การใช้ งาน NAMO Web Editor
ก F F NAMO ...
2) ก ก กF ก Inspector ก ก กF
3) กF
F F ก ก ...
• F Width F F 780 pixels
• F Spacing ก F 0
• F Padding ก F 0
...
5) ก ก F F F F ก ก Merge Cell
ก Icon ...
2.ก F
1) ก ก F Cell
2) F F Cell F ก F
3) ก F ...
2.ก ก (Button)
1) ก Icon F F Resource Manager
2) ก F Button F กก ก F ...
ก
ก กF
3) ก ก กF
4) ก OK กF F ...
6) ก
7) ก F F F ก กF (button) F ก ก F F
ก กF
...
8) ก กF F F ก F ก ก Fill
ก ก F ก
9) ก ก Fini...
of 9

Namo web editor5

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namo web editor5

  • 1. การใช้ งาน NAMO Web Editor ก F F NAMO Web Editor F F ก ก F F F ก F ก F ก F F F F F F ก F Fก F ก F F 1. คําแนะนําก่ อนเริมสร้ างเว็บเพจ ก F ก ก ก F F FF F Web Editor ก F Dreamweaver , Frontpage NAMO กF F F F F ก F F F กF F F ก F ก F F Header Header Header navigator navigator navigator menu menu menu content menu content content footer footer footer ก ก F F ก F ก กF F F F F Table ก ก F กก F F Frame F F F F ก F Fก ก F F F กF F 2.ก F F 1) ก Icon create table F F F ก ก ก ก 1
  • 2. 2) ก ก กF ก Inspector ก ก กF 3) กF F F ก ก ก ก 1
  • 3. • F Width F F 780 pixels • F Spacing ก F 0 • F Padding ก F 0 • F Align ก Center • F Border ก F 0 4) กF F ก F F ก ก ก ก 1
  • 4. 5) ก ก F F F F ก ก Merge Cell ก Icon Merge Cell 6) F กF F ก F F ก ก ก ก 1
  • 5. 2.ก F 1) ก ก F Cell 2) F F Cell F ก F 3) ก F F ก F F ก ก ก ก 1
  • 6. 2.ก ก (Button) 1) ก Icon F F Resource Manager 2) ก F Button F กก ก F ก ก ก F F F F ก ก ก ก 1
  • 7. ก ก กF 3) ก ก กF 4) ก OK กF F F 5) ก Finish F F ก ก ก ก 1
  • 8. 6) ก 7) ก F F F ก กF (button) F ก ก F F ก กF F F ก ก ก ก 1
  • 9. 8) ก กF F F ก F ก ก Fill ก ก F ก 9) ก ก Finish F F F ก ก ก ก 1