van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep?
 • 54. 53 Twitter Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Geen 132 33,1 33,1 33,1 Wel 267 66,9 66,9 100,0 Total 399 100,0 100,0 Instagram Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Geen 183 45,9 45,9 45,9 Wel 216 54,1 54,1 100,0 Total 399 100,0 100,0 Blogs Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Geen 358 89,7 89,7 89,7 Wel 41 10,3 10,3 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 55. 54 Linkedin Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Geen 328 82,2 82,2 82,2 Wel 71 17,8 17,8 100,0 Total 399 100,0 100,0 Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nooit 9 2,3 2,3 2,3 één keer per maand 11 2,8 2,8 5,0 één keer per week 13 3,3 3,3 8,3 Meerdere dagen in de week 41 10,3 10,3 18,5 één keer per dag 49 12,3 12,3 30,8 Meerdere keren per dag 276 69,2 69,2 100,0 Total 399 100,0 100,0
 • 56. 55
 • 57. 56
 • 58. 57 Graph
 • 59. 58 Graph
 • 60. 59
 • 61. 60 Multiple Response Set Multiple Response Sets Name Label Coded As Counted Value Data Type Elementary Variables $Motivatie_aanbeve ling Motief Dichotomies 1 Numeric Smaak Prijs Service Versheid Uitstraling zaak Keuze in assortiment Wat zou u motiveren om een broodjeszaak aan te bevelen? Count Column N % Motief Smaak 226 56,6% Prijs 245 61,4% Service 136 34,1% Versheid 93 23,3% Uitstraling zaak 50 12,5% Keuze in assortiment 55 13,8% Total 399 100,0%
 • 62. 8 6. In hoeverre kan keuze van de producten invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? 7. In hoeverre kan de uitstraling van de zaak invloed hebben op het aanbevelen van een broodjeszaak binnen onze doelgroep? 8. In hoeverre is er een verschil tussen man en vrouw met betrekking tot de interesse in Sociale Media berichten van bedrijven? Respondenten kunnen aangeven in welke mate zij interesse hebben in berichten van bedrijven. Dit kunnen de respondenten aantonen in 4 categorieën van zeer oneens tot zeer eens. Op die manier is onderzocht hoeveel mensen binnen de doelgroep er geïnteresseerd zijn in berichten van bedrijven en of er een verschil zit tussen de interesses van mannen en vrouwen. 9. Welke informatie wil onze doelgroep het liefst zien op het sociale media platform waarop hun actief zijn? Bij deze vraag behoren 5 antwoordmogelijkheden: Geen, acties, nieuwe producten, aanpassing openingstijden en deel, like & win acties. Bij deze vraag is maar één antwoord mogelijk waardoor we direct van alle respondenten kunnen zien welke informatie van bedrijven hun het meest interesseert. 10. Hoeveel respondenten uit onze doelgroep hebben een aankoop gedaan naar aanleiding van sociale media bedrijfsreclame? Via de resultaten van deze vraag is direct te zien hoeveel van de 399 respondenten wel eens een aankoop hebben gedaan naar aanleiding van bedrijfsreclame op sociale media. Wanneer dit percentage erg hoog is kan er geconcludeerd worden dat het nuttig is om te starten met bedrijfsreclame te plaatsen op sociale media. Duurzaamheid Het begrip duurzaamheid wordt op diverse manieren toegepast bij Super Sandwich. In hun producten gebruiken ze biologische en duurzame ingrediënten. Als ze dit via sociale media meer onder de aandacht brengen kan dit potentiele klanten aantrekken. Bovendien heeft het positieve invloed op het imago van Super Sandwich. Super Sandwich communiceert op een persoonlijk niveau met de klanten. Bij binnenkomst word je altijd begroet en met bekende klanten maken ze vaak even een praatje. Dit kan tijdens het opdienen van de tafel of bij het afrekenen van de maaltijd. Deze vorm van persoonlijk contact draagt bij aan duurzame relaties met de klanten. Om de naamsbekendheid te vergroten zijn er nog een aantal opties om duurzaam om te gaan met klantrelaties. Zo zijn er op Facebook bijvoorbeeld volop Deel, Like & win acties. Super Sandwich zou hier ook aan mee kunnen doen om op deze manier meer potentiële klanten te bereiken. Super Sandwich zou ook persoonlijk contact kunnen hebben met klanten die lid zijn van de bedrijfspagina op sociale media door hen een persoonlijk berichtje te sturen op hun verjaardag.
