PRIMERA EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI LLIBRERIA           
SERRET DE VALL­DE­ROURES
MODALITAT: POESIA EN CATALÀ
BASES DEL C...
mateix temps a un altre premi que no s’hagi atorgat encara.
6. Enviament: els poemaris s’enviaran obligatòriament en còpia...
9. Publicació del llibre col∙lectiu: els organitzadors del certamen                 
es comprometen a publicar i distribui...
of 3

Presentem les bases del certamen poètic serret beseit 29 d'agost

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presentem les bases del certamen poètic serret beseit 29 d'agost

  • 1. PRIMERA EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI LLIBRERIA            SERRET DE VALL­DE­ROURES MODALITAT: POESIA EN CATALÀ BASES DEL CERTAMEN 1. Destinataris: poetes que escriuen en català. Hi poden participar                    poetes de tot el domini lingüístic català, tot i que es busca                        promoure la creació literària de les zones del Baix Aragó, el                      Matarranya, Terres de l’Ebre i nord del País Valencià. 2. Premi: publicació i distribució dels poemes seleccionats en un                    volum col∙lectiu. 3. Extensió: mínima de 400 versos i màxima de 600. 4. Tema: la temàtica ha d’estar relacionada, directament o                  indirectament, amb l’àmbit rural, i es valorarà en especial la                    vinculació amb el Baix Aragó, el Matarranya, les Terres de l’Ebre i el                          nord del País Valencià. 5. Requisits: les obres presentades hauran de ser originals i                    inèdites, i no es considerarà que han deixat de ser­ho pel fet que                          s’hagin distribuït parcialment per internet o en suports electrònics, a                    excepció que s’hagin editat íntegrament com a llibre electrònic. Les obres presentades al certamen no podran estar presentades al
  • 2. mateix temps a un altre premi que no s’hagi atorgat encara. 6. Enviament: els poemaris s’enviaran obligatòriament en còpia                impresa i en format pdf per correu electrònic. Caldrà que es                      verifiqui aquest requisit per admetre una obra a concurs. Les còpies impreses s’hauran de presentar en fulls DIIN A4, amb                      tipografia Times, cos 12 i interlineat doble. Se n’enviaran dos                    exemplars a aquesta adreça: Llibreria Serret, av. Hispanidad, 21,                  44580 Vall­de­roures, Terol. Els exemplars s’han de grapar, però no s’han d’enquadernar, i no                      inclouran cap indicació de la identitat de l’autor, que caldrà que                      utilitzi un pseudònim o un lema. Dins del sobre de l’enviament s’inclourà un plica tancada amb el                      nom, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’autor, com també                        una declaració jurada firmada en què garantei que compleix els                    requisits del certamen. La còpia en format pdf s’enviarà a aquesta adreça de correu:                      info@serretllibres.com. En el correu cal especificar el nom del                  certamen, el títol de l’obra, el pseudònim o el lema de l’autor i un                            telèfon de contacte. Així mateix, l’autor haura d’indicar en el camp                      Assumpte del correu electrònic: “Obra per parcicipar en el                  certamen Llibreria Serret de Vall­de­roures en la modalitat de                  poesia en català. 7. Termini de presentació: fins al 24 de maig de 2014. Aquest                        termini és per a la recepció tant de la còpia impresa com de                          l’electrònica. 8. Jurat i decisió: els organitzadors del certamen designaran un                    jurat de diversos membres de competència reconeguda. El jurat farà pública la seva decisió i anunciarà els poemes                      seleccionats dins del certamen poètic que se celebrarà a Beseit el                      divendes 29 d’agost de 2014. La decisió del jurat no es podrà                        apel∙lar.  Es pot declarar desert el premi si no hi ha cap obra que segons el                              jurat tingui la qualitat mínima necessària. El jurat tindrà competència per interpretar lliurement aquestes                bases.
  • 3. 9. Publicació del llibre col∙lectiu: els organitzadors del certamen                  es comprometen a publicar i distribuir un llibre col∙lectiu amb els                      millors poemes, segons el jurat, a escollir entre tots els presentats.                      En aquest llibre s’inclouran els poemes seleccionats en les                  modalitats de poesia en llengua catalana, castellana i aragonesa. 10. Obres no guanyadores: una vegada s’hagin seleccionat els                  poemes que s’inclouran en el llibre col∙lectiu, els arxius pdf i els                        exemplars impresos de les obres no premiades es destruiran, un                    com s’hagi feta pública la decisió del jurat. 11. Acceptació de les bases: la participació en aquest certamen                    implica l’acceptació de totes les bases.