การกําหนดค่ าต่ างๆของเอกสาร
1. การกําหนด Inspector
• F Char Set ก Thai (Windows)...
2. การกําหนด Preference
• ก Tool > Preference ก F F
F ...
• ก Document Default
• F Character set ก Thai(windows)
• F Proportional font ก MS Sans Serf
...
of 3

Namo web editor3

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namo web editor3

  • 1. การกําหนดค่ าต่ างๆของเอกสาร 1. การกําหนด Inspector • F Char Set ก Thai (Windows) • F Title F F ก • F Author F F • F Keyword F ก F Search Engine • F Bg ก ก (Background) F ก2 ก ก ก F ก F • กก ก F ก • ก Open • F ก ก F ก F F ก ก ก ก 1
  • 2. 2. การกําหนด Preference • ก Tool > Preference ก F F F F ก ก ก ก 1
  • 3. • ก Document Default • F Character set ก Thai(windows) • F Proportional font ก MS Sans Serf • F Fixed-width font ก MS Sans Serf width • ก ก OK ก F F ก ก ก ก 1