 • 63. 62 GGraph
 • 64. 63 Crosstabs Case Processing Summary Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent Wat is uw geslacht? * Supersandwich 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Subway 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Delifance 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Panos 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * De Panaché 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * De ritz 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Taste the Original 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Smaak 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Prijs 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Service 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Versheid 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Uitstraling zaak 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0%
 • 65. 64 Wat is uw geslacht? * Keuze in assortiment 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van het bezoeken van ee... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van een advertentie op ... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Ik zie graag berichten voorbij komen op Social Media van bedrijven waarmee ... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Geen 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Facebook 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Twitter 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Instagram 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Blogs 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0%
 • 66. 65 Wat is uw geslacht? * Linkedin 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media? 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Wat is uw geslacht? * Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van het bezoeken van ee... Crosstab Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van het bezoeken van ee... TotalJa Nee Wat is uw geslacht? Man Count 142 52 194 % of Total 35,6% 13,0% 48,6% Vrouw Count 157 48 205 % of Total 39,3% 12,0% 51,4% Total Count 299 100 399 % of Total 74,9% 25,1% 100,0%
 • 67. 66 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Exact Sig. (2- sided) Exact Sig. (1- sided) Pearson Chi-Square ,610a 1 ,435 Continuity Correctionb ,443 1 ,506 Likelihood Ratio ,610 1 ,435 Fisher's Exact Test ,488 ,253 Linear-by-Linear Association ,608 1 ,435 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48,62. b. Computed only for a 2x2 table
 • 68. 67 Wat is uw geslacht? * Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van een advertentie op ... Crosstab Heeft u wel eens een aankoop gedaan naar aanleiding van een advertentie op ... TotalJa Nee Wat is uw geslacht? Man Count 141 53 194 % of Total 35,3% 13,3% 48,6% Vrouw Count 151 54 205 % of Total 37,8% 13,5% 51,4% Total Count 292 107 399 % of Total 73,2% 26,8% 100,0%
 • 69. 9 Conclusie en aanbevelingen Op welke manieren kan Super Sandwich Breda haar naamsbekendheid op Sociale Media binnen de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar vergroten? Uit onderzoek is gebleken dat het sociale media platform Facebook het meest geschikt is om de naamsbekendheid van Super Sandwich te vergroten. Gevolgd door de platvormen Twitter en Instagram. Facebook komt op de eerste plaats omdat dit veruit het meest gebruikte platform is onder de doelgroep zoals te zien is in de onderstaande tabel. Sociale Count Column N % Sociale media Geen 10 2,5% Facebook 365 91,5% Twitter 267 66,9% Instagram 216 54,1% Blogs 41 10,3% LinkedIn 71 17,8% Wij adviseren dan ook om actiever gebruik te maken van de Facebookpagina. Dit d.m.v. Deel like & win acties. Hiermee kan Super Sandwich namelijk snel haar netwerk op Facebook vergroten en meer naamsbekendheid creëren omdat andere personen het bericht verder zullen verspreiden onder hun eigen Facebook netwerk. Uit onderzoek is gebleken dat 46,4% van de doelgroep deze vorm van marketing als prettig ervaart en graag deze informatie ontvangt. Als we kijken naar welke informatie consumenten het liefst ontvangen, zien we dat mannen en vrouwen het meest geïnteresseerd zijn in Deel, like & win acties, nieuwe producten en overige kortingsacties. Er is dus geen verschil tussen beide geslachten betreft interesses op dit gebied. Er hoeft hier dus geen onderscheid in worden gemaakt bij het verspreiden van nieuwsberichten.Welke Eventueel kan Super Sandwich ook gebruik gaan maken van Twitter en Instagram. Deze platvormen zijn weliswaar minder populair dan Facebook. Maar een aanzienlijk deel van de doelgroep maakt hier gebruik van. Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er binnen het bedrijf beschikbaar is om te besteden aan marketing via sociale media kan er overwogen worden om ook van deze platvormen actief gebruik te gaan maken. Als we kijken naar de belangrijke factoren die mensen motiveren om een broodjeszaak aan te bevelen aan anderen, kunnen we concluderen dat prijs en smaak hier de belangrijkste factoren zijn. Aan de hand van deze informatie bevelen wij Super Sandwich aan om de prijzen van de broodjes op het huidige niveau te behouden en geen concessies te maken in de kwaliteit en smaak van de producten. Wij adviseren om deze factoren in het achterhoofd
 • 70. 69 Wat is uw geslacht? * Ik zie graag berichten voorbij komen op Social Media van bedrijven waarmee ... Crosstab Ik zie graag berichten voorbij komen op Social Media van bedrijven waarmee ... TotalZeer oneens Oneens Mee eens Zeer mee eens Wat is uw geslacht? Man Count 18 35 60 81 194 % of Total 4,5% 8,8% 15,0% 20,3% 48,6% Vrouw Count 10 23 99 73 205 % of Total 2,5% 5,8% 24,8% 18,3% 51,4% Total Count 28 58 159 154 399 % of Total 7,0% 14,5% 39,8% 38,6% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 14,458a 3 ,002 Likelihood Ratio 14,595 3 ,002 Linear-by-Linear Association 1,114 1 ,291 N of Valid Cases 399
 • 71. 70 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,61.
