Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.<br />Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych...
Celem Raportu jest identyfikacja, udokumentowanie oraz określenie wpływu i oddziaływania na środowisko Zakładu Termicznego...
W Raporcie przedstawiono następujące warianty lokalizacyjne i technologiczne:<br />wariant lokalizacyjny - w którym przean...
 Teren przeznaczony na realizację przedsięwzięcia (ZTPO) jest to działka o numerze 23/11, obręb 0023 Koszalin, przy ul. ...
Planowane w ramach budowy ZTPO podstawowe instalacje <br />instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych<b...
Podstawowe parametry ZTPO:<br /> - dwie linie termicznego przekształcania<br /><ul><li>minimalny czas pracy instalacji ;...
nominalna wartość opałowa odpadów; 8500 – 11 000 kJ/kg
piec rusztowy zintegrowany z kotłem odzysknicowym
odsiarczanie spalin; metoda półsucha ( mleczko wapienne)
odazotowanie spalin; metoda SNCR (mocznik)
redukcja dioksyn i furanów oraz metali ciężkich (węgiel aktywny)
temperatura spalin; 850 - 1100°C</li></li></ul><li> Do termicznego przekształcania kierowane będą tzw. resztkowe odpad...
Komora paleniskowa wyposażona będzie w zasilane olejem opałowym palniki rozruchowo-wspomagające. Spełniają one podwójną ro...
Schemat systemu oczyszczania spalin<br />
 Instalacja ZTPO zapewni oczyszczenie spalin powstałych w procesie spalania, jak również zestalenie powstałych w proces...
Oszacowanie wielkości emisji zanieczyszczeń z przy zastosowaniu metody półsuchej oczyszczania spalin<br />
Przedstawione w Raporcie obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazały, że we wszystkich rozpatrywanych metoda...
Hałas<br />  Biorąc pod uwagę, że obszar sąsiadujący z Zakładem należy do terenów nie objętych ochroną akustyczną (tere...
W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno ściekowej dla ZTPO zainstaluje się następujące rozwiązania:<br />Ścieki op...
Ścieki przemysłowe<br /> ZTPO głównie ze względu na proponowaną technologię oczyszczania spalin (metoda półsucha) i za...
 W wyniku prowadzenia procesu technologicznego będą powstawać odpady z których najważniejsze i powstające w największyc...
odpady stabilizowane w ilości około 7,0 tys. Mg/rok (kod 19 03 05)</li></ul> Odpady te powstaną po przeróbce popiołów ...
Żużle i popioły paleniskowe – 19 01 12<br /> Odpad ten po procesie spalania jest odpadem innym niż niebezpieczny. Wyma...
of 24

Prezentacja koszalin raport

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja koszalin raport

 • 1. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.<br />Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie<br />
 • 2. Celem Raportu jest identyfikacja, udokumentowanie oraz określenie wpływu i oddziaływania na środowisko Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)<br />
 • 3. W Raporcie przedstawiono następujące warianty lokalizacyjne i technologiczne:<br />wariant lokalizacyjny - w którym przeanalizowano 5 możliwych lokalizacji ZTPO wraz z wyborem optymalnej lokalizacji<br />wariant technologiczny – które zawierał następujące opcje:<br /> termiczne przekształcanie odpadów,<br /> Przeanalizowano następujące czynniki technologiczne i metody termicznego przekształcania odpadów komunalnych:<br /> 1. analiza ze względu na metodykę prowadzenia procesu: <br /> 2. technologia termicznego przekształcania odpadów w piecach rusztowych,<br /> 3. technologia termicznego przekształcania odpadów w kotłach fluidalnych,<br /> 4. technologia termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem procesu pirolizy,<br /> 5. technologia termicznego przekształcania odpadów z wykorzystaniem procesu zgazowania,<br /> - analizę metod oczyszczania spalin – uwzględniała ona następujące technologie:<br />metoda sucha,<br />metoda półsucha,<br />metoda mokra,<br />mechaniczno – biologiczne przekształcanie odpadów (MBT) – analizę i porównanie metod mechaniczno – biologicznych ( unieszkodliwianie odpadów, przygotowanie odpadów jako paliwo energetyczne) ze względu na wpływ na środowisko oraz możliwości zastąpienia ZTPO<br />
