ΠΑΡA ΤΗΝ ΚΡIΣΗ, την οποία
βιώνουμε τώρα περισσότε-
ρο, συνεχίζουν κάποιοι να επι-
δεικνύουν την ίδια εσωστρέ-
φεια και την...
of 1

Άρθρο του Βουλευτή Χίου, κ. Νότη Μηταράκη σχετικά με την επέκταση του αεροδρομίου.

"Η επέκταση του αεροδρομίου δεν ακυρώνεται!" : Άρθρο του Βουλευτή Χίου, κ. Νότη Μηταράκη σχετικά με την επέκταση του αεροδρομίου, στον Πολίτη Χίου, 05/05/2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Άρθρο του Βουλευτή Χίου, κ. Νότη Μηταράκη σχετικά με την επέκταση του αεροδρομίου.

  • 1. ΠΑΡA ΤΗΝ ΚΡIΣΗ, την οποία βιώνουμε τώρα περισσότε- ρο, συνεχίζουν κάποιοι να επι- δεικνύουν την ίδια εσωστρέ- φεια και την ίδια μιζέρια που άφησε τη Χίο πίσω στην ανά- πτυξη και στη δημιουργία θέσε- ων εργασίας. Παραδοσιακές μορφές εσόδων όπως η ναυτική εργασία, οι εξα- γωγές μαστίχας και άλλων αγροτικών προϊόντων και ο ελάχιστος τουρισμός δε δεί- χνουν αυξητικές τάσεις. Με εξαίρεση ίσως τους επισκέπτες από τη γείτονα, επισκέπτες που υποδεχόμαστε σε απαράδε- κτες (δημόσιες) εγκαταστάσεις για τη χρήση των οποίων κάποι- οι φωστήρες πήγαν να διπλα- σιάσουν το κόστος της θεώρη- σης εισόδου (βίζα). Στο πλαίσιο αυτής της συζήτη- σης πρωταρχική θέση διαδρα- ματίζει το θέμα της επέκτασης του αεροδρομίου. Με ενδιαφέ- ρον διάβασα πρόσφατα, τα συμπεράσματα και τις προτά- σεις που παρουσίασε ομάδα Γερμανών φοιτητών του Πανε- πιστημίου του Μονάχου για την Τουριστική Ανάπτυξη της Χίου. Πολλές από τις διαπιστώσεις τους, που συγκλίνουν στο ότι η Χίος είναι ένας άγνωστος προ- ορισμός στο ευρύ κοινό και στα τουριστικά γραφεία, είναι εύ- στοχες και σίγουρα απαιτείται η χάραξη και εφαρμογή μιας μα- κροχρόνιας στρατηγικής για την ανάδειξη της. Ωστόσο η επι- σήμανσή τους ότι η Χίος δεν αν- τιμετωπίζει προβλήματα στις υποδομές της και ότι το αερο- δρόμιό της δεν αποτελεί «ανα- σταλτικό παράγοντα για τον τουρισμό», καθώς όπως ανα- φέρουν «το μήκος του είναι ίσο με αυτό του Λονδίνου, που δέ- χεται 3,6 εκ ταξιδιώτες κάθε χρόνο» είναι πρόχειρη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγμα- τικότητα. Και ελπίζω να μην αποτελέσει αυτή η επισήμανσή τους το άλλοθι εκείνων που θέ- λουν να παραπέμψουν στις κα- λένδες την επέκταση του. Και εξηγώ τους λόγους: Πρώτον, γιατί το Λονδίνο δεν έχει μόνο ένα, αλλά πέντε (!!!) αεροδρόμια. Το Heathrow με δύο διαδρόμους προσγείωσης μήκους 3902μ. και 3658μ. Το Gatwick με διάδρομο 3316μ., το Stanstead που φθάνει τα 3048μ., το αεροδρόμιο του Luton με 2160μ. και αυτό του City που βρίσκεται μέσα στην πόλη και ο διάδρομος του εκτεί- νεται στα 1319μ. Το συγκεκρι- μένο αεροδρόμιο που πήραν ως μέτρο σύγκρισης οι Γερμα- νοί φοιτητές δέχεται μόνο μι- κρά αεροσκάφη και εξυπηρετεί μόνο κοντινές αποστάσεις. Δεύτερον, γιατί ο δικός μας στόχος δεν εξαντλείται στην εξυπηρέτηση της επισκεψιμό- τητας από τις γύρω περιοχές, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο της Χίου δέχε- ται ναυλωμένες πτήσεις (Cha- rter) από χώρες της Ε.