 • 72. 71 Wat is uw geslacht? * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Crosstab Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Geen Acties Nieuwe producten Aanpassing openingstijd Deel, like en win acties Wat is uw geslacht? Man Count 21 35 32 15 91 % of Total 5,3% 8,8% 8,0% 3,8% 22,8% Vrouw Count 10 40 47 14 94 % of Total 2,5% 10,0% 11,8% 3,5% 23,6% Total Count 31 75 79 29 185 % of Total 7,8% 18,8% 19,8% 7,3% 46,4% Crosstab Total Wat is uw geslacht? Man Count 194 % of Total 48,6% Vrouw Count 205 % of Total 51,4% Total Count 399
 • 73. 72 % of Total 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 6,870a 4 ,143 Likelihood Ratio 6,968 4 ,138 Linear-by-Linear Association ,274 1 ,601 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,10.
 • 74. 73 Wat is uw geslacht? * Geen Crosstab Geen TotalGeen Wel Wat is uw geslacht? Man Count 187 7 194 % of Total 46,9% 1,8% 48,6% Vrouw Count 202 3 205 % of Total 50,6% 0,8% 51,4% Total Count 389 10 399 % of Total 97,5% 2,5% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Exact Sig. (2- sided) Exact Sig. (1- sided) Pearson Chi-Square 1,877a 1 ,171 Continuity Correctionb 1,101 1 ,294 Likelihood Ratio 1,921 1 ,166 Fisher's Exact Test ,210 ,147 Linear-by-Linear Association 1,872 1 ,171 N of Valid Cases 399
 • 75. 74 a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,86. b. Computed only for a 2x2 table Wat is uw geslacht? * Facebook Crosstab Facebook TotalGeen Wel Wat is uw geslacht? Man Count 15 179 194 % of Total 3,8% 44,9% 48,6% Vrouw Count 19 186 205 % of Total 4,8% 46,6% 51,4% Total Count 34 365 399 % of Total 8,5% 91,5% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Exact Sig. (2- sided) Exact Sig. (1- sided) Pearson Chi-Square ,302a 1 ,583 Continuity Correctionb ,137 1 ,711 Likelihood Ratio ,303 1 ,582
 • 76. 75 Fisher's Exact Test ,596 ,356 Linear-by-Linear Association ,301 1 ,583 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,53. b. Computed only for a 2x2 table Wat is uw geslacht? * Twitter Crosstab Twitter TotalGeen Wel Wat is uw geslacht? Man Count 69 125 194 % of Total 17,3% 31,3% 48,6% Vrouw Count 63 142 205 % of Total 15,8% 35,6% 51,4% Total Count 132 267 399 % of Total 33,1% 66,9% 100,0% Chi-Square Tests
 • 77. 76 Value df Asymp. Sig. (2- sided) Exact Sig. (2- sided) Exact Sig. (1- sided) Pearson Chi-Square 1,053a 1 ,305 Continuity Correctionb ,846 1 ,358 Likelihood Ratio 1,053 1 ,305 Fisher's Exact Test ,338 ,179 Linear-by-Linear Association 1,050 1 ,306 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 64,18. b. Computed only for a 2x2 table Wat is uw geslacht? * Instagram Crosstab Instagram TotalGeen Wel Wat is uw geslacht? Man Count 95 99 194 % of Total 23,8% 24,8% 48,6% Vrouw Count 88 117 205 % of Total 22,1% 29,3% 51,4%