 • 4. Teren przeznaczony na realizację przedsięwzięcia (ZTPO) jest to działka o numerze 23/11, obręb 0023 Koszalin, przy ul. Słowiańskiej 8.<br />Lokowanie inwestycji takiej jak ZTPO jest zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Koszalina, jak i z obecnie procedowanymi zmianami do tego planu. <br />Z uwagi na to, że lokalizacja przedsięwzięcia mieści się na terenie funkcjonującej Ciepłowni FUB dostępne są wszystkie media, zlokalizowane na rozpatrywanym terenie tj.: sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Działka inwestycyjna wyposażona jest również w magistrale ciepłowniczą. Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia ZTPO w system ciepłowniczy miasta.<br />nieodzownym produktem procesu termicznego przekształcania odpadów będzie produkcja energii elektrycznej i cieplnej<br />
 • 5. Planowane w ramach budowy ZTPO podstawowe instalacje <br />instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych<br /> - termiczne przekształcanie odpadów w piecu rusztowym zintegrowanym z kotłem odzysknicowym zapewniające odzysk energii w układzie kogeneracji<br /> - dwie linie technologiczne o wydajności 92 000 Mg/rok, <br />instalacja do zestalania i chemicznej stabilizacji odpadów poprocesowych, <br /> - wydajność ok. 7 000 Mg/rok wchodzących do instalacji popiołów lotnych, pyłów z kotłów i odpadów z suchego oczyszczania gazów odlotowych<br />instalacja do waloryzacji żużli <br /> - waloryzacja żużli zapewniająca odzysk metali oraz wytwarzanie kruszyw drogowych (wykorzystanie ok. 95% żużli), wydajność ok. 27 000 Mg/rok <br />
 • 6. Podstawowe parametry ZTPO:<br /> - dwie linie termicznego przekształcania<br /><ul><li>minimalny czas pracy instalacji ; 7800 godz./rok
 • 7. nominalna wartość opałowa odpadów; 8500 – 11 000 kJ/kg
 • 8. piec rusztowy zintegrowany z kotłem odzysknicowym
 • 9. odsiarczanie spalin; metoda półsucha ( mleczko wapienne)
 • 10. odazotowanie spalin; metoda SNCR (mocznik)
 • 11. redukcja dioksyn i furanów oraz metali ciężkich (węgiel aktywny)
 • 12. temperatura spalin; 850 - 1100°C</li></li></ul><li> Do termicznego przekształcania kierowane będą tzw. resztkowe odpady komunalne, z których na wcześniejszym, nadrzędnym w systemie etapie ich zagospodarowania, zostały wysegregowane użyteczne surowce wtórne. <br /> Odpady resztkowe komunalne będą bezpośrednio kierowane do leja zasypowego pieca, stanowiąc w ten sposób źródło odzysku energii zawartej w odpadach. Proces termicznego przekształcania odpadów przebiegać będzie autotermicznie, to znaczy, że nie będzie wymagać wspomagania przy użyciu konwencjonalnego paliwa, a sam będzie źródłem energii, zamienianej dalej na energię elektryczną i ciepło.<br />
 • 13. Komora paleniskowa wyposażona będzie w zasilane olejem opałowym palniki rozruchowo-wspomagające. Spełniają one podwójną rolę, umożliwiają dokonanie rozruchu instalacji i doprowadzenie temperatury spalin w komorze paleniskowej do min. 850 0C, co jest warunkiem prawnym wymagań ochrony powietrza rozpoczęcia podawania odpadów na ruszt oraz rolę wspomagającą, co może mieć miejsce, gdy np. obniży się na skutek wahań wartości opałowej odpadów temperatura procesu. <br /> Palniki wspomagające muszą wówczas zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę spalin w komorze paleniskowej, wynoszącą w najbardziej niekorzystnych warunkach co najmniej 850 °C przez minimum 2 sec. <br />
 • 14.