Ε. ενώ υπάρχουν και εποχικές πτήσεις ξένων εταιρειών. Κι αυτός ακριβώς πρέπει να εί- ναι και ο στόχος μας. Η αύξηση αυτών των πτήσεων από και προς τη Χίο. Η εξυπηρέτηση μεγαλύτερων αεροσκαφών που θα φέρουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα, πιο πολλούς του- ρίστες στο νησί μας. Και η εξυ- πηρέτηση αυτή πρέπει να συν- δυαστεί όχι μόνο με την επέ- κταση του διαδρόμου από τα 1500μ στα 1850μ, αλλά και την αύξηση των θέσεων στάθμευ- σης αεροσκαφών σε τρεις (3) και την αναβάθμιση του αερο- σταθμού. Το αεροδρόμιο στη σημερινή του μορφή υπολείπεται σημαν- τικά σε ποιότητα παροχής υπη- ρεσιών έναντι των περισσότε- ρων νησιωτικών αεροδρομίων της χώρας. Κι αυτό δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση. Προκύπτει από συγκριτικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο- ρίας για τα 38 αεροδρόμια της χώρας και τις υποδομές που διαθέτουν. Και επειδή κάποιοι – λόγω έν- δειας επιχειρημάτων – θα απαντήσουν με τη γενική και βολική κατηγορία ότι εξυπηρε- τώ συμφέροντα σπεύδω να το ξεκαθαρίσω: Ναι, εξυπηρετώ συμφέροντα. Αυτών που θέ- λουν να δουλέψουν. Αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν. Αυτών που θέλουν να χτίσουν και όχι αυτών που θέλουν να γκρεμίσουν. Αυτών που θέλουν να επενδύσουν. Η επέκταση του διαδρόμου δε συνιστά φυσικά μια ολοκληρω- μένη προσέγγιση για την αύξη- ση του τουριστικού ρεύματος και την αναβάθμιση του τουρι- στικού προϊόντος στη Χίο. Χρειαζόμαστε ιδιωτικές επεν- δύσεις, σύγχρονες και καλές ξενοδοχειακές μονάδες. Συνέργειες μεταξύ των φορέ- ων και των επιχειρήσεων που θα αναδείξουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αναβάθμι- ση των παρεχόμενων υπηρε- σιών κ.ά. Σε κάθε περίπτωση όμως η υλοποίηση αυτού του έργου είναι μονόδρομος. Είναι ένα ανυπόστατο τμήμα της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και πρέπει το έργο να προχωρήσει χωρίς εν- δοιασμούς και καθυστερήσεις. Συμφωνώ φυσικά με αυτούς που λένε ότι το αεροδρόμιο δεν είναι πανάκεια. Φυσικά δεν εί- ναι. Καταρχήν χρειαζόμαστε περισσότερα ποιοτικά καταλύ- ματα. Δεν εκμεταλλευόμαστε καθόλου την ομορφιά της Χίου. Φοβούνται κάποιοι ότι θα γίνου- με Μύκονος ή Ρόδος. Μη φο- βάστε, και να θέλουμε δεν γίνε- ται, αν και πιστεύω ότι δεν θα μας ταίριαζε έτσι και αλλιώς. Η Χίος έχει τα δικά της ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε όμως να υποδεχθεί περισσότε- ρους και ποιοτικότερους επι- σκέπτες. Προαπαιτούμενο για επενδύσεις στη φιλοξενία και στην εστίαση, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλά- δου, είναι να μπορούν να προσ- γειωθούν μεσαίου μεγέθους αεροσκάφη, προερχόμενα από την βόρεια, κεντρική και ανατο- λική Ευρώπη. Πολλά μπορούν να γραφτούν ακόμα, και δεν είναι του παρόν- τος. Το γεγονός πάντως είναι ότι το κυβερνών κόμμα και οι τοπικοί του εκπρόσωποι περιο- ρίζουν το λόγο τους σε ό,τι δεν τους άρεσε από την προηγού- μενη κυβέρνηση, αν και κέρδι- σαν τις εκλογές, και δεν μας λέ- νε τι θέλουν άμεσα να πράξουν στη Χίο για να προλάβουν τη βαθύτερη κρίση. Ακυρώνοντας την επέκταση του αεροδρομί- ου, ακυρώνοντας το Τμήμα Ναυτιλίας, ακυρώνοντας τη χρηματοδότηση της μαστίχας δεν προχωράμε μπροστά, μάλ- λον βουτάμε πάλι με φόρα στο χτες. 12......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2015 Η επέκταση του αεροδροµίου δεν ακυρώνεται! Του ΝΟΤΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ Βουλευτή Χίου της Ν.∆.

Related Documents