 • 78. 10 te houden bij het opstellen van deel, like & win acties. Wat Uit onderzoek blijkt dat 74,9% van de respondenten een aankoop heeft gedaan naar aanleiding van het bezoeken van een bedrijfspagina op sociale media. 73,2% van de respondenten heeft aangegeven een aankoop te hebben gedaan na het zien van een advertentie op sociale media. We kunnen dus de conclusie trekken dat een actieve bedrijfspagina op sociale media i.c.m. het verspreiden van advertenties/nieuwsberichten een goede manier is om meer klanten te trekken en meer naamsbekendheid te creëren. Wij raden aan dit via Facebook te doen omdat het gemakkelijk is om een specifieke doelgroep te selecteren. Er kan geselecteerd worden op de volgende criteria: leeftijd, woonplaats, geslacht, opleiding, werk, talen, etnische affiniteit, interesses, gedrag en connecties. Op deze manier kan de advertentie uitsluitend gericht worden op de doelgroep van Super Sandwich en komt deze terecht bij de consumenten waarop de advertentie gericht is. Heeft 69,2% van de respondenten hebben aangegeven dat ze meerdere keren per dag gebruik maken van sociale media. Dit betekend dus dat als er advertenties/nieuwsberichten verspreidt worden, deze door een groot gedeelte van de doelgroep meerdere keren per dag worden gezien. De consument komt op deze manier onbewust veel in aanraking met het bedrijf. Hoe Grafieken & tabellen die deze aanbevelingen ondersteunen zijn te zien in Crosstab
 • 79. 78 Geen Wel Wat is uw geslacht? Man Count 174 20 194 % of Total 43,6% 5,0% 48,6% Vrouw Count 184 21 205 % of Total 46,1% 5,3% 51,4% Total Count 358 41 399 % of Total 89,7% 10,3% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Exact Sig. (2- sided) Exact Sig. (1- sided) Pearson Chi-Square ,000a 1 ,983 Continuity Correctionb ,000 1 1,000 Likelihood Ratio ,000 1 ,983 Fisher's Exact Test 1,000 ,556 Linear-by-Linear Association ,000 1 ,983 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,93. b. Computed only for a 2x2 table Wat is uw geslacht? * Linkedin
 • 80. 79 Crosstab Linkedin TotalGeen Wel Wat is uw geslacht? Man Count 160 34 194 % of Total 40,1% 8,5% 48,6% Vrouw Count 168 37 205 % of Total 42,1% 9,3% 51,4% Total Count 328 71 399 % of Total 82,2% 17,8% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Exact Sig. (2- sided) Exact Sig. (1- sided) Pearson Chi-Square ,019a 1 ,891 Continuity Correctionb ,000 1 ,996 Likelihood Ratio ,019 1 ,891 Fisher's Exact Test ,897 ,498 Linear-by-Linear Association ,019 1 ,892 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,52. b. Computed only for a 2x2 table
 • 81. 80 Wat is uw geslacht? * Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media? Crosstab Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media? Nooit één keer per maand één keer per week Meerdere dagen in de week één keer per dag Wat is uw geslacht? Man Count 6 5 3 15 25 % of Total 1,5% 1,3% 0,8% 3,8% 6,3% Vrouw Count 3 6 10 26 24 % of Total 0,8% 1,5% 2,5% 6,5% 6,0% Total Count 9 11 13 41 49 % of Total 2,3% 2,8% 3,3% 10,3% 12,3% Crosstab Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media? Total Meerdere keren per dag Wat is uw geslacht? Man Count 140 194 % of Total 35,1% 48,6% Vrouw Count 136 205
 • 82. 81 % of Total 34,1% 51,4% Total Count 276 399 % of Total 69,2% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 7,592a 5 ,180 Likelihood Ratio 7,850 5 ,165 Linear-by-Linear Association 1,010 1 ,315 N of Valid Cases 399 a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,38.
