Polityka Ochrony Prywatności Klubu Zamożnego InwestoraNiniejsza Polityka Ochrony Prywatności okreś...
Użytkownikowi w prowadzeniu firmy lub też do prowadzenia internetowych sondażyułatwiających nam zrozumienie potrzeb Użytko...
dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych zadministracją serwerów, jak również w cela...
PartnerzyPolityka Ochrony Prywatności nie ma zastosowania do serwisów i osób trzecich, którychdane kontaktowe podane są w ...
of 4

Polityka ochrony prywatności kzi

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polityka ochrony prywatności kzi

  • 1. Polityka Ochrony Prywatności Klubu Zamożnego InwestoraNiniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danychosobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisówinternetowych udostępnianych lub administrowanych przez Klub Zamożnego Inwestora(zwany dalej KZI). Ma ona zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez KZI i jegopodmioty stowarzyszone, w tym usług dostępnych w innych witrynach (np. usługreklamowych). Nie obejmuje to tych usług, w stosunku do których obowiązuje odrębnapolityka prywatności. Polityka Ochrony Prywatności nie ma również zastosowania do usług iinformacji oferowanych przez inne firmy lub osoby, które reklamują nasze usługi oraz któremogą stosować pliki cookie, tagi pikselowe oraz pozostałe technologie w celu wyświetlania ioferowania trafnych reklam.Jeżeli nie akceptujesz Polityki Ochrony Prywatności, a odwiedzasz nasze serwisy,prenumerujesz czasopisma oraz nabywasz produkty i usługi, pozbawiasz się związanych ztym ewentualnych roszczeń regulowanych przez przepisy prawa powszechnieobowiązującego. Operator witrynyOperatorem niniejszej witryny internetowej jest KZI. KZI obsługuje lub w jego imieniu jestobsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestracjęUżytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana wcelu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Dane osobowePodczas rejestracji w serwisach KZI wymagamy podania co niektórych danych osobowych iinformacyjnych. KZI przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra SprawWewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowychoraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia isystemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.KZI przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług iproduktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach. Dane osobowe przetwarzane sąna podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisyprawa upoważniają KZI do przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie przez Użytkownikazgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwegomiejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celuumożliwienie skorzystanie z usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.Adresów emailowych używamy w szczególności, w celu powiadamiania Użytkowników oistotnych zmianach w serwisach lub komunikatach technicznych. Podanie pozostałych danychtakich jak imię, nazwisko, itp. jest niezbędne do skorzystania z naszych konkretnych ofert,które posiadają wymierną wartość rynkową.Korzystanie z niektórych usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danychosobowych Użytkownika innym użytkownikom serwisów lub udostępnieniem bądźprzekazaniem danych osobowych poza serwisy. Jeżeli wskutek powyższego nastąpiprzekazanie danych osobowych innemu administratorowi, przetwarzania tych danych będziepodlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.KZI może przechowywać i przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym partneromna całym świecie, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych Użytkowników i móc ulepszaćnasze produkty oraz usługi. KZI lub osoba trzecia działająca w naszym imieniu możewykorzystywać dane do przekazywania informacji o naszej ofercie, które mogą pomóc
  • 2. Użytkownikowi w prowadzeniu firmy lub też do prowadzenia internetowych sondażyułatwiających nam zrozumienie potrzeb Użytkowników.Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z KZI w celu uzyskania informacji otym, czy i w jaki sposób KZI wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.Dane nieosobowe zbierane automatycznieGdy Użytkownik wchodzi na nasze witryny internetowe, możemy automatycznie (tzn. nie wdrodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarkii systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszedł on nanaszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemywykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami na całym świecie, aby śledzićatrakcyjność naszych stron i ulepszać ich działanie oraz zawartość.Jawne dane osoboweDane osobowe podane na serwisach należących do KZI związane z procesem wysyłaniakomentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkichodwiedzających strony zawierające te dane. KZI nie posiada możliwości zabezpieczeniaUżytkowników przed ewentualnym wykorzystaniem tych danych przez osoby fizyczne lubprawne, które wykorzystają je do przesłania nieokreślonych informacji. Z tego też względudane te nie podlegają Polityce Ochrony Prywatności.Prawa UżytkownikaUżytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich korekty. Dane osobowe niebędą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danychosobowych. