โรงเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมก...
พื้นที่ ลักษณะพื้นที่ของโรงเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม มีพื้นที่ 54 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา แยกเป็นส่วนของอาคารเรียน ...
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแ...
ด้านการบริหารและการจัดการ <ul><li>“ บนความเบิกบานบนความหลายหลาก </li></ul><ul><li>สรรพสิ่งสรรพการกระทำล้วนสมดุล” </li><...
แผนงาน / โครงการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1. การศึกษาพรรณไม้เพิ่มเติม 2. การซ่อมแซมป้ายชื่อที่ชำรุด และจัดทำป้ายข้อมูลพ...
<ul><li>7. ดำเนินการศึกษาพืชชนิดใหม่ คือ “ โสมคน ” </li></ul><ul><li>ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเข้าร่วมงาน </li>...
ด้านการดำเนินงาน <ul><li>“ บนฐานของสรรพชีวิต เกิดนักวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>นักประดิษฐ์ ศิลปกร นักกวี นักตรรกศาสตร์...
สำรวจพรรณไม้เพิ่ม
การศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน
ปลูกต้นไม้ การนำพันธุ์ไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้
การจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง
การจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้ดอง
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้ ที่บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าในการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาพืช โสมคน
การศึกษาทั่วไปและการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ด้านผลการดำเนินงาน <ul><li>“ พืชพรรณ สรรพสัตว์ สรรพชีวิต ได้รับความการุณย์ </li></ul><ul><li>เกิดจากการมีจิตสำนึก ของบุคล...
สภาพโรงเรียน การดำเนินงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสวยงาม มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี ครูและนักเ...
นักเรียนศึกษาข้อมูลพรรณไม้ ทำให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ
ป่าอนุรักษ์ ป่าอนุรักษ์และเส้นทางการศึกษา
การศึกษา “โสมคน” 1. จัดทำหัวข้อใบงานในการศึกษา “โสมคน” 2. จัดแยกให้กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องได้ทำการ บูรณาการเข้ากับการเร...
 โสมคน ชื่อพื้นเมือง ว่านผักปัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. ชื่อวงศ์ PORTULACACEAE นิเวศวิทยา ...
การออกดอก ตลอดปี ขยายพันธุ์ เมล็ด ปักชำ ประโยชน์ ยอด ใบ แกงจืด ผัด ปลูกเป็น ไม้ประดับ เป็นสมุนไพร ใบขับ น้ำนม แก้บวม อักเส...
ราก <ul><li>รากแก้วอวบใหญ่ แตกแขนงคล้ายรากโสมเกาหลี เปลือกนอกสีน้ำตาล เมื่อขูดผิวของรากสักครู่ </li></ul><ul><li>รอยขูดจะ...
<ul><li>ลำต้นอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อลำต้นมีอายุมากจะมีสีน้ำตาลบริเวณโคนต้น ต้นอ่อนลำต้นจะเปราะและหักง่าย เมื่อแก่ลำต้นจะ...
<ul><li>ใบรีออกตรงข้ามกัน ยาว 5 - 7 ซม . ปลายมนหรือแหลม สัณฐานใบจะเรียวเล็กลงจนถึงก้านใบ ตัวใบสีเขียวเรียบเป็นมันทั้งสอ...
ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีกลีบเลี้ยง 2 กลีบ หลุดร่วงง่าย สีขาวใส ห่อหุ้มดอกขณะตูม โคนกลีบเลี้...
มีแมลงและมดดำมาอาศัยอยู่ ปลายกลีบดอกแหลม เกสรตัวผู้มี 12 อัน ล้อมรอบเกสรตัวเมีย มีสีเหลืองรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ปร ะก...
ผล <ul><li>ผลรูปทรงไข่ ผลอ่อนจะมีสีเขียวผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร ผลแก่สีเหลืองอ่อน เมื่อผลแก่...
เมล็ด <ul><li>เมล็ดโสมคนมีลักษณะกลมแบน ผิวเรียบ ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ผิวเรียบ เมล็ดอ่อนสีขาวเป็นเมือกเหนียว เมล็ดแก่ม...
การกระจายพันธุ์ของโสมคน <ul><li>ชอบขึ้นในดินร่วนปนทราย </li></ul><ul><li>แสงรำไร </li></ul><ul><li>ขึ้นในที่ชุมชื้น ไม่มี...
การนำ “โสมคน” มาใช้เป็นอาหาร ผัดเผ็ดยอดโสมคน
ใช้ประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์สร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้
ป้ายสนองพระราชดำริ จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๔๘ โรงเรียนสามารถผ่านการประเมิน ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ...