 • 83. 82 Crosstabs Case Processing Summary Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent Geen * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Facebook * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Twitter * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Instagram * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Blogs * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0%
 • 84. 83 Linkedin * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... 399 100,0% 0 0,0% 399 100,0% Geen * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Crosstab Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... TotalGeen Acties Nieuwe producten Aanpassing openingstijd Deel, like en win acties Geen Geen Count 22 74 79 29 185 389 % of Total 5,5% 18,5% 19,8% 7,3% 46,4% 97,5% Wel Count 9 1 0 0 0 10 % of Total 2,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% Total Count 31 75 79 29 185 399 % of Total 7,8% 18,8% 19,8% 7,3% 46,4% 100,0%
 • 85. 11 Vervolgonderzoek In een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te onderzoeken in welke mate de naamsbekendheid van Super Sandwich op sociale media daadwerkelijk gegroeid is. Ook is het interessant om te onderzoeken welke aanbevelingen hier aan bijgedragen hebben en welke niet. Hieruit kan dan de conclusie getrokken worden of dit onderzoek heeft bijgedragen aan het verhogen van de naamsbekendheid van Super Sandwich op sociale media. Er zijn ook een aantal zaken die wij als projectgroep bij een volgend onderzoek anders aan zouden pakken. Het gaat hier met name om de probleemstelling. Het heeft een aantal weken geduurd voordat deze was zoals we hem moesten hebben waardoor we kostbare tijd verloren hebben. Ook hebben we geleerd dat het pre-testen van de enquête van groot belang is. Tijdens het pre-testen van de enquête van dit onderzoek is niet naar voren gekomen dat bepaalde vragen niet perse relevant waren voor het onderzoek.
 • 86. 85 % of Total 5,5% 17,0% 18,3% 7,0% 43,6% Total Count 31 75 79 29 185 % of Total 7,8% 18,8% 19,8% 7,3% 46,4% Crosstab Total Facebook Geen Count 34 % of Total 8,5% Wel Count 365 % of Total 91,5% Total Count 399 % of Total 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 19,412a 4 ,001 Likelihood Ratio 14,004 4 ,007 Linear-by-Linear Association 9,513 1 ,002 N of Valid Cases 399 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,47.
 • 87. 86 Twitter * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Crosstab Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... TotalGeen Acties Nieuwe producten Aanpassing openingstijd Deel, like en win acties Twitter Geen Count 22 29 26 11 44 132 % of Total 5,5% 7,3% 6,5% 2,8% 11,0% 33,1% Wel Count 9 46 53 18 141 267 % of Total 2,3% 11,5% 13,3% 4,5% 35,3% 66,9% Total Count 31 75 79 29 185 399 % of Total 7,8% 18,8% 19,8% 7,3% 46,4% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 28,690a 4 ,000 Likelihood Ratio 27,535 4 ,000 Linear-by-Linear Association 20,841 1 ,000
 • 88. 87 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,59. Instagram * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Crosstab Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Geen Acties Nieuwe producten Aanpassing openingstijd Deel, like en win acties Instagram Geen Count 26 31 41 18 67 % of Total 6,5% 7,8% 10,3% 4,5% 16,8% Wel Count 5 44 38 11 118 % of Total 1,3% 11,0% 9,5% 2,8% 29,6% Total Count 31 75 79 29 185 % of Total 7,8% 18,8% 19,8% 7,3% 46,4% Crosstab Total
 • 89. 88 Instagram Geen Count 183 % of Total 45,9% Wel Count 216 % of Total 54,1% Total Count 399 % of Total 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 29,817a 4 ,000 Likelihood Ratio 31,179 4 ,000 Linear-by-Linear Association 13,213 1 ,000 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,30.