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zadbać o ichuaktualnienie. KZI zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych. Istniejetakże możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera. W tym celu wystarczy wysłaćwiadomość e-mail na adres podany w danych teleadresowych. KZI może odmówić usunięciadanych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec KZI lubnaruszył regulaminu serwisów lub jakiejkolwiek usługi lub obowiązujących przepisów prawa,a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustaleniaodpowiedzialności Użytkownika. W związku z koniecznością zapewnienia aktywnymUżytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie dopuszczamy, aby sprawcy ew.naruszeń zacierali ślady swojej działalności w serwisach. BezpieczeństwoKZI stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkicharchiwizowanych danych. Bezpieczeństwo naszych systemów podlega regularnej kontroli wcelu zapewnienia bieżącej ochrony przed zniszczeniem, utratą i/lub nieautoryzowanymdostępem. Stosowane przez nas środki ostrożności są na bieżąco aktualizowane orazusprawniane zgodnie z rozwojem technicznym. Zbieranie danych technicznych (cookies)Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszychserwisów, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze Użytkowników orazzbieramy informacje o adresie IP. „Cookie” to krótki plik tekstowy, zapisywany na dyskukomputera, z którego Użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jestjedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. „Cookie” w żadnymwypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywaneżadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Nie udostępnienie ich bądźskasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszychserwisów, za co KZI nie odpowiada. KZI zbiera informacje dotyczące wykorzystaniaserwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów 2
  • 3. dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych zadministracją serwerów, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznejUżytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniuusług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), KZI może zostać zobowiązana doudostępnienia informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logachdostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzebyprowadzonych przez nie postępowań. Łącza do innych witryn internetowychWitryny KZI zawierają łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy jednakodpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danychosobowych. Subskrypcja bezpłatnych czasopismZaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do serwisów KZIwymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te sąobowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adrese-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numerczasopisma. Imię pozwala serwisowi zwracać się do Użytkowników po imieniu. Niezapowiedziane WiadomościKZI ma prawo wysyłać Użytkownikom niezapowiedziane wiadomości, rozumiane jakoinformacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np.zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów serwisów KZI.Zleceniodawcy mailingowi nie mają wglądu w dane kontaktowe Użytkowników. Formularze osób trzecichPolityce Ochrony Prywatności nie podlegają formularze znajdujące się gościnnie naserwisach należących do KZI i dotyczące usług, produktów, czasopism i serwisównieobsługiwanych przez KZI. Badania społeczne i marketingoweKZI może przeprowadzać za pośrednictwem serwisów różne badania społeczne imarketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć,będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tychankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je w serwisach. Przestrzegamy w tymzakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badańspołecznych, aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo i anonimowość. Zamawianie usług i produktówZamawianie usług i produktów oferowanych przez nasze serwisy wiąże się z koniecznościąpodania adresu do doręczeń. Osoby małoletnieKZI kieruje swoje serwisy wyłącznie do osób pełnoletnich. Z tego też względu przyrejestracji niezbędne jest podanie roku urodzenia Użytkownika. 3
  • 4. PartnerzyPolityka Ochrony Prywatności nie ma zastosowania do serwisów i osób trzecich, którychdane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do KZI. Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialnośćKZI nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników wkomentarzach lub opisach oraz za zamieszczone reklamy. Są one wyłącznie własnościąUżytkowników, od których pochodzą. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności nie mazastosowania do przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne na stronachserwisów. Opinie wyrażone w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne zpolityką KZI. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane,porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymipublikacjami, a nawet konsultowane ze specjalistami z danych branż i dopiero, gdy będą oneprzedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Zakres i zmiana Polityki Ochrony PrywatnościKZI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności. PrawaUżytkownika wynikające z niniejszej Polityki nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgodyUżytkownika. Wszelkie zmiany Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane na tejstronie i będą zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje KZI. Prawa autorskieTreści zawarte serwisach KZI, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika,układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadachz ochrony udzielanej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zakazane jest ichkopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lubudostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody KZI. Kontakt i dodatkowe informacjeW razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy kontaktować się znami na adres poczty elektronicznej: biuro@zamozny-inwestor.pl. Wszelkie dane, któreUżytkownicy przekażą nam, kontaktując się z nami na wskazany adres e-mailowy, zostanąwykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.Zastrzegamy sobie ponadto możliwość publikacji na naszych stronach internetowychinformacji związanych z tematyką serwisu, przekazanych nam przez Użytkowników, zzachowaniem w tajemnicy danych osoby, od której informacje te pochodzą. 4

Related Documents