ซุ้มป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จังหวัดลำพูน สวัสดี
of 37

namdipwittayakom school

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - namdipwittayakom school

 • 1. โรงเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2. พื้นที่ ลักษณะพื้นที่ของโรงเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม มีพื้นที่ 54 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา แยกเป็นส่วนของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสนามกีฬา ประมาณ 30 ไร่ พื้นที่นอกนั้นเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ประมาณ 20 ไร่เศษ
 • 3. วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรมไทย ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน บุคลากรทุกคนพร้อมพัฒนา
 • 4. ด้านการบริหารและการจัดการ <ul><li>“ บนความเบิกบานบนความหลายหลาก </li></ul><ul><li>สรรพสิ่งสรรพการกระทำล้วนสมดุล” </li></ul>การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • 5. แผนงาน / โครงการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1. การศึกษาพรรณไม้เพิ่มเติม 2. การซ่อมแซมป้ายชื่อที่ชำรุด และจัดทำป้ายข้อมูลพันธุ์ไม้ที่มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 3. การจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้เพิ่มเติม 4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 5. การบำรุงรักษาพันธุ์ไม้เดิมให้คงอยู่และการนำ พันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์ไม้ทั่วไปเข้ามาปลูกเพิ่ม เพื่อให้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าและใช้ ประโยชน์ของครู นักเรียนและชุมชน 6. ศึกษาพืชที่ได้ทำการศึกษาในปีที่ผ่านมาคือ “ เสี้ยวป่า ” เพิ่มเติมให้มากขึ้นทั้งด้านนิเวศวิทยา และชีววิทยา
 • 6. <ul><li>7. ดำเนินการศึกษาพืชชนิดใหม่ คือ “ โสมคน ” </li></ul><ul><li>ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเข้าร่วมงาน </li></ul><ul><li>การประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง </li></ul><ul><li>“ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ” </li></ul><ul><li>ซึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดขึ้นเพื่อ </li></ul><ul><li>เทิดพระเกียรติ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ </li></ul><ul><li>สยามบรมราชกุมารี ในเดือนตุลาคม 2548 </li></ul>
 • 7. ด้านการดำเนินงาน <ul><li>“ บนฐานของสรรพชีวิต เกิดนักวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>นักประดิษฐ์ ศิลปกร นักกวี นักตรรกศาสตร์ </li></ul><ul><li>ปราชญ์น้อย ปรากฏทั่วไปในโรงเรียน” </li></ul>
 • 8. สำรวจพรรณไม้เพิ่ม
 • 9. การศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน
 • 10. ปลูกต้นไม้ การนำพันธุ์ไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม
 • 11. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
 • 12. วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้
 • 13. การจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง
 • 14. การจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้ดอง
 • 15. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้ ที่บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าในการจัดการเรียนการสอน
 • 16. การศึกษาพืช โสมคน
 • 17. การศึกษาทั่วไปและการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
 • 18. ด้านผลการดำเนินงาน <ul><li>“ พืชพรรณ สรรพสัตว์ สรรพชีวิต ได้รับความการุณย์ </li></ul><ul><li>เกิดจากการมีจิตสำนึก ของบุคลากรในโรงเรียน </li></ul><ul><li>มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นผลผลิตที่อยู่บนความยั่งยืน” </li></ul>
 • 19. สภาพโรงเรียน การดำเนินงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสวยงาม มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี ครูและนักเรียน ได้ใช้ธรรมชาติในการศึกษาอย่างมีความสุข มีการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • 20. นักเรียนศึกษาข้อมูลพรรณไม้ ทำให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ
 • 21. ป่าอนุรักษ์ ป่าอนุรักษ์และเส้นทางการศึกษา
 • 22. การศึกษา “โสมคน” 1. จัดทำหัวข้อใบงานในการศึกษา “โสมคน” 2. จัดแยกให้กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องได้ทำการ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ถึงปัจจุบันได้ผลการศึกษาโดยย่อ ดังนี้
 • 23. โสมคน ชื่อพื้นเมือง ว่านผักปัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. ชื่อวงศ์ PORTULACACEAE นิเวศวิทยา เป็นพืชปีเดียว ลำต้นกลมเตี้ยติดดิน สูงประมาณ 60 เซนติเมตร พบในที่ ชุ่มชื้น ใต้ต้นไม้ใหญ่ตามบ้านเรือน
 • 24. การออกดอก ตลอดปี ขยายพันธุ์ เมล็ด ปักชำ ประโยชน์ ยอด ใบ แกงจืด ผัด ปลูกเป็น ไม้ประดับ เป็นสมุนไพร ใบขับ น้ำนม แก้บวม อักเสบ มีหนอง รากบำรุงม้าม ปอด แก้ไอ ไอเป็น เลือด ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ มีไข้ ประจำเดือนผิดปกติ ร่างกายอ่อน เพลียจากการทำงานหนักหรือเพิ่ง ฟื้นไข้
 • 25. ราก <ul><li>รากแก้วอวบใหญ่ แตกแขนงคล้ายรากโสมเกาหลี เปลือกนอกสีน้ำตาล เมื่อขูดผิวของรากสักครู่ </li></ul><ul><li>รอยขูดจะเป็นสีแดง เมื่อแก่เต็มที่จะเน่า มีกลิ่นฉุน </li></ul>
 • 26. <ul><li>ลำต้นอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อลำต้นมีอายุมากจะมีสีน้ำตาลบริเวณโคนต้น ต้นอ่อนลำต้นจะเปราะและหักง่าย เมื่อแก่ลำต้นจะแข็งและเหนียว ความสูงเฉลี่ยของลำต้นประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร มีจำนวนของกิ่งที่แตกออกจากต้นมากกว่า 5 กิ่งขึ้นไป การแตกกิ่งทิ้งช่วงห่างประมาณ 1 นิ้ว </li></ul>ลำต้น
 • 27. <ul><li>ใบรีออกตรงข้ามกัน ยาว 5 - 7 ซม . ปลายมนหรือแหลม สัณฐานใบจะเรียวเล็กลงจนถึงก้านใบ ตัวใบสีเขียวเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน เป็นใบเดี่ยว เรียงตัวบนกิ่งแบบสลับ เส้นใบสามกันเป็นร่างแห ปากใบคล้ายเมล็ดถั่วประกบกัน ไม่มีขน น้ำยางที่ใบมีสีใสและเหนียว คันเมื่อสัมผัส </li></ul>ใบ
 • 28. ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีกลีบเลี้ยง 2 กลีบ หลุดร่วงง่าย สีขาวใส ห่อหุ้มดอกขณะตูม โคนกลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม แกนกลางของกลีบเลี้ยงจะมีสีเขียวเข้มเป็นเส้นบางขึ้นไป ตรงปลายกลีบเลี้ยงจะแหลม ด อกย่อยมีขนาดเล็กสีม่วงแดง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร มีก้านดอกย่อยยาว กลีบดอกมี 5 กลีบ กลมรีสีม่วงออกแดง ไม่มีกลิ่น
 • 29. มีแมลงและมดดำมาอาศัยอยู่ ปลายกลีบดอกแหลม เกสรตัวผู้มี 12 อัน ล้อมรอบเกสรตัวเมีย มีสีเหลืองรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ปร ะกบกัน ก้านเกสรตัวเมียเป็นเส้นบางคล้ายด้ายโค้งเล็กน้อย ส่วนปลายแฉกแยกเป็น 3 แฉก สีชมพูรังไข่ทรงกลม ภายในรังไข่มีออวุลเป็นเม็ดเล็กๆ จำนวนมาก ละอองเรณูจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ สีเหลือง การหุบบานของดอกจะบานในเวลามีแสงมีสีสด เวลาไม่มี แ สง แดด ดอกจะหุบสีของดอกจะเป็นสีแดงคล้ำ
 • 30. ผล <ul><li>ผลรูปทรงไข่ ผลอ่อนจะมีสีเขียวผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร ผลแก่สีเหลืองอ่อน เมื่อผลแก่จัดจะแตก ทำให้เมล็ดฟุ้งกระจายไปตกลงบนพื้นดิน </li></ul>
 • 31. เมล็ด <ul><li>เมล็ดโสมคนมีลักษณะกลมแบน ผิวเรียบ ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ผิวเรียบ เมล็ดอ่อนสีขาวเป็นเมือกเหนียว เมล็ดแก่มีดำแข็ง </li></ul><ul><li>จำนวนเมล็ดในผลเฉลี่ยประมาณ 45 – 50 เมล็ด </li></ul>
 • 32. การกระจายพันธุ์ของโสมคน <ul><li>ชอบขึ้นในดินร่วนปนทราย </li></ul><ul><li>แสงรำไร </li></ul><ul><li>ขึ้นในที่ชุมชื้น ไม่มีน้ำขัง </li></ul><ul><li>ขยายพันธุ์โดยเมล็ด และปักชำ </li></ul>
 • 33. การนำ “โสมคน” มาใช้เป็นอาหาร ผัดเผ็ดยอดโสมคน
 • 34. ใช้ประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์สร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้
 • 35. ป้ายสนองพระราชดำริ จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๔๘ โรงเรียนสามารถผ่านการประเมิน ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘
 • 36. ซุ้มป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
 • 37. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จังหวัดลำพูน สวัสดี

Related Documents