 • 15. Schemat systemu oczyszczania spalin<br />
 • 16. Instalacja ZTPO zapewni oczyszczenie spalin powstałych w procesie spalania, jak również zestalenie powstałych w procesie spalania popiołów i pozostałości z procesu oczyszczania spalin. <br /> Zastosowane rozwiązania pozwalają na przestrzeganie rygorystycznych poziomów emisji szkodliwych związków w spalinach wymaganych przez dyrektywę w sprawie spalania odpadów jak i nawiązujące do niej prawo polskie - rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.<br />
 • 17. Oszacowanie wielkości emisji zanieczyszczeń z przy zastosowaniu metody półsuchej oczyszczania spalin<br />
 • 18. Przedstawione w Raporcie obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazały, że we wszystkich rozpatrywanych metodach oczyszczania spalin spełnione są wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281). <br /> Dotyczy to zarówno samej emisji z ZTPO, jak jej łącznego oddziaływania z emisją zanieczyszczeń ze środków transportu. <br /> Stwierdza się brak występowania uciążliwości w tym względzie poza terenem będącym własnością Inwestora.<br />
 • 19. Hałas<br />  Biorąc pod uwagę, że obszar sąsiadujący z Zakładem należy do terenów nie objętych ochroną akustyczną (tereny przemysłowe), wykazany w obliczeniach brak przekroczeń, przyjętych jako odnośnik, wartości normatywnych w dzień oraz zasięg ponadnormatywnego oddziaływania w nocy mający miejsce głównie na terenach przemysłowych [ok. 50-100 m po północnej wschodniej stronie i ok. 25 m po stronie południowo zachodniej], można stwierdzić, że oddziaływanie ZTPO w Koszalinie pod względem emisji hałasu nie będzie się wyróżniało z tła, a tym samym nie będzie miało niekorzystnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.<br /> Należy zaznaczyć że zasięg oddziaływania ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miał szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, a negatywne oddziaływanie nie obejmuje terenów chronionych akustycznie.<br />
 • 20. W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno ściekowej dla ZTPO zainstaluje się następujące rozwiązania:<br />Ścieki opadowe<br /> Ścieki pochodzące z wód opadowych będą osobno ujmowane do odrębnych sieci kanalizacyjnych –kanalizacja „czystych” i „brudnych” wód opadowych <br /> Czyste wody opadowe (dachy budynków) poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną będą odprowadzane do zamkniętego retencyjnego zbiornika p.poż. <br /> Ścieki opadowe (drogi, place, parkingi) poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej będą odprowadzane do podczyszczalni ścieków (separator substancji ropopochodnych oraz zawiesin), a następnie pompowane do zamkniętego zbiornika p.poż.<br />
 • 21. Ścieki przemysłowe<br /> ZTPO głównie ze względu na proponowaną technologię oczyszczania spalin (metoda półsucha) i zastosowanie w ciągach technologicznych tzw. obiegów zamkniętych, jest instalacją, która w znacznym stopniu ogranicza powstawanie ścieków technologicznych. <br /> W celu powtórnego wykorzystania ścieków powstających w instalacji, gospodarka wodno – ściekowa będzie prowadzona tak, aby wszystkie ścieki (wody przemysłowe) mogły być oczyszczone i powtórnie wykorzystane do poszczególnych procesów technologicznych. <br /> W praktyce oznacza to tzw. zerową emisję ścieków z instalacji do kanalizacji. <br />
 • 22. W wyniku prowadzenia procesu technologicznego będą powstawać odpady z których najważniejsze i powstające w największych ilościach są:<br /><ul><li>żużle i popioły paleniskowe (kod 19 01 12) powstające w ilości około 25 tys. Mg/rok
 • 23. odpady stabilizowane w ilości około 7,0 tys. Mg/rok (kod 19 03 05)</li></ul> Odpady te powstaną po przeróbce popiołów lotnych, pyłów z kotłów, pyłów i popiołów pochodzących z procesu oczyszczania spalin. Wszystkie te odpady zawierają substancje niebezpieczne takie jak dioksyny i furany oraz metale ciężkie.<br />
