ԲԵՎԵՌԱՅԻՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ<br />ԲԵՎԵՌԱՅԻՆ<br /> ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ<br />
ՓՈԿ<br />Փոկերըկաթնասունեն, որոնքիրենցկյանքիմեծմասնանցենկացնումսառըջրում: Նրանքնույնպեսունենճարպիհաստշերտ, որըկոչվում է «վ...
Փոկերիտեսակներիմեջծովայինփիղըամենածանրաքաշնէ: Խոշորարուներըկարողենունենալմինչև 6մ երկարություն և կշռել4տ: Էգերնավելիփոքրեն...
ՊԻՆԳՎԻՆ<br />Պինգվիններնապրումենմիայնհյուսիսայինկիսագնդում: Կա16 տեսակիպինգվին: ՆրանքապրումենԱնտարկտիդայում, Խաղաղ և Ատլան...
Կայսերականպինգվիններըձվադրումենձմռանը` սառույցիվրա: Ապրիլամսիննրանքճանապարհորդումեն 100 կմդեպիիրենցավանդականբույնդնելուվայ...
Կայսերականպինգվիններըամենախոշորնեն և կարողենլինելմինչև 1,2 մ հասակով: Պինգվիններըսուզվումենմինչև 260մ խորություն և մնումջր...
Նյութըպատրաստեցին`ՆարեկԳևորգյանըՄայրիկնուքույրիկը<br />Նորդպրոց, 31 դասարան<br />www.mskh.am 2011թ.<br />
of 7

Narek beverajin kendaniner

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narek beverajin kendaniner

  • 1. ԲԵՎԵՌԱՅԻՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ<br />ԲԵՎԵՌԱՅԻՆ<br /> ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ<br />
  • 2. ՓՈԿ<br />Փոկերըկաթնասունեն, որոնքիրենցկյանքիմեծմասնանցենկացնումսառըջրում: Նրանքնույնպեսունենճարպիհաստշերտ, որըկոչվում է «վորվան»: Այդհաստճարպաշերտընրանցտաք է պահումև լավջրամեկուսիչ է: Կետերը և բևեռայինարջերըևսունենայդ«վորվան» կոչվողճարպաշերտը: Կետերինընույնիսկհասնումէ մինչև50սմ հաստության: <br />
  • 3. Փոկերիտեսակներիմեջծովայինփիղըամենածանրաքաշնէ: Խոշորարուներըկարողենունենալմինչև 6մ երկարություն և կշռել4տ: Էգերնավելիփոքրեն: ՀարավայինծովափղերնապրումենԱնտարկտիդայիջրերում: Արուծովափղերըքթիվերևիմասումունենկնճռոտծալքերովկաշի, որընմանէ պարկի և կարողէ փուչիկինմանփչվելվերև` նմանվելովկնճիթի: Ուղիղվիճակումփոկիկնճիթըբարձրախոսիդերէ խաղում, երբնամռնչումէ և իրահարկուձայնովվախեցնումախոյանարուներին:<br />
  • 4. ՊԻՆԳՎԻՆ<br />Պինգվիններնապրումենմիայնհյուսիսայինկիսագնդում: Կա16 տեսակիպինգվին: ՆրանքապրումենԱնտարկտիդայում, Խաղաղ և Ատլանտյանօվկիանոսներիհարավայինկղզիներում: Շատպինգվիններձվադրումենամռանը`ուղղակիգետնին:<br />
  • 5. Կայսերականպինգվիններըձվադրումենձմռանը` սառույցիվրա: Ապրիլամսիննրանքճանապարհորդումեն 100 կմդեպիիրենցավանդականբույնդնելուվայրերը և այնտեղէլզուգավորվում: Այնուհետև, էգերըվերադառնումենծով,իսկորձերըմնումենձագհանելու (զարմանալիէ,բայց`փաստ):<br />
  • 6. Կայսերականպինգվիններըամենախոշորնեն և կարողենլինելմինչև 1,2 մ հասակով: Պինգվիններըսուզվումենմինչև 260մ խորություն և մնումջրում 18 րոպե: Նրանքչենկարողանումթռչել,սակայնմեծարագությամբլողալիսկարողենջրիցդուրսնետվել և նորիցետընկնել:<br />
  • 7. Նյութըպատրաստեցին`ՆարեկԳևորգյանըՄայրիկնուքույրիկը<br />Նորդպրոց, 31 դասարան<br />www.mskh.am 2011թ.<br />

Related Documents