 • 90. 12 Referentielijst Referenties Websites Akkermans, M. (2013). Zeven op de tien gebruiken sociale media. Retrieved from http://www.cbs.nl/nl- NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3907-wm.htm Reclamecode, S. (2014). Reclamecode social media (RSM). Retrieved from https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=289%20&deel=2 Roumen, M. (2014). Social media code – wetgeving en regels omtrent social media. Retrieved from http://socialmediablog.nl/social-media-code/ Veldwijk, J. (2014). Je naamsbekendheid vergroten via internet . Retrieved from http://www.veldmerk.nl/naamsbekendheid-vergroten-via-internet/ Aaldering, B. (2014). Onderzoek naar social media door bedrijven: Vóór naamsbekendheid maar zonder plan en doelstellingen. Retrieved from https://www.onetomarket.nl/blog/online-marketing/onderzoek-naar-social- media-door-bedrijven-voor-naamsbekendheid-maar-zonder-plan-en-doelstellingen/ BigBusiness, P. (2014). BB publishers. Retrieved from http://www.bbpublishers.nl/enquete-leaders-online-2/ Com, M. (2014). Computerable. Retrieved from http://www2.computable.nl/formulieren/socialmedia.php Maken, E. (2014). Enquete maken. Retrieved from http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=50531&code=&project=&p=1&mobile=&zelf=0 Marktonderzoek, M. (2014). Alles over marktonderzoek. Retrieved from http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproefalgemeen/steekproefcalculator Monkey, S. (2014). Surveymonkey. Retrieved from https://nl.surveymonkey.com/s/ISD_Enquete_Social_Media Net, Q. (2014). Q net. Retrieved from http://questionnaire.netq-survey.com/d206aaf3-4477-44ea-9212- 0953d7cf6f2e Research, A. (2014). Cijfers in Breda. Retrieved from http://breda.incijfers.nl Sand, R. (2009). Sociaal-economische analyse van de gemeente Breda. Retrieved from http://www.rewin.nl/uploaded/FILES/Sociaal%20economische%20profielen/Profiel_Breda%202010.pdf Surveymonkey. (2014). Surveymonkey. Retrieved from https://www.surveymonkey.com/s/35CBQNK Timmermans, W. (2014). Super sandwich. Retrieved from http://supersandwich.nl/ van Rixtel, J.Thesistools. Retrieved from http://www.thesistools.com/web/?id=396350 Scholar Kloos, M. (2012). Social media monitor 5. Retrieved from http://hosting.ber-art.nl/social-media-monitor/ van Leeuwen, G. (2010). Social media marketing: Met de nadruk op sociaal. Retrieved from http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=193195 Boeken Bearden, W. O.,. (2011). Handbook of marketing scales (3rd ed.) Thousand Oaks. de Vocht, A. (2014). Basishandboek SPSS 22 (22nd ed.) Kooiker, R. (2011). Marktonderzoek (8th ed.) Noordhoff Uitgevers B.V. Nederstigt, Jeske & Poiesz, Theo. (2010). Consumentengedrag (5th ed.) Noordhoff Uitgevers B.V.
 • 91. 90 N of Valid Cases 399 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,98. Linkedin * Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... Crosstab Welke informatie zou u interessant vinden om te ontvangen van bedrijven via... TotalGeen Acties Nieuwe producten Aanpassing openingstijd Deel, like en win acties Linkedin Geen Count 27 60 57 20 164 328 % of Total 6,8% 15,0% 14,3% 5,0% 41,1% 82,2% Wel Count 4 15 22 9 21 71 % of Total 1,0% 3,8% 5,5% 2,3% 5,3% 17,8% Total Count 31 75 79 29 185 399 % of Total 7,8% 18,8% 19,8% 7,3% 46,4% 100,0%
 • 92. 91 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 14,941a 4 ,005 Likelihood Ratio 14,483 4 ,006 Linear-by-Linear Association 2,971 1 ,085 N of Valid Cases 399 a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,16.
 • 93. 92
 • 94. 93 Custom Tables Count Column N % Socialmedia Geen 10 2,5% Facebook 365 91,5% Twitter 267 66,9% Instagram 216 54,1% Blogs 41 10,3% Linkedin 71 17,8%
 • 95. 94 Custom Tables Count Column N % Motief Smaak 226 56,6% Prijs 245 61,4% Service 136 34,1% Versheid 93 23,3% Uitstraling zaak 50 12,5% Keuze in assortiment 55 13,8% Frequencies Hoe vaak maakt u gebruik van Social Media? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nooit 9 2,3 2,3 2,3 één keer per maand 11 2,8 2,8 5,0 één keer per week 13 3,3 3,3 8,3 Meerdere dagen in de week 41 10,3 10,3 18,5 één keer per dag 49 12,3 12,3 30,8
 • 96. 95 Meerdere keren per dag 276 69,2 69,2 100,0 zien

Related Documents