 • 24. Żużle i popioły paleniskowe – 19 01 12<br /> Odpad ten po procesie spalania jest odpadem innym niż niebezpieczny. Wymaga to jednak okresowego potwierdzenia badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez akredytowane laboratorium zgodnie z zakresem badań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 128, poz.1347). <br /> Odpad może być wykorzystany jako materiał budowlany (odzysk) w przypadku uzyskania aprobaty technicznej lub w przypadku nie spełnienia norm budowlanych deponowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne np. jako warstwa inercyjna, przesypki. <br />
 • 25. Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 – kod 19 03 05 <br /> Odpady przeznaczone do zestalania i stabilizacji to:<br /> - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych <br /> - popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne <br /> - pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne<br /> Proces zestalania i chemicznej stabilizacji odbywa się przy użyciu środków wiążących i substancji stabilizującej<br /> Odpady te charakteryzują się wysoką koncentracją metali ciężkich i polichlorowanychdioksyn i furanów, dlatego zaproponowano proces ich stabilizacji, czyli „przekształcenia” w odpad inny niż niebezpieczny. Jest to związane z bezpieczeństwem ich transportu i unieszkodliwiania. <br /> Zaleca się składowanie głębokie – proces D3 na składowiskach przystosowanych do przyjęcia tego typu odpadów.<br />
 • 26. Monitoring ZTPO<br /> Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia ZTPO będzie wyposażony w aparaturę kontrolno-pomiarową do ciągłych pomiarów wybranych parametrów procesu i substancji. Podstawowy zakres i metodykę pomiarów reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. nr 283 poz. 2842) oraz Dyrektywa 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.<br />
 • 27. Dla instalacji ZTPO będą prowadzone pomiary ciągłe i okresowe, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. <br />Pomiary ciągłem.in. dla następujących substancji<br /> pył, NOx (w przeliczeniu na NO2), CO, SO2,HCl, HF,<br /> substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażone jako <br /> całkowity węgiel organiczny,<br />Pomiary okresowe będą wykonywane m.in. dla: <br /> metali ciężkich takich jak Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, <br /> Sb, V, Co oraz dioksyn i furanów.<br />
 • 28. Przedmiotowej instalacji nie zalicza się do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku, ani tym bardziej do kategorii zakładów o dużym ryzyku.<br />Instalacja ZTPO będzie wyposażona w systemy automatyczne powodujące zatrzymanie funkcjonowania instalacji w przypadku awarii lub przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji. <br /> W przypadku awarii zakładu, operator najszybciej jak to praktycznie możliwe zmniejszy skalę eksploatacji lub przerwie eksploatację, aż do czasu przywrócenia warunków normalnych. <br />
 • 29. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, co wykazały analizy i wyliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu czy też sposobu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. <br /> Nie przewiduje się też specjalnych ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu zajętego pod planowaną inwestycję w analizowanych fazach – realizacja, eksploatacja, likwidacja. <br /> Nie ma też ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa i reżimu technologicznego. <br />
 • 30. Oddziaływanie z ZTPO nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie człowieka, wszystkie komponenty środowiska oraz zamknie się w granicach działki inwestycyjnej do której tytuł prawny posiadać będzie Inwestor.<br />Po jednorocznym okresie eksploatacji przedsięwzięcia zalecane jest wykonanie analizy porealizacyjnej. Obowiązek taki winien być nałożony na Inwestora w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. <br />Z uwagi na brak obecnie ustalonych ostatecznych szczegółowych rozwiązań technicznych, uwarunkowań i parametrów, które będą sprecyzowane w projekcie technicznym (budowlanym) należy przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.<br />