าเป็น M1 รพท.ขนาดเล็ก ขนาด 300 เตียง ¤® ...
ระดับ ชื่อทาง ความ ภารกิจใหม่บริการ( ราชการ เชี่...
เป้าหมายการเพิ่ม ศักยภาพ• ศูนย์ส่องกล้อง ปี 2555• ศูนย์ธนาคารโลหิต ปี 2555• ศูนย์การดูแลรักษา อนามัยแม...
Ponetong hospital1
of 4

Ponetong hospital1

รพ.โพนทอง
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponetong hospital1

  • 1. าเป็น M1 รพท.ขนาดเล็ก ขนาด 300 เตียง ¤® „¦ »µ — µ Provincial hospital „­ œ ¯ » µ› ·r Ã¥ Ü °Š ¡·  ¡ š ´ Í Á¥ ¥ ¤ ® °Š „ œ ¡° District Hospital - Node ‹ µ Á¸Š ª´ Š ¦ ¥ … ´® District Hospital - Satellite Á ¼ ­¨£ · ¤ Áº Š· ª´ » ¤°  ¦ ¸ « ­ ¤ ð ð‹ ¦¸ ÁÈ š Áµ ¨ªŠ » ® Š… n ¤ µ ¦µ ®­µ ¤ ¥­› æ ‹ » „¦ ² ˜ ¡ ´˜ ¦ °µ ­µ µ ™ ‹ ¤¦ระชากรโพนทองและเครือข่าย Áº Š Š ¤ ­¦ª ° ¡œ Å ¤ ¡¦ 253,537 คน ­» –£ · ª¦¦ ¼ ¤ ž » ˜ rÁ¬˜ ­ ¥ š ¦´ ˜ „ ¦ª· ´ ¤ ® °Š ¸ œ ± Ü ¦µ ¡ š ¥ ­»š ¦ · œ¦ r «¦ ³ ¬ ¸Á ­ „
  • 2. ระดับ ชื่อทาง ความ ภารกิจใหม่บริการ( ราชการ เชี่ยวชาญหลักรพท. ) ใหม่ รพช. 21 1. เชี่ยวชาญ 1. เป็น รพท.ขนาดเล็กขนาดเล็ก แห่ง สาขาหลัก รองรับผู้ป่วยนอก/ใน(M1) รพท.14 (Major) ครบ ของอำาเภอนั้นๆและ แห่ง ทุกสาขาและ ใกล้เคียง สาขารอง 2. รับ Refer จาก รพ. รวมทั้งหมด (Minor) บาง ระดับล่างกว่าในเครือ 35 แห่ง สาขา ข่ายทั้งผู้ป่วยนอก/ใน 2. ศูนย์ความ 3. รับผู้ป่วยนอก/ในที่ส่ง เชี่ยวชาญใน กลับจาก รพ.ที่สูงกว่า Excellent 4 4. สนับสนุนเครือข่ายปฐม สาขาหลักคือ ภูมิ มะเร็ง, ภารกิจใหม่ รพ.ทำาแผนยกระดับ อุบัติเหตุ, วางเป้าหมาย 8 ด้าน ภายในปี 59 หัวใจ, ทารก แรกเกิด ระดับ 3
  • 3. เป้าหมายการเพิ่ม ศักยภาพ• ศูนย์ส่องกล้อง ปี 2555• ศูนย์ธนาคารโลหิต ปี 2555• ศูนย์การดูแลรักษา อนามัยแม่และเด็ก โซนเหนือ ปี 2555• ศูนย์การดูแลสุขภาพทั่วไปและสุขภาพ ช่องปากผู้พิการปี 2555• ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก ปี 2556• ศูนย์ศัลยกรรม ปี 2556• ศูนย์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร ปี 2558

Related Documents